İçeriğe geç

Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin Dua

İmam Şazeli ve Şeyh Muhammed el Fasi tarafından rivayet ve tavsiye edilen; Peygamberimizi rüyada görmek için okunacak dua.

Bu Salavatı Yakutiyye, İmam Şazeli Hazretlerine aittir.

Rivayete göre; kendileri, bu salavatı okur, Peygamberimiz ile vicahen görüşürlerdi. Bir gün şehadet parmağı ile kalbine işaret ederek:

“Bu salavatı şerife nice sırları ihtiva etmektedir.”

deyip, veliler meclisine açıkladı. Onlardan kabul gördüler. Zamanın kutbu olan Şazeli Hazretleri şöyle buyurdular:

“Kim sabah ve akşamları bu Salavatı Yakutiyye’yi üçer defa okursa, Peygamberimizi ayanen ve rüyada çokça görür.

Sessiz ve kimsenin bulunmadığı bir mekana çekilerek bu salavatı yedişer defa okuyan, Resulü Ekrem’i görür ve ondan nice sırları ve ilimleri öğrenir.”

(S.Dareyn,sh.340)

Şeyh Muhammed el-Fâsî Hazretleri, buyurdu ki:

Bazı ihvan ile halvete girdik. Ve hiç usanmadan ve ara vermeden yedi gün boyunca hep bu salavatı okuduk. Halvetten çıkmadan, Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz Hazretleriyle yakaza (uyku ile uyanıklık arası bir hal, bir çeşit trans hali) müşerref olduk.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleriyle bir araya geldik ve kendisinden birçok ilimler aldık. (Saadetü’d-Dareyn, s. 377)

Peygamberimizin Ruhaniyetiyle Görüşebilmek İçin Dua

Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin Dua - Salavatı Yakutiyye
Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin Dua - Salavatı Yakutiyye - Devam
Peygamberimizi Rüyada Görmek İçin Dua – Salavatı Yakutiyye

Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahiym. İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyyi

ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ve

sellim ala men cealtehu sebeben linşikakı esrarikel ceberutiyyeh. Venfilakı

envariker rahmaniyyeh. Fe sara naiben anil hadratir rabbaniyyeh. Ve halifete

esrarikez zatiyyeh. Fe hüve yakutetü ehadiyyeti zatikes samediyyeh.Ve aynü

mazheri sıfatikel ezeliyyeh. Fe bike minke. Sara hıcaben anke. Ve sirran min

esrari ğaybike. Hucibte bihi an kesirin min halkıke. Fe hüvel kenzül mutalsem.

Vel bahruz zahirul mütamtam. Fe nes’elükellahümme bi cahihi ledeyk. Ve bi

kerametihi aleyk. En ta’müra kavalibena bi ef’alih. Ve esmaana bi akvalih. Ve

kulubena bi envarih. Ve ervahana bi esrarih. Ve eşbahana bi ahvalih. Ve

serairana bi müameletih. Ve bevatınena bi müşahedetih. Ve ebsarana bi envari

mühayya cemalih. Ve havatime a’malina fi merdatih. Hatta neşhadeke bihi ve

hüve bike fe ekunü naiben anil hadrateyni bil hadrateyni ve edülle bihima

aleyhima ve nes’elükellahümme en tüsalliye ve tüsellime aleyhi salaten ve

teslimen yelikani bi cenabihi ve azıymi kadrihi ve tecmeani bihima aleyh. Ve

tükarribeni bi halisı vüddihima ledeyh. Ve tenfehani bi sebebihima nefhatel

etkıya. Ve temnehani minhüma minhatel asfiya. Li ennehüs sirrul mesun* Vel

cevherul ferdül meknun. Fe hüvel yakutetül müntaviyetü aleyha asdafü

meknunatik. Vel ğayhubetül müntehabü minha asnafü ma’lumatik. Fe kane

ğayben min ğaybike ve bedelen min sirri rububiyyetike hatta sara bi zalike

mazheran nestedillü bihi aleyke ve keyfe la yekunü kezalik. Ve kad ahbertena bi

zalike fi muhkemi kitabike bi kavlike innellezine yübayiuneke innema

yübayiunellah. Fe kad zale anna bi zaliker raybü ve hasalel intibah.

Vec’alillahümme delaletena aleyke bihi ve muameletena meake min envari

mütabeatih. Verdallahümme ala men cealtehüm mehallen lil ıktida. Ve sayyarte

kulubehüm mesabiyhal hüda. Elmüttaherine min rıkkıl ağyar. Ve şevaibil ekdar.

Men bedet min kulubihim dürarul meani. Fe cüılet kalaidüt tahkıykı li ehlil

mebaniy. Vahtertehüm fi sabikıl ıktidar. Ennehüm min ashabi nebiyyikel

muhtar. Ve radıytehüm lintisari dinike fehümüs sadetül ahyar*.Ve

daifillahümme mezide rıdvanike aleyhim meal ali vel aşirati vel muktefine lil

asar. Vağfirilllahümme zünubena ve validina ve meşayihına ve ıhvanina fillahi

ve cemiy’ıl mü’minine vel mü’minat. Vel müslimine vel müslimat. Elmütiy’ıyne

minhüm ve ehlil evzar.

GOOGLE NEWS Abone Ol & Takip Et

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0