Her Çeşit Dilek İçin Esmaül Hüsna Duası

Esmaül Hüsna: Allah‘ın Kuran’da 99 ismi vardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları (ezbere) sayarsa cennete girer.”

Allah Teâlâ Hazretlerinin zatının ismi Allah’tır. Bu isimden başka Kuran-ı Kerim’de geçen 99 sıfatı daha vardır ki bunların hepsine birden “Esmâül Hüsnâ” denir. Bu mübârek isimler hangi niyete göre okunursa okunsun ona şifa olur. Okunurken her ismin başına Yâ, sonuna da “celle celâlühü” ilâve edilir. “Yâ Rahmân celle celâlühü” gibi.

Allah'ın 99 İsmi Esmaül Hüsna Oku 1
Allah'ın 99 İsmi Esmaül Hüsna Oku 2
Allah'ın 99 İsmi Esmaül Hüsna Oku 2
Allah'ın 99 İsmi Esmaül Hüsna Oku 3

Esmaül Hüsna Okunuşu:

Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hu, Er-rahmânü, Er-rahîmü, El-melikü, El-kuddusü, Es-selâmü, El-mü’minü, El-müheyminü, El—azîzü, El- cebbâru, El-mütekebbiru, El-hâliku, El-bâriü, El- musavviru, El-gaffâru, El-kahhâru, El—vehhâbü, Er-rezzâku, El-fettâhu, El-aliymü, El-kaabizü, El-bâsitu, El-haafizu, Er-raafiu, El-müızzü, El-müzillü, Es-semiy’u, El-basıyru, El-hakemü, El-adlü, El-latiyfü,

El—habiyru, El-haliymü, El-azıymü, El-ğafuru, Eş-şekuru, El-aliyyü, El-kebiyru, el-hafiyzu, El-mukıytü, El-hasiybü, El-celiylü, El-keriymü, Er-rakıybü, El-müciybü, El-vâsiu,- El-hakiymü, El-vedudü, El-meciydü, El-bâısü, Eş-şehîdü, El-hakku, El—vekîlü, El-kaviyyü, El—metiynü, El-veliyyü, El-hamiydü, El-muhsî, El-mübdiü, El-müıydü, El-muhyî,

El-mümiytü, El-hayyü, El-kayyâmü, El-vâcidü, El-mâcidü, El—vâhıdü, Es-samedü, El-kaadiru, El-muktediru, El-mükaddimü, El-muahhiru,’ El-evvelü, El—âhiru, Ez-zâhiru, El-bâtınü, El-vâlî, El-müteâlî, El-berru, Et-tevvâbü, El-müntekımü, El-afüvvü, Er-raâfü, Mâlikül-mülki, Zül-celâli vel ikrâmi, El-muksıitu, El-câmiu, El-ğaniyyü, El-muğnî, El-mâniu, Ed-daarru, En-nâfiu, En- nuru, El-hâdî, El-bediy’u, El-bâkî, El-vârisü, Er-reşîdü, Es-saburü (Celle Celâlühü)

Allah’ın Kuran’da mevcut 99 ismi vardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:“Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları (ezbere) sayar ise cennete girer.” Bu isimler yüce Mevlâ’dan her hayırlı dilek için okunabilir. Yüce Mevlâdan mühim bir dileği olan kimse yedi sabah yedişer kez okur veya yedi gece yedişer kez okur ise Allahü Teala ve Tekaddes hazretleri her çeşit dileğini yerine getirir.

Ana Sayfa * Tesirli Dualar * Google Haberler’de Takip Et

Keşfet
4 Comments
  1. […] bir kimsenin hacet ve mühim bir dileği olsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere aşağıda yazılı […]

  2. […] Her Çeşit Dilek İçin Esmaül Hüsna Duası […]

  3. […] dua okudun, biz onları ezberleyemedik” dedik. O zaman Resuli Ekrem şöyle buyurdu: “O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle […]

  4. […] olunur ki; aşağıdaki duayı; dükkanını açan kimse her gün dükkan açmadan önce üçer kez okumayı âdet haline […]

Leave a Reply