Baş Ağrısı İçin Dua

Baş ağrısı için Rad suresi 16. ayeti yedi kez okunduğunda Allah‘ın izniyle her türlü baş ağrısının yok olduğu görülecektir.

Baş Ağrısı İçin Kısa Dualar

Er Rahim ismi şerifini hurufu mukattaa şeklinde yani her harfi ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki şekilde yazılır:

Gaddar İnsanların Şefkat Hissini Geliştirmek İçin Dua - Er Rahim Esması
Gaddar İnsanların Şefkat Hissini Geliştirmek İçin Dua – Er Rahim Esması

Daha sonra buna şu harfler de ilave edilir:

Baş Ağrısı İçin Dua


Yukarıda zikredilmiş bulunan her iki gurup harf de yirmi bir adet yazılır. Bu kağıdı; başı ağrıyan kimse, üzerinde taşırsa biiznillâhi teâlâ o kimsedeki baş ağrısı zâil olur. Yine baş ağrısının gitmesi için, başı ağrıyan kimse elini başına koyarak: (Bismillâhillezî lâ yedurru merâsimihî şey’ün fil erdı ve lâ fis semâi ve hüves semîul alîm) diye yedi kere tekrar ederse Allah’ın izni ve keremi ile baş ağrısı geçer.

Ağrıdan Kurtulmak İçin Rad Suresi 16. Ayet

Baş Ağrısı İçin Dua Rad Suresi Ayet 16

Yine şiddetli baş ağrısına karşı, Rad suresinin on altıncı ayeti kerimesi en az yedi kez okunduğu takdirde; Allah Teala’nın inayeti ile her türlü baş ağrısının yok olduğu görülecektir.

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul men rabbis semâvâti vel erdı kulillâhü kul efettehaztüm min dunihî evliyâe lâ yemlikune lienfüsihim nef’an velâ darran kul hel yeste viyel a’mâ velbesıyru em hel testeviyez zulümâtü ven nuru em cealu lillâhi şürekâe haleku kehalkıhî feteşâbehel halka aleyhim külillâhü hâliku külli şey’in ve hüvel vâhidül kahhâr.

Keşfet