İçeriğe geç

Okuduğu Gün Öleni Şehit Saydıran Ayetler

Okuduğu gün öleni şehit saydıran ayetler hakkında bilgi alin. Şehit ayetleri olan Haşr suresinin son 3 ayeti ve manaları hakkında bilgiler.

Çok sayıdaki hadisi şerife göre; Hüvallahüllezi olarak da bilinen Haşr suresinin son 3 ayetini okuyan kişi eğer okuduğu gün ölürse şehit sayılır veya şehit sevabı alır.

Okuduğu Gün Ölenin Şehit Olacağına Dair Hadisler

Rahmet peygamberi Hazret-i Muhammed (s.a.v.) buyurdular ki: Sabahlayınca 3 defa Eûzü billâhi’s-semîi’l alîmi mine’ş şeytani’r racîm der ve Haşr suresinin sonundaki Hüvellahu’l lezî‘yi sonuna kadar okursa, Allah ona 70 bin melek müvekkel kılar. Bu meleklerin hepsi de onun için duâ ve istiğfarda bulunurlar. [1]İmam el Bağavi, Ma’kal bin Yessar’dan Diğer bir rivâyette “Bu yetmiş 70 melek onu, akşamlayıncaya kadar korurlar. Okuyan o gün vefat edecek olursa, şehit olarak ölmüş olur. (Yâni şehit sevâbına nail olur). Kim de bu ayeti akşamlarken okursa yine aynı makam ve mertebeye erişir.”

Rivayetlerin çoğunda son üç ayetten bahsedilmekle beraber, “Levenzelnâ`dan aşağısı” diyen rivayetler de vardır [2]bk. Kurtubî, xvnı/1. “Kim Haşr suresinin son kısmını bitinceye kadar (yâni Lev Enzelnâ‘dan sonuna kadar) okursa o gece ölecek olursa şehid (sevâbına erişerek) ölür.” [3]Sealibi; Enes bin Malik’ten “Kim sabahlayınca Haşr suresinin sonundaki 3 ayeti okursa Allah ona yetmiş bin melek müvekkel kılar. Hepsi de onun için dua ve istiğfarda bulunurlar. Bu akşama kadar devam eder. O gün ölecek olursa şehid olarak ölür. Kim de akşamlayınca bu 3 ayeti okursa, aynı mertebeye erişir.” [4]Tirmizi, Ma’kal bin Yessar’dan

“Kim gece ve gündüzde Haşr suresinin son kısmını okur da okuduğu gün ya da gece vefat edecek olursa gerçekten Allah ona cenneti vacip kılar.” [5]Beyhaki, Ebu Ümame’den Hazret-i Enes (r.a.) diyor ki: Resulullah (s.a.v.) Efendimiz bir adama, yatağına gireceği zaman Haşr suresini okumayı tavsiye etti ve buyurdu ki: “Eğer o gece ölecek olursan şehid olarak ölürsün!” [6]İbni Sinni, Enes’ten / El İtican “Kim Haşr suresinin son kısmını okur, okuduğu gün veya gecede vefat ederse cennete hak kazanmış olur.” [7]Ebu Ümame

“Kim Haşr suresini okursa cennet, cehennem, arş, kürsi, hicab, gökler ve yerler, haşarat, kuşlar, rüzgar, ağaç, hayvan, dağ, güneş, ay, melekler… ne varsa hiçbiri geri kalmadan hepsi de onun için dua ve istiğfar ederler. O gün ya da gece vefat edecek olursa, şehid olarak ölür.” Rivayetler ışığında sabah ve akşamleyin, tercihen namazların bitiminde, üç defa “Euzü billahi`s-semî`il-Alimi mine`ş-şeytânirracîm…” diyerek “Lev-enzelnâ”dan aşağı dört ayeti (iki rivayetin arasını bulmuş olarak) okumak müstehaptır [8]Hz. Peygamber’in bazen işleyip bazen terkettiği, âlimlerin ve sâlih kulların öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara dinî terminolojide müstehap denilir.

Hüvallahüllezi – Haşr Suresinin Son 3 Ayeti Arapça

Hüvallahüllezi - Lev Enzelna - Okuduğu Gün Ölenin Şehit Olacağına Dair Hadisler
Hüvallahüllezi – Lev Enzelna

Hüvallahüllezi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim * Lev enzelnâ hâżâ-lkur-âne ‘alâ cebelin leraeytehu ḣâşi’an mutesaddi’an min ḣaşyeti(A)llâh(i)(c) ve tilke-l-emśâlu nadribuhâ linnâsi le’allehum yetefekkerûn(e) * Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ‘âlimu-lġaybi ve-şşehâde(ti)(s) huve-rrahmânu-rrahîm(u) * Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve-lmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir(u)(c) subhâna(A)llâhi ‘ammâ yuşrikûn(e) * Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(s) vehuve-l’azîzu-lhakîm(u) (Haşr Suresi 21-22-23-24)

Hüvallahüllezi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla * Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. * O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir. * O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. * O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ” [9]Haşr Suresi, 21-22-23-24

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

Dipnotlar

Dipnotlar
1 İmam el Bağavi, Ma’kal bin Yessar’dan
2 bk. Kurtubî, xvnı/1
3 Sealibi; Enes bin Malik’ten
4 Tirmizi, Ma’kal bin Yessar’dan
5 Beyhaki, Ebu Ümame’den
6 İbni Sinni, Enes’ten / El İtican
7 Ebu Ümame
8 Hz. Peygamber’in bazen işleyip bazen terkettiği, âlimlerin ve sâlih kulların öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara dinî terminolojide müstehap denilir.
9 Haşr Suresi, 21-22-23-24