5 Kaf Ayeti ve Mucizeleri

0
(0)

5 Kaf ayeti, imkansız işlerin halli için, boğulmaktan, yanmaktan, cinlerden ve düşmanlardan korunmak ve onlara galip gelmek ve daha nice hacetler için okunan tesirli bir dua ve ayetler tertibidir.

Bilmiş ol ki bu 5 ayetin (5 Kaf ayeti) bir nice tasarrufları ve bir de sayısız yararları vardır. Bu konuda şeriata uygun olan şeylerden arzu ettiğini talep edebilirsin. Şeriata uymayan şeyleri talep edecek olursan, bunlar sana zarar verir. Gözlerini iyice aç!.

5 Kaf Ayeti ve Duası

5 Kaf Ayeti
5 Kaf Ayeti

Anlamı: Bismillâhir Rahmânir Rahim. Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgârın savuracağı çer-çöpe döner. Ey Hefkalzâîl! O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilâh olmayan AIlah’tır. O, Rahmân’dır ve Rahîm’dir.. Ya Ceğsekeyaîl!. Onları, yüreklerin ağıza geleceği, tasadan yutkunacakları yaklaşan kıyâmet günü ile uyar. Zalimlerin ne dostu, ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur. Ya Dağayâîll Gündüz sinip geceleri gözüken gezegenlere and olsun. Kararmaya başlayan geceye ant olsun. Ağarmaya başlayan sabaha ant olsun.. Bu Kuran, Arş’ın sâhibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

Ya Vağrahaîl! Sad! Öğüt veren Kuran’a and olsun ki inkâr edenler gurur ve ayrılık için dedirler. Ya Değşeabaîl! Ey bu âyetlerin huddamı (hizmetçiler) ve ey Seyyid Meytatarun! (Bu kısımda Allah’tan kabulü istenecek dua, dilek, arzu dile getirilir.) Hemen şimdi, acele olarak; Süleyman bin Dâvud’un (S.A.V.) mülkü saltanatı üzere.. İncil, Tevrat, Zebur ve Furkan hakkı için.. Muhammed Mustafa (S.A.V.) hakkı için. Ve bu yüce ayetler, saygı değer isimler hakki için… Kecağzameheyuş hakkı için.

Sevgi ve Muhabbet İçin Okunuşu

Bu mübarek ayetler, birisinin helalinden sevgi ve muhabbetini celb etmek gayesi için okunursa, yukarıdaki duanın sonuna şu şekilde bir ekleme yapılır: Allah’ım, falan kadının oğlunun/kızının kalbini benden yana eğip çevirmeni ve benim sevgim üzerinde harekete geçirmeni istiyorum. Yardım Allah’tandır, fetih de çok yakındır…

Yine muhabbet gayesine matuf olarak; cuma günü namazdan (cuma namazından) önce 93 defa okunur. Şüphesiz ki bu, kabul olunan bir davettir. Tecrübe edilmiştir ve sıhhatlidir. Bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. Bir kişiyi helal dairesinde arzu ediyorsan, o eğer senin bulunduğun beldede hazır ise veya başka bir yerde bulunuyorsa, yukarıda yazılı ayet ve isimleri 60 defa oku. O kişiyi bulursun ya da seni ona ulaştıran birine rastlarsın.

Güç ve İmkansız İşlerin Halli İçin

Bir iş güçleştiği zaman veya birinden talep ettiğin şey mümkün gibi görünmediğinde, yine bunu 60 defa oku. Herhalde Allah muradını yerine getirir. İnşallahü Teâlâ…

Dertlerden Kurtulmak ve Hacet İçin

Özetleyecek olursak: Herhangi bir şerden kurtulmayı arzu ettiğin zaman belirtilen ayet ve isimlere belirtilen sayıda devam et. Ancak muhabbet ve sevgi kısmını kendi niyetine göre değiştir. Mesela: Allah’ım, bana şifa ver, gam ve kederimi gider, üzüntümü kaldır. Veya Allah’ım, borcumu ödeme imkânını bana lütfeyle.. Bana helâl bir rızık ver. Arzumu kendi lütfu kereminle gerçekleştir, ey merhamet edenlerin en çok merhamet edeni!

Boğulmaktan ve Yanmaktan Korunmak İçin

Veya şöyle dersin: Allah’ım! Beni belalardan koru. Kazadan, düşmandan, boğulmaktan ve yanmaktan muhafaza buyur. Bu ayetlerin, hasselerinin, sırlarının hürmetine, Habibin ve iyilerin efendisi Muhammed hürmetine. Onun hanedan ve yaran ve dostları hürmetine… Bilmiş ol ki bu yazılmış ve tavsiye edilen husus, Hazreti Emir Seyyid Buhari’nin (k.s.) evradındandır. O zat şöyle diyor: Kim bu harfleri okur, bu ayetlerle birlikte (tekrarlarsa), düşmana galip gelir, gönüllerde onun için bir kabul hissi uyanır. [1]Havassı Kuran

Zorba ve Kabadayılara Baş Eğdirmek İçin

Şeyh Ebu-l Abbas Ahmed el Bevni (k.s.) diyor ki: Allah’ın yüce kitabında 50 Kaf harfi vardır ki bunlar 5 ayette toplanmışlardır. Kim bunları, başka sözlerden gönlünü arındırarak okursa düşmanları ve nice kabadayılar bütün gece ve gündüzlerde ona baş eğerler. Düşmanın atlarını ve askerlerini gördüğün zaman hemen Bismillah de ve o 5 Kaf ayetini art arda oku, at ve askerler darmadağın olurlar. Belirtilen bu husus, kılıç, kama ve benzeri aletlerden daha kesicidir. Ama bunu cahillere öğretmekten de sakın!

Bazı önemli kişiler bu ayetlerin hususiyetleri hakkında demişler ki: Kim düşmana karşı çıkarken bu ayetleri yazıp beraberinde taşırsa, Allah ona düşmanlarına karşı yardım eder. Düşmanın hilesinden, şerrinden ve silahından hiç bir şey ona zarar vermez. Kim onunla çekişirse mutlaka Allah çekişeni kahreder. Bu adamın heybeti halkın kalbine girer. Hükümdarın ya da büyük devlet adamlarının yanına girecek olsa, onların şerrinden, hilesinden güven içinde olur.

Büyük fakih, güçlü veli Ahmed bin Musa bin Acil (r.a.) diyor ki: Allah’ın kitabında da 5 ayet var ve bu 5 ayette 50 Kaf harfi mevcuttur. Bunları düşmanın yüzüne karşı okuduğun takdirde herhalde ona galip gelir, kahredersin. Şerrinden korktuğun kimsenin yüzüne okuyacak olursan, Allah seni onun şerrinden muhafaza eder, birçok hata ve afetlerden de korur. Diğer bazı zatlar demişler ki: Bu 5 ayet yazılıp silahın ucuna asılır ve düşmana doğru -savaş halindeyken- çevrilirse, düşmanın hepsi hezimete uğrayıp perişan olurlar. Bu, bir nice defa tecrübe edilmiştir.

Düşmana Galip Gelmek İçin

Şeyh Mahmud Gazi [2]Maşhur Gazne Hükümdarı Gazneli Mahmud diyor ki: Şeyh Musa es Sedrani Hazretleri bu 5 ayeti bana öğretti. Seferde ve hazerde nasıl taşınacağım ta’lîm etti. Savaşlarda nasıl yararlanacağımı da ayrıca tavsiyede bulundu. Bunun üzerine Allah beni de askerlerimi de mübarek eyledi ve Hint diyarlarını fethetmeyi ve yüz çevirdiğim her yeri zapt etmeyi bana müyesser kıldı. Ne yana döndüysem yardım gördüm, muzaffer oldum.

İbni Mesud (r.a.) Hazretleri’nden yapılan rivayete göre: Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz bu 5 ayeti hazerde, seferde, savaşlarda okur, kafirlere, münafıklara karşı üstünlük sağlardı. Allah da ona yardım eder, fetihlerde bulunma imkânını bahşederdi. Belirtilen bu 5 Kaf ayetinin havassı ve esrarıyla ilgili bir çok meşayıhın rivayet ve hikayelerini, garip tespitlerini, kitabımız fazla uzamasın, hacmi büyümesin diye terk ettik. Havassıl Kuran adlı kitapta bu yararlı hususa yer verilmiştir. Aynen alıyorum: Kuran-ı Azim’de 5 surede 5 ayet vardır ki bunların dördü art arda gelir:

Bakara, Al-i İmrân, Nisâ ve Mâide sureleridir ve bir ayet de (yani beşinci ayet) Rad şifresindedir. Her ayette 10 tane Kaf harfi vardır. Bunların hassesi, harp içindir. Düşmana karşı galip gelmek, hasetçilere karşı üstün olmak da bunun hasseleri arasındadır. Kim bu 5 Kaf ayetini yazıp başına takarak makam ve mevki sâhiplerinin büyük devlet adamlarının yanına girerse, hepsi de ona saygı gösterir, ayağa kalkar ve onun heybet ve şevketinden korkar olurlar. Bu, kabul içindir. Yine bu 5 ayet yazılır ve düşman üzerine gönderilen askerin bayrağı üzerine konulursa o asker ebediyen yenilgiye uğramaz. Her zaman düşmana karşı üstün gelir; nazardan korunmuş olur. Evet, bu ayetler şüphe edilmeyecek ve erişilmeyecek bir hazinedir.

Cinlere Karşı Manevi Kalkan

Bu ayetler; insanlara, cinlere, şeytanlara ve bunların kovulmuş, lanetlenmiş tebasına karşı manevi bir kalkandır. O halde bu ayetlerin kıymetini bil, bunları okuyabildiğin için Allah’a hamdet. Taşıma imkânı bulduğun için Allah’a şükret, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e ve onun hanedan ve yaranlarına da salat ü selam getir.

Sahib-i Arais tefsirinde deniliyor ki: Kim bu 5 Kaf ayetini okur ve onu uygun şekilde üstünde taşırsa (veya onlara uygun kendine bir düzen verirse) Allah onu eziyetlerden emin eder (zehirlerden, sihirden, belalardan muhafaza eder). Cinleri onun üzerine müvekkel kılar (yâni cinler onun emrinde olur.) Ve kendisi tasarruf ehlinden olur. Bu ayetlerin kerametiyle nice tasarruflar elde eder.

Heybet ve İhtişamın Artması İçin

Büyük veli Şeyh Necmüddin el-Kübrâ‘dan, o da Mâruf el Kerhi’den, o da Şeyh Nizâmü’l Evliya’dan, o da Şeyh Feridüddin‘den, o da Şeyh Hamîdüddin Nâkuri’den, o da seyyidü’l meşayih Ahmed Rufâî‘den, o da Şeyh Musâ Sadrani‘den, o da Şeyh Seyyid Medyen el Mağribi’den, o da Abdülkadir Geylâni (k.s.) Hazretleri’nden o da emîrü’l mü’minîn Ali bin Ebû Tâlib‘den (K.V. R.A.), o da Peygamberler Seyyidi (S.A.V.) Efendimiz’den rivâyet ediyor: Kim bu 5 ayeti kerimeyi (5 Kaf ayeti) her gün okur -ki her ayette 10 Kaf vardır- veya bunları yazar veya harflerinin kesrini vufkuna yayar ve başında taşırsa, muhakkak Cenabı Hak ona 12 bin melek gönderir ki ellerinde nurdan harp aletleri bulunur. O kimseyi afetlerden, belalardan korurlar.

Ayrıca Cenâbı Hak onun İçin Firdevs cennetinde kırmızı yakuttan 600 saray yapar. Bir hükümdar bunu okuyacak olursa, saltanatı devam eder. Kendisine nusret kapılan açılır. Zafer güneşi üzerinde parıldar. Şevketi kemâl bulur. Heybet ve ihtişamı artar. Allah kendisine 600 hükümdara denk gelecek idare imkânı lutfeder. Allah bütün hükümdarları, vezirleri, devlet adamlarını, kadıları ona musahhar eder. Bütün düşmanlara galip gelir. Haşere ve eziyet veren hiç bir şey ona zarar vermez.

Kutub ve Gayb Ricali İle Görüşmek İçin

Şeyh Mecdüddin-i Kirmani (k.s.) diyor ki: Dünyada gayb ricâlinden, büdelâ, evtad ve Kutubdan olmak üzere tasarrufa yetkili 4 bin kişi vardır. Onların hepsi de bu 5 ayet ile tasarrufta bulunurlar. Kim bunları okumaya devam eder ve bunlar uygun şekilde üzerinde taşırsa hem zahiren hem bâtınen tasarruf ehli olur. Ulvî ve süflî âlemlerde tasarrufunu yürütebilir. Ayrıca hem Kutub’la hem de gayb ricâliyle buluşma imkânı elde etmiş olur.

Şeyh Şazeli (k.s.) Hazretleri diyor ki: Kutbul Aktab‘ı gördüm. Bana bu 5 Kaf ayetini okumam için tavsiyede bulundu. Bunun üzerine bu 5 ayetin esrarını kendisine sordum. Buyurdular ki: Kim bu 5 Kaf ayetini okumaya devam ederse Allah onu düşmanlardan, hasetçilerden, hile ve düzenbazlık yapanlardan koruyup güven içinde bırakır. Bir düşman ona düşmanlıkta devam etse bile yine bir zarar vermeye imkan bulamaz.

Gökler ve yer ehli de aynı düşmanlık hissiyle hareket etse yine de ona karşı bir zafer elde edemezler. Kendisine nusret ve zafer kapısı her yanda açılır ve (bir gün gelir de) kutup derecesine erişmiş olur. Şeyh Cemil el Yemeni (k.s.) diyor ki: Kutbul Aktab‘ı gördüm. Kendisiyle konuştum. O bana şu ayetleri öğretti ve dedi ki “Her şeye bu 5 ayet bereketiyle kavuştum. Sonra devamla şu tembihi yaptı: Sakın bunu ehil olmayana öğretme!.”

Şeyh Ebû Yezid Bestâmî (k.s.) Hazretlerinden rivayet olunmuştur. O da bu manada açıklamada bulunmuş, belirtilen 5 ayetin esrarından bahsetmiştir. Şeyh Muhyiddin Arabi (k.s.) 5 Kaf ayetinin esrarını ta’lîm etmiş, sonra da Şeyh Hüsameddin (k.s.) talîm etmiştir. Şeyh Celâlüddin (k.s.) bu hususta şöyle demiştir: Bu 5 ayeti öğrendim ve esrarını anladım. Vufk derecesini de tatbik ettim. Bu konuda hocam, Sadrüddin Konevi Hazretleri idi. Sonra da Şeyh Muhyiddin Arabi (k.s.) bunu Güneş ve Zühre şekli tertibine uygun bir şekilde Öğretti bana.

5 Kaf Ayetinin Manevi Fayda ve Faziletleri

Hazreti Aişe-i Sıddîka’dan (r.a.) yapılan rivayete göre Fahri Alem Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim bu 5 ayeti —ki içinde 50 Kaf harfi vardır— cuma günü yazar da su ile yıkayıp içerse, içine 1000 şifa sokmuş, 1000 sıhhat yerleştirmiş, 1000 rahmet koymuş, 1000 şefkat, 1000 yakîn, 1000 kuvvet ve 100 bin nur indirmiş olur. Kendisinden her türlü hastalık koparılıp alınır, üzüntü ve kederi kaldırılmış olur.

Selmanı Farisi‘den (r.a.) yapılan rivayete göre; Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz’e dedim ki: Ya Resûlâllah! Gelip geçen ömrümde nice günah ve isyanlarda bulundum. Ömrümün sonuna yaklaşmış bulunuyorum. Bana, ömrümü uzatacak bir şey öğret ki onu okuyayım. Hem günahlarım bağışlanmış olsun, hem de muradım yerine gelsin. Bunun üzerine Selman (r.a.) diyor ki: Resûlallah (s.a.v.) Efendimiz bana bu 5 ayeti öğretti ve buyurdu ki: Kim bu 5 ayeti okur ve bunun kesr-i beştini taşırsa ömrü uzatılır, günahı bağışlanır, muradı yerine gelmiş olur. [3]Tefsir-i Ferais, Tefsir-i Kevaşi

5 Kaf Ayeti Hangi Surelerde

5 Kaf ayetinin yer aldığı sureler şunlardır:

  1. Bakara suresi, ayet: 246. (Elem tera…. bi ‘z-zâlimin)
  2. Âl-i İmran suresi, ayet 181. (Lekad semiallahu… lil abid.)
  3. Nisa suresi, ayet 77. (Elem tera… fetila.)
  4. Maide suresi, ayet 27. (Vetlu… muttakin)
  5. Rad suresi, ayet 16. (Kul men……. . kahhar)

Birinci ayetin sonuna şu cümle ilâve edilir: “Kadirün alâ mâ yürid.” İkinci âyetin sonuna “Kaviyyün lâ yehtâcü ilâ muinin.” Üçüncü âyetin sonuna “Kahharın limen tegâ ve asâ.” Beşinci ayetin sonuna “Kayyûmun yerzuku men yeşâu’l kuvvete.” Dördüncü ayetin sonuna: “Kuddûsun yehdi men yeşâü.” yazılır.

5 Kaf Ayeti Cetveli

5 Kaf Ayeti Cetveli
5 Kaf Ayeti Cetveli

Bu 5 âyetin, tarh ve kesir yapılmadan hepsinin sayısı 56.595’dir. Bilmiş ol ki: Bu 5 ayetten her birini bir defa okuduğun zaman her birinin akabinde belirtilen isimler 3 defa tekrar etmiş olur. Mesela “Kayyûmun yerzuku men yeşâü” 3 defa. Nitekim Şeyh Süleyman Edirnevî (Hazretleri) bunu talim ederken böyle icâzet vermiştir. Ona da Şeyh Ahmed Sinarî, ona da Şeyh Muhammed Tunusî icâzet vermiştir. (Allah hepsinin esrarını tasdik etsin!) Düşmanları kahretmek, hasetçileri def etmek için bu 5 ayet sabah ve akşam üçer defa ya da bir defa olsun daha fazla okunur. Tesir etmede sebep olarak bu ayetler iksirin kendisidir.

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Dipnotlar

Dipnotlar
1Havassı Kuran
2Maşhur Gazne Hükümdarı Gazneli Mahmud
3Tefsir-i Ferais, Tefsir-i Kevaşi
Keşfet
5 Comments
  1. […] 5 Kaf Ayeti ve Mucizeleri […]

  2. […] 5 Kaf Ayeti ve Mucizeleri […]

  3. […] 5 Kaf Ayeti ve Mucizeleri […]

  4. […] 5 Kaf Ayeti ve Mucizeleri * Sevgi ve Muhabbet İçin 5 Kaf Ayetinin Okunuşu Usulü * Kabadayı ve Zorbalara Baş Eğdirmek İçin 5 Kaf Ayetinin Okunuşu * Tesirli Dualar * Google News’te Takip Et […]

  5. […] 5 Kaf Ayeti ve Mucizeleri * Fatiha Mucizesini Açığa Çıkarmak İçin Eşref Saatleri * Google News’te Takip Et […]