Skip to content

Co to jest pojęcie Duchowa Interpretacja Snów i jak ją przeprowadzić?

Co to jest duchowa interpretacja snów i jak ją przeprowadzić? Jaka jest historia i podstawowe zasady duchowej interpretacji snów?

Historia tradycji duchowej interpretacji snów

W czasach starożytnych Egipcjan, Asyryjczyków i Greków jednym z najważniejszych zadań wyroczni i czarowników było interpretowanie snów. Pierwsze teksty dotyczące pojęcia snu zostały napisane przez Asyryjczyków w latach 5000 p.n.e. Najwcześniejszą pracą na ten temat jest egipski papirus zachowany w British Museum, którego pochodzenie szacuje się na 2000 lat p.n.e. W papirusie tym opisano 200 rodzajów snów. W tym papirusie znajduje się 200 rodzajów interpretacji snów.

Zgodnie z wierzeniami starożytnych Egipcjan istnieje bóg o imieniu Serapis, którego zadaniem jest ostrzeganie śniących i odpowiadanie na ich pytania. Wyrocznie i interpretatorzy snów mieszkali w świątyniach należących do tego boga. W bibliotece asyryjskiego cesarza Asurbanipala, który żył w Niniwie w latach 669-626 p.n.e., znaleziono prace litograficzne dotyczące snu.

Wedy, spisane w Indiach w latach 1500-1000 p.n.e., zawierają listy snów. Starożytni Grecy wierzyli, że podczas snu dusza opuszcza ciało i udaje się na spotkanie z bogami. Niektóre prace na temat snu przypisuje się Hipokratesowi, Platonowi i Arystotelesowi. [1]Türek, s. 13; Çoruh, s. 59-62 Ustalono, że od Demokryta do powstania chrześcijaństwa napisano w języku greckim dwadzieścia sześć ksiąg dotyczących interpretacji snów. Spośród nich jedynie dzieło Artemidorosa z Efezu, które zostało przetłumaczone na język arabski przez Izaaka pod nazwą “Księga interpretacji snów”, przetrwało do dnia dzisiejszego.

W pierwszych trzech księgach tego dzieła, które zbiera w pięciu księgach rozumienie Grecji, Włoch i Anatolii, zawarte są wyrażenia senne, a w dwóch ostatnich warunki wymagane do bycia interpretatorem snów [2]Çoruh, s. 59-62.

W części Tory dotyczącej Tekvin, Hz. Jusufa są wspomniane sny. Ponadto w ostatniej części Talmudu znajduje się rozdział o snach. W Biblii jest 12 różnych słów, które oznaczają sen. Wiadomo o istnieniu wielu żydowskich i chrześcijańskich interpretatorów snów.

W okresie przedislamskim u Arabów termin sen był powszechnie używany. Jednym z zadań wyroczni była interpretacja snów. Należą do nich słynne imiona takie jak: ThevElegant, Satih, Rabia b. Nasr el Lahmi i Sevad b. Karib. Pierwsze objawienie przyszło do Proroka Muhammada (s.a.v) w formie snu, a objawienie trwało w ten sposób przez 6 miesięcy. W księgach, w których zebrano słowa Proroka, znalazły się sny i interpretacje islamskiego Proroka. Po porannych modlitwach Prorok Islamu pytał zgromadzonych: “Czy jest wśród was ktoś, kto śni?”. Wiadomo, że interpretował, jeśli ktoś śnił [3]Buhari, “Tabir”, 47; Ebu Davud, “İman”, 10; Darimi, “Rüyâ”, 13.

Zapisano również, że od czasu do czasu opowiadał i interpretował swoje własne sny lub zlecał ich interpretację jednemu ze swoich uczniów. Stwierdzono, że chętnie opowiadał i interpretował dobre sny, a nie chciał, żeby opowiadano i interpretowano sny złe.

Rodzaje snów według literatury Duchowej Interpretacji Snów

W literaturze dotyczącej duchowej interpretacji snów wymienia się trzy rodzaje snów:

  1. Boski sen: Jest to pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, gdy mowa o snach. Tego typu sny są opisywane jako dobre wiadomości. W literaturze wyrażenie dobra nowina oznacza “związek człowieka ze sferą metafizyczną oraz informacje i znaki dobrej nowiny, które od niej otrzymuje”.
  2. Sen szatański: Są to sny mieszane, sny i sugestie, które pojawiają się w wyniku podstępu, złudzenia i zastraszenia przez szatana. Nie zaleca się ich wyjaśniania i interpretowania.
  3. Sen psychologiczny: Sny i urojenia nafs są snem o wpływach zewnętrznych podczas snu i codziennych zajęć [4]Seyyid Süleyman el Hüseyni, I, 4.

Opinie wschodnich mędrców na temat interpretacji snów

Al-Masudi

Zbierając ogólne opinie o śnie, Ali b. Huseyin al-Masudi stwierdza, że sny będą mniej lub bardziej prawdziwe w zależności od stopnia spokoju i jasności duszy [5]Muruc uẕ Zeheb, II, 175-179.

Al Ghazali

Ghazali wyjaśnia sen jako odbicie niektórych rzeczy zapisanych w (Księdze Przeznaczenia) na ludzkim umyśle wraz z podniesieniem zasłony pomiędzy ludzką duszą we śnie a zachowaniem tabliczki [6]Ihya, IV, 903.

Fakhr al-Din al-Razi

Fahreddin Razi również podaje podobne wyjaśnienia [7]Mefatiḥul Gayb, XVIII, 135.

Ibn Chaldun

Według Ibni Chalduna sen polega na śnieniu kształtów i postaci istot, które zawisły na sobie z przyszłości w wyniku tego, że dusza ludzka wpada we śnie w sferę sensu. Jeżeli ta refleksja jest słaba, wymaga interpretacji [8]Mukaddime, I, 380-384. Ibn Khaldun mówi o interpretacji i wykładni snów, o znakach wskazujących na poprawność snu oraz o związku snu z objawieniem w sekcji zawodów Muḳaddima. [9]Mukaddime, 1136-1141.

Filozofowie wschodni wyjaśniają sen jako odbicie pewnych symboli (obrazów) z wyobraźni do zdrowego rozsądku, według nich boskie sny wynikają z relacji duszy ze sferą duchową.

Al-Kindi

Yakub b. İshak el Kindi w swoim traktacie Sleep and the Nature of the Dream stwierdza, że sen i marzenie senne są funkcją ludzkiego ego i że interpretacja snów zajmuje ważne miejsce wśród nauk przyrodniczych. Kindi twierdzi, że w odpowiedzi na wyłączone we śnie zmysły uwalniane są moce projektowania i myślenia, dzięki czemu dochodzi do zdarzenia sennego [10]Felsefi Risaleler, s. 130.

Al-Farabi

Farabi również wiąże sny z wyobraźnią. Zauważa, że ta moc ma decydującą funkcję w powstawaniu snów [11]El Medinetül Fażıla, s. 108-113.

Avicenna

Według Ibn Siny, który napisał traktat El Ḳavl fi Sebebil Menamat, aby wyjaśnić przyczynę i interpretację snów, sen pojawia się z powodu chłonności wyobraźni umysłu. Umysł, który podczas snu jest w stanie wolnym, może podczas snu otrzymywać informacje ze sfery metafizycznej. Osoba, której umysł jest uwolniony od kontroli zewnętrznych zmysłów, zwiększa swoją orientację w sferze transfizycznej. Jeżeli nie ma żadnych przeszkód, takich jak słabe zdrowie fizyczne czy słabo działająca wyobraźnia i zdolności zapamiętywania, jaźń zwróci się ku sferze boskiej.

W tym samym czasie informacja stamtąd pochodząca ma miejsce w jaźni, dzięki czemu urzeczywistnia się percepcja sfery metafizycznej. Czasami wyobraźnia interweniuje pomiędzy jaźnią a sferą transfizyczną, blokując obraz. Dec. Według Awicenny sny nie opierają się tylko na efektach, które docierają do jaźni ze sfery metafizycznej. Istnieją również sny, które są spowodowane stanem fizjologicznym człowieka. W ten sposób osoba głodna śni o jedzeniu, a osoba zimna o ogniu.

W tym przypadku jaźń zaczyna tworzyć sny o tym, czego potrzebuje i pragnie. Są to sny mieszane i można je wyjaśnić jedynie za pomocą słów. Umysł czasem wyobraża sobie wydarzenia w ich prawdziwej formie, a czasem w podobnej. Czasami jaźń zachowuje się tak, jakby rzeczywiście coś obserwowała, nie komunikując się ze światem duchów. Sen własny nie jest jednak oryginalny, ale jest podobny [12]Durusoy, s. 106-114.

Sny i ich interpretacja według współczesnych naukowców

Współczesna fizjologia i psychologia skupiły swoje badania na roli czynników zewnętrznych i wewnętrznych w powstawaniu marzeń sennych. W fizjologii powszechnie przyjmuje się, że sen jest związany z wydarzeniami dotyczącymi jaźni w dużym mózgu i że powstaje w zależności od czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Niektórzy naukowcy znaleźli fizjologiczne wskazówki, które pozwalają na określenie dokładnego momentu, w którym nastąpiło śnienie.

Człowiek spędza około jednej trzeciej swojego życia śpiąc, a w tym czasie ciało odpoczywa. Z drugiej strony, śnienie jest bardziej powszechne w pośrednich dekadach zwanych szybkimi ruchami gałek ocznych (REM). Podobnie jak w przypadku hafizów (osób, które zapamiętały cały Koran) powtarzających swoje zapamiętanie we śnie, obserwuje się, że sen REM zwiększa się u osób, które koncentrują się na pewnych zadaniach w życiu codziennym. Sen i śnienie pełnią funkcje biologiczne, fizjologiczne i psychologiczne, takie jak odpoczynek ciała, regulacja emocji i temperamentu oraz ujawnianie podświadomości [13]Güven – Belbağı, s. 48-52.

Louise Ferdinand Maury

Louise Ferdinand Maury, który jako pierwszy naukowo zbadał wpływ bodźców zewnętrznych na osoby śpiące, używał podczas snu różnych bodźców w postaci kontaktu, zapachu i smaku, stosował je na sobie, a następnie zapisywał swoje sny. XX. badania nad snami i ich interpretacją w XIII wieku były kontynuowane przez badaczy psychologii i fizjologii.

Zygmunt Freud

Według Zygmunta Freuda, twórcy psychoanalizy, źródłem życia człowieka i celem działania żywego organizmu są instynkty ochrony i seksualności. Równolegle z rozwojem cywilizacji, kiedy instynkt ochrony został zepchnięty na drugi plan, pozostał instynkt seksualności. Jest on również zaplanowany w centrum administracyjnym zwanym libido.

Konflikt zasad obowiązujących w społeczeństwie z uczuciami seksualnymi lub zepchnięcie tych pragnień do podświadomości powoduje powstanie w człowieku kilku kompleksów. Sen jest zawoalowaną manifestacją tych kompleksów, uwolnioną od cenzury i opresji umysłu nieświadomych pragnień [14]Türek, s. 23-31.

Alfred Adler

Alfred Adler natomiast zwraca uwagę na poczucie niższości w interpretowaniu wydarzeń sennych; twierdzi, że sny pełnią raczej funkcję pomocy w planowaniu przyszłości niż przeszłości.

Carl Jung

Carl Jung podkreśla, że symbole mają specjalne znaczenie dla danej osoby, oparte na działaniu podświadomości społecznej [15]a.g.e., s. 31-33; Çoruh, s. 96-131.

Erich Fromm

Erich Fromm, który charakteryzuje sny jako język symboli, podobnie jak bajki i mity, zauważa, że jest to język zapomniany. Fromm napisał swoją pracę Marzenia, bajki, mity, aby pokazać potrzebę ponownego przypomnienia go. Według niego mythos, jedno z najstarszych dzieł historii ludzkości, i sny, które są produktami codziennego życia, wykazują zadziwiające podobieństwo do siebie. Współczesny człowiek zapomniał nadać im odpowiednią wartość i postrzegać je jako skarbnicę doświadczeń; dlatego nie rozumie ich języka [16]Rüyalar, Masallar, Mitoslar, s. 23-38.

Zasady duchowej interpretacji snów

Interpretacja snów jest powszechną praktyką w kulturze Wschodu. Wyrażenie, które oznacza “wydobywanie psychologicznych i wyobrażeniowych części wydarzeń doświadczanych we śnie i przechodzenie do prawdy poza nimi za pomocą wskaźnika”, to analiza języka symbolicznego.

Cechy charakterystyczne tłumacza

Interpretator snów musi być w stanie odróżnić wewnętrzne i zewnętrzne aspekty wyobrażonych kształtów we śnie, dotrzeć do prawdy poza nimi za pomocą dostępnych wskazówek i odróżnić to, co boskie, od tego, co demoniczne. Ponieważ dla niektórych ludzi wydarzenia we śnie są pokazywane jako “przefiltrowane”, a dla innych jako “nieprzefiltrowane”. Z tego powodu Taşköprizade stwierdza, że w starożytnej Grecji przywiązywano wagę do snów filozofów i mężów stanu, a nie do snów motłochu [17]Miftaḥus Saade, I, 335.

Mówca powinien posiadać wiedzę na temat religii, ludzi, społeczeństwa, polityki, a zwłaszcza psychologii. Jest to niezbędne do prawidłowej interpretacji symboli we śnie. Znaczenie każdego symbolu we śnie zależy bowiem od charakteru osoby, która go śni, czasu, w którym sen się pojawia, porządku społecznego, pozycji politycznej, społecznej, a zwłaszcza od percepcji i przekonań osoby, która śni.

Interpretator snów: Konieczna jest znajomość przypowieści i wyrażeń symbolicznych zawartych w księgach religijnych i posługiwanie się nimi podczas interpretacji snów. Powinien również dobrze znać etymologię słów, przysłów i idiomów. Są też tacy, którzy twierdzą, że interpretacja snu to podatek od Allaha, więc nie można go później zarobić. Większość jednak zgadza się, że jest to umiejętność polegająca na rozszyfrowaniu szyfrów wyrażonych w symbolach.

Ci, którzy chcą odnieść sukces w tej dziedzinie, muszą znać takie aspekty, jak rodzaj, klasa i natura snu, aby móc je ze sobą połączyć i określić, gdzie, jak, kiedy i przez kogo był sen, który chcą interpretować.

Przydatność snów do interpretacji

Interpretacja snów nie jest interpretacją wszystkich marzeń sennych. Oczywiście, każdy sen jest snem o dobrym lub złym znaczeniu. W tradycji duchowej interpretacji snów, ponieważ wyjaśnienie i interpretacja snu są uważane za pierwsze etapy jego przejścia z wymiaru abstrakcyjnego do wymiaru konkretnego, sny, które są uważane za zawierające złe przesłanie lub dające odczucie w tym kierunku, nie powinny być nawet interpretowane, a tym bardziej interpretowane.

Ponieważ sen opisany zgodnie z wiedzą o duchowej ekspresji z pewnością się spełni. W związku z tym “… Sen spoczywa na stopie ptaka (przywiązanego), dopóki nie zostanie wyjaśniony. Jeśli zostanie opowiedziany, natychmiast spadnie”. Istnieje powiedzenie proroka w formie ” [18]Tirmizi, Ruya 6, h. nr: 2279, 2280; Ebu Davud, Edeb 96, h. nr: 5020.

Nie opowiadanie złych snów jest ważnym środkiem zapobiegającym ich spełnieniu.

Strona główna * Informacje o zjawiskach paranormalnych * Śledź w Google News

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Türek, s. 13; Çoruh, s. 59-62
2 Çoruh, s. 59-62
3 Buhari, “Tabir”, 47; Ebu Davud, “İman”, 10; Darimi, “Rüyâ”, 13
4 Seyyid Süleyman el Hüseyni, I, 4
5 Muruc uẕ Zeheb, II, 175-179
6 Ihya, IV, 903
7 Mefatiḥul Gayb, XVIII, 135
8 Mukaddime, I, 380-384
9 Mukaddime, 1136-1141
10 Felsefi Risaleler, s. 130
11 El Medinetül Fażıla, s. 108-113
12 Durusoy, s. 106-114
13 Güven – Belbağı, s. 48-52
14 Türek, s. 23-31
15 a.g.e., s. 31-33; Çoruh, s. 96-131
16 Rüyalar, Masallar, Mitoslar, s. 23-38
17 Miftaḥus Saade, I, 335
18 Tirmizi, Ruya 6, h. nr: 2279, 2280; Ebu Davud, Edeb 96, h. nr: 5020

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.

Paranormal Haber