Melhemei Kübra Ahir Zamanın Büyük Savaşı

0
(0)

Melhemei Kübra, İslam eskatolojisinde kıyamet alametlerinden biri olarak kabul edilen büyük ve kanlı bir savaştır. Bu savaşın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşeceği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Ancak hadislerde bu savaşla ilgili çeşitli işaretler ve tasvirler verilmiştir. Bu savaşta Müslümanlar Mehdi ve Hz. İsa önderliğinde Deccal ve onun yandaşlarına karşı mücadele edecek ve Allah’ın yardımıyla zafer kazanacaktır. Bu makalede Melhemei Kübra ile ilgili hadisleri inceleyecek, bu savaşın özelliklerini, sonuçlarını ve etkilerini anlamaya çalışacağız. Ayrıca Melhemei Kübra ile ilgili günümüzdeki yorumlar ve tartışmalara da değineceğiz. Melhemei Kübra hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, makalemizi okumaya devam edin.

Melhemei Kübra Nedir

Ahir Zamanın Büyük Savaşı Melhemei Kübra
Ahir Zamanın Büyük Savaşı Melhemei Kübra

Melhemei Kübra, İslam eskatolojisine göre ahir zamanda gerçekleşecek apokaliptik bir büyük savaştır. Bu savaş, insanlık tarihinin en acımasız ve kanlı savaşı olacağı tahmin edilmektedir. Melhemei Kübra, Arapça’da “en büyük savaş” anlamına gelir. Bu terim, hadis rivayetlerinde kıyamet savaşları ve savaşları ile ilgili kehanetleri ifade etmek için kullanılmıştır. Melhemei Kübra, İslam inancına göre kıyametin bir alametidir ve Deccal’in ortaya çıkmasından hemen önce gerçekleşecektir. Bu savaşta Mehdi ve Hz. İsa önderliğindeki Müslümanlar ile Mesih-i Deccal önderliğindeki Yahudiler arasında büyük bir çarpışma yaşanacaktır. Melhemei Kübra’nın anlamı ve önemi, hem İslam tarihinde hem de günümüzde farklı yorumlar ve tartışmalar doğurmuştur.

Melhemei Kübra’nın Kelime Anlamı ve Kökeni

Melhemei Kübra’nın Kelime Anlamı ve Kökeni konusunu detaylı açıklamak gerekirse şöyle diyebiliriz:

 • Melhemei Kübra, kelimenin tam anlamıyla En Büyük Savaş anlamına gelir. Arapça’da melḥame veya melḥamat (çoğulu malāhim), hatırı sayılır vahşet ve öldürme içeren şiddetli bir savaşı, böyle bir savaş, kanlı çarpışma veya katliam içindeki benzer bir savaşı ifade edebilir. Çoğul biçimiyle Malahim, kıyamet savaşları ve savaşları ile ilgili kehanetlerle ilgili farklı bir hadis rivayetleri türünü de ifade etmeye başladı.
 • Kubrā, enginlik veya büyüklük anlamına gelen kabīr kelimesinin dişil üstün dereceli versiyonudur. Ön ekli artikel, tabirdeki her iki kelimeyi de belirli kılar ve ayrıca cümlenin tekil enginliğini gösterir.
 • Melhemei Kübra terimi, İslam kaynaklarında hadislerde geçmektedir. Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında ise Armageddon savaşı olarak geçmektedir. Bu terimler, kıyamet gününe yakın zamanlarda gerçekleşecek olan büyük bir savaşı tasvir etmektedir.

Melhemei Kübra’nın İslam Eskatolojisindeki Yeri

Melhemei Kübra’nın İslam Eskatolojisindeki Yeri konusunu açıklamak gerekirse şöyle diyebiliriz:

 • Melhemei Kübra, İslam eskatolojisine göre ahir zamanda gerçekleşecek apokaliptik bir büyük savaştır. Bu savaş, kıyamet gününe yakın bir zamanda olacak ve insanlık tarihinin en acımasız savaşı olacaktır.
 • Melhemei Kübra, hadislerde kıyamet alametlerinden biri olarak zikredilmiştir. Bu savaşta Müslümanlar ile Yahudiler ve onlara yardım eden Rumlar (Hristiyanlar) karşı karşıya gelecektir. Bu savaşın başında Mehdi ve sonunda Hz. İsa olacaktır. Bu savaşta Müslümanlar galip gelecek ve Deccal öldürülecektir.
 • Melhemei Kübra, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında ise Armageddon savaşı olarak geçmektedir. Bu terimler, aynı savaşı farklı açılardan tasvir etmektedir. Yahudi ve Hristiyan inancına göre bu savaşta Mesih’in ikinci gelişi olacak ve Tanrı’nın krallığı kurulacaktır.

Melhemei Kübra ile İlgili Hadis Rivayetleri

Melhemei Kübra ile ilgili hadis rivayetleri, bu büyük savaşın zamanı, yeri, tarafları, sonucu ve etkileri hakkında farklı tasvirler içermektedir. Melhemei Kübra ile ilgili hadis metinleri ve kaynakları şunlardır:

 • Abdullah b. Büsr anlatıyor; Resulullah (a.s.m) şöyle buyurdu: “Melhame-i Kübra ile Kostantıniyye´nin fethi arasında altı sene vardır. Yedinci de Mesih Deccal çıkar.” (Ebu Davud, Melahim, 4).
 • Muaz b. Cebel anlatıyor; Resulullah (a.s.m) şöyle buyurdu: “Melhame-i Kübra, Kostantin’in fethi ve Deccalin ortaya çıkması (olaylarının hepsi) yedi ay içerisinde meydana gelir.” (Ebu Davud, Melahim, 4; Tirmizî, Fiten, 58).
 • Zü’I- Mihber şöyle dedi: Rasûlullahı (s.a) şunları söylerken dinledim:”Rumlarla güvenilir bir sulh yapacaksınız. Onlar ve siz arkanızdaki bir düşmanla savaşacaksınız. Zafer kazanacak, ganimet elde edecek ve (tehlikeden) salim olacaksınız. Sonra dönüp, tepecikleri olan bir otlakta konaklayacaksınız. Rumlardan birisi salibi (haçı) kaldırıp, salib kazandı diyecek. Müslümanlardan bir adam buna öfkelenip salibi kıracak. İşte o zaman Rumlar ahdi bozup savaş için toplanacaklar.” (Ebu Davud, Melahim, 5).
 • Muaz İbn Cebel (r.a) Rasûlullah (s.a)’in şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Beytu’I-Makdis’in imarı, Metlinenin harabına, Medine’nin harabı büyük savaşın çıkışına, büyük savaşın çıkışı İstanbul’un fethine, İstanbul’un fethi de Deccal’in çıkışına alâmettir.” Sonra Rasûlullah (s.a) eli ile konuştuğu kişinin (Muaz b. Cebel’ın) di­zine, veya omuzuna (omuzlarına), vurdu ve; “Bu (dediklerim) şüphesiz senin burada oluşun gibi – veya senin burada oturduğun gibi – haktır” buyurdu. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/288).
 • Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a) şöyle buyurdu: “Sizden sonra büyük bir fitne olacak. Bu fitne, sizin içinizden çıkacak bir kavim sebebiyle olacak. Bu kavim, sizin en hayırlılarınızdan daha çok ibadet ederler. Onlar Kur’an’ı okurlar ama boğazlarından aşağı geçmez. Onlar oktan çıkan ok gibidirler. Onların işaretleri sakallarını tıraş edip bıyıklarını bırakmalarıdır. Onlarla karşılaşırsanız onları öldürün. Çünkü onların öldürülmesi Allah katında büyük bir mükâfattır.” (Buhari, Fiten, 18; Müslim, Fiten, 65-66).

Melhemei Kübra’nın Gerçekleşme Şartları ve Belirtileri

Melhemei Kübra’nın Gerçekleşme Şartları ve Belirtileri konusunu detaylı izah etmek gerekirse şöyle diyebiliriz:

 • Melhemei Kübra’nın gerçekleşmesi için bazı şartlar vardır. Bunlar arasında Kostantiniyye’nin fethi, Mehdi’nin zuhuru, Deccal’in çıkışı, Hz. İsa’nın nüzulü, Yecüc ve Mecüc’ün ortaya çıkması sayılabilir. Bu olaylar hadislerde birbirleriyle bağlantılı olarak anlatılmıştır.
 • Melhemei Kübra’nın belirtileri ise şunlardır: Müslümanların Rumlarla (Hristiyanlarla) bir sulh yapması, ardından ortak bir düşmana karşı savaşması, bu savaşta Müslümanların galip gelmesi ve ganimet elde etmesi, sonra Rumların ahdi bozup Müslümanlara saldırması, bu saldırıda Müslümanların büyük kayıplar vermesi, sonunda Allah’ın yardımıyla Rumları mağlup etmesi. Bu savaşta Müslümanların başında Mehdi olacak ve Hz. İsa da ona katılacaktır.

Melhemei Kübra’nın Zamanı, Yeri ve Tarafları

Melhemei Kübra’nın Zamanı, Yeri ve Tarafları konusunu detaylı açıklamak gerekirse şöyle diyebiliriz:

 • Melhemei Kübra’nın zamanı, kıyamet gününe yakın bir zamanda olacağı hadislerde belirtilmiştir. Bazı hadislerde bu savaşın Kostantiniyye’nin fethi ve Deccal’in çıkışı arasında gerçekleşeceği ifade edilmiştir. Bazı yorumlara göre ise bu savaş Birinci Dünya Savaşı veya İkinci Dünya Savaşı olabilir. Kesin bir tarih vermek mümkün değildir.
 • Melhemei Kübra’nın yeri, genellikle Şam ve civarında olacağı hadislerde bildirilmiştir. Bazı hadislerde ise Rumlarla yapılacak savaşın Anadolu’da veya Kostantiniyye’de olacağı belirtilmiştir. Bu savaşın Osmanlı topraklarında veya Ortadoğu’da cereyan edeceği anlaşılmaktadır.
 • Melhemei Kübra’nın tarafları, Müslümanlar ile Yahudiler ve onlara yardım eden Rumlar (Hristiyanlar) olarak hadislerde zikredilmiştir. Bu savaşta Müslümanların başında Mehdi ve Hz. İsa olacak, Yahudilerin başında ise Deccal olacaktır. Bu savaşta Müslümanlar galip gelecek ve Deccal öldürülecektir.

Melhemei Kübra’nın Tasviri

Melhemei Kübra’nın Tasviri konusunu ayrıntılı olarak açıklamak ve anlatmak gerekirse şöyle diyebiliriz:

 • Melhemei Kübra, hadislerde farklı ayrıntılarla birden fazla rivayet edilmiştir. Ancak genel olarak bu savaşın kıyamet gününe yakın bir zamanda olacağı, Müslümanlar ile Yahudiler ve onlara yardım eden Rumlar (Hristiyanlar) arasında cereyan edeceği, bu savaşta Müslümanların başında Mehdi ve Hz. İsa’nın olacağı, Yahudilerin başında ise Deccal’in olacağı, bu savaşta Müslümanların galip geleceği ve Deccal’in öldürüleceği bildirilmiştir.
 • Melhemei Kübra’nın hadislerdeki tasvirleri şöyle özetlenebilir:
  • Müslümanlar Rumlarla (Hristiyanlarla) bir sulh yapacaklar, ardından ortak bir düşmana karşı savaşacaklar, bu savaşta Müslümanlar galip gelecek ve ganimet elde edecekler, sonra Rumlar ahdi bozup Müslümanlara saldıracaklar, bu saldırıda Müslümanların büyük kayıplar verecekler, sonunda Allah’ın yardımıyla Rumları mağlup edecekler.
  • Bu savaşta Müslümanların başında Mehdi olacak, o da Hz. İsa’ya tabi olacak, Hz. İsa da Deccal’i öldürecek. Deccal’in ölümünden sonra Yecüc ve Mecüc çıkacak ve yeryüzünde büyük bir fitne çıkaracaklar. Hz. İsa ve Mehdi onlara karşı mücadele edecekler ve Allah’ın izniyle onları da yok edecekler.
  • Bu savaşta Yahudilerin başında Deccal olacak, o da kendini Allah ilan edecek ve insanları kendisine tabi olmaya çağıracak. Deccal’in yanında Yahudilerin yanı sıra münafıklar, kâfirler ve fasıklar da bulunacak. Deccal’in bir gözü kör olacak ve alnında kâfir yazacak. Deccal’in peşinden gidenlere cenneti vaat edecek ama onlara cehennemi gösterecek, cehennemi vaat edecek ama onlara cenneti gösterecek. Deccal’in peşinden gitmeyenlere ise zulmedecek ve onları öldürmeye çalışacak.

Melhemei Kübra’nın Sonucu ve Etkileri

Melhemei Kübra’nın etkileri ise, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat ortaya çıkması, insanların birbirini öldürmesi, kan ve gözyaşı akması, toplumun ahlaki değerlerinin bozulması, dinin yozlaşması, yalan ve hile yaygınlaşması, adaletin kaybolması, zulmün artması gibi olumsuzluklardır. Bu savaşta Müslümanlar da büyük kayıplar verecek ve çok sayıda şehit olacaktır.

Melhemei Kübra’nın sonucu olarak, Müslümanlar büyük bir zafer kazanacak ve Deccal’i öldüreceklerdir. Bu savaşta Mehdi ve Hz. İsa önderlik edecek ve Müslümanların imanını güçlendireceklerdir. Bu savaşta Yahudiler ve onlara yardım eden Rumlar büyük bir hezimete uğrayacak ve Allah’ın azabını tadacaklardır.

Melhemei Kübra ile İlgili Günümüzdeki Yorumlar ve Tartışmalar

Melhemei Kübra, hadislerde farklı şekillerde tasvir edilen ve kıyamet alametlerinden biri olarak kabul edilen büyük bir savaştır. Bu savaşın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşeceği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Bu nedenle bu savaşla ilgili günümüzde farklı yorumlar ve tartışmalar vardır.

Bazı yorumcular, Melhemei Kübra’nın geçmişte gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan bazı savaşlara işaret ettiğini düşünmektedir. Örneğin, bazıları Birinci Dünya Savaşı’nı, bazıları İkinci Dünya Savaşı’nı, bazıları da Ortadoğu’da yaşanan çatışmaları Melhemei Kübra olarak yorumlamaktadır. Bu yorumcular, hadislerde geçen bazı işaretleri bu savaşlara uyarlamaya çalışmaktadır.

Bazı yorumcular ise, Melhemei Kübra’nın gelecekte gerçekleşecek bir savaş olduğunu ve bunun nükleer bir savaş olacağını iddia etmektedir. Bu yorumcular, hadislerdeki bazı tasvirleri nükleer silahların etkilerine benzetmektedir. Örneğin, hadislerde geçen ateşten bir rüzgarın insanların etini kemirdiği ifadesini nükleer bombanın ısı ve radyasyon etkisine yormaktadır.

Bazı yorumcular da, Melhemei Kübra’nın sadece fiziksel bir savaşı değil, aynı zamanda manevi bir savaşı da ifade ettiğini savunmaktadır. Bu yorumcular, hadislerdeki bazı tasvirleri sembolik olarak anlamaya çalışmaktadır. Örneğin, hadislerde geçen Deccal’in kendini Allah ilan etmesi ifadesini materyalizm ve ateizmin yaygınlaşması olarak yormaktadır. Bu yorumculara göre, Melhemei Kübra Müslümanların imanını korumak için girdikleri bir mücadeledir.

Özet ve Sonuç

Melhemei Kübra, İslam eskatolojisinde önemli bir yere sahip olan büyük ve kanlı bir savaştır. Bu savaşın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşeceği konusunda kesin bir bilgi yoktur. Ancak hadislerde bu savaşla ilgili çeşitli işaretler ve tasvirler verilmiştir. Bu savaşta Müslümanlar Mehdi ve Hz. İsa önderliğinde Deccal ve onun yandaşlarına karşı mücadele edecek ve Allah’ın yardımıyla zafer kazanacaktır. Bu makalede Melhemei Kübra ile ilgili hadisleri inceledik, bu savaşın özelliklerini, sonuçlarını ve etkilerini anlamaya çalıştık. Ayrıca Melhemei Kübra ile ilgili günümüzdeki yorumlar ve tartışmalara da değindik. Umarız makalemiz sizin için faydalı olmuştur. Melhemei Kübra hakkında sizin de düşünceleriniz varsa, yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz. Makalemizi beğendiyseniz, sosyal medyada da paylaşmayı unutmayın. Bizi takip etmeye devam edin. Allah’a emanet olun.

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet