Kuran’da Geçen Bütün Dualar

Kuran’da geçen bütün dualar, toplu ve bir arada. Sure ve ayetlerin Kuran’daki sıralamasına göre düzenlenmiş halde.

Ayrıca buraya tıklayarak Kuran’da Geçen Şifa Ayetleri‘ni topluca okuyabilirsiniz.

Kuran’da Geçen Bütün Dua Ayetleri

Fatiha Suresi 1-5. Ayetler

Fatiha Suresi 1-5. Ayetler
Fatiha Suresi 1-5. Ayetler

Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Bakara Suresi: 67. Ayet

Bakara Suresi: 67. Ayet
Bakara Suresi: 67. Ayet

Okunuşu: “…Eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn.” Anlamı: “…Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.”

Bakara Suresi 127. Ayet

Bakara Suresi 127. Ayet
Bakara-Suresi-127.-Ayet

Okunuşu: “Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiy’ul’aliym.” Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.”

Bakara Suresi 128. Ayet

Bakara Suresi 128. Ayet
Bakara Suresi 128. Ayet

Okunuşu: Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym. Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.”

Bakara Suresi 201. Ayet

Bakara Suresi 201. Ayet
Bakara Suresi 201. Ayet

Okunuşu: …Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”

Bakara Suresi 250. Ayet

Bakara Suresi 250. Ayet
Bakara Suresi 250. Ayet

Okunuşu: “…Rabbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn.” Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.”

Bakara Suresi 286. Ayet

Bakara Suresi 286. Ayet
Bakara Suresi 286. Ayet

Okunuşu: “Rabbenâ lâ tü’âhıznâ in nesiynâ ev ahta’nâ, Rabbenâ ve lâ tahmil ‘aleynâ ısran kemâ hameltehu ‘alelleziyne min kablinâ, Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bihî, va’fü ‘annâ vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fansurnâ ‘alel kavmil kâfiriyn.”

Anlamı: “…Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”

Âl-i İmran Suresi 8. Ayet

Âl-i İmran Suresi 8. Ayet
Âl-i İmran Suresi 8. Ayet

Okunuşu: “Rabbenâ lâ tüzığ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledünke rahmeten, inneke entel vehhâb.” Anlamı: “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”

Âl-i İmran Suresi 38. Ayet

Âl-i İmran Suresi 38. Ayet
Âl-i İmran Suresi 38. Ayet

Okunuşu: “Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’(duâi).” Anlamı: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.”

Araf Suresi 23. Ayet

Araf Suresi 23. Ayet
Araf Suresi 23. Ayet

Okunuşu: “…Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne).” Anlamı: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz.”

Araf Suresi 47. Ayet

Araf Suresi 47. Ayet
Araf Suresi 47. Ayet

Okunuşu: “…Rabbenâ lâ tec’alnâ ma’al kavmiz zâlimiyn.” Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!”

Araf Suresi 126. Ayet

Araf Suresi 126. Ayet
Araf Suresi 126. Ayet

Okunuşu: “…Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabren ve teveffenâ müslimiyn.” Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.”

Araf Suresi 155. Ayet

Araf Suresi 155. Ayet
Araf Suresi 155. Ayet

Okunuşu: “…Ente veliyyunâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrul gâfirîn.” Anlamı: “…Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin!”

Araf Suresi 156. Ayet

Araf Suresi 156. Ayet
Araf Suresi 156. Ayet

Okunuşu: “Vektub lenâ fî hâzihid dunyâ haseneten ve fîl âhırati innâ hudnâ ileyk…” Anlamı: “Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük…”

Yunus Suresi 85. Ayet

Yunus Suresi 85. Ayet
Yunus Suresi 85. Ayet

Okunuşu: “Fe kâlû alâllâhi tevekkelnâ, rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lil kavmiz zâlimîn.” Anlamı: “Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!”

Hud Suresi 41. Ayet

Hud Suresi 41. Ayet
Hud Suresi 41. Ayet

Okunuşu: “…Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ, inne rabbî le gafûrun rahîm.” Anlamı: “…O’nun yürümesi ve durması Allah’ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder.”

Hud Suresi 47. Ayet

Hud Suresi 47. Ayet
Hud Suresi 47. Ayet

Okunuşu: “Rabbi innî eûzu bike en es’eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn.” Anlamı: “…Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.”

Hud Suresi 88. Ayet

Hud Suresi 88. Ayet
Hud Suresi 88. Ayet

Okunuşu: “…Ve mâ tevfîkî illâ billâh(billâhi), aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb.” Anlamı: “…Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim”

Yusuf Suresi 101. Ayet

Yusuf Suresi 101. Ayet
Yusuf Suresi 101. Ayet

Okunuşu: “…Teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn.” Anlamı: “…(Ey Rabbim!) Beni müslüman olarak vefât ettir ve beni sâlihler arasına kat!”

İbrahim Suresi 40. Ayet

İbrahim Suresi 40. Ayet
İbrahim Suresi 40. Ayet

Okunuşu: “Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi.” Anlamı: “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!”

İbrahim Suresi 41. Ayet

İbrahim Suresi 41. Ayet
İbrahim Suresi 41. Ayet

Okunuşu: “Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb.” Anlamı: “Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!”

İsra Suresi 24. Ayet

İsra Suresi 24. Ayet
İsra Suresi 24. Ayet

Okunuşu: “…Rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.” Anlamı: “…Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!”

İsra Suresi 80. Ayet

İsra Suresi 80. Ayet
İsra Suresi 80. Ayet

Okunuşu: “…Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.” Anlamı: “…Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”

Kehf Suresi 10. Ayet

Kehf Suresi 10. Ayet
Kehf Suresi 10. Ayet

Okunuşu: “…Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ.” Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”

Kehf Suresi 24. Ayet

Kehf Suresi 24. Ayet
Kehf Suresi 24. Ayet

Okunuşu: “…Asâ en yehdiyeni rabbî li akrabe min hâzâ raşedâ.” Anlamı: “…Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır.”

Taha Suresi 25-28. Ayetler

Taha Suresi 25-28. Ayetler
Taha Suresi 25-28. Ayetler

Okunuşu: “…Rabbişrah lî sadrî. Ve yessir lî emrî. Vahlul ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî.” Anlamı: “…Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.”

Taha Suresi 114. Ayet

Taha Suresi 114. Ayet
Taha Suresi 114. Ayet

Okunuşu: “…Rabbi zidnî ılmâ.” Anlamı: “…Rabbim, ilmimi artır.”

Enbiya Suresi 83. Ayet

Enbiya Suresi 83. Ayet
Enbiya Suresi 83. Ayet

Okunuşu: “…Ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn.” Anlamı: “…Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.”

Enbiya Suresi 89. Ayet

Enbiya Suresi 89. Ayet
Enbiya Suresi 89. Ayet

Okunuşu: “…Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.” Anlamı: “…Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.”

Müminun Suresi 26. Ayet

Müminun Suresi 26. Ayet
Müminun Suresi 26. Ayet

Okunuşu: “…Rabbinsurnî bimâ kezzebûni.” Anlamı: “…Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!”

Müminun Suresi 29. Ayet

Müminun Suresi 29. Ayet
Müminun Suresi 29. Ayet

Okunuşu: “…Rabbi enzilnî munzelen mubâraken ve ente hayrul munzilîn.” Anlamı: “…Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.”

Müminun Suresi 97-98. Ayetler

Müminun Suresi 97-98. Ayetler
Müminun Suresi 97-98. Ayetler

Okunuşu: “…Rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûni.” Anlamı: “…Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”

Müminun Suresi 109. Ayet

Müminun Suresi 109. Ayet
Müminun Suresi 109. Ayet

Okunuşu: “…Rabbenâ âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn.” Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

Furkan Suresi 65 Ayet

Furkan Suresi 65 Ayet
Furkan Suresi 65 Ayet

Okunuşu: “..Rabbenâsrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ.” Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!”

Furkan Suresi 74. Ayet

Furkan Suresi 74. Ayet
Furkan Suresi 74. Ayet

Okunuşu: “..Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ.” Anlamı: “…Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!”

Şuara Suresi 83-85. Ayetler

Şuara Suresi 83-85. Ayetler
Şuara Suresi 83-85. Ayetler

Okunuşu: “Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîn. Vec’al lî lisâne sıdkın fîl âhırîn. Vec’alnî min veraseti cennetin naîm.” Anlamı: “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.”

Neml Suresi 19. Ayet

Neml Suresi 19. Ayet
Neml Suresi 19. Ayet

Okunuşu: “…Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn.” Anlamı: “…Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”

Kasas Suresi 16. Ayet

Kasas Suresi 16. Ayet
Kasas Suresi 16. Ayet

Okunuşu: “…Rabbi innî zalemtu nefsî fagfirlî…” Anlamı: “… Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla…”

Kasas Suresi 21. Ayet

Kasas Suresi 21. Ayet
Kasas Suresi 21. Ayet

Okunuşu: “…Rabbi neccinî minel kavmiz zâlimîn.” Anlamı: “… Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.”

Kasas Suresi 24. Ayet

Kasas Suresi 24. Ayet
Kasas Suresi 24. Ayet

Okunuşu: “…Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr.” Anlamı: “…Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım.”

Saffat Suresi 100. Ayet

Saffat Suresi 100. Ayet
Saffat Suresi 100. Ayet

Okunuşu: “…Rabbi heb lî mines sâlihîn.” “Ey Rabbim! Bana sâlihlerden (bir oğul) ihsan et!”

Mümin Suresi 7-8. Ayetler

Mümin Suresi 7-8. Ayetler
Mümin Suresi 7-8. Ayetler

Okunuşu: “…Rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm. Rabbenâ ve edhilhum cennâti adninilletî vaadtehum ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyyâtihim inneke entel azîzul hakîm.”

Anlamı: “… Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz azîz ve hakîm olan sensin!”

Zuhruf Suresi 13-14. Ayetler

Zuhruf Suresi 13-14. Ayetler
Zuhruf Suresi 13-14. Ayetler

Okunuşu: “…Subhânellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn.” Anlamı: “…Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.”

Ahkaf Suresi 15. Ayet

Ahkaf Suresi 15. Ayet
Ahkaf Suresi 15. Ayet

Okunuşu: “…Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn.”

Anlamı: “…Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım.”

Haşr Suresi 10. Ayet

Haşr Suresi 10. Ayet
Haşr Suresi 10. Ayet

Okunuşu: “..Rabbenâgfir lenâ ve li ihvâninâllezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm.” Anlamı: “…Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!”

Mümtehine Suresi 4-5. Ayetler

Mümtehine Suresi 4-5. Ayetler
Mümtehine Suresi 4-5. Ayetler

Okunuşu: “..Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr. Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm.” Anlamı: “…Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi, ancak sensin.”

Tahrim Suresi 8. Ayet

Tahrim Suresi 8. Ayet
Tahrim Suresi 8. Ayet

Okunuşu: “…Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey’in kadîr.” Anlamı: “…Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin.”

Kalem Suresi 51-52. Ayetler

Kalem Suresi 51-52. Ayetler
Kalem Suresi 51-52. Ayetler

Okunuşu: “Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.” Anlamı: “O inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) «Hiç şüphe yok o bir delidir» derler. Oysa o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.”

Nuh Suresi 28. Ayet

Nuh Suresi 28. Ayet
Nuh Suresi 28. Ayet

Okunuşu: “Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti) ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ.” Anlamı: “Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır.”

Ana Sayfa * Tesirli Dualar * Google Haberler’de Takip Et

Keşfet
  1. […] duaların ilahi dergaha acele olarak ulaşması için bu mübarek esma çokça okunmaya devam […]

  2. […] Kuran‘da geçen şifa ayetlerinin, Arapça yazılışları, okunuşları ve anlamlarını […]

  3. […] ve rızıkla ilgili kısmetinde darlık olanın okuması bir […]

  4. […] anh mervidir ki: Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yemekten sonra şöylece dua […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.