Skip to content

Kıyametin Ne Zaman Kopacağını Haber Veren Hadisler

Peygamber Efendimizin, kıyametin ne zaman kopacağını ve bazı kıyamet alametlerini haber veren sahih hadisler şunlardır:

Büyük Kıyamet Alametleri

Büyük kıyamet alametleri, kıyametin kopmasının hemen öncesinde meydana gelecek ve birbirini izleyecek olan hâdiselerdir. Büyük alametler, tabiat kanunlarını aşan ve insan iradesinin dışında gerçekleşen olaylardır. Hz. Peygamber bir hadislerinde: “Kıyametten önce on alamet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez.” buyurmuş ve bu alametleri sıralamıştır. [1]Müslim, Fiten, 39-40; Ebu Davud, Melahim, 11; İbn Mace, Fiten, 28.

Ayakkabıları Kıldan Bir Kavimle Savaşılmadıkça

Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Ayakkabıları kıldan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Siz, yüzleri kılıflı kalkanlar gibi, gözleri küçük, burunları yassı olan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz.” [2]Buharî, Cihad 95, 96, Menâkıb 25; Müslim, Fiten 62, Ebu Davud, Melahim 9, Tirmizî, Fiten 40, Nesâî, Cihad 42.

Herc Vakaları Çoğalmadıkça

Ebu Hureyre’den (r.a.) nakledildiğine göre: Allah Resulü (a.s.): “Herc vakıaları çoğalmadıkça kıyamet kopmaz” buyurdu. Sahabeler: Ey Allah’ın Resulü! Herc nedir? diye sordular. Allah Resulü: “Öldürmek, öldürmek!” buyurdu. [3]Müslim, Fiten 18.

Fırat Nehri Üzerinde Altın Bir Dağ Açılmadıkça

Yine Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun üzerine insanlar savaşırlar. Yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür. Onlardan her biri: ‘Herhalde savaşı ben kazanacağım.’ der.” [4]Buhârî, Fiten 24, Müslim, Fiten 29

Hicaz’dan Bir Ateş Çıkmadıkça

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş Busra’daki develerin boyunlarını aydınlatacaktır.” [5]Buharî, Fiten 24; Müslim, Fiten 42

Rumlar ve Müslümanlar Savaşmadıkça

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Rumlar, A’mak ve Dâbık nam mahallere inmedikçek kıyamet kopmaz. Onlara karşı Medine’den bir ordu çıkar. Bunlar o gün arz ehlinin en hayırlılarıdır. Bu ordunun askerleri savaşmak üzere saf saf düzen alınca, Rumlar:

Deccalin Zuhuru

“‘Bizden esir edilenlerle aramızdan çekilin de onları öldürelim!’ derler. Müslümanlar da: ‘Hayır! Vallahi sizinle, kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz.’ derler. Bunun üzerine (Müslümanlar) onlarla harb eder. Bunlardan üçte biri inhizama uğrar. Allah ebediyen bunların tövbesini kabul etmez. Üçte biri katledilir, bunlar Allah indinde şehitlerin en faziletlileridir. Üçte biri de muzaffer olur. Bunlar ebediyen fitneye düşmezler. Bunlar İstanbul’u da fethederler. (Fetihten sonra) bunlar, kılıçlarını zeytin ağacına asmış ganimet taksim ederken, şeytan aralarında şöyle bir nida atar: ‘Mesih Deccal, ailelerinizde sizin yerinizi aldı!'”

Hz. İsa’nın Yeryüzüne İnmesi

“Bunun üzerine, çıkarlar. Ancak bu haber batıldır. Şam’a geldiklerinde (Deccal) çıkar. Bunlar savaş için hazırlık yapıp safları tanzim ederken, namaz için ikamet okunur. Derken İsa İbnu Meryem iner ve onlara gitmek ister. Allah’ın düşmanı, Hz. İsa’yı görünce, tıpkı tuzun suda erimesi gibi, erir de erir. Eğer bırakacak olsa, (kendi kendine) helak oluncaya kadar eriyecekti. Ancak Allah onu kudret eliyle öldürür; öyle ki onlara, harbesindeki kanını gösterir.” [6]Müslim, Fiten 34,

Devs Kabilesinin Kadınlarının Hali

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Devs kabilesinin kadınlarının kıçları, Zü’lhalasa putunun etrafında titremedikçe kıyamet kopmaz. Zü’lhalasa, Devslilerin cahiliye devrinde tapındıkları [Tebâle’deki] puttur.” [7]Buharî, Fiten 23; Müslim, Fiten 51

Müslüman 2 Grup Aralarında Savaşmadıkça

Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Müslümanlardan iki grup aralarında savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlar aralarında büyük bir savaş yaparlar, fakat davaları birdir.”[8]Buharî, Fiten 24, Menakıb 25, İstitabe 8; Müslim, İman 248, Fiten 17

Hz. Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Nefsim yed-i kudretinde olan Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun! İmamınızı öldürmedikçe, kılıçlarınızı birbirinize kullanmadıkça, dünyanıza şerirleriniz varis olmadıkça kıyamet kopmaz.” [9]Tirmizî, Fiten 9.

İnsanların Sabahtan Akşama Kafir Olarak Kavuşması

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kıyamet kopmadan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. (O vakit) kişi mümin olarak sabaha erer de kâfir olarak akşama kavuşur. Mümin olarak akşama erer, kâfir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar.” [10]Tirmizî, Fiten 30

30 Yalancı Deccal

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Otuz kadar yalancı deccaller çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah’ın elçisi olduğunu zanneder.” [11]Tirmizî, Fiten 43, Ebu Davud, Melahim 16

Güneş Battığı Yerden Doğmadıkça

Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca, insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak, daha önce inanmamış veya imanın sevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz.” [12]Buharî, Rikak 39, İstiska 27, Zekât 9; Müslim, İman 248, Ebu Davud, Melahim 12.

Vahşi Hayvanlar İnsanlarla Konuşmadıkça

Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Ruhumu kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun ki, vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, kendisinden sonra ehlinin ne yaptığını dizi haber vermedikçe kıyamet kopmaz.” [13]Tirmizî, Fiten 19

Zaman Yakınlaşmadıkça (Kısalmadıkça)

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki, bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saat de bir çıra tutuşması gibi (kısa) olur.” [14]Tirmizî, Zühd 24

Yeryüzünde Allah Diyen Oldukça Kıyamet Kopmayacak

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır.” [15]Müslim, İman 234, Tirmizî, Fiten 35 Hadisin bir başka veçhinde: “Yeryüzünde Allah Allah diyen kaldıkça kıyamet kopmaz.” buyrulmuştur.

Allah Resülü buyurur: “Allah ipekten daha yumuşak bir rüzgârı Yemen’den gönderir. Bu rüzgâr, kalbinde zerre miktarı iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan hepsinin ruhunu kabzeder.” [16]Müslim, İman, 185.

Küçük Kıyamet Alametleri

Küçük kıyamet alametleri, büyük kıyamet alametlerinden çok daha önce meydana gelecek olan olaylardır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gelişi ve onunla peygamberliğin sona ermesi. Gerçek ilmin ve ilim adamlarının ortadan kalkması, cehaletin artması, şarap içme ve zinanın açıkça yapılır olması, ehliyetsiz insanların söz sahibi olması, adam öldürme olaylarının artması, dünya malının bollaşması, zekât verecek fakirin bulunmaması vb. olaylar kıyametin küçük alametlerinin bazılarıdır. [17]Bkz: Buhari, Tefsir, 79; Hudud, 20, Fiten, 25; Tirmizi, Fiten, 34; İbn Mace, Fiten, 25; Ebu Davud, Sünnet, 15.

Hadis-i şeriflerin ortaya koyduğu bu gerçeklerden anlıyoruz ki kıyamete yaklaştıkça gerçek âlimler kalmayacak, insanları yanlış yönlendiren cahil ve kötü ahlâklı kimseler âlimlerin yerini alacak. Çok basit ve önemsiz sebeplerle insan öldürmeler artacak. İnsanların hak ve hukuku gözetilmez hâle gelecek. Kazancın haram yoldan mı yoksa helal yoldan mı geldiğine bakılmayacak. Ana babaya hürmet ve itaat etmek yerine karşı çıkılmaya ve isyan edilmeye başlanacak.

Ölçü ve tartılarda hile yapılacak, sahte ve suni (yapay) ürünler gerçek diye satılacak. Herkes bundan şikâyetçi olacak ama insanlar yine de bunu yapmaktan vazgeçmeyecek. İnsanlara merhamet edilmeyecek, merhamete muhtaç insanları kimse umursamayacak. Kimse büyüklere hürmet göstermeyecek, onların nasihatlerini dinlemeyecek.

Kumar ve şans oyunlarının her türlüsü çok yaygınlaşacak. İnsanlar zamanın nasıl akıp gittiğini fark edemeyecek. Bir gün bir saat, bir ay bir hafta, bir yıl bir ay gibi çabucak gelip geçiverecek. [18]Tirmizi, Zühd, 24. Her şeyde israf alabildiğince artacak. İnsanlar, sonsuz ahiret nimetleri ve mutluluğu yerine geçici dünya nimetlerini tercih eder hale gelecek.

Hz. Huzeyfe (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:”İnsanların dünyaca en bahtiyarını adi oğlu adiler teşkil etmedikçe kıyamet kopmaz.” [19]Tirmizî, Fiten 37

Kıyamet alametleriyle ile ilgili olarak hadis kitaplarımızda pek çok rivayet bulunmaktadır. Ahiretle ilgili metafizik konularda olduğu gibi kıyâmet alametlerinin hakikati ve mahiyeti konusunda da tam bilgi sahibi olmak sadece Yüce Allah’a mahsustur. Bizim ki bildirilenlerden hareketle bazı mülahazalardan ibarettir.

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Müslim, Fiten, 39-40; Ebu Davud, Melahim, 11; İbn Mace, Fiten, 28.
2 Buharî, Cihad 95, 96, Menâkıb 25; Müslim, Fiten 62, Ebu Davud, Melahim 9, Tirmizî, Fiten 40, Nesâî, Cihad 42.
3 Müslim, Fiten 18.
4 Buhârî, Fiten 24, Müslim, Fiten 29
5 Buharî, Fiten 24; Müslim, Fiten 42
6 Müslim, Fiten 34,
7 Buharî, Fiten 23; Müslim, Fiten 51
8 Buharî, Fiten 24, Menakıb 25, İstitabe 8; Müslim, İman 248, Fiten 17
9 Tirmizî, Fiten 9.
10 Tirmizî, Fiten 30
11 Tirmizî, Fiten 43, Ebu Davud, Melahim 16
12 Buharî, Rikak 39, İstiska 27, Zekât 9; Müslim, İman 248, Ebu Davud, Melahim 12.
13 Tirmizî, Fiten 19
14 Tirmizî, Zühd 24
15 Müslim, İman 234, Tirmizî, Fiten 35
16 Müslim, İman, 185.
17 Bkz: Buhari, Tefsir, 79; Hudud, 20, Fiten, 25; Tirmizi, Fiten, 34; İbn Mace, Fiten, 25; Ebu Davud, Sünnet, 15.
18 Tirmizi, Zühd, 24.
19 Tirmizî, Fiten 37

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.

Paranormal Haber