Kitabül Azazil Hakkındaki Efsaneler ve Gerçekler

0
(0)

Kitabül Azazil diye bir kitap gerçekten de var mı? Cinler tarafından mı yazıldı? Gerçekten de yasaklandı mı ve yasaklanma sebepleri neler? Nüsha veya baskıları mevcut mu?..

Kitabül Azazil, Türk sinemasında popüler olmuş cin temalı bazı filmlerin gişe başarıları nedeniyle adını geniş halk kitlelerine duyurdu. Bunun sebebi söz konusu filmlerde kitabın adının anılıyor hatta eser hakkında bazı bilgilerin veriliyor oluşu idi. Böylelikle kitap, cinler ve cinlerle bağlantılı konulara ilgi duyan kişilerin merakını üzerine çekti. Filmlerde verilen bilgilerle yetinmek yerine konu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek bir kitle oluştu.

Söz konusu kitle en kolay bilgi edinme yöntemi olan internette dikkate değer bir arama hacmi yarattı. Bu hacimden etkilenen pek çok internet sitesi yöneticisi de sitelerine daha fazla ziyaretçi çekmek ve tıklama almak için kitap hakkında, aslında kendilerinin de internetten edinmiş oldukları doğru veya yanlış her türlü kopya içerik ve bilgiyi derleyerek yayınladılar. Böylece Kitabül Azazil efsanesi de giderek büyüdü, yayıldı ve kökleşti.

Ancak biz, diğerlerinden farklı olarak bu efsanenin gerçek ve gerçeğe aykırı kısımlarını, diğer web siteleri ve blogların hiçbirinde bulamayacağınız şekilde dikkatlice araştırdık. Kitabül Azazil efsanesinin başka hiçbir yerde bulamayacağınız gerçeklerini ortaya çıkardık. İşte Kitabül Azazil efsaneleri ve gerçekleri!

Kitabül Azazil Hakkındaki Efsane ve İddialar

Cinlerin Yazdığı İddia Edilen Yasaklı Kitap Kitabül Azazil - The Forbidden Book that was Written by Demons
Cinlerin Yazdığı İddia Edilen Yasaklı Kitap Kitabül Azazil – The Forbidden Book that was Written by Demons

Cinler tarafından yazıldığı iddia edilen Kitabül Azazil‘in, tamamı cinler hakkında son derece detaylı bilgiler içeren yaklaşık 500 sayfalık bir kitap olduğu rivayet edilir. Cinler alemine dair tüm sırların bu kitapta en ince detayına kadar yazılı olduğu düşünülüyor. Kitabın M.S. 500 yılında İbni Cuhaşe adında bir adam tarafından yazıldığı iddia ediliyor. Kimileri de M.S. 800’lü yıllarda yazıldığını söylüyor.

Aynı zamanda kitabın yazarı olarak bilinen İbni Cuhaşe’nin de bir cin olduğunu iddia edenler de var. Kimse İbni Cuhaşe’nin kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmiyor… Bu durum en azından mecazi anlamda İbni Cuhaşe’nin bir cin olduğu iddiasını destekliyor. Bununla beraber; kitabın orijinalinin cinler hakkında fazla detaylı ve çizimlerle desteklenmiş olması, insanların; yazarının da cinlerden biri olduğunu düşünmesine neden olmuş olabilir.

Ortaya dökülen detayların neler olduğu doğal olarak bilmiyor ama vakti zamanında bu kitap insanları ziyadesiyle korkutmuş. Kitap basıldıktan kısa bir süre sonra çok gizli bilgiler içeren kısımların kitaptan çıkarıldığı ve bu haliyle basıldığı söyleniyor. Ayrıca kitabın Endülüs Emevi Devleti sınırları içinde yazıldığı ve o vakitlerde devlet kütüphanesinde muhafaza edilmiş olduğuna dair bir iddia da var.

Kitabın 500’lü değil de 800’lü yıllarda yazıldığını kabul edersek kitap hakkındaki bir diğer söylenti olan kitabın Endülüs Emevi Devleti döneminde yazılmış olduğu da ihtimal kazanır. Bilime verdiği önemle bilinen Endülüs Emevi Devleti zamanında yazılmış olabileceği de söylenen Kitabül Azazil, o dönemlerde devlet kütüphanesinde muhafaza edilmekteymiş, söylentilere göre.

İnsanları deliliğe sürüklediği düşünüldüğü ve yazarın cin olduğu iddia edildiği için kitap alimler tarafından tamamen yasaklanıyor ve geriye sadece iki kopyası kalıyor. Bu kopyalardan birinin kaybolduğu, bir diğerinin de bir müzede muhafaza edildiği söylentiler arasında… Muhafaza edilen bu kopyanın bazı kaynaklara göre Kurtuba Müzesi’nde bazı kaynaklara göre ise British Museum’da olduğu söyleniyor.

Kitabül Azazil Gerçekleri

İslam inancına göre, Azazil (İblis) adlı melek, Allah’ın emirlerine karşı gelerek isyan etmiştir. Bu nedenle Azazil, şeytan olarak adlandırılır ve insanları Allah’a karşı isyana teşvik ettiği düşünülür. Kitabül Azazil, İslam mitolojisinde bu isyanı anlatan bir kitaptır. Kitapta Azazil’in isyanı, meleklerin dünyasından kovuluşu ve insanların yaratılışı anlatılır. Kitabın içeriği hakkında farklı görüşler ve yorumlar da mevcuttur.

Bazı kaynaklara göre, Kitabül Azazil’in gerçek bir İslam kaynağı olmadığı ve aslında Gnostik bir metin olduğu düşünülmektedir. Gnostik felsefe, Hristiyanlık öncesi dönemlerde ortaya çıkan bir felsefedir ve Tanrı’yı tanıma yolu olarak bilgiye (gnosis) dayanır. Bazı İslam bilginleri, Kitabül Azazil’in aslında Gnostik bir metin olduğunu savunmuşlardır.

Kitabül Azazil, cinlerin ve şeytanların hikayelerini anlatan bir kitaptır. Kitapta, İslam mitolojisinde yer alan cin ve şeytanların kökeni, özellikleri, güçleri ve eylemleri hakkında çeşitli hikayeler yer almaktadır. Kitapta yer alan hikayelerden bazıları şunlardır:

 • İblis’in yaratılışı ve cennetteki isyanı
 • İblis’in insanları ve cinleri nasıl saptırdığı
 • Hz. Süleyman’ın cinleri nasıl kontrol altına aldığı ve işlerine nasıl kattığı
 • Şeytanların insanlara musallat olması ve onları nasıl kötü yola sürüklediği
 • Cinlerin insanlarla evlenmeleri ve ortaya çıkan sonuçlar
 • Melekler ve şeytanlar arasındaki savaş
 • Cinlerin insanlar üzerindeki etkisi ve onları nasıl etkilediği

Kitabın Gerçek Yazarı Kim

Kitabül Azazil’in İbn-i Şeyh el-Cevzî tarafından yazıldığı konusunda genel bir görüş birliği vardır. Ancak bazı rivayetlerde İbn-i Cuhaşe adında biri veya cinlerin bu kitabı yazdığı iddia edilmektedir. Bu iddiaların kökeni net değildir ve tarihi kaynaklarda doğrulanmamaktadır. Bazı kaynaklarda İbn-i Cuhaşe’nin gerçekten var olduğu ancak Kitabül Azazil’in onun tarafından yazılmadığı belirtilmektedir. Ayrıca, cinlerin bir kitabı yazması da İslam inancına göre mümkün değildir.

İbnü’l-Cevzi’nin “Kitab-ül Esvat” isimli eserinde bahsi geçen ve bazı kaynaklarda “Ibnü Küheys” olarak da adlandırılan İbnü Cuheyş, tarihi kaynaklarda adı geçen bir İslam alimi ve mutasavvıftır. 12. yüzyılda yaşadığı düşünülen İbnü Cuheyş, Suriye’nin Halep şehrinde doğmuş ve hayatının büyük kısmını bu şehirde geçirmiştir. İslami ilimlerde yüksek derecelere sahip olan İbnü Cuheyş’in fıkıh, tefsir ve hadis gibi alanlarda eserleri bulunmaktadır. Ancak, İbnü Şeyh el-Cevzi’nin “Kitab-ül Azazil” eserinde bahsi geçen İbnü Cuheyş ile bu tarihi kişi arasında bir bağlantı kurmak mümkün değildir.

Kitabın gerçek yazarı İbn-i Şeyh el-Cevzî, 12. yüzyılın önemli İslam alimlerinden biri olarak kabul edilir. Tam adı Ebû’l-Ferec Abdurrahman bin Ali bin Muhammed bin el-Hüseyin el-Hanbelî el-Cezirî el-Bağdâdî’dir. 1116 yılında Bağdat’ta doğdu ve 1200 yılında orada vefat etti. İbn-i Şeyh el-Cevzî, Hanbeli mezhebine bağlı bir alimdi ve hadis, tefsir, fıkıh, kelam ve edebiyat gibi konularda uzmanlaşmıştı. Bazı kaynaklara göre, İbn-i Şeyh el-Cevzî’nin özellikle vaazları ve hutbeleri son derece etkileyiciydi ve halk arasında büyük bir hayranlık uyandırıyordu. Kitabün Azazil gibi eserleriyle de tanınan İbn-i Şeyh el-Cevzî, İslam dünyasında saygın bir konuma sahipti. Ancak kitabının bazı görüşleri nedeniyle yasaklandığı ve tartışma yarattığı da bilinmektedir.

Kitap Gerçekten de Yasaklı mı?

Kitabün Azazil, İslam dinindeki bazı inançları sorgulayan ve tartışmalı görüşler içeren bir eser olarak kabul edilir. Bu nedenle, İslam alimleri arasında bazıları tarafından yasaklandı ve hatta imha edildi. Kitabın yasaklanmasına neden olan bazı sakıncalı konular şunlardır:

 1. İslam inancına göre, melekler ve cinler Allah’ın yaratıklarıdır. Ancak Kitabün Azazil’de, meleklerin ve cinlerin yaratılış süreci hakkında tartışmalı görüşler ileri sürülmüştür. Bu, İslam dininin temel inançlarına meydan okuyan bir görüş olarak kabul edilir.
 2. Eserde, Hz. İbrahim ve Hz. Musa gibi İslam peygamberlerine atfedilen bazı hikayelerin gerçekliği sorgulanmaktadır. Bu, İslam dininin kutsal kitaplarında anlatılan ve kabul edilen olayların doğruluğunu sorgulayan bir yaklaşım olarak kabul edilir.
 3. Kitapta, bazı Müslümanların, özellikle de dini liderlerin, sapkın veya yanıltıcı olabileceği fikri ileri sürülmüştür. Bu, İslam dininin otoritesine meydan okuyan bir yaklaşım olarak kabul edilir.

Örneğin, kitapta yer alan bir görüşe göre, Allah şeytanı yarattığında ona emrettiği bazı kötü işleri yapmasını istemiştir. Buna göre, şeytan insanları günaha sokarak Allah’ın iradesini gerçekleştirir. Bu görüş, İslam dininde yaygın kabul görmeyen bir görüştür ve İslam’ın temel öğretilerine aykırıdır. Bunun yanı sıra, kitapta bazı meleklerin şeytanla birlikte hareket ettiği iddia edilmektedir. Bu da İslam dininde kabul edilen bir görüş değildir. Kitabın bazı bölümlerinde şeytanın Allah’ın emriyle hareket ettiği iddiası yer alırken, diğer bölümlerde şeytanın Allah’a isyan ettiği ve insanları günaha sokarak onları cehenneme götürdüğü iddiası öne sürülmektedir.

Bu gibi görüşler İslam dinine ve temel öğretilerine aykırı olduğu için kitap tartışmalı ve yasaklanmış bir kitap olarak kabul edilmektedir. İbn-i Şeyh el-Cevzî’nin KitabüL Azazil adlı eseri, İslam dünyasında bazı ülkelerde yasaklanmıştır. Ancak hangi ülkelerde yasaklandığına dair tam bir liste mevcut değildir. Kitabın bazı ülkelerde yayınlanması ve satışı kısıtlanmıştır. Yasaklanan veya kısıtlanan ülkeler arasında Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı İslam ülkeleri yer almaktadır.

Kitabın Günümüze Ulaşan Nüshaları Var mı?

Kitabın Türkiye’deki Nüshaları

Kitabül Azazil’in çeşitli nüshaları günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak, bazı nüshalarının kaybolduğu ve günümüzde sadece özetleri veya alıntıları bulunduğu bilinmektedir. Kitabün Azazil’in nüshalarının bir kısmı Türkiye’de bulunmaktadır. İstanbul’daki Süleymaniye Kütüphanesi’nde bir nüshası mevcuttur ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde de bahsedilmiştir. Ayrıca, Ankara’daki Milli Kütüphane’de de bir nüshası bulunmaktadır.

Kitabın Yabancı Ülkelerdeki Nüshaları

Diğer nüshalar ise yurt dışındadır. İngiltere’deki British Library’de ve Almanya’daki Berlin Staatsbibliothek’te nüshaları mevcuttur. Bunun yanı sıra, diğer ülkelerde de farklı kütüphanelerde nüshaları bulunmaktadır.Ancak, Kitabün Azazil’in bazı nüshaları özellikle son yıllarda bazı çevrelerce tartışmalı olarak görüldüğü için bazı ülkelerde yasaklanmıştır ve nüshaları devlet elinde tutulmaktadır.

Kitabı Satın Almak Mümkün mü?

İbn-i Şeyh el-Cevzî’nin yazdığı Kitabül Azazil’in günümüze kadar ulaşan çok sayıda nüshası mevcuttur, ancak bu eserin güncel bir baskısı mevcut değildir. Kitabün Azazil, çoğunlukla eski el yazmaları olarak mevcuttur ve çoğu kitap koleksiyonunda veya üniversite kütüphanelerinde saklanmaktadır. Bazı dijital kütüphanelerde de eserin bazı nüshaları bulunabilir. Ancak, eserin birçok yerde yasaklandığı ve tartışmalı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, eseri incelemek isteyenlerin konuyla ilgili uzmanlara danışmaları önerilir.

Ana Sayfa 

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet
 1. […] Cinlerin Yazdığı İddia Edilen Yasaklı Kitap […]

 2. […] Prensesi”nin LanetiAltay Prensesinin LanetiCinlerin Yazdığı İddia Edilen Yasaklı KitapCinlerin Yazdığı İddia Edilen Yasaklı Kitap: Kitabül AzazilMekke’nin Altın Oran ve Ley […]

 3. […] King’in Türkçe’ye Şeffaf ismiyle tercüme edilen romanı aslında yeni bir kitap değil. İlk olarak 1987 yılında yayınlanmış. Orijinal ismi ise “The Tommyknockers” yani […]

 4. […] arkadaş edinmeyi pek sevmiyor gibi. Ders aralarında diğerlerine katılmak yerine; tek başına kitap okumayı tercih ediyor…” “Bence bu iyi bir şey… Peki komşularımızın […]

Paranormal Haber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin