Connect with us

Tesirli Dualar

Okunması Tavsiye Edilen Günlük Dualar

Peygamberimizin (s.a.v.) gündelik hayatta okumayı tavsiye ettiği dualar nelerdir? Müslümanlara okuması için tavsiye edilen günlük dualar.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sabah akşam, arabaya binerken, beladan korunmak için, eve girerken ve evden çıkarken okumayı tavsiye ettiği dualar nelerdir? Her Müslümana okuması için tavsiye edilen günlük dualar.

Okunması Tavsiye Edilen Günlük Dualar

Peygamberimizin (s.a.v.) gündelik hayatta okumayı tavsiye ettiği dualar nelerdir? Müslümanlara okuması için tavsiye edilen günlük dualar.

Sabah Akşam Okunması Tavsiye Edilen Dua

Peygamberimizin, kızı Hazret-i Fatıma’ya; sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedî hayat kaygısı taşıyan insanların Allah’a nasıl sığınmaları gerektiğini göstermektedir: “Ey Hayy ve Kayyûm olan Allahım! Senin rahmetine iltica ediyor ve senden yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!” (Hâkim, I, 730)

Bir İşe Başlarken Okunacak Dua

Besmele

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “Besmeleyle başlanmayan her mühim işin sonu eksiktir.” (Ali el-Müttekî, Kenzu’l-ummâl, I, 555, no: 2491)

Tâhâ Sûresi 25-28. Ayetleri

Okunuşu: “ …Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.”

Anlamı: …Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.” (Taha Suresi 25-28)

Rabbi Yessir Duası

Okunuşu: “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr.”

Anlamı: “Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır. Amin!”

Yemek Duası

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “Allah sizden herhangi birinize yemek yedirdiği zaman:

Okunuşu: “Allahümme bârik lena fihi vê ed’imna h’eyren minhü.”

Anlamı: «Ey Rabbimiz! Bunu bize mübarek ve bereketli kıl ve bize bundan hayırlısını yedir.» desin.” (Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummâl,, 15/347)

Ani Beladan Korunmak İçin Okunacak Dua

Hz. Osman’dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah Efendimiz şöyle buyurdu: “Kim akşamleyin üç defa:

Ani Beladan Korunmak İçin Okunacak Dua

Okunuşu: “Bismillahillezî lâ yedurru mea’smihî şey’ün fi’l-ardı velâ fi’s-semâ’ ve hüve’s-semîu’l-alîm.”

Anlamı: «İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın isminden yardım talep eder, onunla korunurum. O her şeyi işitir ve bilir» derse, sabaha kadar ona ânî bir bela isabet etmez. Kim de bunu sabah üç kere okursa, akşama kadar ona ani bir bela isabet etmez.” (Ebû Dâvûd Edeb 101/5088; Tirmizî, Deavât 13)

Evden Çıkarken Okunacak Dua

Evden çıkarken en az üç defa:

Evden Çıkarken Okunacak Dua

“Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.” duâsı okumalıdır.

Bu duâyı okuyan kimseye: “Bu sana kâfidir, himayeye alındın.” denilir ve şeytan ondan uzaklaşır, gider. (Ebû Dâvud, Edeb, 102-103)

Ezan Duası

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor “Her kim ezanı işittiğinde ardından;

Ezan Duası

derse kıyamet gününde benim şefaatim ona vâcib olur.” (Buhârî, Ezan, 8)

Okunuşu: “Allahumme Rabbe hezihi’d-da’veti’t-tâmme. Vesselatil kâimeti âti Muhammedenil vesilete vel fazîlete vebashu makâmen Mahmudenillezi veadteh.”

Anlamı: “Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de kendisine va’d ettiğin Makam-ı Mahmûd’u verip oraya ulaştır, muhakkak ki Sen vaadinden dönmezsin.”

Eve Girince Okunacak Dua

“Sizden biriniz bir menzile (eve, konak yerine) indiği zaman:

Anlamı: “Yarattıklarının şerrinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım} derse, oradan ayrılıncaya kadar hiç bir şey ona zarar veremez.” (Müslim, Zikir, 54)

Taşıta Binerken Okunacak Dua

Bir taşıta binildiğinde:

“Hiç de lâyık olmadığımız halde bize bunu müsahhar kılan Allah’ı tesbîh ederim.” (Zuhruf Sûresi, 13) diyen kimse, bu bineğinden inmeden ölürse şehîd olarak ölmüş olur.”

Ayrıca binite binerken:

“O’nun yürümesi ve durması Allah’ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder.” denilmelidir. (Hûd Sûresi, 41)

Yatmadan Önce Okunacak Dua

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu: “Uyku için yatağa yatarken evvelâ Fatiha, sonra İhlâs-ı şerîf okursan ölümden başka her şeyden emîn olursun.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, No: 892)

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz buyurdu: “Yatağına girdiğin zaman şöyle de:

Yatmadan Önce Okunacak Dua

{Allah’ın gadabından, îkabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücumlarından ve benim yanıma gelmelerinden O’nun her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine sığınırım.} Böyle söylersen hiçbir şey sana zarar veremez ve zarar verilmemeye lâyık olursun.” (Bkz. Ebû Dâvud, Tıbb, 19; Tirmizî, Deavât, 90; Muvatta’ Şiir, 9)

Resûl-i Ekrem yine buyurdu ki: “Yatağına girdiğin zaman Kâfirûn Sûresi’ni oku. Çünkü bu sûre, şirkten berâettir.” (Tirmizî, Duâ, 22)

Tuvalete Girerken Okunacak Dua

Hz. Enes’den rivayet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem def’i hacete girerlerken:

Tuvalete Girerken Okunacak Dua

Anlamı: “Allah’ım, şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım” derdi. (Buhârî, Deavât, 54)

Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu “Sizden biriniz heladan çıkarken:

Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

“Benden bana eza veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah’a hamd olsun.” desin. (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 574; Ali el-Müttakî, IX, 350/26390).

Daha Fazla: Tesirli Dualar

Paranormal Haber Facebook Grubu

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz