Connect with us

Gizli İlimler

Karabibere Okunan Ayet ve Dualar

Karabibere, mum veya tuza okunarak, niyet edilen kişi ile arada sevgi bağı oluşturması umulan ayet ve dualar şunlardır…

Karabibere, Muma veya Tuza

Rivayet odur ki: Her kim aşağıdaki sevgi ve muhabbet ayetlerini, sevgi ve muhabbete ait bir saatte veyahut cuma veya pazartesi gecesi sabaha karşı kalkıp abdest alarak iki rekat Allah rızâsı için namaz kılar. Bundan sonra yedi kez tevbe istiğfar, yedi kez Fatiha ve yedi kez de İhlas süresini okur. Ardından: “Ya Rabbi! Filan kişinin kalbini, gönlünü ve bütün düşüncelerini bana bağla. Bir an bensiz duramasın” diye niyet eder. Tuz, mum veya karabiber üzerine kırk bir defa okur: “Yâ Rabbi, bu ateşin bu mumu (karabiberi, tuzu) yaktığı gibi filan kişinin kalbini de benim sevgi ve hasretimle böyle yak, bana ısındır” der ve yakar. Böylece hakkında bu tertibi uygulamış olduğu kişi, şiddetli bir sevgi ile kendisine bağlanır ve severek ona itaatkar olur.

Dargın Eşlerin Barışması İçin

Yine bu ayetler, birbirlerine dargın veya aşırı geçimsiz olan eşler ve âileler için niyet edilerek şeker üzerine kırk bir kez okunur ve onlara yedirilir ise birbirleriyle Yusuf ile Züleyha gibi muhabbet ederler.

Kim bu âyetleri yazar da üzerinde taşır ise herkesin gözüne oldukça şirin görünür ve herkesin sevgi, saygı ve teveccühünü kazanır. Ayetler ve okunacak duâlar şunlardır:

Karabibere Okunan Ayet ve Dualar

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm, Yühıbbunehüm kehubbillâhi vellezîne âmenü eşeddü hubben lillâhi velev yerallezîne zalemü iz yeravnel azâbe ennel kuvvete lillâhi cemîâ. Züyyine linnâsi hubbüş şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtıyril mukantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en’âmi vel hars, zâlike metâul hayâtid dünyâ vallahü ındehu husnül meâb. Kul in küntüm tuhibbunellahe fettebiüni yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm vallahü ğafurur rahim.

Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tasnea alâ aynî. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhı ve cemiy’ı a’dâi fülân binti fülân alâ hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülân ibni fülân bil mehabbetil kaviyyeti ve; şedideti min gayri mühletin bilâ ihtiyâr hattâ lâ yek’ül velâ teşreb velâ teclis velâ tenâmü velâ karâre lehâ ve hiye tekunü kel mecnun min hubbihî ve aşkıhî ve tekunü tahte emrihî ve tef’alü küllü marâdihî ve maksudihî bil aceli ves sür’ati bihakkı kelâmükel kadim ve resulikel kerîm ve bi elfi elfin lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Karabiber İle Sevdiğini Kendine Bağlama

Daha Fazla: GİZLİ İLİMLER

Advertisement
Click to comment

Soru Sor - Fikrini Yaz