Connect with us

Tesirli Dualar

Bütün Büyüleri Toptan Bozan Ayet Terkibi

Bütün Büyüleri Bozan Ayetler: Kendisine büyü veya bağlama yapıldığından şüphelenen kişilerin okuması gereken büyüye karşı tesirli ayetler.

Aşağıda gelen ayeti kerimeler Kuran-ı Azimüşşan’daki büyü ilgili en önemli ayeti kerimelerdir. Bu ayetler, arasına serpiştirilen dua -i şerifelerle daha da zenginleştirilmiştir.

Kendisine sihir yapıldığından şüphe eden bir kimse abdestli olarak, ayet ve duadan müteşekkil olan bu azimeti üç sabah üçer kez kendisine ve bir bardak suya nefes eder, sonra bu sudan yedi gün içip elini ve yüzünü siler, yedi günün sonunda artan suyu çoğaltıp büyükçe bir leğende yıkanır ve bu yıkandığı suyu da ayak basmayan bir yere döker ise biiznillâhi teala yapılmış olan her çeşit büyü ve bağlamaları iptal eder.

Ayrıca duayı miski amber mürekkebi ile yazarak üzerinde taşıyan kimseye de asla bir daha yapılan büyüler tesir etmez. Cin ve insan şerrinden korunmuş olur.

Bütün büyüleri bozan, her çeşit sihri iptal eden ayetler ve dua terkibi şudur:

Bütün Büyüleri Toptan Bozmak İçin

Bütün Büyüleri Bozan Ayet Terkibi
Bütün Büyüleri Bozan Ayet Terkibi 3
Bütün Büyüleri Bozan Ayet Terkibi 4
Bütün Büyüleri Bozan Ayet Terkibi 5
Bütün Büyüleri Bozan Ayet Terkibi

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahim. Elhamdü lillâhi rabbil âlemin, errahmânir rahim. Mâliki yevmid din. İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn. İhdinas sırâtal müstakim. Sırâtallezine en’amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddâllin.

Eüzü biızzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidü ve ühâziru innâ fetahnâ leke fethan mübinâ. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Fakbelu külle firkın kettavdil azim. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Lâ ilâhe illâllahül melikül hakkul mübîn. Muhammedün rasulullahi sâdikul va’dül emin.

Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bilkıstı lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnned diyne ındellahil islâmi sâhibü nurun ve hikmetün ve havlün ve kuvvetün ve burhânün ve kudretün ve sultânün ve yâ men lâ te’huzühü sinetün velâ nevm. Lâ ilâhe illâllah.

Adem safiyyullah. Lâ ilâhe illâllah. Nuh neciyyullah. Lâ ilâhe illâllah. Musâ kelîmullah. Lâ ilâhe illâllah İsa ruhullah. Lâ ilâhe illâllah Dâvud halîfetullah. Lâ ilâhe illâllah. İsmâîl Zebîhullah. Lâ ilâhe illâllah. Muhammed Resulullah.

Bismillâhi ve billâhi ve minellahi ve ilellahi ve alâllahi ve lâ ğâlibe illâllah ve kefâ billâhi hasîbâ. Ve kefâ billâhi vekîlâ. Bismillâhi mâ ci’tüm bihis sihra innellahe seyübtılülu innellahe lâ yuslihu amelel müfsidiyne ve kadimnâ ilâ mâ amilu min amelin fecealnâhü hebâen mensurâ ve kul câel hakku ve zehakal bâtıle.

İnnel bâtıle kâne zehugâ, ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîne velâ yezîdüz zâlimîne illâ hasârâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm, İzeş şemsü küvviret ve izes sihru betalet. Ve izen nücumün kederat. Ve izes sihru betalet. Ve izel cibâlü süyyirat. Ve izas sihru betalet. Ve izel vühuşü huşirat ve izes sihru betalet. Ve izel bihâru süccirat. Ve izes sihru betalet ve izen nüfusü züvvicet. Ve izes sihru betalet. Ve izel mev’udet süilet.

Ve izes sihru betalet. Bieyyi zenbin kutilet. Ve izes suhufü nüşirat ve izes sihru betalet. Ve izes semâü küşitat. Ve izes sihru betalet. Ve izel cahîmü su’irat. Ve izes sihru batalet. Ve izel cennetü üzlifet ve izes sihru betalet. Alimet nefsün mâ ahdarat ve izes sihru betalet.

Ve yuhikkal hakka ve yubtılül bâtıle velev kerihel müşrikun. Allahümme ebtıl ve keddir ve harrig ve hallil küllü ukdetin ve sihrin ve hasedin annâ bihakkı hâzihil azîmetiş şerîfeti âfin, âfin, âfin.

Vehfezna min küllil emrâzir ruhâniyyetiz zâhirati vel bâtıneti ve min külli ılelin ve min küllil âfâti vel âhâti vel beliyyâti ve min külli şerril insi vel cinni veşşeyâtîni ve min külli gadâi ve belâid dünyâ bihakkı hakkıkel azîm.

Ve bi hürmeti habîbike ve halîlikel kerîm. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve bihakkı yâ hayyü yâ kayyum yâ zel celâli vel ikrâm velâ havle velâ kuvvete velâ kudrete velâ izzete velâ azamete velâ heybete velâ inâyete velâ hidâyete illâ billâhil aliyyil azîm. Birahmetike yâ erhamer râhımîn.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Her Türlü Büyüden Kurtulmak İçin İkinci Bir Dua

Her kim aşağıda gelen ayetleri bir bardak suya ve kendine yüz bir kere okur ve içer ise biiznillâhi teâlâ her çeşit sihir ve bağlılıklar iptal olur ve hasta sıhhat bulur. Eğer yazılıp taşınır ise taşıyan insana da sihir tutmaz ve nazar değmez.

Bahsi geçen ayetler şunlardır:

Büyü Bozan Ayetler 1
Büyü Bozan Ayetler 2

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ elkav kaale mâsâ mâ ci’tüm bihissihra innellahe seyübtıliihâ innellahe lâ yaslihu amele! miifsidîn. Ve yühıkkullahül hakka bikelimâtihî velev kerihel mücrimun. Ve kadimnâ ilâ mâ amilu min amelin fecealnâhü hebâen mensurâ. Ve kul câel hakka ve zehekal bâtıl, innel bâtıle kâne zehuka. İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ, fakbelu külle firkın kettavdil azîm. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi! aliyyil azîm.

Bütün Büyüleri Bozmak İçin 100 Kere Okunan Dua

Her kim aşağıda gelen âyetleri bir bardak suya ve kendine yüz bir kere okur ve içer ise biiznillâhi teâlâ her çeşit sihir ve bağlılıklar iptal olur ve hasta sıhhat bulur. Eğer yazılıp taşınır ise taşıyan insana da sihir tutmaz ve nazar değmez. Bahsi geçen âyetler şunlardır:

Büyü Bozmak İçin 100 Defa
Büyü Bozmak İçin 100 Defa 2
Büyü Bozmak İçin 100 Defa

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ elkav kaale musâ mâ ci’tüm bihissihra innellahe seyübtılühu innellahe lâ yuslihu amelel müfsidîn. Ve yühıkkullahül hakka bikelimâtihî velev kerihel mücrimun. Ve kadimnâ ilâ mâ amilu min amelin fecealnâhü hebâen mensurâ. Ve kul câel hakku ve zehekal bâtıl, innel bâtıle kâne zehuka.

İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ, fakbelu külle firkın kettavdil azîm. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Büyüyle Bağlanmış Olanı Çözme - Gizli İlimler & Tesirli Dualar

Soru Sor - Fikrini Yaz