Connect with us
Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Duaları Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Duaları

Tesirli Dualar

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Duaları

Abdülkadir Geylani Dua – Tasavvuf büyüklerinden Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, muhtelif vesilelerle ettiği dua ve münacatlardan Türkçe derleme.

Published

on

Abdülkadir Geylani Dua – Tasavvuf büyüklerinden Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, muhtelif vesilelerle ettiği dua ve münacatlardan Türkçe derleme.

Abdülkadir Geylani Hazretleri Besmele Duası – Youtube Video

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Besmele Duası

Bizi Sebeplere Müptela Kılma

Allah’ım! Bize gerek sana karşı, gerek kullarının seçkinlerine karşı hüsnü edeble davranmayı nasib et. Sebeblere dayanıp güvenme iptilasına bizi müptela kılma! Tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabit kadem eyle! Bizi kendinle ve hacetleri yalnız sana arz etmekle başkalarından müstağnî kıl! Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme! Onlar sebebiyle cezalandırma, bize lütfunla, kereminle, cezamızdan vaz geçmekle ve müsamahanla muamele et amin!.. (Sohbet, 61)

Bizi Kendinden Başkasına Muhtaç Etme

Allah’ım! Ey bütün varlıkları yaratan. Ey sebeblerin müsebbibi! Bizi varlıkları ve sebebleri sana ortak tanıma bağından kurtar. Allah’ım! Beni de dua isteyeni de kendinden başkasına muhtaç etme! Yalnız sana muhtaç olalım. Seninle müstağnî olalım yalnız seni zikir edelim. Yalnız senden isteyelim. (62)

Bizi Gaflet Uykusundan Uyandır

Allah’ım! Bizler hepimiz seni murâd ediyoruz. Seni diliyoruz. Ancak afetler ve engeller bizim önümüzü kesiyor. Sana gelmemize mani oluyorlar. Allah’ım! Bizi gaflet uykusundan uyandır. Bizim kimimizi, kimimizden faydalandır. Bizi yalnız kendinle meşgul et! Ta ki nefislerimiz ıslah olsun. Nefislerimize sana gelen yolu göster, ömrümüzün kalan kısımını senin yolunda meşguliyetle geçirelim.

Bizi Helak Olmaktan Kurtar

Allah’ım! Bizi helak olmaktan kurtar, senden yalnız yakınlığını dileriz. Dünyada da ahirette de dünyada kalplerimizle, ahirette gözlerimizle, yalnız sana nazar etmeyi dileriz.

Allah‘ım! Sen bütün insanları kendi kapına yönelt. Bu benim tek ve ebedî isteğimdir. Her şey sana aittir, sana mahsustur. Bu benim sevap kazanmama vesile olabilecek umumî bir duadır.

İslam Ümmetini de Ümmetin Önderini de Muhafaza Eyle

Allah’ım Muhammed aleyhisselama ve onun soyuna salat selam eyle. İslam ümmetinin önderini de İslam ümmetini de muhafaza eyle. Tebeayı da tebeanın başındakini de sen koru. Onların kalblerini hayır bahsinde birbirine kenetle. Hayırlı işlerde birlik olsunlar. Birbirinin şerrini diğerinden def et. Birbirlerine zararlı olmasınlar.

İhtiyaçlarımızdan Haberdarsın Onları Veriver

Allah’ım! Sen bizim kalplerimizi biliyorsun. Onları ıslah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın, onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun, onları affediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun, onları örtüver.

Bizi nehy ettiğin yerlerde görme. Yasak ettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde bizi arar duruma düşme. Biz daima senin emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize zikrini şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham et.

Günahlarımızı Örten Perdeleri Yırtma

Allah’ım! Kötü fiillerimizi ifşa etme. Günahlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezalandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyan üzere bizi cezalandırma. Ya Rabbi! Eğer unutur veya hata edersek bu yüzden bizi muaheze etme. Ey Rabb’imiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabb’imiz! Takatimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları affet, bizi mağfiret eyle. Bize merhamet et. Sen bizim mevlamızsın. Kafir kavimlere karşı da bize yardım et. (Fethü’r Rabbanî, 26. sohbet)

Allah’ım! Bizi bize döndür. Bizi kapında durdur.

Bizi Senin İçin Sende ve Seninle Eyle

Allah’ım! bizi senin için, sende ve seninle eyle. Bizi sana hizmetle bahtiyar eyle. Almamız da vermemiz de yalnız senin için olsun, içimizi senden başkasının sevgisine mekan olmaktan temizle. Bizi, nehyettiğin yerlerde bulundurma. Emrettiğin yerlerde bizi bize kaybettirme.

Bizi Nefislerimizin Elinden Al

Zahirimizi sana günah işlemekten, batınımızı da sana şirkten koru. Bizi nefislerimizin elinden al! Kurtar, sana ulaştır. Bütün fiil ve hareketlerimiz yalnız senin için olsun. Yalnız sana güvenelim, yalnız sana dayanalım. Senden gafil olmak bedbahtlığından bizi uyandır. Bizi sana taat, ibadet ve münâcât elbiseleri ile giydir.

Bize Sana Yakınlık Zevkini Tattır

Kalplerimize ve özlerimize sana yakınlık zevkini tattır. Nasıl ki gök ile yer arasını ayırdı isen günahlarla bizim aramızı da
aynen öylece ayır. Bizi günahlardan uzak tut. Nasıl ki gözün siyahı ile beyazının arasını biri birine yakın etti isen aynen onun gibi bizi de sana kulluğa, sana taate yakın et. Günahlarla bizim aramızı aç. Tıpkı sana masiyet bahsinde Yusuf aleyhisselam ile Züleyha’nın arasını açtığın gibi. (49. sohbet)

Bizi Tevhid Edenlerden Birleyenlerden Eyle

Ey Bir Olan Yaratan! Bizi, seni tevhid edenlerden, birleyenlerden eyle! Senin yolunda gitmemize engel olanlardan bizi kurtar. Bizi kendin için seçilmişlerden eyle! Bizim iddialarımızı lütfunun ve rahmetinin delilleriyle tashih et. Kalplerimizi temizle. İşlerimizi âsân et. Kolaylaştır. Bizi yalnız kendinle ünsiyet ettir. Senden başkasıyla ünsiyet etmekten koru. Bizim bütün kederlerimizi bir tek keder yap! O da sana yakınlık olsun. Dünyada ve ahirette sana yakın olmak düşüncesinden başka bir kederimiz bulunmasın!

Anahtar Kelimeler: abdülkadir geylani dua, allah, hacet, islam, ahiret, sevap, ve, günah, ceza, dua, için, şey, yerler, nefis, kalp, nasıl.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tesirli Dualar

Hangi Sure Ne İçin Hangi Dert İçin Kaç Kere Okunur

Hangi sure ne için, hangi dert için, dilek, ihtiyaç, murad ve hacetlerin gerçekleşmesi için kaçar defa okunmalıdır. Madde madde, sıralı, tüm sureler…

Published

on

By

Hangi Sure Ne Hangi Dert İçin Okunur

Hangi sure ne için, hangi dert için, dilek, ihtiyaç, murad ve hacetlerin gerçekleşmesi için kaçar defa okunmalıdır. Madde madde, sıralı, tüm sureler…

 • Fatiha Suresi: Rızık, muhabbet ve her türlü hacet için okunur. Hacet sahibi Fatiha Suresi’ni okuduktan sonra her seferin sonunda dileğine göre bir dua ilave etmeli ve “Amin” kelimesini de bu duadan sonra söylemelidir.
 • Bakara Suresi: Her türlü ruhani illetlere üç kere okunur veya muskası yapılır.
 • Ali İmran Suresi: Zengin olmak için ya da borçlarını ödeyebilmek için günde 3 defa okunur. Okuyan fakirlikten kurtulur.
 • Maide Suresi: Her türlü zarureti def etmek için 7 kez okunur.
 • Nisa Suresi: Akraba evinde her türlü zarureti def için okunur.
 • Enam Suresi: Önemli hacetler için 4 kere okunur.
 • Araf Suresi: İki dünya saadeti için okunur.
 • Enfal Suresi: Zindandan, iftiradan ve musibetten kurtulmak için yedi defa okunur.
 • Tevbe Suresi: Her türlü şerden kurtulmak için 7 defa okunur. Yazılıp bir yere asılsa o yere hırsız girmez.
 • Yunus Suresi: Yazılması muska edilmesi veyahut suyunun içilmesi düşmanlara galebe içindir.
 • Hud Suresi: Zalimlerden intikam için üç kere okunur.
 • Yusuf Suresi: İzzet ve saadet için ve devlet erkanından ihsana nail olmak içindir.
 • Rad Suresi: Düşmanı perişan etmek için okunur.
 • İbrahim Suresi: Güzel ahlak için 10 kere okunur.
 • Hicr Suresi: Ticaret için üç kere okunur.
 • Nahl Suresi: Fitne ve fesadın defi için 10 kere okunur
 • İsra Suresi: Korkudan halas olmak için ve dili tutulanların konuşması için misk, safran ile yazılıp içilse şifadır.
 • Kehf Suresi: Her türlü fitne ve musibetten emin olmak için okunur.
 • Meryem Suresi: Kırk bir defa okunsa zararlardan kurtulur.
 • Taha Suresi: 21 defa okuyanın kader kısmeti açılır. Cuma geceleri okumaya devam eden kadın ve kızın nasibi çabuk açılır.
 • Enbiya Suresi: Keder zamanlarında okunsa keder isabet etmez.
 • Hac Suresi: Mahşer ve ahiret korkusundan emin olmak için okunur.
 • Müminun Suresi: Hallerin ıslahı için devamlı okunur. Göğüs, dalak, karın, sadır illetlerinde yedi defa okunur ve suyu içilir.
 • Nur Suresi: Vesveseden kurtulmak için yakin ve imanı kamil elde etmek için okunur.
 • Furkan Suresi: Kahır ve düşmanlık için okunur.
 • Kasas Suresi: Azaptan ve esaretten kurtulmak için okunur.
 • Ankebut Suresi: Şuuru kapalı olanlar için okunur.
 • Rum Suresi: Savaşta galip olmak ve zafer elde etmek için okunur.
 • Lokman Suresi: Dahili hastalıklar için yedi defa okunur.
 • Secde Suresi: Yazılıp bir şişe içine Konsa o ev her türlü afetten emin olur.
 • Şuara Suresi: Zarardan muhafaza için okunur.
 • Ahzap Suresi: Nasip kısmet ve bereket için yedi kere okunur.
 • Yasin Suresi: Yetmiş defa okumak her murat için iksiri azamdır. Yazıp taşıyanların gönlü neşeli olur.
 • Fatır Suresi: İsabeti cinden emin olmak için okunur.
 • Saffat Suresi: Bereket ve rızık için okunur. Halk içinde aziz ve muhterem olmak için okunur.
 • Sad Suresi: Zararlı hayvanların şerrinden emin olmak için okunur.
 • Mümin Suresi: Yöneticilerin şerrinden emin olmak için yedi kere okunur.
 • Fussilet Suresi: Seferde her türlü zahmetten emin olmak için okunur.
 • Şura Suresi: Hasmına galip olmak için okunur.
 • Zuhruf Suresi: Her murat için yedi kere okunur.
 • Duhan Suresi: Her murat için üç kere okunur. Günde 3 defa okuyan her arzusuna kavuşur.
 • Casiye Suresi: İftira ve gammaz şerrinden emin olmak için okunur
 • Ahkaf Suresi: Cin, peri sihir şerrinden emin olmak için okunur.
 • Muhammed Suresi: Mazaratları def ve saadet için okunur.
 • Fetih Suresi: Her işin haline her muradın husulü için yedi kere okunur. Her ne hayırlı iş, eş rızık ve tüm işleriniz varsa 1001 fatiha, 41 tane fetih suresi okunur ve buna 3 gün, 7 gün veya 21 gün devam edilir.
 • Hucurat Suresi: Her türlü hastalıkların defi için yedi kere okunur.
 • Kaf Suresi: Cuma geceleri ahiret saadeti için okunur.
 • Kamer Suresi: Zalimlerin şerrinden emin olmak için yetmiş kere okunur.
 • Zariyat Suresi: Pahalılığın defi için yetmiş kere okunur.
 • Tur suresi: Garip musibetler ve illetlerden emin olmak için okunur.
 • Necm Suresi: Her murat için yirmi bir kere okunur.
 • Rahman Suresi: Hayır açıklığı olması için 70 kere okunur.
 • Vakıa Suresi: Rızık bereketi için 41 kere okunur.
 • Hadid Suresi: Gamdan kurtulmak ve daima şen olmak için 75 kere okunur.
 • Mücadele Suresi: Bir avuç toprağa üç kere okunup, düşmana doğru serpilse muzaffer olunur.
 • Haşr Suresi: Kırk gün kırk defa her türlü murat için okuyanın muratı hasıl olur.
 • Mümtehine Suresi: Borçtan kurtulmak ve haramdan muhafaza için okunur.
 • Saf Suresi: Eş ve ailenin iyi olması için 70 kere okunur.
 • Cuma Suresi: Nikahını arzu ettiği kişinin kendisine nasip olması için 18 kere okunur.
 • Münafikun Suresi: Yalandan hatadan nifaktan kurtulmak şerre hedef olmamak için yedi kere okunur.
 • Talak Suresi: Hanımıyla iyi geçinmek (evlilik) için üç kere okunur.
 • Tahrim Suresi: Düşmanı dost kılmak için 21 kere okunur.
 • Mülk Suresi: 41 kere okunsa her beladan ve her zarardan kurtulunur.
 • Nun Suresi: Hacet için şerden korunma için ve müşkilata kifayet (zorluklara yetmek) için 70 kere okunur.
 • Hakka Suresi: Ahiret saadeti için 71 kere okunur.
 • Mearic Suresi: Muzaffer olmak için 180 kere okunur.
 • Nuh Suresi: Düşmanı kahr için binbir kere okunur.
 • Cin Suresi: Göz, sara, sıtma ve evham için 7 kere okunur.
 • Müddesir Suresi: 40 defa okunsa gaybdan ve hiç umulmayan yerden rızıklanılır ve okuyan kişinin şerefi artar.
 • Kıyamet Suresi: Ahiret hesabını kolaylaştırmak ve ahiret saadeti için Cuma geceleri okunur.
 • İnsan Suresi: Yetmiş kere okusa sıfatı hayvaniye den kurtulur evliya zümresine ilhak olur.
 • Mürselat Suresi: Yedi kere okuyan göz illetlerine müptela olmaz.
 • Nebe Suresi: Dünyevi ve uhrevi saadete nail olmak için ikindi namazlarından sonra okunur.
 • Naziat Suresi: Güzel akibet ve hayırlı ölüm için her gece okunur.
 • Abese Suresi: Kıyamet gününü görmüş gibi yakine kavuşmak için yedi kere okunur.
 • Tekvir Suresi: Müşkillerin halli için okunur.
 • İnfitar Suresi: Her murada nail olmak için okunur.
 • Mutaffifin Suresi: Ağlayan çocuğu susturmak ve çocuk hastalıklarına karşı okunur.
 • İnşikak Suresi: Hamilelerin kolay doğum yapması için okunur.
 • Buruc Suresi: Fitne, gammaz düşman, haset şerrinden halas olmak için 10 kere okunur.
 • Tarık Suresi: Peri cin şerrinden halas olmak için üç kere okunur.
 • Ala Suresi: Yolculuktan selametle dönmek için okunur.
 • Ğaşiye Suresi: Vücuttaki her türlü yel için üç gün yedişer kere okunur.
 • Fecir Suresi: Belaların defi için yedi kere okunur.
 • Beled Suresi: Kolay hesap için yedi kere okunur.
 • Şems Suresi: Güneş doğarken 41 kere okusa ömründe her beladan kurtulur.
 • Leyl Suresi: Zengin olmak için 108 kere okunur.
 • Duha Suresi: Feraha çıkmak isteğine nail olmak gani olmak için her gün okunur.
 • İnşirah suresi: Sadr ağrılarında ve geçim için her gün okunur.
 • Tin Suresi: Kötü ahlaktan kurtulmak için günde yedi kere okunur. İnsanı kamil olmak için okunur.
 • Gadir Suresi: Her müşkili asan etmek için 21 kere okunur.
 • Zilzal Suresi: 40 bin kere okusa düşman helak olur, selamete erişilir.
 • Adiyat Suresi: Göz isabeti, nazar değmesinden korunmak için üç kere okunur.
 • Garia Suresi: Her işin düzgün gitmesi için yüz kere okunur.
 • Tekasür suresi: Dünyevi ve uhrevi musibetlerin defi için günde üç kere okunur.
 • Asr Suresi: Dahili hastalıklara yazılıp suyu içilse ve yetmiş kere okunsa iksirdir.
 • Hümeze Suresi: İnsanların yalan ve iftiralarından kurtulmak için 21 kere okunur.
 • Fil Suresi: Akşam ile yatsı arasında bin kere okusa her türlü muradına nail olur.
 • Kureyş Suresi: Zengin olmak ve güzel ahlaka nail olmak musibetten ve zarardan kurtulmak için 7 kere okunur.
 • Maun Suresi: Kırk bir kere okunsa okuyan kişi Resulullah (s.a.v.) Efendimizi rüyasında görür, ihsana nail olur.
 • Kevser Suresi: Bin defa okuyan muradına erer ve Peygamber Efendimizi (s.a.v.) rüyasında görür.
 • Kafirun Suresi: Sabah namazlarının sünnetinin birinde Fatiha‘dan sonra bu sureyi diğerinde İhlas suresini okuyanlar şaki de olsalar saadete ererler.
 • Nasr Suresi: Bu sureyi bin kere okuyanın her muradı hasıl olur
 • Tebbet Suresi: Düşmanı helak için bin kere okunur.
 • İhlas Suresi: İmanı kamile erişmek için ve kul hakkından kurtulmak için günde yüz kere okunur. Sabah namazından sonra 10 kere okusa o gün günah yazılmaz. Son hastalığında bin kere okusa okuyanın vücudu kabirde çürümez. Her hastalıkta okumak gerekir. 10 bin kere okuyan her muradına nail olur. Rızık için 66 ihlas 134 ya samet 101 ya vahid okunur.
 • Felak ve Nas Sureleri: Hacetini eda, sözünü icra için yedi kere okunur. Sihirden kurtulmak için ipe yüz düğüm yapıp bu surelerden her birini okudukça bir bir üfürse sihir batıl olur. Vesveseye müptela olanlar sabah akşam üç kere okusa evhamdan kurtulur. Cin ve insan şerrinden emin olur.

Kuran ve Meali

Continue Reading

Tesirli Dualar

Salatı Münciye Duası – Salaten Tuncina

“Salâtı Münciye”yi her kim Cuma gecesi 1001 kez okursa Allahü Teâlâ okuyanın her türlü hacetini yerine getirir. Büyük sevaplara nail olmayı sağlar.

Published

on

By

Salatı Münciye Duası

Salatı Münciye: Her kim Cuma gecesi 1001 kez okursa Allahü Teâlâ okuyanın her türlü hacetini yerine getirir.

Çaresi bilinmeyen bir hastalık için istihâre niyeti ile 1001 kez okunup sağ taraf üzerine uyunur ise talep edilen hastalığın çaresi rüyada görülür. Alimler Salatı Münciye için: “Bir tiryaktır, bir panzehirdir, bir iksirdir.. Ne için okunsa mutlaka kabul olur”, buyurmuşlardır.

Salatı Münciye Duası
Salatı Münciye Duası

Okunuşu: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderecâat ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât min cemî’il hayrâti fi’l hayâti ve ba’del memâat inneke alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı: “Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya salât eyle. Öyle bir salât ki o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin.”

Ne Zaman Okunmalıdır?

Salatı Münciye farz olan namazların sonunda tesbihat yaparken okunabilir. Oldukça faziletli olan bu dua sadece namazlardan sonra değil gün içerisinde de okunabilir. Ayrıca kişinin bir haceti olduğunda ve ya sıkıntıya düştüğünde de okunabilir. Namazlardan sonra okunması konusunda bidat olduğuna dair görüşler varsa da tesbihattan sonra okunması halinde bidat olmayacaktır. Okunurken eller yukarı doğru açılıp dua edilebilir. Ayrıca herhangi bir savaş anında ve ya düşmanla karşılaşınca da okunabilir. Günlük zikirler arasında da okunabilir.

Salatı Münciye Duası Faziletleri

 • Bu duayı okumak büyük sevaplara nail olmayı sağlar. Çünkü içerisindeki anlamlar büyük sırlar içerir.
 • Sıkıntılı anında Salatı Münciye duası okuyan kişinin sıkıntısı gider. Rabbine karşı yönelen bir kul olmasını sağlar.
 • Okuyan kişiyi Allahu Teâlâ belalara karşı korur. Gün içerisindeki diğer sıkıntılardan da bertaraf olmuş olur.
 • Vu duayı okumak bereketin artmasını da sağlayacağı gibi Peygamberimiz (s.a.v.)’e salatü selam olmasından dolayı da okuyan kula salavat sevabı yazılmasını sağlar.
 • Kurtarıcı dua olarak da bilinen Salatı Münciye okuyan kişiyi düşmanlarından korur.
 • Allahu Teâla’dan herhangi bir sıkıntısı için yardım isteyecek olan kulların 2 rekât namaz kıldıktan sonra okuyabildiği kadar bu duayı okuması arkasından da dilediği şeyi söylemesi duanın kabul olmasını sağlayacağı rivayet edilmiştir.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın

Continue Reading

Tesirli Dualar

Salatı Tefriciye – Nariye Mucizesi

Her kim Salâtı Tefriciye’yi (Salatı Nariye olarak da bilinir) 4444 kez okursa Cenâbı Hak okuyanın her türlü “hâcet”ini verir ve muradına kavuşturur.

Published

on

By

Salatı Tefriciye - Nariye

Her kim Salâtı “Tefriciye”yi (Salatı Nariye olarak da bilinir) 4444 kez okursa Cenâbı Hak okuyanın her türlü “hâcet”ini verir ve muradına kavuşturur.

Ne İçin ve Kaç Defa Okunmalı

Bu salât okunmaya sıdk ve ihlas ile devam edildiğinde kişi bir hastalık, zorluk, sıkıntı ile karşılaştığında sıkıntıların kalkması, isteklerin hasıl olmasında çok etkili olduğu mücerrebdir. İmam Kurtubi her gün 41 veya 100 defa okumaya devam eden kimsenin, zaman içerisinde sıkıntısı gider, işi kolaylaşır, içi nurlanır, itibarı artar, hali güzelleşir, rızkı bollaşır, ona hayır kapıları açılır… demiştir. Muratların bu salât sebebiyle çabuk gerçekleşmesi dolayısı ile Salât-ı Nâriye denmiştir. Yine Kurtubî önemli hayırlı bir işin hasıl olması için veya belânın def’i için 4444 kez okunmasını tavsiye etmiştir. (Muhammed Hakkı b. Ali Nazillili, Hazînetü’l-Esrar ve Celîletü’l-Ezkar, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1891. s167-168; Hür Mahmud Yücer, agm, 256-257)

Salatı Tefriciye - Nariye
Salatı Tefriciye – Nariye

Türkçe Okunuşu: Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tükdâ bihil havâicü ve tünâlü bihir regâibü ve hüsnül havâtimi ve yüsteskal ğamâmü bivechihil kerîmi ve alâ âlihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin biadedi külli ma’lümin lek.

Anlamı: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O’nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun”

Nasıl Okunur Nasıl Niyet Edilir

Salat-ı Tefriciye okuyacak kişi öncelikle 5, 10 veya 25 kere ”Estağfirullah el-Azim ve etübü ileyh” diye tövbe istiğfar eder. Sonra ” Euzu-Besmele” ile ”İnnallahe ve melaiketehü yüsallune alennebiyyi ya eyyühellezine amenu sallü aleyhi ve sellimu teslima”ayetini okur. Sonra kalbi ve dili ile istenilen şey için niyet eder ve Salat-ı Tecrifiye’yi okumaya başlar. Eger kendisi bilmiyor ve okumaya gücü yetmiyorsa başka birine vekaleten de okutabilir.

Salatı Tefriciye Duası Kaç Günde Okunmalı

 • 4444 Defa Okumak: İmamı Kurtubi (k.s.) demiştir ki: “Çok önemli bir işin veya hayırlı bir isteğin gerçekleşmesinde ya da büyük bir belanın kalkmasında Salat-ı Tefriciye’nin 4444 kere okunmasının etkisi büyüktür. Allah-ü Teala, o kulunun niyet ve duasını kabul eder, hayırlı muradını ihsan eder.
 • Her Gün 11 Kere Okumak: Her gün 11 kere Salat-ı Tefriciye okumakla ilgili olarak İmam Dinnuri “Bir kimse, günde beş vakit namazdan hemen sonra 11 kere Salat-ı Tefriciye okumayı kendine adet edinirse geçim darlığı çekmez, Cenab-ı Hakk’ın yüksek mertebe ve derecelerine erişir.” demiştir.
 • Her Gün 21 Kere Okumak: Büyük Alim Muhammed Tunusi “Bir kimse Salat-ı Tefriciye’yi 21 kere okumaya devam ederse , sanki rızkı gökten iner, yerden biter gibi kolay ve rahat elde eder.” buyurmuşlardır (esma 99, s245). Tunuslu Şeyh Muhammed diyor ki: ” Salat-ı Tefricrifiye’yi her gün 21 defa okuyan kimsenin bahtı açılır, ticaretinde, rızkında Cenabı Hak bereket halk eder. Bu sekilde 21 defa Tefriciye okuyan bir kimse, cuma gecesi abdestli olarak yatağına girer ve 33 defa “La havle vela kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim” okursa rüyasında peygamber efendimizi görebilir.
 • Her Gün 41 Kere Okumak: Yine İmam Kurtubi (k.s.) Hazretleri: “Her gün 41 kere salavat-ı şerife okunursa Allah-ü Teala hazretleri o kimsenin kalbinden gam ve üzüntüyü giderir. Ve bağlı işini fetheder. Ayrıca o kimseden zararlı seyleri kaldırır ve dunya işleriyle gecimini kolaylastırır.” demiştir.
 • Her Gün 100 Kere Okumak: Hazinetü’l-Esrar isimli eserde denilmektedir ki: “Bir kimse günde 100 kere Salat-ı Tefriciye’yi okumaya devam etse bütün hayırlı istek ve arzularına kavuşur.
 • Her Gün 1000 Kere Okumak: Yine Hazinetü’l-Esrar’da “Bir kimse günde 1000 kere Salat-ı Tefriciye okursa artık akla hayale gelmeyen ve gözle görülmeyen manevi haller kendisine bildirilir.” denilmektedir.

Hastalıktan; üzüntü gam ve kederden; stres ve sıkıntıdan; iş ve hizmetlerinde haksızlıga ugramaktan; zalimin zulmunden ve haksız yere hapse girmekten kurtulmak isteyen kimse , Peygamberimiz (s.a.v)’in üzerine cokca salavat-ı şerife getirirse , o salavat-ı şerifenin bereketiyle sayılan ve sayılmayan benzeri felaketlerden kurtulur, istedigini elde eder Allah’ın izniyle.

Salatı Tefriciye Mucizesi

Salatı Tefriciye okuyarak neredeyse bir “mucize”ye şahit olan okurun, yaşamış olduğu tecrübeyle ilgili olarak anlattıkları ise şöyle:

“Ben eskiden duaların gücüne gerçekten inanan bir insan değildim ancak 4444 duasını okumaya başladıktan sonra, duaların ne kadar güçlü olabileceğini ve insanın hayatını kökünden değiştirebileceğini kavramış oldum.Çaresiz bir derde düştüğümüz bir dönemde, bir arkadaşım bana 4444 duasını tavsiye etti. Bu duanın her derde deva mucizevi bir dua olduğunu belirtti. Özellikle de her türlü dilek için okunabilecek harika etkili bir dua olduğunun altını çizdi. Ben de çaresiz bir şekilde bu duaya sarıldım ve aradan birkaç hafta geçmeden duanın değişik “mucize”lerine bizzat tanık oldum.

Annem akciğer kanseri idi. Babam ise iflas etmiş bir kuyumcu idi. Ben bu duayı okumaya başladığım zaman annemin akciğer kanseri bayağı ilerlemişti. Babamsa çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünüp duruyordu. Ben bir hafta boyunca 4444 duasını okudum ve ağlayarak Allahu Teâlâ’ya niyaz ettim. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra annemin muayenesi için doktora gittik. Doktor şaşkınlık içerisinde annemin akciğer kanserinin neredeyse tamamen bitmiş olduğunu söyledi. Yapmış olduğu tahliller ve tetkikler sonucunda akciğer kanserinin neredeyse bitmiş olduğunu belirtince ben içten içe Allahu Teâlâ’ya şükrettim.

Derken aradan birkaç hafta daha geçti ve doktor annemi yeniden muayene etti. Bu son muayenede annemin akciğer kanserinden hiçbir eser kalmadığını bize müjdeledi. Tabii bu arada 4444 duası adıyla bilinen tefriciye duasının bereketi ve feyzi ile babam da işlerini tekrar yoluna koydu ve hayatımız yeniden düzene girdi.

Bu anlattıklarımı bana bir başkası anlatmış olsaydı belki de gülüp geçerdim çünkü bu anlatılanlarda duanın ne kadar güçlü ve bereketli olduğunun kanıtı bulunuyor. Oysa ki ben geçmiş hayatımda ne duanın gücüne ne de ilahi armağanlara inanırdım. Allah’a binlerce şükürler olsun ki artık duaların mucizevi ve sırlı gücünü bizzat yaşayan ve hayatında tecrübe eden biri olarak Allah’ın her şeye kadir olduğuna inandım ve bundan sonra Yüce Rabb’ime her fırsatta dua etmeye karar verdim. Özellikle de 4444 duasını her fırsatta okuyarak hayatımızdaki kötülükleri ortadan kaldırmaya ve güzelliklerle dolu bir hayat yaşamaya çalışacağım.”

Aşk İçin Salatı Tefriciye

Salatı Tefriciye hayırlı ve İslam’a uygun her türlü duanın kabulü için okunan bir salavattır. Bu sebeple; Allah rızası için, hayırlı ve temiz bir niyetle sevdiği kişiyle evlilik gerçekleştirmek, sevdiğine kavuşmak isteyenlerin de okuyabileceği bir duadır. Ancak zinhar zina veya flört gibi günah ya da İslam alimlerince hoş karşılanmayan amaç ve niyetler için okunmamalıdır. Zaten bu gibi uygunsuz niyetlerle okunsa da hiçbir faydası görülemeyecektir. Kötü niyetli, şehvani bir aşk için salatı tefriciye okumak, haşa: zinaya besmeleyle başlamak gibi saçma ve yersiz bir iştir.

Continue Reading

Tesirli Dualar

Her Çeşit Dilek İçin Esmaül Hüsna Duası

Esmaül Hüsna: Allah’ın Kurân’da 99 ismi vardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları (ezbere) sayarsa cennete girer.”

Published

on

By

Her Çeşit Dilek İçin Esmaül Hüsna Duası

Esmaül Hüsna: Allah’ın Kurân’da 99 ismi vardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları (ezbere) sayarsa cennete girer.”

Allahü Teâlâ Hazretlerinin zâtının ismi Allah’tır. Bu isimden başka Kur’ân-ı Kerim’de geçen 99 sıfatı daha vardır ki bunların hepsine birden “Esmâül Hüsnâ” denir. Bu mübârek isimler hangi niyete göre okunursa okunsun ona şifâ olur. Okunurken her ismin başına Yâ, sonuna da “celle celâlühü” ilâve edilir. “Yâ Rahmân celle celâlühü” gibi.

Her Çeşit Dilek İçin Esmaül Hüsna Duası
Her Çeşit Dilek İçin Esmaül Hüsna Duası
Her Çeşit Dilek İçin Esmaül Hüsna Duası
Her Çeşit Dilek İçin Esmaül Hüsna Duası

Esmaül Hüsna Türkçe Okunuşu: Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hu, Er-rahmânü, Er-rahîmü, El-melikü, El-kuddusü, Es-selâmü, El-mü’minü, El-müheyminü, El—azîzü, El- cebbâru, El-mütekebbiru, El-hâliku, El-bâriü, El- musavviru, El-gaffâru, El-kahhâru, El—vehhâbü, Er-rezzâku, El-fettâhu, El-aliymü, El-kaabizü, El-bâsitu, El-haafizu, Er-raafiu, El-müızzü, El-müzillü, Es-semiy’u, El-basıyru, El-hakemü, El-adlü, El-latiyfü, El—habiyru, El-haliymü, El-azıymü, El-ğafuru, Eş-şekuru, El-aliyyü, El-kebiyru, el-hafiyzu, El-mukıytü, El-hasiybü, El-celiylü, El-keriymü, Er-rakıybü, El-müciybü, El-vâsiu,- El-hakiymü, El-vedudü, El-meciydü, El-bâısü, Eş-şehîdü, El-hakku, El—vekîlü, El-kaviyyü, El—metiynü, El-veliyyü, El-hamiydü, El-muhsî, El-mübdiü, El-müıydü, El-muhyî, El-mümiytü, El-hayyü, El-kayyâmü, El-vâcidü, El-mâcidü, El—vâhıdü, Es-samedü, El-kaadiru, El-muktediru, El-mükaddimü, El-muahhiru,’ El-evvelü, El—âhiru, Ez-zâhiru, El-bâtınü, El-vâlî, El-müteâlî, El-berru, Et-tevvâbü, El-müntekımü, El-afüvvü, Er-raâfü, Mâlikül-mülki, Zül-celâli vel ikrâmi, El-muksıitu, El-câmiu, El-ğaniyyü, El-muğnî, El-mâniu, Ed-daarru, En-nâfiu, En- nuru, El-hâdî, El-bediy’u, El-bâkî, El-vârisü, Er-reşîdü, Es-saburü (Celle Celâlühü)

Cenâbı Hakkın Kur’ân’da mevcut 99 ismi vardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:

“Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları (ezbere) sayar ise cennete girer.”

Bu isimler yüce Mevlâ’dan her hayırlı dilek için okunabilir. Yüce Mevlâdan mühim bir dileği olan kimse yedi sabah yedişer kez okur veya yedi gece yedişer kez okur ise Allahü Teala ve Tekaddes hazretleri her çeşit dileğini yerine getirir.

Continue Reading

Tesirli Dualar

Bir Şeyin Hayırlı mı Hayırsız mı Olduğunu Rüyada Görebilmek İçin İstihare

Bir işin sonucunun hayır mı şer mi olduğunu rüyada görebilmek için herhangi bir cuma gecesi gece yarısından sonra Allah rızâsı için iki rekât namaz kılınır.

Published

on

By

Bir Şeyin Hayırlı mı Hayırsız mı Olduğunu Rüyada Görebilmek İçin Okunacak İstihare duası

Bir işin sonucunun hayırlı mı şer mi olduğunu rüyada görebilmek için herhangi bir cuma gecesi gece yarısından sonra Allah rızâsı için iki rekât namaz kılınır.

Bir işin sonucunun hayır mı şer mi olduğunu rüyada görebilmek için herhangi bir cuma gecesi gece yarısından sonra Allah rızâsı için iki rekât namaz kılınır. Sonra: “Yâ rabbi, şu işimin neticesi hayır mıdır, şer midir, okuyacağım şu duâ hürmetine, Kur’ânı Azîmüşşân hürmetine, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa hürmetine bana rüyamda bildir” deyip, aşağıda yazılı olan, Peygamber Efendimizin okuduğu ve bizim de okumamızı tavsiye ettiği rivayet edilen bu duâyı okuyup dünya kelâmı konuşmadan sağ tarafa yatıp uyumak gerekir.

Bu tertibi yapan kimseye Hak Teâlâ hazretleri o işin neticesini rüyasında âşikâre gösterir veya o kişi rüyasında siyah veya kırmızı renkler görür ise o işin sonunun kötüye delâlet ettiği, beyaz veya yeşil görür ise hayra delâlet ettiği anlamına gelir. Eğer ilk gecede göremez ise üç veya yedi geceye kadar devam etmesi halinde mutlaka merak ettiği şeyin sonucunu rüyasında görecektir. Peygamber
Efendimizin sünnetidir. Okunması gereken istihâre duâsı şudur:

Bir Şeyin Hayırlı mı Hayırsız mı Olduğunu Rüyada Görebilmek İçin Okunacak İstihare duası
Bir Şeyin Hayırlı mı Hayırsız mı Olduğunu Rüyada Görebilmek İçin Okunacak İstihare duası

İstihare Duası Türkçe Okunuşu: Allahümme innî estehıyruke biilmike ve estakdiruke bikudretike ve es’elüke_ min fadlikel azîm, feinneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemü ve lâ a’lemü ve ente allâmül ğuyub. Allahümme in künte ta’lemü enne hâzel emra hayrun lî fi dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî ve âcili emrî ve âcilihî. Fakdirhü li ve yessirhü lî sümme bârik lî fihi. Ve in künte tâ-lemü enne hâzel emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve âkibet-i emrî ve âcili emrî ve âcilihî fasrifhü annî vasrifnî anhü vakdir lî el hayre haysü kâne sümme erdınî bihî.

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin İstihare Yöntemi

Continue Reading

Tesirli Dualar

Hastalık Anında Okunacak Dua

Ebü Saîd ve Ebü Hüreyre (r.a.) hazretleri, aşağıdaki dua hakkında Peygamberimizin (s.a.v.) şöyle söylediğini rivâyet ediyorlar…

Published

on

By

Hastalık anında okunacak dua.

Ebü Saîd ve Ebü Hüreyre (r.a.) hazretleri, aşağıdaki dua hakkında Peygamberimizin (s.a.v.) şöyle söylediğini rivâyet ediyorlar: “Her kim hastalığında bunu okur ve sonra ölürse cehennem ateşi onu yakmaz.”

Peygamber Efendimizin söylediği dua şudur:

Hastalık anında okunacak dua.
Hastalık anında okunacak dua.

Türkçe Okunuşu: Lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber. Lâ ilâhe illâllahü vahdeh. Lâ ilâhe illâllahü vahdehu lâ şerike leh. Lâ ilâhe illâllahü lehül mülkü ve lehül hamdü. Lâ ilâhe illâllahü velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.

Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah ki birdir, O’nun ortağı yoktur. Allah’tan başka ilâh yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir.”

Tesirli Dualar

Continue Reading

Tesirli Dualar

Karabasan ve Uykuda Korkanlar İçin Dua

Bu “dua”yı okuyan kimse gece korkusundan kurtulmuş olur. Çocuklarımızı yatırırken bu duâyı okutursak, onların da rahat bir uyku uyumalarını sağlamış oluruz.

Published

on

By

Karabasan ve Uykuda Korkanlar İçin Dua

Bu “dua”yı okuyan kimse karabasan yani gece korkusundan kurtulmuş olur. Çocuklarımızı yatırırken bu duâyı okutursak, onların da rahat bir uyku uyumalarını sağlamış oluruz.

Bu “dua”yı okuyan kimse gece korkusundan kurtulmuş olur. Gece korkan çocuklarımızı yatırırken bu “dua”yı okutursak, onların da rahat bir uyku uyumalarını sağlamış oluruz. Bir kağıda yazılıp çocukların yastıklarına iliştirilirse de çocuk rahat bir uyku uyur.

Karabasan ve Uykuda Korkanlar İçin Dua
Karabasan ve Uykuda Korkanlar İçin Dua

Türkçe Okunuşu: Euzü bikelimâtillâhit min gadabihî ve ıkâbihî ve min şerri ıbâdihî ve min hemezâtiş şeyâtıyni ve en yahdurun.

Continue Reading

Tesirli Dualar

Dini Nikah Duası

Dini Nikah Nedir: Dini nikah; Allah’ın huzurunda, İslam dininin getirdiği şartlar kapsamında imamın öncülüğünde kıyılan nikah aktidir.

Published

on

By

Dini Nikah Duası - Dini Nikah Nasıl Kıyılır

Dini Nikah Nedir: Dini nikah; Allah’ın huzurunda, İslam dininin getirdiği şartlar kapsamında imamın öncülüğünde kıyılan nikah akdidir.

Evlilik konusunda pek çok hadis-i şerif nakledilmiştir. Bir rivayette Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır: “Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlilik yükümlülüklerine gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü daha çok öne eğer ve iffeti daha fazla korur. Kimin evlenmeğe gücü yetmezse, oruca devam etsin. Çünkü oruç onun için bir kalkandır.”

Dini Nikah Nasıl Kıyılır

Bir kâğıda, evlenecek olan kız ve erkeğin ve bunların babalarının adları ile şahitlerin adları yazılır. İki taraf arasında konuşulan nikâh akdi yani mihr de kaydedilir. Nikâh yapılacak kız ve oğlan hazır bulunur. Ancak bu tercih edilmezse vekaleten de dini nikah kıyılabilir. Vekil olan şahsın bu vekâleti 2 şahidin huzurunda alması lâzımdır. Bu şahidler, 2 erkek veya 2 kadın bir erkek olmalıdır.

Bu durumda kağıda vekillerin isimleri de yazılır. Bunlar hazır olduktan sonra sıra nikâh yapılmasına gelir. Ama nikah için 2 erkek veya 1 erkek, 2 kadın şahit bulunmalıdır. Nikahı yapılacak kız ve oğlan kendileri gelmişse, kız sağa, oğlan sol tarafa oturtturulur. Kendileri yok da vekilleri varsa, onlar bu şekilde oturtturulur. Allah’ın sıfâtı zâtiye ve sübûtiyesi, bunların kısa izahı yapılır. Bunların cümlesine hepimiz iman ettik denilir. Bütün bunlar halledildikten sonra dini nikah için dua okunur.

Dini Nikah Duası

Dini Nikah Duası
Dini Nikah Duası
Dini Nikah Duası

Dini Nikah Duası Türkçe Okunuşu: Elhamdü lillâhillezî kâle fî kitâbihil kerîmi ve enkihul eyâmâ minküm ves sâlihîne min ıbâdiküm ve imâiküm in yekunü fukarâe yuğnihimüllahü min fadlihî vallahü vâsiun alîmün.

Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedinillezî kâle fi hadîsihî: Ennikâhu sünnetî femen rağibe an sünnetî feleyse minnî bismillâhi ve alâ milleti Resulillâhi. Allahümmec’al hâzel akde meymunen ve mübâreken vec’al beynehümâ ülfeten ve mehabbeten ve karâran. Velâ tec’al beynehümâ nefreten ve fitneten ve firâren.

Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Ademe ve Havvâ ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallâllahü aleyhi ve sellem ve Haticetel Kübrâ Radıyallahü Teâlâ anhâ. Ve beyne Aliyyin Radıyallahü anhü ve Fâtımetez zehrâ Radıyallahü anhâ.

Allahümme e’tı lehümâ veleden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsian. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kımâ azâben nâri. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfün ve selâmün alel mürselîn velhamdü lillâhi rabbil âlemine.   

Nikah Tazeleme Duası

Continue Reading

Tesirli Dualar

Nikah Tazeleme Duası

Aşağıdaki duayı üç kez okuyanın nikahı yeni kıyılmış gibi tazelenmiş olur diye rivayet edilmiştir.

Published

on

By

Nikah Tazeleme Duası

Aşağıdaki duayı üç kez okuyanın nikahı yeni kıyılmış gibi tazelenmiş olur diye rivayet edilmiştir.

Nikah Tazeleme Duası
Nikah Tazeleme Duası

Türkçe Okunuşu: Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne ven nikâha tecdîden bikavli lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resulullah.

Continue Reading

Tesirli Dualar

Sıtma ve Çeşitli Ağrılara Karşı Okunacak Dua

Sıtma ve muhtelif ağrılara karşı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından okunmasının tavsiye edildiği rivayet edilen dua.

Published

on

By

Sıtmaya karşı okunacak dua

Sıtma ve muhtelif ağrılara karşı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından okunmasının tavsiye edildiği rivayet edilen dua.

Sıtmaya karşı okunacak dua
Sıtmaya karşı okunacak dua

Türkçe Okunuşu: Bismillâhil kebîri neuzü billâhil azimi min şerri ırkın ne’ârin ve min şerri harrin nâri.

Continue Reading
Advertisement

Facebook Sayfamızı Takip Edin

Advertisement
Advertisement

Popüler