Connect with us
Karınca-Duası-Arapça-Yazılışı- Karınca-Duası-Arapça-Yazılışı-

Dualar

Karınca Duası Nedir

Karınca Duası’nın içeriği, Esma-i Hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir.

Published

on

Halk arasında Hz. Süleyman (s.a.v.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır.

İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca görülmemiştir fakat bu dua kaynaklarda geçmediği için Hz. Peygamber’in rivayet ettiğini söylemek uygun değildir.

Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, Esma-i Hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca görülmemiştir fakat bu dua kaynaklarda geçmediği için Hz. Peygamber’in rivayet ettiğini söylemek uygun değildir.

Karınca-Duası-Arapça-Yazılışı-
Karınca Duası Arapça Yazılışı

Karınca Duası Okunuşu

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Karınca Duası Meali – Türkçe Anlamı

Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!

“Ey Cebrail‘in, Mikail‘in, İsrafil‘in, Azrail‘in, İbrahim‘in İsmail‘in, İshak ve Yakub‘un Rabbi Allah‘ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran‘ı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah‘a aittir. Apaçık hak ve yegâne malik olan Allah‘tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”

Anahtar Kelimeler: karınca duası, bereket, hz. süleyman, hadis, hz. muhammed, dua.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dualar

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Duaları

Abdülkadir Geylani Dua – Tasavvuf büyüklerinden Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, muhtelif vesilelerle ettiği dua ve münacatlardan Türkçe derleme.

Published

on

By

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Duaları

Abdülkadir Geylani Dua – Tasavvuf büyüklerinden Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, muhtelif vesilelerle ettiği dua ve münacatlardan Türkçe derleme.

Abdülkadir Geylani Hazretleri Besmele Duası – Youtube Video

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Besmele Duası

Bizi Sebeplere Müptela Kılma

Allah’ım! Bize gerek sana karşı, gerek kullarının seçkinlerine karşı hüsnü edeble davranmayı nasib et. Sebeblere dayanıp güvenme iptilasına bizi müptela kılma! Tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabit kadem eyle! Bizi kendinle ve hacetleri yalnız sana arz etmekle başkalarından müstağnî kıl! Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme! Onlar sebebiyle cezalandırma, bize lütfunla, kereminle, cezamızdan vaz geçmekle ve müsamahanla muamele et amin!.. (Sohbet, 61)

Bizi Kendinden Başkasına Muhtaç Etme

Allah’ım! Ey bütün varlıkları yaratan. Ey sebeblerin müsebbibi! Bizi varlıkları ve sebebleri sana ortak tanıma bağından kurtar. Allah’ım! Beni de dua isteyeni de kendinden başkasına muhtaç etme! Yalnız sana muhtaç olalım. Seninle müstağnî olalım yalnız seni zikir edelim. Yalnız senden isteyelim. (62)

Bizi Gaflet Uykusundan Uyandır

Allah’ım! Bizler hepimiz seni murâd ediyoruz. Seni diliyoruz. Ancak afetler ve engeller bizim önümüzü kesiyor. Sana gelmemize mani oluyorlar. Allah’ım! Bizi gaflet uykusundan uyandır. Bizim kimimizi, kimimizden faydalandır. Bizi yalnız kendinle meşgul et! Ta ki nefislerimiz ıslah olsun. Nefislerimize sana gelen yolu göster, ömrümüzün kalan kısımını senin yolunda meşguliyetle geçirelim.

Bizi Helak Olmaktan Kurtar

Allah’ım! Bizi helak olmaktan kurtar, senden yalnız yakınlığını dileriz. Dünyada da ahirette de dünyada kalplerimizle, ahirette gözlerimizle, yalnız sana nazar etmeyi dileriz.

Allah‘ım! Sen bütün insanları kendi kapına yönelt. Bu benim tek ve ebedî isteğimdir. Her şey sana aittir, sana mahsustur. Bu benim sevap kazanmama vesile olabilecek umumî bir duadır.

İslam Ümmetini de Ümmetin Önderini de Muhafaza Eyle

Allah’ım Muhammed aleyhisselama ve onun soyuna salat selam eyle. İslam ümmetinin önderini de İslam ümmetini de muhafaza eyle. Tebeayı da tebeanın başındakini de sen koru. Onların kalblerini hayır bahsinde birbirine kenetle. Hayırlı işlerde birlik olsunlar. Birbirinin şerrini diğerinden def et. Birbirlerine zararlı olmasınlar.

İhtiyaçlarımızdan Haberdarsın Onları Veriver

Allah’ım! Sen bizim kalplerimizi biliyorsun. Onları ıslah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın, onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun, onları affediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun, onları örtüver.

Bizi nehy ettiğin yerlerde görme. Yasak ettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde bizi arar duruma düşme. Biz daima senin emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize zikrini şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham et.

Günahlarımızı Örten Perdeleri Yırtma

Allah’ım! Kötü fiillerimizi ifşa etme. Günahlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezalandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyan üzere bizi cezalandırma. Ya Rabbi! Eğer unutur veya hata edersek bu yüzden bizi muaheze etme. Ey Rabb’imiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabb’imiz! Takatimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları affet, bizi mağfiret eyle. Bize merhamet et. Sen bizim mevlamızsın. Kafir kavimlere karşı da bize yardım et. (Fethü’r Rabbanî, 26. sohbet)

Allah’ım! Bizi bize döndür. Bizi kapında durdur.

Bizi Senin İçin Sende ve Seninle Eyle

Allah’ım! bizi senin için, sende ve seninle eyle. Bizi sana hizmetle bahtiyar eyle. Almamız da vermemiz de yalnız senin için olsun, içimizi senden başkasının sevgisine mekan olmaktan temizle. Bizi, nehyettiğin yerlerde bulundurma. Emrettiğin yerlerde bizi bize kaybettirme.

Bizi Nefislerimizin Elinden Al

Zahirimizi sana günah işlemekten, batınımızı da sana şirkten koru. Bizi nefislerimizin elinden al! Kurtar, sana ulaştır. Bütün fiil ve hareketlerimiz yalnız senin için olsun. Yalnız sana güvenelim, yalnız sana dayanalım. Senden gafil olmak bedbahtlığından bizi uyandır. Bizi sana taat, ibadet ve münâcât elbiseleri ile giydir.

Bize Sana Yakınlık Zevkini Tattır

Kalplerimize ve özlerimize sana yakınlık zevkini tattır. Nasıl ki gök ile yer arasını ayırdı isen günahlarla bizim aramızı da
aynen öylece ayır. Bizi günahlardan uzak tut. Nasıl ki gözün siyahı ile beyazının arasını biri birine yakın etti isen aynen onun gibi bizi de sana kulluğa, sana taate yakın et. Günahlarla bizim aramızı aç. Tıpkı sana masiyet bahsinde Yusuf aleyhisselam ile Züleyha’nın arasını açtığın gibi. (49. sohbet)

Bizi Tevhid Edenlerden Birleyenlerden Eyle

Ey Bir Olan Yaratan! Bizi, seni tevhid edenlerden, birleyenlerden eyle! Senin yolunda gitmemize engel olanlardan bizi kurtar. Bizi kendin için seçilmişlerden eyle! Bizim iddialarımızı lütfunun ve rahmetinin delilleriyle tashih et. Kalplerimizi temizle. İşlerimizi âsân et. Kolaylaştır. Bizi yalnız kendinle ünsiyet ettir. Senden başkasıyla ünsiyet etmekten koru. Bizim bütün kederlerimizi bir tek keder yap! O da sana yakınlık olsun. Dünyada ve ahirette sana yakın olmak düşüncesinden başka bir kederimiz bulunmasın!

Anahtar Kelimeler: abdülkadir geylani dua, allah, hacet, islam, ahiret, sevap, ve, günah, ceza, dua, için, şey, yerler, nefis, kalp, nasıl.

Continue Reading

Dualar

Cin Büyü Nazar Afet ve Belalardan Korunma Ayetleri – Ayatı Hırz

Ayatı Hırz – Korunma Ayetleri – Cin ve şeytan gibi varlıkların, nazar, büyü, sihir ve sara gibi hastalıkların şerrinden ve bela afetlerden korunmak için okunulan 33 ayet.

Published

on

By

Cin Büyü Nazar Afet ve Belalardan Korunma Ayetleri - Ayatı Hırz

Ayatı Hırz – Korunma Ayetleri – Cin ve şeytan gibi varlıkların, nazar, büyü, sihir ve sara gibi hastalıkların şerrinden ve bela afetlerden korunmak için okunulan 33 ayet.

Ayatı Hırz Nedir

Ayatı Hırz – Hırz; cin ve şeytan gibi varlıkların şerrinden korunmak, nazar, büyü, hastalık ve musibet gibi rahatsızlıklardan kurtulmak demektir. Bu maksatla okunan ayetlere de Ayatı Hırz yani Hırz Ayetleri denilir.

Söz konusu korunma ayetleri; cin ve şeytanların şerrinden kurtulmak için olduğu kadar; sara hastalığına, sihre ve büyüye karşı korunmak için de yedi gün okunur. İsteyen bu ayetleri aynı zamanda üzerinde de taşıyabilir.

Korunma Ayet ve Dualarına Dair Rivayetler

Ancak bu gibi dua ve ayetlerin etkileriyle ilgili anlatılanlar çoğunlukla salih kimselerin tecrübelerine dayanır. Az bir kısmı ise hadislere dayanmaktadır. Nitekim İmam Suyutî de bu konuda şunları söylemiştir: “Müelliflerin ‘Kur’an’ın havassı’ olarak zikrettikleri hususların büyük bir kısmı salih kimselerin tecrübelerine dayanır.” (bk. İtkan, 2/434)

Korunma Ayetleri

Ancak Ayatı Hırz olarak ifade edile 33 ayetin koruyucu olduğuna dair İbn Ömer’den rivayet edilen bir hadiste, konu Hz. Peygamber’e dayandırılmıştır. Muhtelif kitaplarda verilen bilgilere göre, Hırz ayetleri Kuranı Kerim‘deki sırasıyla şunlardır:

 • Fâtiha suresi,
 • Bakara suresi: 1-5; 163,164; 255-257 ve 285, 286. ayetler,
 • Âl-i İmrân suresi: 18,19. âyetten sadece: “İnneddîne indellâh-il-islâm” kısmı, 26, 27, 154. ayetler,
 • En’âm suresi: 17. ayet,
 • A’râf suresi: 54-56. ayetler,
 • Tevbe suresi: 51,128 ve 129. ayetler,
 • Yunûs suresi: 107. ayet,
 • Hûd suresi: 56. ayet,
 • İbrahim suresi: 12. ayet,
 • İsrâ suresi: 43, 110 ve 111. ayetler,
 • Mü’minûn suresi: 116-118. ayetler,
 • Ankebût suresi: 60. ayet,
 • Rûm suresi: 17 ve 18. ayetler,
 • Fâtır suresi: 2. ayet,
 • Yasin suresi: 83. ayet,
 • Saffât suresi: 1-11 (ilk on bir ayet), 180-182. ayetler,
 • Feth suresi: 27-29. ayetler,
 • Rahmân suresi: 33-36. ayetler,
 • Hadîd suresi: 1-5 (ilk beş) ayetler,
 • Haşr suresi: 21-24. ayetler,
 • Cin suresi: 1-6 (ilk altı) ayetler,
 • Burûc suresi: 20-22. ayetler,
 • İhlâs suresi,
 • Felak ve Nâs sûreleri.

Bu ayetler cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için ve sara hastalığına ve sihre, büyüye karşı korunmak için yedi gün okunur ve arzu eden kişi bu ayetleri muska olarak üzerinde taşıyabilir.

Korunma – Hırz Ayetleri – Video

Korunma Ayetleri Arapça Yazılış Türkçe Okunuş ve Anlamları

Fatiha Suresi

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ .

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ. ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ . مَـٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ . إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ. ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٲطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ. صِرَٲطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ .

Bismillâhir rahmânir rahîm. El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne). Er rahmânir rahîm(rahîmi). Mâliki yevmid dîn(dîne). İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu). İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme). Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne). Amin

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. O; Rahmân’dır, Rahîm’dir. Dîn gününün mâlikidir. (Allah’ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız senden isteriz. Bizi, doğru yola ulaştır. O yol ki; üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalâlette kalmışların yolu değil.

Bakara Suresi; 1, 2, 3, 4

Bekara sûresi başından dört âyet: Elif lam mim Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun.

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الٓمٓ (١) ذَٲلِكَ ٱلۡڪِتَـٰبُ لَا رَيۡبَ‌ۛ فِيهِ‌ۛ هُدً۬ى لِّلۡمُتَّقِينَ (٢) ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَـٰهُمۡ يُنفِقُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأَخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ (٤) أُوْلَـٰٓٮِٕكَ عَلَىٰ هُدً۬ى مِّن رَّبِّهِمۡ‌ۖ وَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ (٥)

(Ve ilâhiküm)’den (Ya’kılûn’e) kadar, iki defâ 163 ve 164. âyetleri (2 Defa)

Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym

İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun.
.

وَإِلَـٰهُكُمۡ إِلَـٰهٌ۬ وَٲحِدٌ۬‌ۖ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ (١٦٣) إِنَّ فِى خَلۡقِ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَـٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِى تَجۡرِى فِى ٱلۡبَحۡرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ۬ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِہَا وَبَثَّ فِيہَا مِن ڪُلِّ دَآبَّةٍ۬ وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَـٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأَيَـٰتٍ۬ لِّقَوۡمٍ۬ يَعۡقِلُونَ (١٦٤)

Amenarrasulü

Bakara suresi son 3 ayet lillahiden başlayan (Amenerrasulü)

284. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve in tübdu ma fı enfüüm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah* fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’* vallahü ala külli şey’in kadır.

285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın.

لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرۡضِ‌ۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِىٓ أَنفُسِڪُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُ‌ۖ فَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ‌ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ ڪُلِّ شَىۡءٍ۬ قَدِيرٌ (٢٨٤) ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ‌ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓٮِٕكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٍ۬ مِّن رُّسُلِهِۦ‌ۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا‌ۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا‌ۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡہَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ‌ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا‌ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرً۬ا كَمَا حَمَلۡتَهُ ۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَا‌ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ‌ۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآ‌ۚ أَنتَ مَوۡلَٮٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡڪَـٰفِرِينَ (٢٨٦)

Ayetel Kürsi

Âyet-el kürsî (Hâlidûn’e) kadar 7 Defa

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* (3 ve ya 7 defa) ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym.La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.

ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَىُّ ٱلۡقَيُّومُ‌ۚ لَا تَأۡخُذُهُ ۥ سِنَةٌ۬ وَلَا نَوۡمٌ۬‌ۚ لَّهُ ۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرۡضِ‌ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُ ۥۤ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ‌ۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ‌ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىۡءٍ۬ مِّنۡ عِلۡمِهِۦۤ إِلَّا بِمَا شَآءَ‌ۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضَ‌ۖ وَلَا يَـُٔودُهُ ۥ حِفۡظُهُمَا‌ۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِىُّ ٱلۡعَظِيمُ (٢٥٥) لَآ إِكۡرَاهَ فِى ٱلدِّينِ‌ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَىِّ‌ۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا‌ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ‌ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِ‌ۗ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِ‌ۖ هُمۡ فِيہَا خَـٰلِدُونَ (٢٥٧)

Ali İmran 18

Âl-i İmrân sûresinin (şehidallahü) ile başlayan on sekizinci âyeti : Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım İnned dıne indellahil İslam.

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ ۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَـٰٓٮِٕكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآٮِٕمَۢا بِٱلۡقِسۡطِ‌ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَڪِيمُ (١٨) إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَـٰمُ‌ۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَـٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡ‌ۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ (١٩)

Ali İmran 27, 27

Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır.Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab.

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَـٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِى ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ‌ۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُ‌ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ۬ قَدِيرٌ۬ (٢٦) تُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيۡلِ‌ۖ وَتُخۡرِجُ ٱلۡحَىَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَتُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَىِّ‌ۖ وَتَرۡزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ۬ (٢٧)

Araf Suresi 54, 55, 56

İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın

Üd’u rabbeküm tedarruav ve hufyeh innehu la yühıbbül mu’tedın

Ve la tüfsidu fil erdı ba’de ıslahıha ved’uhü havfev ve tamea inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın.

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ۬ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ يُغۡشِى ٱلَّيۡلَ ٱلنَّہَارَ يَطۡلُبُهُ ۥ حَثِيثً۬ا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٲتِۭ بِأَمۡرِهِۦۤ‌ۗ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ‌ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ (٥٤) ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعً۬ا وَخُفۡيَةً‌ۚ إِنَّهُ ۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ (٥٥) وَلَا تُفۡسِدُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَـٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفً۬ا وَطَمَعًا‌ۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ۬ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ (٥٦)

Müminün Suresi 115, 116, 117, 118

116. ayet 7 defa okunur. Mü’minun suresi ayet 116-117-118: Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım. Ve mey yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun. Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın.

أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَـٰكُمۡ عَبَثً۬ا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ (١١٥) فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّ‌ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡڪَرِيمِ (١١٦) وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَـٰنَ لَهُ ۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ ۥ عِندَ رَبِّهِۦۤ‌ۚ إِنَّهُ ۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَـٰفِرُونَ (١١٧) وَقُل رَّبِّ ٱغۡفِرۡ وَٱرۡحَمۡ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٲحِمِينَ (١١٨)

Saffat Suresi; İlk 10 Ayet

1. vessaffati saffa 2. fezzacirati zecra 3. fettaliyati zikra 4. inne ilaheküm le vahıd 5. rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık 6. inna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib 7. ve hıfzam min külli şeytanim marid 8. la yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib 9. dühurav ve lehüm azabüv vasıb 10. illa men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb.

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّ۬ا (١) فَٱلزَّٲجِرَٲتِ زَجۡرً۬ا (٢) فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكۡرًا (٣) إِنَّ إِلَـٰهَكُمۡ لَوَٲحِدٌ۬ (٤) رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَہُمَا وَرَبُّ ٱلۡمَشَـٰرِقِ (٥) إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِزِينَةٍ ٱلۡكَوَاكِبِ (٦) وَحِفۡظً۬ا مِّن كُلِّ شَيۡطَـٰنٍ۬ مَّارِدٍ۬ (٧) لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ ٱلۡأَعۡلَىٰ وَيُقۡذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ۬ (٨) دُحُورً۬ا‌ۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ۬ وَاصِبٌ (٩)إِلَّا مَنۡ خَطِفَ ٱلۡخَطۡفَةَ فَأَتۡبَعَهُ ۥ شِہَابٌ۬ ثَاقِبٌ۬ (١٠

Rahman Suresi; 33, 34, 35

33. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.

34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

35. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

يَـٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِنۡ أَقۡطَارِ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ فَٱنفُذُواْ‌ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡطَـٰنٍ۬ (٣٣) فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٤) يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٌ۬ مِّن نَّارٍ۬ وَنُحَاسٌ۬ فَلَا تَنتَصِرَانِ (٣٥)

Haşr Suresi; Son 3 Ayet

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

لَوۡ أَنزَلۡنَا هَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ۬ لَّرَأَيۡتَهُ ۥ خَـٰشِعً۬ا مُّتَصَدِّعً۬ا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِ‌ۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَـٰلُ نَضۡرِبُہَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ‌ۖ عَـٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ‌ۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَڪَبِّرُ‌ۚ سُبۡحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِڪُونَ (٢٣) هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَـٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُ‌ۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ‌ۚ يُسَبِّحُ لَهُ ۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ‌ۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ (٢٤)

Ali İmran; 154

Sümme enzele aleyküm mim ba’dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey’* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey’üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur .

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنۢ بَعۡدِ ٱلۡغَمِّ أَمَنَةً۬ نُّعَاسً۬ا يَغۡشَىٰ طَآٮِٕفَةً۬ مِّنكُمۡ‌ۖ وَطَآٮِٕفَةٌ۬ قَدۡ أَهَمَّتۡہُمۡ أَنفُسُہُمۡ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَـٰهِلِيَّةِ‌ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ مِن شَىۡءٍ۬‌ۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَمۡرَ كُلَّهُ ۥ لِلَّهِ‌ۗ يُخۡفُونَ فِىٓ أَنفُسِہِم مَّا لَا يُبۡدُونَ لَكَ‌ۖ يَقُولُونَ لَوۡ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَىۡءٌ۬ مَّا قُتِلۡنَا هَـٰهُنَا‌ۗ قُل لَّوۡ كُنتُمۡ فِى بُيُوتِكُمۡ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَتۡلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمۡ‌ۖ وَلِيَبۡتَلِىَ ٱللَّهُ مَا فِى صُدُورِڪُمۡ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمۡ‌ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١٥٤)

Enam Suresi; 17

En’am suresi ayet 17 :Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey’in kadır.

وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ۬ فَلَا ڪَاشِفَ لَهُ ۥۤ إِلَّا هُوَ‌ۖ وَإِن يَمۡسَسۡكَ بِخَيۡرٍ۬ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ۬ قَدِيرٌ۬

Tevbe Suresi; 51

Kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun.

قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا ڪَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوۡلَٮٰنَا‌ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَڪَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ (٥١)

Tevbe Suresi; 128, 129

Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü’minıne raufür rahıym.

لَقَدۡ جَآءَڪُمۡ رَسُولٌ۬ مِّنۡ أَنفُسِڪُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡڪُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٌ۬ رَّحِيمٌ۬ (١٢٨) فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ‌ۖ عَلَيۡهِ تَوَڪَّلۡتُ‌ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ (١٢٩)

Yunus Suresi; 107

Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym.

Hud Suresi; 56

İnnı tevekkeltü alellahi rabbı ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahızüm binasıyetiha inne rabbı ala sıratım müstekıym.

İbrahim Suresi; 12

Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranne ala ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil müteveklkilun.

İsra Suresi; 43

Sübhanehu ve teala amma yekulune ulüvven kebıra.

İsra Suresi; 110, 111

Kulid’ullahe evid’ur rahman eyyem ma ted’u fe lehül esmaül husna ve la techer bi salatike ve la tühafit biha vebteğı beyne zalike sebıla ..Ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbıra.

Ankebut Suresi; 60

Ve keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semıul aliym.

Rum Suresi; 17, 18

Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun.Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun.

Fatır Suresi; 2

Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu mim ba’dih ve hüvel azızül hakım.

Yasin Suresi; 83 :

Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun.

Saffat Suresi; 180, 181, 182

Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun. Ve selamün alel murselın. Vel hamdü lillahi rabbil alemın.

Fetih Suresi; 27, 28, 29

Le kad sadekallahü rasulehür ruya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu’cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar ve adellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma.

Rahman Suresi; 33, 34, 35, 36

Ya maşerel cinni vel insi inisteta’tum en tenfusu min aktaris semavati vel ardı fenfuzu la tenfizune illa bi sultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Hadid Suresi; 1, 2, 3, 4, 5

Sebbeha lillahi ma fiys semavati vel ardı ve huvel aziyzul hakiymu. Lehu mulkus semavati vel ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ala kulli şey’in kadiyrun. Huvel evvelu vel ahıru vez zahiru vel batınu ve huve bi kulli şey’in aliymun. Huvelleziy halekas semavati vel arda fiy sitteti eyyamin summesteva alel arşi ya’lemu ma yelicu fiy lardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu mines semai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun Lehu mulkus semavati vel ardı ve ilellahi turce’ul umuru.

Haşr Suresi; 21, 22, 23, 24

Lev Enzelna

Lev enzelna hazelkur’ane ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddian min haşyetillahi ve tilkel emsalu nadribuha lin nasi le’allehum yetefekkerune .Huvallahulleziy la ilahe illa huve alimul ğaybi veş şehadeti huver rahmanur rahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve el melikul kuddusus selamul mu’minul muheyminul aziyzul cebbarul mutekebbiru. subhanallahi amma yuşrikune Huvallahul halikul bariyul musavviru lehum esmaul husna yusebbihu lehu ma fiys semavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzul hakiymu.

Cin Suresi; 1, 2, 3, 4, 5, 6

Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minel cinni fekalu inna semı’na kur’anen aceben. Yehdiy iler ruşdi fe amenna bihi ve len nuşrike bi rabbina ehaden. Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna alellahi şetatatan. Ve enna zanenna en len tekulen insu vel cinnu alellahi keziben. Ve ennehu kane ricalun minel insi ye’uzune bi ricalin minel cinni fezaduhum rehekan.

Buruc Suresi; 20, 21, 22

Vallahü min veraihim muhıytun. Bel hüve kur’anün meciydün. Fiy levhın mahfuzın.

İhlas Suresi

(7 Defa) Kul hüvallahü ehad Allahüs samed Lem yelid ve lem yuled Ve lem yekün lehu küfüven ehad

Felak Suresi

(7 Defa) Kul e’uzü bi rabbil felak Min şerri ma halak Ve min şerri ğasikın iza vekab Ve min şerrin neffasati fiyl’ukad. 3 – Ve min şerri hasidin iza hased

Nas Suresi

(7 Defa) Kul e’uzü bi rabbin nas Melikin nas İlahin nas Min şerril vesvasil hannas Elleziy yüvesvisü fiy sudurin nas 3 – Minel cinneti ven nas.

Continue Reading

Dualar

Esmaül Hüsna Sırları – Er Rafi

Terfi etmek, toplumda saygın bir yer edinmek, popüler olmak, zalimlerin şerrinden korunmak, düşmanın kalbine korku vermek, için okunan Er Rafi esmasının sırları…

Published

on

By

Esmaül Hüsna Sırları - Er Rafi

Terfi etmek, toplumda saygın bir yer edinmek, popüler olmak, zalimlerin şerrinden korunmak, düşmanın kalbine korku vermek, için okunan Er Rafi esmasının sırları…

Er Rafi Esmasının Anlamı

“Dereceleri yükselten”. Allah’ın yücelttiği kimseyi hiç kimse alçaltamaz. Alçalttığı kimseyi de hiç bir kimse yüceltemez.

Er Rafi Esmasının Sırları & Faziletleri

Bu esmanın hususiyetleri:
1- Yüce bir mertebeye ulaşmak isteyen, terfi etmek için gece yarısı yüz defa “Yâ Râfi Celle Celâlühü” diye okumalıdır.
2- Toplumda saygın bir yer edinmek ve popüler olmak için: Vird edinerek okuyanlar yani düzenli ders haline getirip, zikir olarak çekenler halk içinde mümtaz mevkiye nail olurlar. Popülariteleri ve toplumdaki saygınlıkları artar.
3- İnatçı zalimlerin şerrinden korunmak için 70 defa okunur.
4- Düşmanın kalbine korku vermek için cuma gecesi veya pazartesi günü akşam veya yatsıdan sonra 440 kere okunursa, düşmanların kalbinde korku ve ürperti meydana gelir.
5- Bu mübarek ismi şerif ile daima zikredenler, manevi yolculukta büyük fetihlere mazhar olurlar. Bütün durumlarında adaletten ayrılmazlar.

er rafi esmasının sırları

Facebook, Instagram, Youtube, Twitter Hesaplarımızı Takip Edin

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, hesaplarımızı buradan altı çizili kelimeleri (link) tıklayarak takip edebilir, Facebook Paranormal Haber Grubu‘na üye olarak siz de paylaşım yapabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: terfi etmek, toplumda saygın yer edinmek, popüler olmak, zalimlerin şerrinden korunmak, düşmanın kalbine korku vermek, için.

Continue Reading

Dualar

Esmaül Hüsna Sırları – El Hafid

Published

on

By

El Hafid Esması Sırları

El Hafid esmasının sırları… Düşmanı hezimete uğratmak, zalimlerin şerrinden korunmak, heybetli görünmek ve duaların kabulü el Hafid esmasının ne şekilde ve nasıl okunacağına dair bilgiler.

Türkçe Anlamı – Ne Demek

El Hafid: En yüce mertebeden en aşağı mertebeye indiren.

El Hafid Esması Sırları
El Hafid Esması Sırları

El Hafid Esmasının Sırları

1- Düşmanı hezimete uğratmak için üç gün aynı yerde 70’er kere “Yâ Hâfid” diye okunmalıdır.
2- Zalim ve facirlerin şerrinden korunmak için onlara karşı okunmalıdır.
3- Bu ismin adedi 889, saati Zuhaldir. Hasımlarına heybetli görünmek için mezkur saatte belirtilen miktar okunmalıdır.
4- Vird edinen kimselerin dualarını Cenab-ı Allâh (c.c.) kabul eder.
5- İsmin adedi kadar miktar, her farz namazlarından sonra okunursa ismin hadimi olan “Kimyâîyl” gelerek isteğini yerine getirir..

Allah’ın Sıfatları – Video İzle

Anahtar Kelimeler: zalim ve facirlerin şerrinden korunmak, heybetli görünmek, duaların kabul olması, için, esmaül hüsna, kimyaiyl, hadim,

Continue Reading

Dualar

Yemek Duası

Bilhassa tasavvuf ehli tarafından yemekten sonra okunulması adet edinilmiş olan yemek duası. Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı.

Published

on

By

Yemek Duası - Arapça Yazılışı - Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Bilhassa tasavvuf ehli tarafından yemekten sonra okunulması adet edinilmiş olan yemek duası. Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı.

Yemek Duası Arapça Yazılışı

Yemek-Duası-Arapça-Yazılışı
Yemek Duası – Arapça Yazılışı

Yemek Duası Türkçe Okunuşu

“Elhamdülillahillezi et amena ve sekana ve cealena minel müslimin. Allahümmagfir verham vehfaz sahibet taami vel akiline ve limen sea fihi velicemiıl mü’minine vel mü’minat. Allahümme nevvir kulubena bi envari mehabbetike ve zikrike ya zel celali vel ikram. Allahümme ahyine hayaten tayyibeten bis-sıhhati ves-selameti vel-afiyeh. fiddini veddünya vel ahirah. İnneke ala külli şeyin Kadir. Allahümme inna nes’elüke temamen nığmeti ve devamel afiyeh ve husnel hatimeh. Allahümme zid ve la tenkus bi hurmetin nebiyyi sallallahü aleyhi vesellem. Ve bi hurmetil fatiha.”

Yemek Duası Anlamı

“Bizi yediren, içiren ve Müslümanlardan kılan Allah’a (c.c) hamdolsun. Allah’ım! Yemek sâhibini, yiyenleri, sofraya emeği geçenleri, bütün mümin erkek ve kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle! Allah’ım! Kalblerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlarıyla nurlandır, ey celal ve ikram sahibi Allah’ım!

Allah’ım! Din hususunda, dünyada ve ahirette sıhhat, selamet ve afiyet üzere güzel bir hayat yaşamayı lütfeyle! Şüphesiz Sen her şeye kadirsin. Allah’ım! Senden nimetin tamamını (İslam üzere ölüp cennete girmeyi), afiyetin devamını ve hüsn-i hatime ile (güzel bir hâl üzere) vefat etmeyi isteriz. Allah’ım! Nebiyyi Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- ve Fatiha-i Şerîfe hürmetine nîmetlerini artır, noksanlaştırma!”

Continue Reading

Dualar

Zinadan Vazgeçirmek İçin Dua

Zina eden bir kadın veya erkeği yahut yuva yıkmak isteyen bir kişiyi kötü fiilden uzaklaştırmak için dua ve bununla beraber yapılması gereken uygulama.

Published

on

By

Zina Dua

Zina eden bir kadın veya erkeği yahut yuva yıkmak isteyen bir kişiyi kötü fiilden uzaklaştırmak için dua ve bununla beraber yapılması gereken uygulama.

Zina eden bir erkek ile yuva yıkmak isteyen bir kadını bu kötü işten uzaklaştırmak istersen: Yünden kıvrılmış bir fitil alıp, fitilin üzerine Şems Suresini “Cellaha” lafzına kadar okuyup, şöyle dersin:

Zina Eden Kişiye Okunacak Dua

Arapça Yazılışı


تَو َّكلُوایاُخد َّامَھِذِهاْلاَیِةال َّشریفَِةبعْقِدذََكرفُلاَْنعْنفَْرجفُلاَنَةَبحّقآِھیاَشراِھیااَدُونَاى َََََََََِِِِِِ
اَ ْصَباُؤٍتآِل َشد َّاِى

Türkçe Okunuşu

Tevekkelü ya huddame hazihil ayetiş şerifeti bi akdi zekera fülan an ferci fülanete bi hakki ahiyyen şerahiyyen edunayı esbaütün ali şedday.

Zina Eden Kişiyi Bağlama ve Çözme

Ondan sonra bu fitilin üzerinden matlubun olan kişiyi atlatırsan, o kişi hemen bağlanır. Bir daha o kötü kadınla zina etmez. Daha sonra çözmek istersen, o fitili yak. O kişinin bağlılığı hemen çözülür.

Kaynak: Havvasul Esrar

Anahtar Kelimeler: zinadan vazgeçirmek için dua, zina, dua, şems suresi, bağlama.

Continue Reading

Dualar

Bela ve Musibetlerden Korunma İçin Dua

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) kötülük ve şerlerden korunmak için sabah akşam okunmasını tavsiye ettiği dua.

Published

on

By

Kötülük ve şerlerden korunma duası

Korunma Duası – Peygamber Efendimiz’in kötülük ve şerlerden korunmak için sabah akşam okunmasını tavsiye ettiği dua.

Bela ve Musibetlerden Korunmak İçin Dua

Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) buyurduğu rivayet edilmiştir: “Her kim (aşağıdaki âyeti kerîmeyi) akşamleyin üç kez okur ise sabah oluncaya kadar ona bela ve musibet isabet etmez. Yine her kim bu ayeti kerîmeyi sabahleyin üç kez okur ise o gün akşama kadar o kişiye bela ve musibet isâbet etmez.”

Korunma Duası Arapça Yazılışı

Kötülük ve şerlerden korunmak için okunacak dua.
Kötülük ve şerlerden korunmak için okunacak dua.

Korunma Duası Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm, Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves semiy’ul alîm.

İhlas, Felak ve Nas Surelerinin Koruyucu Etkisi

Yine Peygamber Efendimiz buyurdular ki “Kim ki her gün sabah ve akşam üçer kez İhlas, Felak ve Nas surelerini okumaya devam eder ise bu sureler bütün her şeye karşı o kişiye yeterli gelir.”

İhlas Felak Nas Sureleri Okunuşu -Video İzle

İhlas Felak Nas Sureleri Okunuşu -Video İzle
Continue Reading

Dualar

Hayırlı Evlilik İçin Okunacak Dua

Hayırlı bir evlilik yapmak gayesiyle okunan ve Kuranı Kerim’de geçen tesirli bir dua.

Published

on

By

Hayırlı Evlilik İçin Okunacak Dua - Tesirli Dualar

Hayırlı bir evlilik yapmak gayesiyle okunan ve Kuranı Kerim‘de geçen tesirli bir dua.

Hayırlı Evlilik Duası

Kuranı Kerim‘in Furkan Suresi 74. ayetinde geçen ve hayırlı bir eş, hayırlı bir evlilik ile hayırlı nesiller için yapılacak dua

Arapça Yazılışı

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا …

Türkçe Okunuşu

“…Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(imâmen).”

Türkçe Anlamı

“…Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak ler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!”

Continue Reading

Dualar

Düşmana Karşı Okunacak Dualar

Düşmana karşı zafer kazanmak ve kötülerin şerrinden korunmak için okunabilecek tesirli dualar. Arapça yazılışları ve Türkçe anlamları…

Published

on

By

Düşmana Karşı Okunacak Dualar

Düşmana karşı zafer kazanmak ve kötülerin şerrinden korunmak için okunabilecek tesirli dualar. Arapça yazılışları ve Türkçe anlamları…

Düşmana Karşı Okunacak Dualar

Düşmana Karşı Okunacak Dua 1

Düşmana Karşı Okunacak Dua
Düşmana Karşı Okunacak Dua

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, galibiyetindeki üstünlük ve yakalamandaki şiddet hürmetine, yardımındaki sürat hürmetine, haram kıldığın şeylerin işlenmesi sebebiyle gösterdiğin kıskançlık ve kızgınlık hürmetine, âyetlerinle Sen’den himaye isteyenleri himâye etmen hürmetine istiyoruz, ya Allah, ya Karib (yakın olan), ey işiten, ey dualara icabet eden, ey hesabı çabuk gören, ey Cebbar, ey Mütekebbir, ya Kahhar ve ey yakalaması şiddetli olan.

Ey azgınların kahrının âciz bırakamadığı, ey kralların, kisrâların ve fâcir düşmanların azgın inatçılarını helâk etmek kendisine zor gelmeyen; bana tuzak kuran kimsenin tuzağını kendi başına geçir, bana hile yapanın hilesini kendine çevir, benim için kuyu kazan kimseyi o kuyuya düşür, bana tuzak için ağ kuran kimseyi, ey Efendim kendisini o ağa uğrat, onu tuzağa av ve esîr yap!

Allah’ım, Kaf-ha-ya-ayn-sad hakkı için bize düşman korkusuna karşı yardım eyle. Onları helak eyle, onları sevgili kullarına feda eyle, onları bugün ve yarın kısa zamanda belâlara uğrat.

Düşmana Karşı Okunacak Dua 2

Düşmana Karşı Okunacak Dua 2
Düşmana Karşı Okunacak Dua 2

Allah’ım, birliklerini toz duman et. Allah’ım, topluluklarını dağıt. Allah’ım, sayılarını azalt. Allah’ım, keskinliklerini körelt. Allah’ım, belâları üzerlerine yağdır. Allah’ım, onlara azâbını ulaştır, ellerini bağla, kalblerini tut ve onları emellerine ulaştırma. Allah’ım, nebilerine, resullerine ve dostlarına yardım ederek düşmanlarını darma dağın ettiğin gibi onları da paramparça eyle. Allah’ım, düşmanlarına karşı sevgili kullarının öcünü aldığın gibi bizim de öcümüzü al. Allah’ım, bize karşı düşmanlara imkan verme, günahlarımız sebebiyle onları üzerimize musallat etme.

(Yedi defa: Hâ-mîm) İş kızıştı ve yardım geldi, artık onlar bize karşı yardım göremezler. Hâ-mîm Ayn-sîn-kâf, korktuğumuz şeylerden himâyemizdir. Allah’ım, gaflete düşürülmenin şerrinden bizi koru, bizi belâların mahalli eyleme! Allah’ım, emellerimizi ve ümidlerimizi bize lutfeyle/gerçekleştir. Yâ Hû, yâ Hû, yâ Hû! Ey fazlı sâyesinde istediğimiz, Sen’den duâlarımızı âcilen kabul etmeni istiyoruz. Âcilen istiyoruz. Allah’ım âcilen.

Düşmana Karşı Okunacak Dua 3

Düşmana Karşı Okunacak Dua 3
Düşmana Karşı Okunacak Dua 3

İlâhî, bize icâbet eyle! Ey efendimiz Nûh -aleyhisselâm-’a icâbet eden, ey efendimiz Eyyûb -aleyhisselâm-’dan sıkıntıları gideren, ey efendimiz Zekeriyâ -aleyhisselâm-’ın duâsına icâbet eden, ey efendimiz Yûnus bin Mettâ -aleyhisselâm-’ın tesbihini kabul eden, bu kabul olan duâların esrârı hürmetine yaptığımız duâları bizden kabul etmeni ve istediğimiz şeyleri vermeni taleb ediyoruz.

(Üç defâ: “Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Sen’i tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.” (el-Enbiyâ, 87) diyen mü’min kullarına ettiğin vaadini bizim için gerçekleştir, yerine getir.) Allah en büyüktür, Allah’ın kılıcı onları kesecektir. Allah velî olarak yeter, Allah yardımcı olarak yeter, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın yardımıyladır. “Bütün âlemlerde Nûh’a selam olsun!” (es-Sâffât, 79)

(Üç defâ: Bize icâbet et, duâlarımızı kabûl eyle!) “Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (el-En’âm, 45) “…Nitekim (o kasırga gelince) onların evlerinden başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezâlandırırız.” (el-Ahkâf, 25) Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına tam olarak salât u selâm eylesin! Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Continue Reading

Dualar

Duaların Kabul Olduğu Tesirli Vakitler

Duaların Kabul Olduğu Tesirli Vakitler: Bazı ay, gün ve gecelerde yapılan duaların kabul olacağı ile ilgili hadisler mevcuttur. Buna göre; duaların kabul olacağı zamanları şöyle sıralayabiliriz…

Published

on

By

Duaların Kabul Olduğu Tesirli Vakitler

Dualar, İslam Dini‘ne göre Müslümanların her zaman yapabileceği ibadetlerdendir. Ancak bazı ay, gün ve gecelerde Mesela Üç Aylar‘da, özellikle Ramazan aylarında, Kadir, Berat, Miraç, Regaip, Cuma ve bayram gecelerinde, seher vakitlerinde, secde hâlinde, ezan ile kamet arasında, namazdan sonra yapılan duaların kabul olacağı ile ilgili hadisler mevcuttur. Duaların kabul olacağı zamanları şöyle özetleyebiliriz.

Üç Aylar’da Yapılan Dualar

Üç Aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Recep ve Şaban; içinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi‘nin bulunduğu, Kuran’ın indiği ve İslam’ın beş temel esasından biri olan oruç ibadetinin tutulduğu, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayına hazırlık aylarıdır.

Peygamberimiz (s.a.v.), bu aylarda diğer aylara nispetle daha çok oruç tutmuş, bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirmiş (Tirmizî, Savm, 36) ve “Yüce Allah, Şaban ayının yarısı olduğunda dünya semasına iner ve Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından çok kimsenin günahını bağışlar” (Tirmizî, Savm, 38) buyurmuştur.

Yüce Allah’ın dünya semasına inmesi, mecazi anlamda olup duaları kabul etmesi ve günahları bağışlamasından, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri ifadesi de çokluktan kinayedir. Hadis, Allah’ın Şaban ayında mü’minlerin tövbe ve dualarını kabul ettiğini ifade etmektedir.

Ramazan ayı ise rahmet ve mağfiret ayıdır, oruç ayıdır, Kuran ayıdır, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu ayda dini duygular yükselir, Allah’a yönelişler artar ve yapılan dualar kabul olur.

İftar Vaktinde Yapılan Dualar

Peygamberimiz (s.a.v.) “Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez.” (İbn Mâce, Siyam, 48) buyurmuşlardır. Hadiste, ihlas ile yerine getirilen bir ibadetin sona erme zamanında, kulun yaptığı duanın kabul edileceği müjdelenmekte ve dolayısıyla oruç açarken dua edilmesi teşvik edilmektedir.

Sahabeden Abdullah ibn Amr, iftar vaktinde şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! Ben senden her şeyi kuşatan rahmetin sebebiyle beni bağışlamanı diliyorum.” (İbn Mâce, Siyâm, 48)

Cuma Günü ve Gecelerinde Yapılan Dualar

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah’tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir” (Buhari, De’avât, 61) anlamındaki hadis bunu ifade etmektedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hz. Ali’ye buyurmuştur ki “Cuma gecesi olduğu zaman gecenin son üçte birinde kalkabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit, (meleklerin) şahit olduğu bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan dua kabul olur.” (Ebû Davûd, Dua, 115)

Peygamberimiz (s.a.s.) “En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür” buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 910)

Arefe Günü Yapılan Dualar

Peygamberimiz (s.a.s.) “En hayırlı / kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır” buyurmuştur. (Tirmizî Dua, 8; Malik, Dua, No: 500)

Gece Vakti Yapılan Dualar

Şu hadisler gece vakti yapılan duaların kabul olacağını ifade etmektedir: Gecede bir an vardır ki, kişi ona rastlar da dünya ve ahiret için bir şey dilerse, şüphesiz Allah dileğini yerine getirir. Bu an, her gecede vardır.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 166)

“Yüce Rabbimiz her gece yakın semaya iner, gecenin son üçte biri kalıncaya kadar kalır ve; ‘Kim bana dua ederse ona icabet ederim, kim benden bir şey isterse ona isteğini veririm, kim benden af ve bağış dilerse onu bağışlarım’ der.” (Buhârî, De’avât, 13; İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 919–922)

Bu hadisin başka bir varyantında, bu durumun, gecenin yarısı veya üçte birinden sabah oluncaya kadar devam ettiği bildirilmektedir. (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 919, 921)

Yüce Allah’ın gece dünya semasına inmesi mecazî anlamda olup bu vakitlerde duanın kabul olacağını ifade eder. Zira Allah, zaman ve mekândan münezzehtir.

“Kim gece uyanınca ‘Allah’tan başka ilâh yoktur, bir tek o vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, onun her şeye gücü yeter. Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür, güç ve kuvvet ancak Allah ile vardır’ der, sonra ‘Rabbim! Beni bağışla’ diye dua ederse -veya sonra dua eder, buyurdu- duası kabul olur. Eğer azmedip abdest alıp namaz kılarsa namazı kabul olur.” (Tirmizî, De’avât, 26)

Peygamberimiz, gece vakti yapılan duanın daha faziletli olduğunu bildirmiştir: “Gecenin sonunda yapılan dua daha faziletlidir ve kabul edilmesi daha çok umulur.” (Tirmizî, De’avât, 80)

“Her gece bir münadi şöyle seslenir? Dua eden yok mu? Onun duası kabul olur. İsteyen yok mu? İstediği verilir. Af ve mağfiret dileyen yok mu? Günahı bağışlanır.” (Heysemî, Ed’ıye, 25, No: 17244)

Akşamdan sabah namazı vaktine kadar gece yapılan duaların kabul olacağı ile ilgili rivayetler vardır. (Heysemî, Ed’ıye, 25, No: 17243-17253)

Gecenin yarısında ve üçte ikisinde yapılan dualar daha çok kabul olur. (Heysemî, Ed’ıye, 25, No: 17252) Gece yapılan dualar samimiyetle ve gönülden yapıldığı için icabete mazhar olur.

Ezan Okunduğu ve Kamet Getirildiği Zaman Yapılan Dualar

Namaz için ezan okunduğu zaman sema kapıları açılır ve yapılan dualar kabul olur.” (Ebû Ya’lâ, Zikir ve Dua, No: 4072)

Ezan okunduğunda, sema kapıları açılır ve dualar kabul edilir. Kamet getirildiğinde dua reddedilmez.” (İbn Ebî Şeybe, Dua, 17, No: 29239)

Ezan İle Kamet Arasında Yapılan Dualar

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez” buyurdu. Bunun üzerine sahabe; “Ey Allah’ın elçisi! Ne dua edelim?” diye sordular. Hz. Peygamber (s.a.V.), “Allah’tan dünya ve ahirette âfiyet / sağlık isteyiniz” buyurdu. (Tirmizî, De’avât, 129; bk. Ebû Davud, Salât, 35)

Namazda, Secde Hâlinde ve Farz Namazların Akabinde Yapılan Dualar

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede bulunduğu andır. O halde secde halinde bolca dua ediniz.” buyurmuştur. (Müslim, Salât, 215; Ebû Davud, Salât, 152)

“Hangi dua kabul edilmeye daha yakındır?” diye sorulan bir soruya Hz. Peygamber; “Gecenin ikinci yarısında yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dua’’ diye cevap vermiştir. (Tirmizî, De’avât, 80)

Yağmur Yağarken ve Kâbe’yi Görünce Yapılan Dua

“Dört yerde sema kapıları açılır ve dualar kabul olur: Allah yolunda savaşmak üzere saf tutulduğunda, yağmur yağarken, namaz kılarken ve Kabe’yi görünce.” (Heysemî, Ed’ıye, 25, No: 17253)

Yunus Peygamberin Duası İle Yapılan Dualar

Peygamberimiz (s.a.s.), Yunus Peygamberin balığın karnında yaptığı dua ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Balık sahibinin (Yunus) balığın karnındaki duası; lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn (Allah’ım! Senden başka ilah yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum.) Bu dua ile dua eden hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onun isteğini bu dua sebebiyle kabul etmiş olmasın.” (Hâkim, De’avât, No: 1862–1863)

Hz. Peygamber, ashabına ‘Size bir şey haber vereyim mi? Sizden birine bir sıkıntı veya dünya musibetlerinden bir musibet isabet ettiği zaman, bu dua ile dua ettiği zaman o sıkıntı ve imtihan ondan giderilir.’ (demiş) kendisine ‘Evet haber ver’ denilmiş, bunun üzerine; ‘Balık sahibi Yunus’un; Lâ ilâhe illâ ente sübhâne innî küntü mine’z-zâlimîn (Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum, şeklinde yaptığı duadır, buyurmuştur.” (Hâkim, De’avât, No: 1864)

Anahtar Kelimeler: dua, dualar, duaları, üç aylar, ramazan, kadir, berat, miraç, regaip, cuma, seher vakti, ezan, kamet, kuran, hadis, allah, kabul, vakit, namazı vakti, cuma

Continue Reading
Advertisement

Facebook Sayfamızı Takip Edin

Advertisement
Advertisement

Popüler