Connect with us

Dualar

Kuran’daki 5 Kaf Ayetinin Büyük Gücü

Kaf ayetlerini her gün aşağıda yazılan şekilde 50 defa okuyan kimseler, her ne mevkide olursa olsun düşmanlarını hor ve zelil ve mağlup ederler.

Published

on

Kuran’da onar adet “kaf” harfi içeren beş ayet vardır ki bu ayet-i kerimeleri her gün aşağıda yazılan şekilde elli defa okuyan kimseler, uzak veya yakın her ne mevkide olursa olsun düşmanlarını hor ve zelil ve mağlup ederler.

Bu ayeti kerimeleri her gün okumayı vird (zikir – ders- ödev) edinenlere Cenab-ı Hakk çok büyük bir muhabbet verir. Makam ve rütbesi yüksek olan kimseler etrafındakileri adeta robot haline getirebilirler. En kuvvetli kimseler bile okuyanın karşısında bildiklerini ve söyleyeceklerini unuturlar. Ve o kimsenin isteklerine teslim ve tabi olurlar. Okuyanın hakkında şer ve kötülük düşünenler hayır yaparak ayrılırlar. Okuyanın rızkı bol, nüfuzu çok tesiri sınırsız olur.

Bu beş ayet-i kerime ricalülgayb hazeratının evradıdır. Sırası geldikçe belirtildiği gibi her nimet külfet karşılığında elde edilir. Eczanedeki ilaçtan evdeki hastaya hiçbir fayda gelmediği gibi bu ayetleri bilip de okumayan kimse bu ayetlerin sonsuz, sınırsız faydalarından elbette istifade edemez. 

Şurası da kesindir ki hiçbir şey bir dakikada elde edilemez. Cenabı Hakk, adet-i ilahiyyesi gereği olarak; her şeyi mertebe mertebe gelişmeye tabi kılmıştır. Her şey sabırla, sebatla, devamla elde edilebilir. Bin şey öğrenip hiçbir şey yapmamak, hiçbir şey olmamaktır.

Son derece faydalı ve insanlara sınırsız derecede iyilikler getiren ayet ve dualardan herhangi birini öğrenip de üzerinde durmamak, hiçbir şey yapmamak cidden büyük bir gaflettir. Maneviyat ve iman insanların moralini takviye eder. Ruhunu kuvvetlendirir. Kazalardan ve belalardan uzaklaştırır. Cenabı Hakk Kur’an-ı Kerim’de

Ve kane hakkan aleyna nasrul mü'minin
Ve kane hakkan aleyna nasrul mü’minin

“İman edenlere yardım etmek bize vacip olmuştur” diye
buyurmuştur. İman iki türlüdür: Birisi Hakk’a diğeri de batıla imandır. Batıla olan inanca da iman denilmiştir. Nitekim Kuran-ı Kerim’de:

Yü'minune bil cibti vet tağut.
Yü’minune bil cibti vet tağut.

“Cibt ve tağuta (put ismi) iman ediyorlar.” (Nisa Suresi, 51. ayet) buyurmuştur. (Tağut; Şeytanlara, batıllara manasına da gelir.)

Şurasını bilhassa açıkça belirtmek isteriz ki yalnız Kuran okuyup da düşmanlarımızı mağlup ederiz gibi yobazca bir düşünce milyonda bir bile aklınızdan geçmemelidir. Devlet gemisi hiçbir zaman yalnız dua ile yürümez. Eğer yürüse idi evvela Peygamber Efendimiz yürütürdü. Fakat hiçbir zaman harp için gereken maddi sebepleri tamamlamadan Cenabı Hakk’tan yardım rica etmedi. Maddi sebeplerin her çeşidini, karşındaki düşmanların sahip oldukları güç derecesine kadar getirdikten sonra ancak maneviyattan medet umulur. Çünkü Cenabı Hakk, Nur ve Rahmet olan Kitab-ı Kerim’inde buyurmuştur ki:

 • Ve eıddü lehüm mesteta’tüm min kuvvetin ve-min ribâtıl hâyli türhibune bihî adüvvellâhi ve adüvveküm ve âharîne min dunihim. Lâ ta’lemünehum. Allâhü ya’lemühüm ve mâ tünfiku min şey’in fi sebîlillâhi yüveffe ileyküm ve entüm lâ tuzlemun.
 • “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve bağlı atlar hazırlayın. (Bugün atlardan başka motorize kuvvetler ve çağın gereği olan diğer benzer şeyleri hazırlamak gerekir.) Onunla Allah’ın düşmanını ve sizin düşmanınızı, onlardan başka sizin bilmeyip de Allah’ın bildiği düşmanları da yıldırırsınız. Allah yolunda ne harcarsanız (hava ve deniz kuvvetlerinin artması, yeni fabrikalar tesisi, kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabilmek için gereken bütün şeyleri hazırlayacak iş yerlerini hazırlayabilmek için) onun karşılığı, mükafatı tamamıyla size verilir. Sizler mazlum ve mağdur da olmazsınız.” 

Keza; eskiler bu hususta demişlerdir ki: İster isen sulhu selah, daima hazır ol cenge… 

5 “Kaf” Ayeti Arapça Yazılışı

Beş Kaf Ayeti Arapçası
Beş Kaf Ayeti Arapçası

5 “Kaf” Ayeti Türkçe Okunuşu

 • Bismillâhirrahmânirrahıym. E lem tera ilel melei min benî isrâîle min ba’di musâ iz kâlü li nebiyyin lehümüb’as lenâ meliken nükâtil fi sebîlillâh. Kâle hel aseytüm in kütibe aleykümül kıtâlü ellâ tükâtilü. Kâlü ve mâ lenâ ellâ nükâtile fî sebîlillâhi ve kad uhricnâ min diyârinâ ve ebnâinâ. Felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü “tevellev illâ kalîlen
  minhüm” Vallâhü alîmün biz zâlimîn. Kadîrun alâ mâ yürîdü le kad semiallâhü kavlellezîne kâle innellâhe fekıyrun ve nahnü ağniyâ’. Senektübü mâ kâlü ve katlehümül enbiyâe bi ğayri hakkın ve nekulu zuku azâbel harıyk. Kaviyyün lâ yahtâcü ilâ müıyn. Elem tera ilellezîne kıyle lehüm küffü eydiyeküm ve ekıymüs salâte ve âtüz zekâte felemmâ kütibe aleyhümül kıtâlü izâ ferîkun minhüm yahşevnen nâse ke haşyetillâhi ev eşedde haşyeh. Ve kâlu rabbenâ lem ketebte aleynel kıtâl”. Lev lâ ahhartenâ ilâ ecelin karîb. Kul metâud dünyâ kalîl. Vel âhıratü hayrun li menit tekâ ve lâ tuzlemune
  ‘fetîlâ’”. Kahhârun li men tağâ ve asâ vetlü aleyhim nebeebney âdeme bil hakk. İz karrabâ kurbânen fe tükübbile min ehadihimâ ve lem yütekabbel minel âhar. Kâle le aktülennek. Kâle innemâ yetekabbelüllâhü minel müttekıyn. Kuddüsün yehdî men yeşâü kul men rabbüs semâvâti vel ard. Kulillâh. Kul e fettehaztüm min dunihî evliyâe lâ yemlikune li enfüsiküm nef’an ve lâ darrâ. Kul hel yestevil
  a’mâ vel besıyru em hel testevız zulümâtü ven nur. Em cealu lillâhi şürakâe haleku ke halkıhî fe teşâbehel halku aleyhim. Kulillâhü hâliku külli şey’in ve hüvel vâhıdül kahhâr. Kayyumün yerzüku men yeşâül kuvveh.

Bu ayet-i kerimeleri okumayı ödev edinen kimseyi Cenabı Hakk, düşmanlarının şerlerinden, sabotajlarından, hasetçilerin hasetlerinden, hilekâr ve sahtekârların tuzak ve hilelerinden emin kılar. Bütün düşmanlarına karşı tam bir zafer ile galip kılar.

Bu beş ayet-i kerimenin yukarıda yazılı vefkini hayırlı bir saatte yazıp üzerinde taşımak suretiyle ayet-i kerimeleri her gün en az onar defa okumak lazımdır. Bu ayet-i kerimeleri okumayı ödev edinen kimse düşmanlarının arasına girse bile kimse kendisini göremez. Düşmanla muharebe zamanında sancağın, topların veya herhangi bir harp aletinin üzerine yazılıp konursa Cenabı Hakk o orduyu mağlubiyetten korur. Araçlar düşman eline geçmez. Ordu daima galip ve muzaffer olur.

Ayetel Kürsi Duası & Bilinmeyen Faydaları ve Sırları
En Tesirli Dilek – Hacet Duaları
Cuma Günü Duaların Kabul Olduğu Saat
Hasbünallahü Ve Nimel Vekil Zikrinin Fazileti
Latif Esmasının Fazileti ve Sırları
Advertisement
1 Comment

1 Comment

 1. Pingback: Fatiha Suresi'nin Bilinmeyen Etki ve Faydaları - Paranormal Haber

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dualar

Dini Nikah Duası

Dini Nikah Nedir: Dini nikah; Allah’ın huzurunda, İslam dininin getirdiği şartlar kapsamında imamın öncülüğünde kıyılan nikah aktidir.

Published

on

By

Dini Nikah Duası - Dini Nikah Nasıl Kıyılır

Dini Nikah Nedir: Dini nikah; Allah’ın huzurunda, İslam dininin getirdiği şartlar kapsamında imamın öncülüğünde kıyılan nikah akdidir.

Evlilik konusunda pek çok hadis-i şerif nakledilmiştir. Bir rivayette Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır: “Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlilik yükümlülüklerine gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü daha çok öne eğer ve iffeti daha fazla korur. Kimin evlenmeğe gücü yetmezse, oruca devam etsin. Çünkü oruç onun için bir kalkandır.”

Dini Nikah Nasıl Kıyılır

Bir kâğıda, evlenecek olan kız ve erkeğin ve bunların babalarının adları ile şahitlerin adları yazılır. İki taraf arasında konuşulan nikâh akdi yani mihr de kaydedilir. Nikâh yapılacak kız ve oğlan hazır bulunur. Ancak bu tercih edilmezse vekaleten de dini nikah kıyılabilir. Vekil olan şahsın bu vekâleti 2 şahidin huzurunda alması lâzımdır. Bu şahidler, 2 erkek veya 2 kadın bir erkek olmalıdır.

Bu durumda kağıda vekillerin isimleri de yazılır. Bunlar hazır olduktan sonra sıra nikâh yapılmasına gelir. Ama nikah için 2 erkek veya 1 erkek, 2 kadın şahit bulunmalıdır. Nikahı yapılacak kız ve oğlan kendileri gelmişse, kız sağa, oğlan sol tarafa oturtturulur. Kendileri yok da vekilleri varsa, onlar bu şekilde oturtturulur. Allah’ın sıfâtı zâtiye ve sübûtiyesi, bunların kısa izahı yapılır. Bunların cümlesine hepimiz iman ettik denilir. Bütün bunlar halledildikten sonra dini nikah için dua okunur.

Dini Nikah Duası

Dini Nikah Duası
Dini Nikah Duası
Dini Nikah Duası

Dini Nikah Duası Türkçe Okunuşu: Elhamdü lillâhillezî kâle fî kitâbihil kerîmi ve enkihul eyâmâ minküm ves sâlihîne min ıbâdiküm ve imâiküm in yekunü fukarâe yuğnihimüllahü min fadlihî vallahü vâsiun alîmün.

Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedinillezî kâle fi hadîsihî: Ennikâhu sünnetî femen rağibe an sünnetî feleyse minnî bismillâhi ve alâ milleti Resulillâhi. Allahümmec’al hâzel akde meymunen ve mübâreken vec’al beynehümâ ülfeten ve mehabbeten ve karâran. Velâ tec’al beynehümâ nefreten ve fitneten ve firâren.

Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Ademe ve Havvâ ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallâllahü aleyhi ve sellem ve Haticetel Kübrâ Radıyallahü Teâlâ anhâ. Ve beyne Aliyyin Radıyallahü anhü ve Fâtımetez zehrâ Radıyallahü anhâ.

Allahümme e’tı lehümâ veleden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsian. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kımâ azâben nâri. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfün ve selâmün alel mürselîn velhamdü lillâhi rabbil âlemine.   

Nikah Tazeleme Duası

Continue Reading

Dualar

Nikah Tazeleme Duası

Aşağıdaki duayı üç kez okuyanın nikahı yeni kıyılmış gibi tazelenmiş olur diye rivayet edilmiştir.

Published

on

By

Nikah Tazeleme Duası

Aşağıdaki duayı üç kez okuyanın nikahı yeni kıyılmış gibi tazelenmiş olur diye rivayet edilmiştir.

Nikah Tazeleme Duası
Nikah Tazeleme Duası

Türkçe Okunuşu: Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne ven nikâha tecdîden bikavli lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resulullah.

Continue Reading

Dualar

Sıtma ve Çeşitli Ağrılara Karşı Okunacak Dua

Sıtma ve muhtelif ağrılara karşı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından okunmasının tavsiye edildiği rivayet edilen dua.

Published

on

By

Sıtmaya karşı okunacak dua

Sıtma ve muhtelif ağrılara karşı Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından okunmasının tavsiye edildiği rivayet edilen dua.

Sıtmaya karşı okunacak dua
Sıtmaya karşı okunacak dua

Türkçe Okunuşu: Bismillâhil kebîri neuzü billâhil azimi min şerri ırkın ne’ârin ve min şerri harrin nâri.

Continue Reading

Dualar

Altını Islatan Çocuğa ve Kolay Doğum İçin Dua

Yatağa işeyen veya altını ıslatan bir kimseden bu illetin kesilmesi için veya doğum sancısı çeken bir kadının kolayca doğurabilmesi için dua.

Published

on

By

Altını Islatan Çocuğa ve Kolay Doğum İçin Dua

Yatağa işeyen veya altını ıslatan bir kimseden bu illetin kesilmesi için veya doğum sancısı çeken bir kadının kolayca doğurabilmesi için dua.

Yatağa işeyen veya altını ıslatan bir kimseden bu illetin kesilmesi için
veya doğum sancısı çeken bir kadının kolayca doğurabilmesi için: Aşağıdaki mübârek vefkı şerîf yazılarak altını ıslatan yahut da kolay doğum yapması arzu edilen kişinin sağ kolunun pazusuna bağlanır ise fevkalâde tesiri
görüleceği haber verilmiştir.

Altını Islatan Çocuğa ve Kolay Doğum İçin Okunacak Dua

Altını Islatan Çocuğa ve Kolay Doğum İçin Dua
Altını Islatan Çocuğa ve Kolay Doğum İçin Okunacak Dua

Ümmü Sübyan Nedir Nasıl Korunulur

Continue Reading

Dualar

“Diş Ağrısı”na Karşı Okunacak Dua

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “diş ağrısı”na iyi gelir diyerek okunmasını tavsiye ettiği dua, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu….

Published

on

By

Diş Ağrısına Karşı Okunacak Dua

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “diş ağrısı”na iyi gelir diyerek okunmasını tavsiye ettiği dua, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve ilgili uygulamanın yapılış usulü.

Diş ağrısı tıbbi sebeplerden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Bu sebeple doğal olarak çözümü de öncelikli olarak ilmi uygulamalar gerçekleştirilerek sağlanmalıdır. Ancak muhtelif sebeplerden dolayı bu imkanı olmayanlar için geçici de olsa bazı manevi çözümler olduğu haber verilmiştir. Aşağıdaki dua da bunlardan biridir.

“Diş Ağrısı”na Karşı Okunacak Dua

Diş Ağrısına Karşı Okunacak Dua
Diş Ağrısına Karşı Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: İnnemâ emruhâ izâ erâde şey’en en yekule lehü kün feyekun. Fe sübhânellezî bi yedihî melekutu küllü şey’in ve ileyhi turceun.

Yüce Peygamberimiz şöyle emir buyurmaktadır: “Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koy ve Yâsin süresinin son âyetini oku. Biiznillâh şifâ bulursun.”

Okuma 7, 11, 21 kere olabilir. Halis niyetle okunursa diş ağrısına iyi geldiği haber verilmiştir.

Continue Reading

Dualar

Al-i İmran Suresinin Esrarı 

Al-i İmran okuyan kimseye kıyamet günü Sırat üstünde okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir. Melekler ise mağfiretini isterler.

Published

on

By

Al-i İmran Suresinin Esrarı

Al-i İmran okuyan kimseye kıyamet günü Sırat üstünde okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir. Melekler ise mağfiretini isterler.

Al-i İmran Suresi

Al-i İmran suresi 200 ayetten müteşekkildir. Nüzul yeri Medine’dir. Adını, 33-34. âyetlerde bahsedilen ve “İmran Ailesi” anlamına gelen “Âl-i İmran” kelimesinden almıştır. Sureye Kenz, Eman ve Tayyibe gibi isimlerin yanı sıra, seherlerde istiğfar edenlerden bahsettiğinden Suretü’l-İstiğfar ve hidayet nurunun parlaklığı sebebiyle de Zehra isimleri de verilmiştir. Mushaf tertibine göre 3, nüzul sırasına göre 89. suredir. Büyük ihtimalle Bedir savaşından sonra başlayarak hicretin 9. senesine kadar peyderpey inmiştir. Kuranı Kerim’in Bakara suresinden sonra ikinci en uzun suresidir.

İsmi Azam Ayetleri

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilahüküm ilahün vahıd. La ilahe illa hüverrahmanür rahıym. (Bakara: 163) Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. (Al-i İmran: 2 

Manası: Hepinizin ilahi bir olan Allah’tır. Ondan başka ilah yoktur. O hem Rahman hem de Rahim’dir. Başka ilah olmayan Allah; Hay ve Kayyum’dur.

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Hiç şüphe yoktur ki bu iki ayet İsmi Azam’dır.” Allah resulü buyuruyorlar ki: “İki beyaz güller bahçesini okuyunuz. Bu bahçeler Bakara ve Ali İmran sureleridir. Bu iki sure kıyamet gününde birer beyaz bulut yahut da beyaz mermer kitlesi gibi okuyucularının üzerinde durur da mahşerin şiddetli hararetine karşı üzerlerine gölge düşürür. Serinlik vesilesi olurlar.” 

Okuyana Kıyamete Kadar İstiğfar Edecek Melekler

Al-i İmran Suresi 18. ayet
Al-i İmran Suresi 18. ayet

Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimen bil kıst. La ilahe illa hüvel azizül hakim.

Manası: Allah ve melekler ve ilim sahipleri şehadet ederler ki ondan başka adl ile kaim ilah yoktur. Mülkünde kuvvetli hikmet sahibi ancak odur. 

Resulü Ekrem bu ayeti kerimeyi okuyan kimse için “Cenab-ı ecelli Ala 70 tane melek yaratır. Kıyamete kadar onun için istiğfar ederler. O kimsenin affını isterler.” buyurmuşlardır. 

Zenginlik Mülk ve Saltanat İçin

Al-i İmran Suresi 26. ayet
Al-i İmran Suresi 26. ayet

Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr, inneke ala külli şeyin kadir.

Manası : De ki ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin dilediğinden de mülkü çeker alırsın ve dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. 

Fazileti: Ali İmran’daki bu ayet, İsmi Azam’dır. Onunla dua edildiği vakit kabul edilir. Bir kimse bu ayeti kerimeyi sonuna kadar okumayı adet haline getirirse o kimse mülk ve Saltanat sahibi ise Cenabı Hak o kimsenin mülk ve saltanatını her türlü tasalluttan korur. İşleri düzene girer. Mülk ve saltanat sahibi değilse o kimseye mülk ve saltanat verir. Verdiği o mülk ve saltanatı da her türlü düşmanlıklardan korur. 

Al-i İmran okuyan kimseye kıyamet günü Sırat üstünde okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir. Bir kimse Ali İmran suresini cuma günü kursa güneş batana kadar Allah Teala o kimseye rahmeti ile tecelli eder. Melekler ise mağfiretini isterler.

Al-i İmran Suresi’ni Tamamını Okumak İçin Tıklayın: Kuran ve Meali

Continue Reading

Dualar

Ayetel Kürsi’nin Esrarı

Ayetel Kürsi’nin pek bilinmeyen bazı sır ve hikmetleri var. Bu mübarek sure-i şerifteki sır, hikmet ve faziletlerden sadece bazıları…

Published

on

By

Ayetel Kürsi Duası ve Esrarı

Ayetel Kürsi’nin pek bilinmeyen bazı sır ve hikmetleri var. Bu mübarek sure-i şerifteki sır, hikmet ve faziletlerden birazı…

Hazreti Ali’den (r.a.) rivayet olunmuştur. Peygamber Efendimiz, söyle buyuruyorlar: “Allah (c.c.) Kürsi’yi inciden yaratmıştır. Büyüklüğünü Cenab-ı Ecelli Ala’dan başka kimse idrak edemez. Diğer bir hadisi şerifte ise şöyle buyruluyor: Yedi kat sema ve yedi kat yerler Kürsi’nin yanında, çöl ortasında bir halka mesabesindedir. 

İbni Mace’nin rivayetine göre: “Güneş’in nuru, Kürsi’nin nurunun yetmiş cüzünden bir cüzdür. Kürsi’nin nuru ise Arş’ın nurunun yetmiş cüzünden bir cüzdür.  Hamele-i Arş (Arşı taşıyan melekler) arasında 140 tane hicab vardır. Bunların 70’i nurdan, 70’i karanlıktandır. Her hicabın arası, 500 senelik mesafedir. Eğer Arş-ı Azam’la Kürsi’nin arasındaki hicablar olmasaydı; Kürsi’deki melekler Arş’ın nurundan yanarlardı.” buyrulmuştur.

Yedi kat sema ve yedi kat yerler, Arş’ın yanında kaybolur. La teşbih; Arş-ı Azam Cenab-ı Ecelli Ala’nın sarayı gibidir. Emri oradan verir. Emri İlahi, Kürsi’ye indiği zaman, mermer üzerine düşen ağır zincirin çıkardığı gibi bir ses çıkar. Kürsi’deki melekler, Allah Teala’nın emrinin azametinden ve bu sesin şiddetinden bayılırlar. Ayıldıklarında Arş’taki meleklere sorarlar “Rabbimiz ne emir buyurdu?” Onlar da cevaben: “Hakkı ve doğruyu emir buyurdu” derler. Cenab-ı Allah’ın ilahi emri, oradan Sidre-i Münteha’ya, buradan yedinci kat semaya gelir. Böylelikle Allah Teala’nın emirleri bütün semalardan geçerek dünyaya iner.  

İmam Şarani Hazretleri, emri ilahinin bu şekilde dünyaya inmesinin hikmetini şöyle açıklar: “Eğer emri ilahi, semalara uğramadan aracısız olarak dünyaya ve insanlara gelseydi, hitab-ı ilahinin azamet ve şiddetinden hepsi helak olurdu.”

Muhyiddin-i Arabi Hazretleri buyuruyorlar ki: Emr-i ilahi beş yerden iner:

 1. Kalem-i Ala: Buradan farzlar iner.
 2. Levh-i Mahfuz: Buradan menduplar iner.
 3. Arş: Buradan haramlar iner.
 4. Kürsi: Buradan mekruhlar iner.
 5. Sidretül Münteha: Buradan helal ve mübah gibi emirler iner. 

Ayetel Kürsi’nin Fazileti

Allah Resulü buyurdular ki: “Bir Ayetel Kürsi okumak, bin ayet okumaya bedeldir.” Resulullah Efendimiz, Ka’b’a (r.a.): “Ya Eba Münzir! Kuranı Kerim’in ayetleri içinde hangisi daha büyüktür?” buyurduklarında Ka’b “Allah ve Resulü daha iyi bilir” dedi. Resulullah (s.a.v.) bir daha sorduklarında, bu mübarek sure-i şerifi okudu. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) mübarek ellerini kaldırıp Ka’b’ın (r.a.) göğsüne koydular ve “Bu ilim sana afiyet olsun…” buyurdular. 

Yine bir hadisi şerifte “Bir mümin Ayetel Kürsi’yi okursa, Allah Teala, müminlerin kabirlerini nurlandırır, genişletir. Okuyana büyük ecir verilir. Her harfi için bir melek yaratılır. Okuyan kimse için kıyamete kadar istiğfar ederler…” buyrulmuştur. Resulullah Efendimiz “Muhakkak Ayetel Kürsi’nin lisanı vardır. Bir mümin Ayetel Kürsi’yi okuduğunda o, Arş’ın altında secdeye kapanır. Kendisini okuyanın affolunmasını ister.” buyurmuşlardır. 

Bir başka hadisi şerifte ise “Ayetel Kürsi’de yedi kale kuvveti vardır.” buyrulmuştur. Samimi bir niyet ile bir kere okunursa yedi tane kale iç içe geçmiş gibi manevi güç kazanılacağı, bu hadisi şeriften anlaşılmaktadır. Daha fazla okuyanın durumunu da buna göre hesaplamak mümkün olacaktır. Bu ayeti kerimenin hikmet ve esrarından dolayıdır ki Peygamber Efendimize 70 bin melaike eşliğinde nazil olmuştur.

Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki “Kuran’da en büyük ayet Ayetel Kürsi’dir. Bir kimse onu okursa Allah (c.c.) ona bir melek gönderir. O melek, ertesi gün tekrar okuduğu saate kadar o kişinin hasenatını yazar, seyyiatını yok eder.

Namazlardan Önce Ayetel Kürsi Okumak

Namazdan önce okunursa, namaz huzurla kılınır. Şeytan namaz esnasında ona yaklaşamaz ve vesvese veremez. Okuyanı; Allah, bütün kaza ve belalardan, tehlikelerden ve şeytanın şerrinden korur. Şeytanın yetmiş türlü buzağı vardır. Eğer bunlardan Allah’a sığınıp, Peygamber Efendimizin öğretmiş olduğu dualar okunmazsa insanın imanını çalabilirler. 

Farz Namazlardan Sonra Ayetel Kürsi Okumak

Hadisi şerifte buyrulur: “Her kim farz namazlardan sonra Ayetel Kürsi’yi okursa diğer namaza kadar Cenab-ı Ecelli Ala’nın taht-ı himayesindedir. Diğer bir hadisi şerifte ise: “Her kim farz namazlardan sonra Ayetel Kürsi’yi okursa, ölüm olmasaydı doğrudan doğruya cennete giderdi.” buyrulmuştur.     

Ebu Ümame’den (r.a.) rivayet edildiğine göre; Resulullah Efendimiz buyurdular ki: “Bir mümin, beş vakit namazın arkasından Ayetel Kürsi’yi okursa Cenab-ı Hak, savaş meydanında şehit olmuş nebilerinin canını aldığı gibi bu müminin canını da kendi yed-i suretiyle alacaktır.” Eğer bir kimse sabah ve akşam okumaya devam ederse kıyamet günü melekler “Ya Rabbi! Bu kulun ölmedi. Biz bunu dünyada görmedik” diyeceklerdir.

Ayetel Kürsi Duası

Her kim:

اَللَّهُمَّ إِنِّى أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَىْ كُلِّ نَفَسٍ وَ لَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ وَ طَرْفَةٍ يَطرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ أَهْلُ الْاَرْضِ وَكُلِّ شَىْءٍ هُوَ فِى عِلْمِكَ كَائِنٌ اَوْقَدْ كَانَ أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَىْ ذَلِكَ كُلِّهِ

Türkçe Okunuşu: Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifü bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ardi ve külli şey’in hüve fi îlmike kâinün ev kad kâne. Ükaddimü ileyke beyne yedey zelike küllih.

Anlamı: “Allâh’ım! Ben sana her nefes, her an ve her saniye, gök ve yer ehlinin her göz açıp kapayışından ve (senin) ilminde olacağını bilip de şu an mevcut olan, istikbalde (ilerde) mevcut olacak veya evvelce geçmiş olan her şeyden evvel (sana) Ayetel Kürsi’yi takdim ediyorum.”

deyip (ardından da) bu sure-i şerifi sonuna kadar okursa gece ve gündüzün her saatinde, o kulumdan bana 70 milyon hasene (sevap) yükselir ve (İsrâfil Aleyhisselâm tarafından) Sur’a üfleninceye kadar, melekler onun sevabını yazmakla meşgul olurlar.” buyrulmuştur. 

Ayetel Kürsi’nin Esrarı

Bir kimse, bir zalimden korkarsa onun yanına giderken okuyup “Ya hayyü ya kayyumu ya bediy’as semavatı vel ardı ya zel celali ve ikram” ve “Ya Rabbi! Bu ayeti kerime ve içindeki esma-i ilahinin hürmetine bu zalimin dilini bağla, ağzını kilitle, hakkımda iyilikten başka bir şey konuşmasın.” der ve zalimin yanına girerse Allah o zalimi dilsiz gibi kılar. Allah’ın izni ile o kimseden zarar gelmez. 

Kalp ağrısında, nefes tutulmasında, ciğer ve karın ağrılarında bu mübarek sure-i şerifi temiz bir tabağa üç defa yazar, temiz su ile yazıyı imha eder ve bu suyu içeceği vakit hangi dert için içiyorsa mesela “Karın ağrısından emin olmak için şifa niyeti ile içiyorum.” der ve içerse Allah, o kimseyi o dertten kurtarır. 

Bir kimse cuma günü ikindiden sonra bu sure-i şerifi ıssız bir yerde 17 defa okursa daha önceden kendinde bulunmayan haller meydana gelir. O sırada dua etse duası kabul olur. 

Evden Çıkarken Ayetel Kürsi Okumak

Resulullah Efendimiz buyuruyorlar: “Her kim evden çıkarken Ayetel Kürsi’yi okursa evine varıncaya kadar Allah’ın himayesindedir. Okunan eve otuz gün şeytanlar giremez. Kırk gün sihirbaz erkek ve kadınlar giremezler.”

“Ya Ali! Ayetel Kürsi’yi çocuklarına, zevcelerine, komşularına öğret. Bundan daha büyük bir ayet nazil olunmadı. Bir kimse yatacağı vakit okursa, Allah (c.c.) okuyan kişinin kendi nefsini, komşusunu, komşusunun komşusunu ve evinin etrafında bulunan evleri her türlü fenalıktan emin kılar. Sözlerin efendisi Kuran’dır. Kuran’ın efendisi Bakara suresidir. Bakara suresinin efendisi Ayetel Kürsi’dir.”

Bir mümin evinden çıkacağında yahut düşmanlarından korktuğunda veya yırtıcı hayvanlardan korktuğunda bu sure-i şerifi okursa Allah Teala o kimseye yetmişbin melek gönderir. Onun için istiğfar ederler ve korktuğu şeyden emin kılar, korurlar. Her kim evinden dışarı çıktığında okursa Cenab-ı Hak, o kimse için 70 bin melek görevlendirir. Bu melekler onun için istiğfar ederler. Evine dönerken okursa Allah o kulundan fakirliği kaldırır. 

Ayetel Kürsi’nin İsmi Azam Olduğuna Dair Rivayetler

Hazreti Ali’den (r.a.) rivayet edilmiştir: “Bedir savaşında Resulullah’ın yanına gittim. Baktım ki secdeye varmış ‘Ya hayyü ya kayyum…’ diye devamlı bu esmaları zikrediyordu. Başka bir şey ilave etmiyordu. Böylece yanından ayrıldım. Kafirlerle savaşa gittim. Bir süre sonra Resulullah’ın yanına döndüm. Yine aynı zikre devam ediyordu. Savaş esnasında sürekli Resulullah’ın yanına gidip geldim. Savaş bitene kadar sürekli bu zikre devam ettiğini gördüm. Allah, onun bu zikri sayesinde bizi zafere müyesser kıldı. 

İbni Abbas’tan (r.a.): “Allah’ın en büyük isimleri ‘Ya Hayyu ya Kayyum’dur. Bedir savaşında Resulullah Efendimizin sürekli olarak, Allah’ı bu isimleri ile zikretmesi bu isimlerin büyüklüğünü teyid etmektedir. Eğer Allah’ın bunlardan daha büyük isimleri olsaydı Efendimiz onları zikrederdi”

Allah Teala, sıkıntı anında bu sureyi okuyanın yardımına koşar. Geceyarısı kıbleye karşı 170 defa okuyan kimsenin; Allah, dilek ve hacetlerini gerçekleştirir. 

Ayetel Kürsi Okuyanların Kalp Gözleri Açılır

Muhyiddini Arabi, bu sure-i şerifin esrarı hakkında şunları söylemiştir: Her kim gece ve gündüz içerisinde bin defa okur ve buna kırk gün devam ederse Allah’a yemin ederim, Allah’a yemin ederim, Allah’a yemin ederim; Kuran’a yemin ederim, kerim olan Resulüne yemin ederim ki o kimsenin ruhaniyeti inkişaf edip, kalp gözü açılır. Melekler o kimseyi ziyaret etmeye gelirler. O kimsenin her muradı hasıl olur. 

Muhyiddini Arabi, Saduddin Taftazani, İmamı Buni demişlerdir ki: “Bir kimse harflerinin adedi kadar (170 defa) veya mürsellerinin adedi (313) defa okursa o kişiye göklerdeki ve yerlerdeki mahlukların tamamı itaat edip, her şeyden muhafaza ederler. Düşmanları, o kimseye ne elleri ile ne de dilleri ile hiçbir şekilde zarar veremezler.” Bir kimse her gün 18 defa okursa Allah (c.c.) o kulunun kalbini tevhid nuruyla ihya eder. Kalbini ledün ve hikmet ile doldurur. Rızkına bolluk verir. Kadrini yüce kılar. Mehabetinden herkes korkar. (Esrar-ı Müfide)

Ayetel Kürsi’yi Üzerinde Taşımak

Eğer bir kimse yazıp üzerinde taşırsa Allah’ın izni ile her türlü afet ve musibetlerden emin olur. Gece gezen şeytan ve cinlerin şerrinden korunur.

Cinninin Yanmasında Ayetel Kürsi

İmam Gazali, İmam Kuteybe’den, o da Beni Ka’b’dan bir kişiden şöyle hikaye etmiştir: Hurma satmak için Basra’da bir yere gittim. Kiralamak için bir ev buldum. İçerisinde örümcekler yuva yapmıştı. Evin sahibi ‘Bu evde ifrit denilen kafir bir cinni vardır. Her gireni helak eder ve öldürür’ dedi. ‘Allah beni o cinniden muhafaza eder’ dedim. Evi kiraladım. Gece oldu. Bir de baktım ki simsiyah, ateş gibi bir varlık üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de Ayetel Kürsi’yi okumaya başladım. Ben okudukça o da benimle kelime kelime okuyordu. Ben ‘ve la yeuduhu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym’ dedim. O benimle birlikte okuyamadı. Ben bu kelimelere devam ettim. O karanlık ve cinni yok oldu. Ben de bir köşede uyudum. Sabahleyin baktım ki cinninin olduğu yerde yanmış parça ve küller var. O vakit kucağıma gaipten bir ses geldi.  Dedi ki ‘Sen büyük bir cinni kafiri yaktın.’ Ne ile yaktığımı sorduğumda ‘ve la yeuduhu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym’ tekrar tekrar tekrar okumakla cinni kafirini yaktın’ dendi.

Sahabinin Ayetel Kürsi’yi Okuyarak Cinniyi Yenmesi

Abdullah İbni Mesud’dan (r.a.) rivayet edilmiştir: Resulullah’ın ashabından bir sahabi, bir cinni ile karşılaştı. Cinni ile kavgaya başladılar. Sahabi, cinniye galip gelerek yere vurdu. Cinni o sahabiye dedi ki: Ben seni; bilekleri ince, cüssesi küçük, zayıf bir insan olarak görüyorum. Seninle ikinci bir kavga daha edeceğiz. Eğer ikinci seferde de beni mağlup edersen sana menfaati ve faydası çok olan bir şey öğreteceğim.”

Bunun üzerine tekrar kavgaya tutuştular. Yine sahabi galip gelince cinni ona: “Sen Ayetel Kürsi’yi okuyor musun?” diye sordu. Sahabi: “Evet, okuyorum.” buyurdu. Cinni: “Bu surenin okunduğu eve şeytan giremez. Dayak yiyen eşeğin dayaktan kaçtığı gibi şeytan da o evden kaçar.” dedi. 

Sabahları Ayetel Kürsi Okumak

Hazreti Ömer (r.a.) buyuruyor: Bir kimse sabahleyin yatağından kalktığında birer defa okursa ve her okuyuşunda önüne, arkasına, sağına, soluna, altına, üstüne, içine ve sekizinci ile kendini halka içine alırsa o gün hiç kimse o kişiye hiçbir zarar veremez. Evinin önünde kıyamet kopsa haberi olmaz. Maddi ve manevi ne kadar güçlendiğini kendisi müşahede edecektir.

Şer ve Kötülük Zamanlarında Ayetel Kürsi Okumak

Şerri giderip, matluba vasıl olmaktan aciz kalınırsa bu sure-i şerif okunmaya devam edilir. İmam Buni diyor ki: “Aklın ve fehmin ziyadeleşmesi için 50 defa okunarak içilirse Allah Teala, aklı ve fehmi (anlama kabiliyeti) ziyadeleştirir. Resul-i Ekrem buyuruyorlar: “Ayetel Kürsi, İsmi Azam’dır. İmam Ebu Yusuf, bu sure-i şerif hakkında 40 hadisi şerif toplayarak buyurmuşlardır ki: “Bu ayeti şerife birçok sırları ve faydaları kendinde toplamıştır. Künhüne Cenabı Allah’tan başka hiçkimse vakıf olamaz. 

Ayetel Kürsi’yi Her Gün Okumak

Bir kimse her gün bu sure-i şerifi yüz defa okursa kendisinden ruhani haller zuhur eder. Resul-i Ekrem ashabına: “Yatağına geldiğin vakit Ayetel Kürsi’yi oku. Muhakkak ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar. Sabaha kadar sei şeytanın şerrinden muhafaza eder. buyurmuşlardır. 

Continue Reading

Dualar

Bakara Suresinin Sır ve Faziletleri

Büyü ve sihirden emin olmak için şeytanın eve girememesi için ve münafıklıktan beri olmak için okunan, Kuran- Kerim’in en uzun suresi Bakara suresi…

Published

on

By

Bakara Suresinin Sır ve Faziletleri

Büyü ve sihirden emin olmak için, şeytanın eve girememesi için ve münafıklıktan beri (uzak) olmak için Bakara suresi…

Bakara sûresi 286 ayettir. Medine’de on senelik bir müddet içinde peyderpey nâzil olmuştur. Mushaf tertîbine göre 2, nüzûl sırasına göre 87. sûredir. İsmini, 67 ile 71. âyetler arasında bahsedilen, İsrâiloğulları’nın sığır kurban etmeleri kıssasından almıştır. Sûreye, içinde Âyetü’l-Kürsî bulunduğundan Kürsi, Kur’ân’ın zirvesi olduğu için Senâmu’l-Kur’ân, hidâyet nûrunun parlaklığı sebebiyle de Zehrâ isimleri de verilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in en uzun sûresidir. Bu hâliyle sûre, Kur’ân’ın geniş bir özeti mâhiyetindedir.

Resûlullah (s.a.s.):“Bu sûre, neredeyse dînin tamamını ihtivâ eder” buyurmuştur. (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân 2/2876)

Bakara Suresinin Sır ve Faziletleri

Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki:

 1. Bakara suresini okuyunuz. Zira onu okumak bereket, terki ise hasrettir. Onu okuyana sihirbazların sihri tesir etmez. 
 2. Evlerinizi kabirler gibi haram etmeyin. Muhakkak ki içinde Bakara suresi okunan evde şeytan barınamayarak firar eder.
 3. Hiçbir ev olmadı ki içinde Bakara suresi okunduğu vakit; şeytan, o evden, arkasından çirkin bir ses çıkararak kaçmış olmasın.
 4. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran’ın zirvesi ise Bakara suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki Kuran’ın bütün ayetlerinin efendisidir. O da Ayetel Kürsi’dir.
 5. Bakara suresini kim evinde gece okursa üç gece evine şeytan giremez. Kim onu gündüz okursa üç gün şeytan evine giremez. 
 6. Her kim Bakara suresi ve Al-i İmran’ı gündüzleri okursa akşama kadar münafıklıktan beri (uzak) olur. Her kim bu surelerin her ikisini de geceleri okursa sabaha kadar münafıklıktan beri (uzak) olur. Bakara ve Al-i İmran’ı geceleri okuyan kimseye; divan durup, ibadetle meşgul olmuş gibi sevap verilir. 

Bakara suresi Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, meali ve hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz: Kuran ve Meali – Bakara Suresi

Continue Reading

Dualar

Tuvalete Girerken Okunacak Dua

Peygamber Efendimiz tuvalete girmeden önce hangi duaları okurdu? Peygamber Efendimiz tuvalete girmeden önce hangi duaların okunmasını tavsiye etmiştir?

Published

on

By

Dini Bilgiler

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tuvalete girmeden önce hangi duaları okurdu, hangi duaların okunmasını tavsiye etmiştir? 

ٍَِِعنأَن ِسبِنمالك َقاَل: َكاَنرسوُل َاّٰهللصَّلى َاّٰهللعَليهوسَّلم

ََْْإَذاَدَخَلاْلَخَلَءقاَلعْن َحَّماٍدقاَلالَّلُهَّمِإِّنيَأُعوُذِبَك»وَقاَل:

َِِِِِِعْنَعْبداْلَواِرثَقاَل:«أُعوُذِباّٰهللمْناْلُخُبثَواْلَخَبائث».

َقاَل َأُبو َداُوَد: َرَواُه ُشْعَبُة َعْن َعْبِداْلَعِزيِزالَّلُهَّم ِإِّني َأُعوُذ ِب َك»،

َِِ َوَقاَلَمَّرًة:«أُعوُذِباّٰهلل»،وَقاَلُوَهْيٌبفْلَيَتَعَّوْذِبَاّٰهلل.

Hazreti Enes radıyallahu anh’dan: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem helâya gireceğinde (Müsedded’in) Hammâd’dan nakline göre “Ey Allah’ım sana sığınırım.” Müsedded’in Abdulvaris’ten nakline göre ise (Peygamber Efendimiz helâya gireceğinde): “Cinler ve pisliklerden Allah’a sığınırım” derdi. 

(Ebû Dâvud şöyle dedi: Bu hadisli şerifi Şu’be, Abdülâzîz’den: “Ey Allah’ım ben sana sığınırım.” diye rivâyet etti. Bir rivâyette: “Allah’a sığınırım” dedi. Bir rivâyette de: “Allah’a sığınsın” dedi.)

Hadisin Açıklaması

Hadis metninde geçen “hubus” habisin çoğuludur. Erkek şeytanlar demektir. Habâis habîsenin çoğulu olup dişi şeytanlar demektir. Eğer bu kelime sözde kullanılırsa (sövmek), milletlerde ve (dinde) kullanılırsa küfür, yiyeceklerde kullanılırsa haram, içeceklerde kullanılırsa zararlı demektir. 

Bu duruma göre hadisin manâsı; yarabbî dişi ve erkek şeytanların şerrinden, sövmekten, küfürden, haramdan, zararlı şeylerden, pisliklerden sana sığınırım, demek olur. İnsan her zaman Yüce Rabbımızın himâyesindedir. Her muzırı yaratan Allah olduğu için onların şerrinden ancak Allah (c.c) koruyabilir. Muzır yaratıkların bir kısmını gördüğümüz halde, bir kısmını göremiyoruz. Meselâ; cinleri ve mikropları göremediğimiz gibi. İşte görünen veya görünmeyen bu yaratıkların şerrinden, bunları yaratana sığınmak en emin kurtuluş çaresi olduğundan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz helaya gireceğinde böyle dûa eder ve bizim de böyle söylememizi öğütlerdi.

عْنَأَنٍسَِبَهَذااْلَِحِديِثَقاَلالَّلُهَّمِإِّنيَأُعوُذِبَك»،َوَقاَل ُشْعَبُةوَقاَلَمَّرًة:«أُعوُذِباّٰهل

Hazreti Enes’ten rivâyet edildiğine göre: Geçen hadisin bir rivâyetinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ey Allah’ım gerçekten sana sığınırım.” Şu’be; Abdülaziz bir defasında: “Allah’a sığınırım.” diye rivâyet etti, dedi. 

عنَزيدبِنأرَقمعنرسولَاّٰهللصَّلىَاّٰهللعَليهوسَّلمَقاَلإَّن ِِ 

َهذهاْلُحُشوَشُمْحَتَضَرٌة،َفِإَذاأَتىأَحُدُكْماْلَخَلَءَفْلَيُقْل:أُعوُذِباّٰهللمْن اْل ُخُب ِث َواْل َخَباِئ ِث

Zeyd bin Erkâm radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Gerçekten şu (hurma dalından örülmüş) helâlarda (şeytanlar) hazır bulunur. Sizden biriniz helaya geldiği vakit şeytanlar ve pisliklerden Allah’a sığınırım desin.” 

Hadisin Açıklaması

Hadis metninde geçen “huşuş” kelimesi aslında hurma ağacı topluluğuna denir. Medine’de hususi helâlar yapılmadan önce hurma ağacı topluluğu arasına abdest bozulurdu, sonradan hurma dalından yapılmış helâya da huşuş denildi. (Avn’lullMa’bdud c. 7, s. 6)

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud

Continue Reading

Dualar

Fatiha Suresi’nin Bilinmeyen İsimleri

Fatiha Suresi’nin pek bilinmeyen ama her biri bu mübarek surenin farklı bir özelliğini ifade eden isimleri ve bu isimlerin hikmetleri.

Published

on

By

Fatiha Suresi'nin Bilinmeyen İsimleri Anlamları ve Hikmetleri

Fatiha Suresi’nin pek bilinmeyen ama her biri bu mübarek surenin farklı bir özelliğini ifade eden isimleri ve bu isimlerin hikmetleri.

Fatiha İsminin Hikmetleri

Bu sureye “Fatiha” adının verilmesinin hikmetleri:

1. Mushaf onunla başladığı, Kuran okumaya, ilim öğrenmeye ve namaza onunla girildiği için. Çünkü Fâtiha “açan” demektir.

2. Her söze hamdele ile başlandığı için

3. İlk nazil olan sûre olduğu için

4. Allah Teala’nın Levhi Mahfuz’da yazdığı ilk söz olduğu için

5. Dünyada ulvi gayelerin, ahirette cennet kapılarının anahtarı olduğu için

6. Kitab-ı İlahî’nin gizli hazineleri onunla ortaya çıktığı için; çünkü Fâtiha, ilahî hitabın inceliklerini ihtiva eden hazînelerin anahtarıdır. Kuran’ın bütün incelikleri ehline onunla münkeşif olur. Fatiha’nın manalarını bilene müteşabih âyetlerin kilitli kapıları açılır. Fatiha’nın aydınlığında müteşabihlerin nûrlarından derleme imkanı hasıl olur.

Ümmül Kuran

Fatiha’ya Ümmü’l Kuran da denilmiştir. Ümm, bir şeyin aslı, temeli ve anası demektir. Kuran’ın ana hedefi şu dört şeydir: a) Uluhiyyet b) Nübüvvet c) Ahıret d) Kaza ve Kaderin Allah’tan olduğunu ispat. Fâtiha’daki “Hamd âlemlerin Rabbına âittir” âyeti, uluhiyyetin ikrarıdır. “Din gününün sahibidir” sözü, ahırete delaet eder. “Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım dileriz” âyeti, kader konusunda Cebriyye ve Kaderiyye gibi sapık fırkaların görüşünü nefy ederek her şeyin Allah’ın takdiriyle olduğunu isbat eder.

Sebul Mesani

Fâtiha’ya “Seb’u’l-Mesânî” de denilmiştir. Bunun sebebleri ise şöyle sıralanabilir:

1. Fatiha yedi ayettir. Bu âyetlerin her biri Kuran’ın yedide biri yerine kaimdir. Bu yüzden Fatiha’yı okuyan kimse, Kuran’ın tamamını okumuş gibi ecir ve sevap kazanır.

2. Fatiha Suresi’nin yedi âyetini okumak üzere ağzını açan kimseye, cehennemin yedi kapısı kapanır.

Bu iki sebeb, Fâtiha’ya seb’ (yedi) denilmesinin sebebidir. 

Mesânî denilmesinin sebebleri ise:

a. Her namazda en az iki kere okunması,

b. Her rekâtta kendisine fiilen veya hükmen bir başka surenin eşlik etmesi,

c. Mekke’de ve Medine’de olmak üzere iki defa nazil olması.

Suretül Kenz ve Fatiha Suresi’nin Diğer İsimleri

Bu sureye ayrıca “Salât, Şifâ, Şâfiye, Esâsü’l-Kur’ân, Kâfiye, Vâfiye, Hamd, Sual, Şükür ve Dua” gibi isimler de verilmiştir. Çünkü bu surede, bu adları almayı gerektirecek bütün özellikler vardır. Fâtiha’nın bir adı da “Suretü’l-Kenz”dir. Nitekim bir kudsî hadiste Allah Teâlâ hazretleri: “Fâtiha Benim Arş hazînelerimden bir hazînedir.” (Münâvî, IV, 420.) buyurmuştur.

Kaynak: İsmail Hakkı Bursevi, Ruhül Beyan

Continue Reading
Advertisement

Facebook Sayfamızı Takip Edin

Advertisement
Advertisement

Popüler