Connect with us

Tesirli Dualar

Kuran’daki 5 Kaf Ayetinin Büyük Gücü

Kuran-ı Kerim’deki Kaf ayetlerini her gün 50 defa okuyan kimseler, her ne mevkide olursa olsun düşmanlarını hor ve zelil ve mağlup ederler.

Kuran-ı Kerim’deki “5 Kaf ayeti”ni her gün 50 defa okuyan kimseler, her ne mevkide olursa olsun düşmanlarını hor ve zelil ve mağlup ederler.

Kuran’daki 5 Kaf Ayetinin Müthiş Gücü

Kuran’da onar adet “kaf” harfi içeren beş ayet vardır ki bu ayet-i kerimeleri her gün aşağıda yazılan şekilde elli defa okuyan kimseler, uzak veya yakın her ne mevkide olursa olsun düşmanlarını hor ve zelil ve mağlup ederler.

Bu ayeti kerimeleri her gün okumayı vird (zikir – ders- ödev) edinenlere Cenab-ı Hakk çok büyük bir muhabbet verir. Makam ve rütbesi yüksek olan kimseler etrafındakileri adeta robot haline getirebilirler. En kuvvetli kimseler bile okuyanın karşısında bildiklerini ve söyleyeceklerini unuturlar. Ve o kimsenin isteklerine teslim ve tabi olurlar. Okuyanın hakkında şer ve kötülük düşünenler hayır yaparak ayrılırlar. Okuyanın rızkı bol, nüfuzu çok tesiri sınırsız olur.

Bu beş ayet-i kerime ricalülgayb hazeratının evradıdır. Sırası geldikçe belirtildiği gibi her nimet külfet karşılığında elde edilir. Eczanedeki ilaçtan evdeki hastaya hiçbir fayda gelmediği gibi bu ayetleri bilip de okumayan kimse bu ayetlerin sonsuz, sınırsız faydalarından elbette istifade edemez. 

Şurası da kesindir ki hiçbir şey bir dakikada elde edilemez. Cenabı Hakk, adet-i ilahiyyesi gereği olarak; her şeyi mertebe mertebe gelişmeye tabi kılmıştır. Her şey sabırla, sebatla, devamla elde edilebilir. Bin şey öğrenip hiçbir şey yapmamak, hiçbir şey olmamaktır.

Son derece faydalı ve insanlara sınırsız derecede iyilikler getiren ayet ve dualardan herhangi birini öğrenip de üzerinde durmamak, hiçbir şey yapmamak cidden büyük bir gaflettir. Maneviyat ve iman insanların moralini takviye eder. Ruhunu kuvvetlendirir. Kazalardan ve belalardan uzaklaştırır. Cenabı Hakk Kur’an-ı Kerim’de

İman Edenlere Yardım Etmek Bize Vacip Olmuştur

Ve kane hakkan aleyna nasrul mü’minin
Ve kane hakkan aleyna nasrul mü’minin

“İman edenlere yardım etmek bize vacip olmuştur” diye buyurmuştur. İman iki türlüdür: Birisi Hakk’a diğeri de batıla imandır. Batıla olan inanca da iman denilmiştir. Nitekim Kuran-ı Kerim’de:

Yü’minune bil cibti vet tağut.
Yü’minune bil cibti vet tağut.

“Cibt ve tağuta (put ismi) iman ediyorlar.” (Nisa Suresi, 51. ayet) buyurmuştur. (Tağut; Şeytanlara, batıllara manasına da gelir.)

İster İsen Sulhu Selah Daima Hazır Ol Cenge

Şurasını bilhassa açıkça belirtmek isteriz ki yalnız Kuran okuyup da düşmanlarımızı mağlup ederiz gibi yobazca bir düşünce milyonda bir bile aklınızdan geçmemelidir. Devlet gemisi hiçbir zaman yalnız dua ile yürümez. Eğer yürüse idi evvela Peygamber Efendimiz yürütürdü. Fakat hiçbir zaman harp için gereken maddi sebepleri tamamlamadan Cenabı Hakk’tan yardım rica etmedi. Maddi sebeplerin her çeşidini, karşındaki düşmanların sahip oldukları güç derecesine kadar getirdikten sonra ancak maneviyattan medet umulur. Çünkü Cenabı Hakk, Nur ve Rahmet olan Kitab-ı Kerim’inde buyurmuştur ki:

5 Kaf Ayetinin Müthiş Gücü

Ve eıddü lehüm mesteta’tüm min kuvvetin ve-min ribâtıl hâyli türhibune bihî adüvvellâhi ve adüvveküm ve âharîne min dunihim. Lâ ta’lemünehum. Allâhü ya’lemühüm ve mâ tünfiku min şey’in fi sebîlillâhi yüveffe ileyküm ve entüm lâ tuzlemun.

Meali: “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve bağlı atlar hazırlayın. (Bugün atlardan başka motorize kuvvetler ve çağın gereği olan diğer benzer şeyleri hazırlamak gerekir.) Onunla Allah’ın düşmanını ve sizin düşmanınızı, onlardan başka sizin bilmeyip de Allah’ın bildiği düşmanları da yıldırırsınız. Allah yolunda ne harcarsanız (hava ve deniz kuvvetlerinin artması, yeni fabrikalar tesisi, kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabilmek için gereken bütün şeyleri hazırlayacak iş yerlerini hazırlayabilmek için) onun karşılığı, mükafatı tamamıyla size verilir. Sizler mazlum ve mağdur da olmazsınız.” 

Keza; eskiler bu hususta demişlerdir ki: İster isen sulhu selah, daima hazır ol cenge… 

5 Kaf Ayeti Arapça Yazılışı

5 Kaf Ayeti 1
5 Kaf Ayeti 2
5 Kaf Ayeti
5 Kaf Ayeti
5 Kaf Ayeti
5 Kaf Ayeti

5 Kaf Ayeti Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahıym. E lem tera ilel melei min benî isrâîle min ba’di musâ iz kâlü li nebiyyin lehümüb’as lenâ meliken nükâtil fi sebîlillâh. Kâle hel aseytüm in kütibe aleykümül kıtâlü ellâ tükâtilü. Kâlü ve mâ lenâ ellâ nükâtile fî sebîlillâhi ve kad uhricnâ min diyârinâ ve ebnâinâ. Felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü “tevellev illâ kalîlen minhüm” Vallâhü alîmün biz zâlimîn. Kadîrun alâ mâ yürîdü le kad semiallâhü kavlellezîne kâle innellâhe fekıyrun ve nahnü ağniyâ’. Senektübü mâ kâlü ve katlehümül enbiyâe bi ğayri hakkın ve nekulu zuku azâbel harıyk. Kaviyyün lâ yahtâcü ilâ müıyn. Elem tera ilellezîne kıyle lehüm küffü eydiyeküm ve ekıymüs salâte ve âtüz zekâte felemmâ kütibe aleyhümül kıtâlü izâ ferîkun minhüm yahşevnen nâse ke haşyetillâhi ev eşedde haşyeh. Ve kâlu rabbenâ lem ketebte aleynel kıtâl”. Lev lâ ahhartenâ ilâ ecelin karîb. Kul metâud dünyâ kalîl. Vel âhıratü hayrun li menit tekâ ve lâ tuzlemune ‘fetîlâ’”. Kahhârun li men tağâ ve asâ vetlü aleyhim nebeebney âdeme bil hakk. İz karrabâ kurbânen fe tükübbile min ehadihimâ ve lem yütekabbel minel âhar. Kâle le aktülennek. Kâle innemâ yetekabbelüllâhü minel müttekıyn. Kuddüsün yehdî men yeşâü kul men rabbüs semâvâti vel ard. Kulillâh. Kul e fettehaztüm min dunihî evliyâe lâ yemlikune li enfüsiküm nef’an ve lâ darrâ. Kul hel yestevil a’mâ vel besıyru em hel testevız zulümâtü ven nur. Em cealu lillâhi şürakâe haleku ke halkıhî fe teşâbehel halku aleyhim. Kulillâhü hâliku külli şey’in ve hüvel vâhıdül kahhâr. Kayyumün yerzüku men yeşâül kuvveh.

5 Kaf Ayetindeki Sırlar

Bu ayet-i kerimeleri okumayı ödev edinen kimseyi Cenabı Hakk, düşmanlarının şerlerinden, sabotajlarından, hasetçilerin hasetlerinden, hilekâr ve sahtekârların tuzak ve hilelerinden emin kılar. Bütün düşmanlarına karşı tam bir zafer ile galip kılar.

Bu beş ayet-i kerimenin yukarıda yazılı vefkini hayırlı bir saatte yazıp üzerinde taşımak suretiyle ayet-i kerimeleri her gün en az onar defa okumak lazımdır. Bu ayet-i kerimeleri okumayı ödev edinen kimse düşmanlarının arasına girse bile kimse kendisini göremez. Düşmanla muharebe zamanında sancağın, topların veya herhangi bir harp aletinin üzerine yazılıp konursa Cenabı Hakk o orduyu mağlubiyetten korur. Araçlar düşman eline geçmez. Ordu daima galip ve muzaffer olur.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Kuran ve Meali

Advertisement
3 Comments

3 Comments

  1. Pingback: Fatiha Suresi'nin Bilinmeyen Etki ve Faydaları - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz