Connect with us

Tesirli Dualar

Ayetel Kürsi Duası; Bilinmeyen Faydaları ve Sırları

Ayetel Kürsi her Müslümanın bildiği bir sure. Ancak surenin hiç bilinmeyen faydaları, sırları ve bunların açılması için dualarının da olduğunu biliyor musunuz?

Ayetel Kürsi Duası; iki tarafı kesen kılıç gibidir. Haksız beddualar, her zaman yapanın kendi başına bir belâ ve bir felâket olarak düşer.

Ayetel Kürsi Duası ve Bilinmeyen Fayda ve Sırları

Haftanın perşembeyi cumaya ve pazarı pazartesiye bağlayan gecelerinde olmak üzere gündüzleri de oruç tutularak ve okurken az da olsa devamlı buhur yakarak en az üç defa aşağıda yazılı olduğu şekilde Ayetel Kürsiyi okuyan kimse mutlak matlup ve muradına nail olur. Ancak bu istek ve talepleri Şer’i Mübinin nehiy ettiği bir husus olmasın.

Her Türlü Helal Hacet ve Dilek İçin

Meselâ:

 • Evlenmek maksadı ile bir kimsenin cevabı
 • Hakk’tan hayırlı bir eş istemesi.
 • Kızın anası veya babası razı olmuyorsa onların rızalarını temin etme isteği.
 • Sana zulüm eden bir kimsenin şerrinin giderilmesi.
 • Fakirlik ve ihtiyaçtan kurtulmak.
 • Bir işe girebilmek.
 • İmtihanı kazanmak.
 • Haksız veya bir iftira üzerine hapse atılmış bir kimse kurtulması niyeti ile.
 • Haklı bir davayı kazanmak.
 • Herhangi bir hastalıktan şifayab olmak.
 • Evham ve korkulardan, hayalet görmekten, Cin tesallütlerinden kurtulmak.
 • Kaçmışı döndürmek ve benzeri işlerde…

Hacet Namazı ve Ayetel Kürsi

Kibriti ahmer yani altın yapan madde gibi tesirli ve çok kere denenmiş bir tertiptir. Canlı ve canlıdan çıkan bir şeyle olmamak şartı ile hafıf bir iftar yapılır. Mümkün mertebe tenha ve sessiz bir yerde iki rekât Allah (c.c.) Hazretlerinin rızayı şerifı için, iki rekât, Hazreti Fahri Alem Efendimiz’in rızayı şerifi ve şefaat buyurması için, iki rekâtte müradının kab’uli niyetiyle namaz kıl.

Namazlarda Fâtihadan sonra zammı sure olarak Ayetel- Kürsi oku. Selâm verdikten sonra 100 istiğfar 100 kelime-i tevhid, 100 salâvatı şerife, 100 Ayetel-kürsi, 1381 kere:

Ayetel Kürsi Duası (1)
Dua (1)

Okunuşu: Ya hüve ya allahü ya hayyü ya kayyumü ya aliyyü ya azıym.

Tekrar 100 defa Ayetel Kürsi okunur ve ameliye tamamlanır. Bundan sonra aşağıda yazılı dualardan matlup ve muradına uygun hediye eder ve Resülullah Efendimiz’in şefaat ve yardımını rica ederek duanı bitirirsin.

Sınavlarda Başarılı Olmak İçin

Eğer;

 • Hapisten kurtulmak,
 • imtihanda muvaffak olmak,
 • iş bulmak,
 • fakirlik ve ihtiyaçtan kurtulmak,
 • halinin kötülükten iyiliğe dönmesini istiyorsan;

on bir kere aşağıdaki duayı oku:

Ayetel Kürsi Duası (2)
Dua (2)

Okunuşu: Allâhümme yâ mühavvilel havli vel ahvâli havvil hâlî ilâ ahsenil hâli bi havlike ve kuvvetike yâ kebîru yâ müteâli yâ azîzü yâ müfdâlü ve sallelahü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem.

Evlenmek İstediğin Kişinin Ailesini Razı Etmek İçin

Düşmanlarını veya dostluk ve muhabbetini kazanmak istediği bir kimse, yahut evlenmek istediği bir kız veya ana ve babasını razı etmek niyeti ile okumuş ise: O zaman 66 kere:

Ayetel Kürsi Duası (3)
Dua (3)

Okunuşu: Fe in tevellev fe kul hasbiyellahü la ilahe illa hu * Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.

Zalimin Dilini Bağlamak İçin Ayetel Kürsi Duası

Haksız yere götürüldüğü bir mahkemede veya benzeri mahallerde vazifesini kötüye kullanarak sana fenalık yapacak bir zalim ve cebbarın ağzını, dilini bağlamak için 21 kere bu duayı:

Ayetel Kürsi Duası (3)
Dua (4)

Okunuşu: Allâhümme yâ hayyü yâ kayyümü yâ bediy’as semâvâti vel erdı yâ zel celâli vel ikrâm* Es’elüke bi hakkı hâzihil âyetil kerîmeti ve mâ fihâ minel esmâil azıymeti en telcüme fâhü annî ve tahruse lisânehu hattâ lâ yentıku illâ bil hayri ev yusmit* hayruke yâ fiilânü (burada filan kelimesi yerine matlubunun ismini söyle) beyne yedeyke ve şerrike tahte kademeyk.

Bir Kimseye Uzaktan Tesir Etmek İçin Ayetel Kürsi Duası

Bir kimseye uzaktan etki etmek veya ona yardım etmek için aşağıdaki duayı 21 kere oku:

Ayetel Kürsi Duası (5)
Dua (5)

Okunuşu: Allâhümme es’elüke bi nüri vechikel kerîmillezî melee erkâne arşike ve bi rühı seyyidinâ muhammedin sallellâhü aleyhi ve selleme en türsile hâdime hâzihil âyetiş şerîfeti li fülânibni fülânete fi sıfatî ve hıyletî bi eshümin min sümümin ve harâbin min nâr ve tüzcerü ileyhi bi harbetin ev bi eyyi şey. 

Zalimin Şerrinden Emin Olmak İçin

Sana zulmeden ve seninde kendisine gücün yetmeyen bir kimseyi Müntekım ve Cebbâr ve mazlumların tek sığınağı olan Hazreti Rabbül âlemîn’e havale etmek için okursan başın açık ve ellerin ters çevrilmiş olduğu halde bu duayı 4l kere oku:

Ayetel Kürsi Duası (6)
Dua (6)

Okunuşu: Allâhümme innî es’elüke bi beraketi hâzihil âyeti ve sırri mâ deavtüke bihî en takhera a’dâî ve men yürîdenî bi süin ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih* Allâhümme akhir fülanebni fülâneh* Allâhümmerdüd keydehü fî nahrihî vekfinî şerrahü vasrif annî ğadrahu yâ rabbel âlemîn*

Çok Önemli Bir Uyarı

Kuran-ı Kerim ve âyetleri her iki tarafı kesen bir kılıç gibıdır. Haksız olarak ve zulüm için yapılan beddualar her zaman yapanın ya kendi başına veyahut en sevdiği bir kimsenin başına bir belâ ve bir felâket olarak düşer. Cenabı Hakk, hiçbir zaman ve hiçbir kimsenin hatırı için veya duası sebebi ile bir başka kuluna zulüm etmez. Ve hiçbir kimseye kötülük yapmaz. Sen kimseye kötülük yapmazsan Cenabı Hakk’da hiçbir zaman sana kötülük yapacak bir kimseyi musallat etmez. Bu sebeple sen daima kendi vicdan sayfanı oku. Adımlarım ve hareketlerini ona göre ayarla.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Kuran ve Meali

Advertisement
3 Comments

3 Comments

 1. Pingback: Ayetel Kürsi'nin Hüddamını Çağırma - Paranormal Haber

 2. Pingback: Fatiha Suresi'nin Bilinmeyen Etki ve Faydaları - Paranormal Haber

 3. Pingback: Kuran'daki 5 Kaf Ayetinin Büyük Gücü - Paranormal Haber

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.