Connect with us

Tesirli Dualar

Rukye Nedir

Rukye, dua ile tedavi etmek demektir. İslâm akîdesi açısından rukye, içerisinde şirke düşürücü ve tevekkül inancına aykırı bir durum olmadığı müddetçe caiz görülmüştür. Rukyenin, daha sonra bazı âyetleri ve duaları okuma yoluyla özellikle nazar (göz değmesi) ve şerirlerin şerrinden korunmak için yapıldığı anlaşılmaktadır. Bir rivâyette Efendimiz hanımı Ümmü Seleme’nin evinde yüzü sapsarı kesilmiş bir kız çocuğu görmüş ve onun hakkında:“Bu çocukta nazar vardır. Ona rukye yapınız” buyurmuşlardır. (Müslim, Selâm, 59)

Bir başka rivayette ise Peygamberimiz’in Fâtiha sûresiyle rukye yapılmasını uygun bulduğunu görmekteyiz. (Müslim, Selâm, 65)

Rukye İle Tedavi

Gerek rukye yapmak gerekse bir kısım ilaçlar kullanmak suretiyle tedavi olunması durumunda şifa verenin yalnız Allah olduğu unutulmamalıdır. Şifanın Allah’ın dışındaki vasıtalara nisbet edilmesi ise sebebin müsebbib yerine konulmasıdır ki bu büyük bir hatadır. Maalesef günümüzde rukye konusunda Nebiyy-i Ekrem’in sünneti ve tavsiyeleri göz ardı edilerek, Câhiliyede uygulanan şekline meyledilmektedir. Allah’a tevekkülü bırakıp -halk arasında cinci ve büyücü denilen- tamamen kötü niyetli ve maksatlı kişilere başvurularak onları şifâ verici olarak görme yanlışına düşülmektedir. İslâmî açıdan bilgi seviyesi düşük kimselerin iyi niyetleri istismar edilmekte, İslâm dini bir çıkar kaynağı haline getirilerek karalanmak istenmektedir. Bundan kurtulmanın yolu ise, insanların sahih ve yeterli bir İslâmî bilgiye sâhip olmalarıdır.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir