Define Bulmak İçin

Define Bulmak İçin

Define bulmak için: Herkesten uzak tenha bir ortamda, üç gün, uyku zamanları hariç olmak üzere oruç ve riyazetle aşağıda yazılı olan ve ayetleri okuyan ve zaman zaman günlük ve asilbend, öd ağacı buhur ederek itikafını (bir yere kapanma) tamamlayan kimseye üçüncü gece rüyasında mutlaka kendisini zengin kılacak bir define gösterilir veya bir servet kapısı açılır.
Okunacak esma ve ayet:

Define bulmak için okunacak dua

Define bulmak için okunacak dua

Türkçe Okunuşu

  • Allâhümme yâ kerimü yâ vehhâbü yâ zet tavli yâ ğaniyyü yâ muğniy yâ mün’ımü yâ kâfi* Allâhümme rabbenâ enzil aleynâ mâideten mines semâi tekünü lenâ ıyden li evvelinâ ve ahırinâ ve âyeten minke verzuknâ ve ente hayrur râziklyn

Bir Yerde Define Olup Olmadığını Anlamak İçin

Define olduğu tahmin olunan bir yerde yürüyerek bir daire çizilir. Sonra en çok tahmin olunan yerden abdestli halde bir avuç toprak alınır. Avuç hafifçe yumulur. Sonra aşağıda yazılı ayet-i kerimeler yediden yirmi bire kadar okunur. Orada define varsa avuç gayri ihtiyari sımsıkı yumulur. Şayet yoksa yine avuç gayri ihtiyari açılır ve topraklar dökülür.

Bir yerde define olup olmadığını anlamak için okunacak dua

Bir yerde define olup olmadığını anlamak için okunacak dua

Bir yerde define olup olmadığını anlamak için okunacak dua

Türkçe Okunuşu

  • Bismillâhirrahmânirrahıym* Ve cealnel leyle ven nehâra âyeteyni fe mehavnâ âyetel leyli ve cealnâ âyeten nehâri mubsıraten Ii tebteğü fadlen min rabbiküm ve li ta’lemu adedes sinîne vel hısâbe ve külle şey’in fassalnâhü tefsıylâ* Ve külle insânin elzemnâhü tâirahü fi unukıhi ve nuhricü lehu yevmel kıyâmeti kitaben yelkâhü menşurâ* Ikra’ kitâbeke kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasiben menihtedâ fe innemâ yehtedi li nefsihi ve men dale fe innemâ yedıllü aleyhâ ve lâ teziru vâziratün vizra uhrâ* Ve mâ künnâ müazzibine hattâ neb’ase rasulâ*

Fındık veya Zeytin Dalı İle Definenin Tespiti

Bir Arabi ayın onundan on beşine kadar gün doğmadan her üç tarafı eşit, bir parmak kalınlıkta fındık veya zeytin ağacından çatal bir dal kesilir. Bu uygulama yapılacağı zaman oruçlu; canlı ve canlıdan çıkan şeylerden perhizli olmak lazımdır. Çatalın bir ucunu çakı ile temizleyerek beyaz kısmı meydana çıkarılır ve üzerine:

Define yerinin tespitinde kullanılacak fındık veya zeytin dalının üzerine yazılacak ayet-i kerime

Define yerinin tespitinde kullanılacak fındık veya zeytin dalının üzerine yazılacak ayet-i kerime

Türkçe Okunuşu

  • Ve mâ tilke bi yeminike yâ musâ* Kâle hiye asâye e tevekkeü aleyhâ ve ehüşşüi bihâ ğanemi ve liye fihâ meâribü uhrâ* Kâle elkıhâ yâ musâ fe elkâhâ fe izâ Niye hayyetün tes’â*

Ayet-i kerimesi yazılır. Çatalın diğer tarafına da yine çakı ile temizledikten sonra üzerine:

Define bulmak için dalın diğer tarafına yazılacak ayet-i kerime

Define bulmak için dalın diğer tarafına yazılacak ayet-i kerime

Türkçe Okunuşu

  • Ve iz kateltüm nefsen feddâra’tüm fihâ vallâhü muhricün mâ küntüm tektümün* Fe kulnadribuhü bi ba’dıhâ kezâlike yuhyillâhül mevtâ ve yüriküm âyâtihi lealleküm ta’kılün*

Ayet-i kerimesi yazılır. Bundan sonra çatalın tekli ucunu da yine çakı ile temizleyip üzerine:

Dalın tekli ucuna yazılacak ayet-i kerime

Dalın tekli ucuna yazılacak ayet-i kerime

Türkçe Okunuşu

  • Ecib yâ meymünes sehâbi ve tevekkel bi hakkı hâzihil cerideti ila mehallid defineti evil künuzi ve ğayrihâ fi hâzel mekân*

Bu uygulamadan sonra yedi gün Allah rızası için riyazetle ve her şeyden perhiz ederek oruç tutulur. Günlük 313’ten az olmamak ve güç yetirilebilirse bine kadar çıkmak üzere aşağıda yazılı azimet okunur:

En az 313 kere okunması gereken azimet

En az 313 kere okunması gereken azimet

Türkçe Okunuşu

  • Hecmecetin hecmecetin hecâcin hecâcin almûcin almücin mehyucin mehyucin ecib eyyühel avnüş şedid ve cerr hâzihil cerideti ilâ mehallet defin bi hakkı hâzihil esmâi ve bi hakkı ismullâhil azıymil a’zami elvâhan elvâhan elvâhan el’acel el’acel el’acel essâate essâate essâate.

Çubuk bu suretle hazırlandıktan sonra define bulunması umulan yere gidilir ve orada çubuk elde olduğu halde azimet okunmaya başlanır. Eğer orada define varsa çubuk seni oraya adeta sürüklercesine götürür.

Define Yerinin Keşfi İçin

Perşembe günü doğmuş beş yumurta üzerine aşağıda yazılı esmalar ve ayetler yazılır. Akşamdan sonra define umulan mahallin dört köşesine dört yumurta bir de ortaya bir yumurta gömülür. Her yumurtayı gömerken üzerine yedi kere yazılı esmalar okunur. Yazılacak ve okunacak esma ve ayetler:

Yumurta üzerine yazılacak ve okunacak esma ve ayetlerYumurta üzerine yazılacak ve okunacak esma ve ayetler

Yumurta üzerine yazılacak ve okunacak esma ve ayetler

Türkçe Okunuşu

  • Beyhüşin katuşin lüşin tevekkel şemer’atâ ente ve a’vânike bi ızzetillâhi ve bi nuri vechillâhil azıym* Ya huddâm hazihil esmâi beyyinü hâzihil habiyeti ve ahricühâ bi hakkı ve men asdeku minellâhi kıyla* Ve hüve asdekul kâilin* Ve iz kateltüm nefsen feddâra’tüm fihâ vallâhü muhricün mü küntüm tektümün* Fe kulnadribühü bi ba’dıhâ kezâlike yuhyillâhül mevtâ ve yüriküm âyâtihî lealleküm ta’lulün* Tevekkel yâ şemluh* Ve ente şemhıysa ve yâ meytarüş ve yâ li yathaşin bi ıhrâcil habiyyetilletti fi hazel mekâni bi hakkı mâ televtühü aleyküm vet taatü lillâhi rabbil alemine ve li hâzel esmâi elvâhan elvâhan elvâhan el’acel el’acel el’acel essaate essaate essaate* Ve innehü le kasemün lev ta’lemüne azıym*

Bir Yerde Define Olup Olmadığını ve Yerini Tayin Etmek İçin

Gündüzden Allah rızası için oruç tutulur. İftarda canlı ve canlıdan çıkan bir şey yememek lazımdır. Yatsı namazından sonra bir avuç hardal üzerine yüz bir kere:

Bir avuç hardal üzerine okunacak dua

Bir avuç hardal üzerine okunacak dua

Türkçe Okunuşu

  • Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fil berri vel bahri ve mâ teskutu min verakatin illâ ya’lemühâ ve lâ habbetin fi zulümâtil erdi ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fi kitâbin mübin*

Ayet-i kerimesi okunur. Ve her “Mübin” 102 kere tekrarlanır. Okuma esnasında hardallar avuçta tutulur ve okunan ayet-i kerimeler hardallara üflenir. Okuma tamam olduktan sonra hardallar oraya serpilir. Ertesi sabaha kadar oraya kimse girmez. Sabahleyin hardallar orada gömülü bir şey varsa üzerinde toplanmış olur, yoksa atıldığı gibi katırlar.

Altay Prensesi’nin Laneti

Cinlerden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

Cin Mektubu Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Other data you enter will not be shared with any third party.
All * fields are required.