Connect with us
vefk nedir vefk nasıl yapılır tılsım vefk nedir vefk nasıl yapılır tılsım

Gizli İlimler

Vefk Nedir Tılsım Nedir Nasıl Yapılır

Vefk nedir, nasıl yapılır, vefk bir tılsım türü müdür, nasıl ortaya çıkmıştır, kökenleri nelerdir, islama göre vefk yazmak caiz midir, vefk ve tılsım kitapları

Published

on

Vefk; harf, rakam, kelime, esmâ-i hüsnâ, âyet ve sûrelerin belli bir düzene göre kareler içine yazılarak bunda batıni manalar arayan bir tılsım türüdür.

Vefk Nedir

Sözlükte “uyum; uygun, münasip” anlamındaki vefk, harflerin tek olarak veya terkip halinde özelliklerini (havas) konu edinen hurûf ilminin bir koludur ve harf ile rakamların birtakım sihrî anlamlar taşıdığı düşüncesine dayanır; bir tabloda yer alan kare veya dikdörtgen kutucuklar içine belirli zaman ve şartlarda belli kurallarla sayılar, sayı değerindeki harfler, kelimeler ya da hepsinin beraber yazılmasıyla elde edilir.

“Vefk”in Etkili Olması İçin Gereken Şartlar Nelerdir

Kaynaklarda vefkin etkili olması için değişik yol ve yöntemlere yer verilir. Bunlar harflerin, rakamların, isimlerin, günlerin sihrî özelliği, vefklerin mertebeleri, sayı ve harflerin tabiatı ve nitelikleri şeklinde özetlenebilir. Sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye kutucuklardaki sayıların toplamı birbirine eşitlendiğinden bu işleme vefk adı verilmiştir.

Vefk Nasıl Yapılır

En yaygın olarak 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5’li kareler kullanılır. Buna göre kullanılacak kelime veya isimlerin ebced hesabıyla belirlenen rakam değerleri çeşitli sayılara ayrılarak kareler içine yerleştirilir. Sayılar soldan sağa veya yukarıdan aşağıya toplandığında kelimenin sayısal değeri elde edilmelidir. Bu düzenlemeyle vefkin konusu olacak kelime, isim, âyet veya surenin sayıların toplamı kadar tekrarlanmasıyla bir gizli gücünün ortaya çıkarıldığı kabul edilir. Bazan rakam yerine harfler kullanılır.

Vefk Neden Yapılır

Vefk, kareler içine insanların ümit ve isteklerine uygun harfler ve şekiller yazarak dileklere kavuşturma ve kötülüklerden uzaklaştırmaya güç kazanmak için yapılır. Gizli ve gizemli güçleri içerdiğine inanılan vefke büyü bozma, iki kişi arasında aşk ve muhabbet sağlama, eşler arasında sevgiyi arttırma veya eşleri birbirinden soğutma, evlenemeyenler için kısmet açma, çocukların sebepsiz korkularını önlenme, hastalık veya felaketten kurtulma gibi amaçlarla da başvurulur.

Vefkin Kökeni, Kaynakları

İslâm öncesinde Araplar’ın çok ilgilendiği vefkin İslâm coğrafyasına Hint’ten veya Sâbiîler’den geçtiği tahmin edilmektedir. Kaynaklarda Sâbit b. Kurre’nin vefklere dair bir eserinden söz edilir ve onun dokuz haneli vefklerle yetinmeyip on altı, yirmi beş, otuz altı ve daha fazla haneli tabloların nasıl teşkil edileceğini gösterdiği belirtilir. Yahudi Abraham ben Azra’nın Safer Haşem adlı eserinde Tanrı’nın adıyla vefk arasında ilişki kurulur. Kuran ve hadislerde vefk veya onu çağrıştıracak herhangi bir ifade geçmez. İslâm kültüründe vefklerin ilk örneklerine Câbir b. Hayyân ve İhvân-ı Safâ’da rastlanmaktadır. Câbir Kitâbü’l-Mevâzin’inde Belinus’a (Tyanalı Apollonios) atfedilen bir vefkten bahseder; bu vefkin iki bez parçasına yazılıp doğum sancısı çeken kadının ayaklarının altına bağlanması durumunda doğumun kolaylaşacağının ileri sürüldüğünü söyler. İħvân-ı Śafâ Risâleleri’nde dokuz sütunlu dörtgenlere kadar vefklerin oluşturulduğu, vefk tablosunun doldurulmasının satranç taşlarının hareket tarzı ile tasvir edildiği görülür. Daha sonraki dönemlerde Ahmed b. Ali el-Bûnî tarafından kaleme alınan Şemsü’l-ma’ârifi’l-kübrâ ile Kitâbü’d-Dürri’l-manžûm fî ‘ilmi’l-evfâķ ve’n-nücûm adlı eserlerde vefk hakkında bilgi verilir. Bûnî’nin eserlerinde dört haneli vefkler hâkimdir. Bu eserlerdeki yeniliklerden biri de kutucuklara yazılan rakamların artmasıdır. Vefklerde hânelerin doldurulma şartları, hanelerdeki her rakamın aynı miktarla yükseltilmesi veya bir aritmetik seri teşkil edilmesidir. Seyyid Süleyman el-Hüseynî’nin Kenzü’l-ħavâśś’ında özellikle esmâ-i hüsnâ ile yapılan vefk örnekleri yer almaktadır. Gazzâlî, el-Münķıź mine’đ-đalâl adlı eserinde buna benzeyen ve aynı maksatla kullanılan bir vefki filozofları eleştirmek amacıyla tasvir eder. Onunla ilgisi bulunmadığı halde sonradan bu vefk “Gazzâlî Hâtemi” diye anılmıştır.

Vefk Nasıl Yapılır

Vefkler umumiyetle şu şekilde tertip edilir: Yön verici unsur olarak bir kelime, özellikle de Allah’ın isimlerinden biri sessiz harflerine ayrılarak vefkin üst hanelerine yazılır. Ardından her biri kaydırılıp hanelere yerleştirilir. “el-Vefku’l-harfî” adı verilen bu vefkteki harflerin ebced hesabıyla sayı değerleri söz konusu hanelere yerleştirilmek suretiyle de “el-vefku’l-adedî” elde edilir. Bunların ebceddeki sayı değerleri en üst sıradaki hanelere yazılır. Öteki sıralar diğer rakamlarla doldurulur.

Vefk Çeşitleri Nelerdir

Vefkler felekî, vasatî ve süflî kısımlarına ayrılır. Felekî olduğunda harfî, ulvî, tabiî, ruhanî ve hakikî; vasatî olduğunda lafzî; süflî olduğunda ise rakamî-hattîdir. Tasrif hususiyeti itibariyle vefkler sadece harf ve isimlerle yapılanlar ve harfî ve adedî olanlar diye üçe ayrılır. Birincisine gizli ilim erbabı (erbâb-ı havâfî) ilgi göstermektedir. Eflâtun’a nisbet edilen Ħâfiyetü Eflâŧûn, Semûr el-Hindî’ye nisbet edilen Ħâfiyetü Semûr el-Hindî ve Ca‘fer es-Sâdık’a nisbet edilen el-Ħâfiyetü’l-Ca’feriyye (Kitâbü’l-Cefr) bu türde yazılmış eserlerdir. İkincisine güneş sistemiyle ilgilenenler (erbâb-ı şümûs) alâka duyar. Şemsü’l-ma’ârif, Şemsü’l-âfâķ, Kenzü’l-esrâr fî keşfi’l-esrâr gibi eserlerde buna riayet edilmiştir. Daha karmaşık olan üçüncüsüne her iki gruptan bazı kişiler ilgi göstermektedir; Ŧavâli’u’l-eşrâķ fî vaż’i’l-evfâķi’l-Aadediyye, Keşfü’l-esrâri’l-ħafiyye fî vaż’i’l-evfâķ gibi eserler bu türde yazılmıştır (Risâle fî haķķı ‘ilmi’l-vefķ, vr. 3-4).

Vefki oluşturan karelerin içinde sayılar varsa sayı vefki, harfler varsa harf vefki diye adlandırılır. Yine vefkler her sırasında yer alan kare sayısına göre üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili şeklinde isimlendirilir. Ayrıca vefklere bulundukları gruba göre toprak, hava, ateş ve su vefki; bağlı oldukları gezegene göre Güneş vefki, Ay vefki … diye ad verilir. Vefklerin bunların dışında birçok çeşidi vardır.

Vefk İlminin İncelikleri

Üçlü bir vefk karesinin içinde dokuz, dörtlü vefk karesinin içinde on altı, beşli vefk karesinin içinde yirmi beş, altılı vefk karesinin içinde otuz altı ve yedili vefk karesinin içinde kırk dokuz kare bulunur. Amaç doğrultusunda bu vefk kutucuklarının içine yazılan sayı veya harflerin de özel bir yerleştirme düzeni vardır. Bu düzen dileğe göre belirlenir. Meselâ dilek iyilik ya da hayır için tutulmuşsa çift olan sayılar (müzevvecât) veya bunların karşılığı harfler büyük karenin dört köşesindeki küçük karelere yazılır. Amaç kötülük yapmaksa tekler (müfredât) kullanılır. Hem hayır hem şer isteniyorsa her ikisi de kullanılır. Vefklerde kullanılan mürekkep misk ve safranın gül suyu içinde ezilmesiyle yapılır. Bu mürekkep bütün havas yazımlarında aynıdır. Vefk uygulamalarının vazgeçilmez malzemelerinin biri de tütsüdür. Vefkin konusu, hatta vefk yapılacak kişinin yıldızı da bu hususta belirleyicidir. Vefkler genelde kağıda yazılır. Fakat özel durumlarda demir, taş, cam ve başka malzemeler üzerine de yazılabilir. Önemli olan üzerinde vefk yapılacak malzemenin yeni, temiz ve daha önce kullanılmamış olmasıdır. Üçlü vefkin (müselles) dört köşesindeki harflerin soldan sağa dizilmesiyle oluşan şekle bedûh denir (bk. BEDÛH).

Bir Tılsım Türü Olarak Vefk

Fal, kehanet, astroloji, matematik ve astronominin verilerinden yararlanılarak yapılan bir tılsım türü olan vefkin temelinde harf ve rakamların özel güçlere ve niteliklere sahip olduğu inancı yatmaktadır. Bu sanal bilgi dalı, mitoloji ve düzenli bilgi öncesine ilişkin bir uygulamadır. Hint, Sümer ve Bâbil toplumları gibi Araplar da halk kültüründe bunu yaşatmıştır. İslâmi dönemde ulemâ cevaz vermese de bu uygulamalar halk arasında devam edegelmiştir. İslâm inancına göre bütün yaratıklar Allah’ın emir ve kanunlarına boyun eğmekte, âlemin işleyişi Cenâb-ı Hakk’ın koyduğu kanunlara göre yürümektedir. Gayb alemiyle irtibat peygamberler ve onların getirdiği vahiyler yoluyla olmaktadır. Dolayısıyla sünnetullahı göz önünde bulundurmayan bu tür uygulamaların ciddiye alınması ve bu yolla ortaya konan iddiaların onaylanması dinen doğru değildir.

Vefk ve Tılsım Kitapları

Vefk meselesi dinî literatürde yer almamasına ve din âlimlerince reddedilmesine rağmen folklorda ve halk inançlarında yaşatılmış, konu havas literatüründe yer almış ve bu uygulama devam edegelmiştir. Konuyla ilgili yazılan onlarca eser bulunmaktadır. Örnek olarak Abdülcebbâr el-Harakī’nin Risâle fî a’dâdi’l-vefķ (et-Telħîś fî ‘adedi’l-vefķ) (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4843/2), Ebü’l-Vefâ el-Büzcânî’nin Risâle fî terkîbi ‘adedi’l-vefķ fi’l-murabba’ât (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4843/3), İmâdüddin Yahyâ b. Ahmed el-Kâşî’nin Risâletü’l-vefķ (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2794/1, 2), Nasîrüddîn-i Tûsî’nin Risâle fî eşkâli’l-vefķ (Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 1589), Ebû Abdullah el-Vanî’nin, Sâ’atü’ş-şühûr ‘alâ vefķi’l-bürûc (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 1581) ve Kadızâde Ömer b. Muhammed b. Ömer b. Süleyman Yozgadî’nin Risâle-i Vefk adlı eserleri sayılabilir. Ayrıca müellifi bilinmeyen şu risâleler de bu konuyla ilgilidir. Risâle fi’l-vefk (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 118, 6467), Vefķu’l-müŝelleŝ ve’l-muħammes (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2265/5), el-Fevâ’idü’l-müteferriķa fi’l-vefķ ve’l-ħavâś (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3671/7), Hâl-i Vasat Vefk-i Muhammesin Târifine Dair Manzûme (Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 1031-1032); el-İrşâd ilâ vefķi’l-a’dâd (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4801), Münteħabü künhi’l-murâd fî vefķi’l-a’dâd (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2801), Risâle fî ĥaķķı ‘ilmi’l-vefķ ve şürûŧihî ve envâ’ihî ve ħavâśśih (bk. bibl.), Risâle fî ‘ilmi’l-vefķ (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1863/04), Risâle fi’l-vefķ (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4801/08; Cârullah Efendi, nr. 1539/04; Lâleli, nr. 3720/ 06), Risâle fî vefķi’l-‘arażî (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1444/2).

Büyü Nedir Nasıl Yapılır

Büyü Nasıl Bozulur Büyü Bozma İçin Yapılması Gerekenler

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Cinler Alemi

Müslüman Cin Çağırma

Müslüman cin çağırma usulü nasıldır? Müslüman cinlerle iletişime geçip, onlardan yardım almak için okunması gereken dualar hangileridir?

Published

on

By

Müslüman Cin Çağırma Ritüeli

Müslüman cin çağırma usulü nasıldır? Müslüman cinlerle iletişime geçip, onlardan yardım almak için okunması gereken dualar hangileridir?

Müslüman cin çağırıp, onunla görüşmek için temiz ve karanlık bir yerde iki diz üzerine oturarak üç defa “Eüzü billâhi mineş şeytânir racîm” dersin. Sonra yedi kez “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi aliyyil azîm” dersin. Sonra Müslüman cinlere seslenerek: “Ey Allah ve Resulü’nün emir ve yasaklarına itâat eden mü’min cinler! Hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona
yardım etsin.” der ve bunu da üç kez tekrar eder, sonra ayağa kalkıp kıbleye dönük halde durarak yedi kez “cin suresi”ni (yani Kul ühiye’yi) okur, sonra sağ tarafına dönerek aşağıdaki cümle okunur:

Müslüman Cin Çağırma
Müslüman Cin Çağırma Duası

Okunuşu: Ahsenallahü ila men ahsene ileyye min ervahil mü’minin.

Sonra sol tarafa dönülerek üç kere “Ye saf diş” sonra “Bikatlamediyş” denip, sonra da bir kez şu dua okunur:

Müslüman Cin Çağırma 2
Müslüman Cin Çağırma Dua 2

Okunuşu: Tezdadu biha tiran ve ala sırrikum. Esselamu aleyküm eyyühel ervahut tahireti min cannil mü’minin.

Bu esnada müslüman cinlerden birisinin sana “Esselamu aleyküm” dediğini işitirsin. “Aleyküm selam” diye ona karşılık verdikten sonra dilediğin şeyi
sorup haber alabilirsin. Yalnız duânın şartı: Karanlık bir mahalde yalnız başına okumalısın. Elbisen, bedenin ve oturduğun mahal gâyet temiz olmalıdır.

Continue Reading

Cinler Alemi

Çağrılan Cini Geri Gönderme Duası

Cin çağırma işlemi yapıldıktan sonra özenle yapılması gereken ve pek de önemsenmeyen bir işlem daha vardır: Çağrılan cini geri gönderme…

Published

on

By

Çağrılan Cini Geri Gönderme Cin Nasıl Geri Gönderilir

Cin çağırma işlemi yapıldıktan ve murat hasıl olduktan sonra özenle yapılması gereken ve pek de önemsenmeyen bir işlem daha vardır: Çağrılan cini geri gönderme…

Çağrılan Cin Nasıl Gönderilir

Çağrılan Cini Geri Gönderme: Cin çağırma işlemlerinin sırları her zaman merak konusu olmuştur. Özellikle gençler arasında eğlence amaçlı olarak cin çağıran ancak sonrasında cin musallatına uğradığını düşünüp, çeşitli sıkıntılar yaşayanların hikayeleriyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Bunun sebebi çoğunlukla; bu gibi konulara ilgi duyanların genellikle öğrenmeyi ihmal ettikleri çok önemli bir husustur: Çağrılan cin nasıl gönderilir? Çağrılan cinleri geri gönderme konusu da cinlerin nasıl çağrılacağını öğrenmek kadar önemli hatta çoğu durumda daha hayati bir bilgidir. Biz buradan özellikle bu gibi konulara ilgi duyan gençlere başka konulara merak salmalarının daha sağlıklı bir tutum olacağını hatırlatmak isteriz.

Cin çağırma ritüelleri düzenlendikten sonra, bu ayinleri gerçekleştiren çoğu kişi psikolojik sorunlar yaşamaktadır. İçine düştükleri bu manevi sıkıntı nedeniyle hayatlarının maddi kısımları da zarar görmekte, cinci hoca, medyum vb. sahtekarlardan medet umanların sorunları ise katlanarak artmaktadır. Ancak illa bu bilginin peşine düşmekte kararlı olanlara ise öğreneceklerse tam olarak öğrenmelerini tavsiye ediyoruz.

Bahusus çağrılan cinleri geri göndermek için okunması gereken azimet aşağıdaki şekildedir:

Çağrılan cini geri göndermek için okunacak azimet.
Çağrılan cini geri göndermek için okunacak azimet.

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. İnsarifu ilâ mekâniküm bârekellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyyeti ves süfliyyeti insarifâ ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırün, bârakellahü minküm ve aleyküm.

Yukarıda yazılı olan azimet üç defa okunursa çağrılmış olan cinler herhangi bir zarara neden olmadan geldikleri yere geri dönerler.

Cinleri Kovmak İçin Cinleri Kovan Dua

Define çıkarmak vb. amaçlarla bir mekândan cinleri kovmak, def etmek gerektiğinde önce bir daire çizilir. Çizilen bu dairenin içerisine aşağıdaki tılsım yazılır. Bu tılsım o dairede bulunduğu müddetçe cinler bir daha oraya dönmezler. Aynı şekilde, saralı yahut cinlerin tasallatuna
uğramış bir hasta için yazılan muskanın sonuna bu tılsım ilâve edildiği zaman büyük tesiri vardır. Tılsım aşağıda görüldüğü gibidir:

Cinleri kovmak için
Cinleri kovmak için
Continue Reading

Gizli İlimler

Peygamber Efendimizin Cin Mektubu Name-i Muhammediyye

Peygamber Efendimiz’in Ebu Dücane için yazdırdığı cin mektubunu kim yanında veya evinde bulunursa cinler ne onun evine ne de civârına yaklaşamazlar.

Published

on

By

Peygamberimizin Cinlere Mektubu Name-i Muhammediyye

Peygamber Efendimiz’in Ebu Dücane için yazdırdığı “cin mektubu”nu kim yanında veya evinde bulunursa cinler ne onun evine ne de civârına yaklaşamazlar.

Cin Mektubu Yazılma Sebebi

Ebü Dücâne (r.a.) Hazretleri diyor ki: “Geceleyin uyuyamıyorum. Değirmen gürültüsü, kovan uğultusu gibi sesler işitiyorum. Cinler beni korkutuyordu. Bir gün Peygamberimize bu durumu arz ettim. Peygamberimiz de Hz. Ali’ye bu duâyı yazdırdı. Yastığın altına koyup uyumamı emretti. Yazılan bu mektubu aldım, sardım ve alıp evime götürdüm. Başımın altına koydum. O gece uyudum ancak bir bağıranın çağıranın sesiyle uyandım; şöyle diyordu: “Ey Ebâ Dücâne! Bu sözlerle bizi yaktın..

Sâhibin (Muhammed) hakkı için- bunu bizden kaldır, yoksa bizim için hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Bir daha senin evine döneceğimiz yok, komşularına uğrayacağımız da yok ve bu mektubun bulunduğu herhangi bir yere gireceğimiz de yok. Ebü Dücâne (RA.) devamla diyor ki: Onlara şu cevabı verdim: “Vallahi ben bunu kaldıramam, Resülüllah (s.a.v.) Efendimizden izin almadıkça!..

Gece hayli uzadı. Cinlerin iniltisi, bağırıp çağırması, ağlaması beni uyutmuyordu. Sabah namazını Peygamber Efendimiz ile birlikte kıldıktan sonra durumu kendilerine arzettim. Buyurdular ki: “Ebü Dücâne! Artık o mektubu onların üzerinden kaldır. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah’a andolsun ki, onlar bu azâbın elemini kıyâmete kadar duyacaklardır.”

Kimin yanında veya evinde mektup (yazı) bulunursa cinler ne onun evine ne de civârına dönerler.

Arapça Yazılışı

Türkçe Anlamı

Rahmân ve rahim olan Allah’ın adıyla. Bu yazı, âlemlerin Rabbi Allah’ın Resülü Muhammed’den, evi bayındır etmek ve ziyârette bulunmak üzere kapıyı çalan kimseleredir; meğer ki hayır ile kapıyı çalan ola… O bu yazının hükmü
dışındadır. Ve sonra bilinmiş olsun ki: Bizim için de sizin için de hak konusunda bir imkân ve genişlik vardır.

Eğer sen fazla hırslı âşık veya gözü kara içeriye dalan bir ahlâksız ya da ibtal edilmiş bir gözetleyici isen işte bu Allah’ın bir kitabıdır ki sizin ve bizim üzerimize hak ile konuşur. Şüphesiz ki biz sizin yaptıklarınızı iptal ediyoruz.
Bizim elçilerimiz sizin yanınızdadır. Düzenlerinizi, hile ve desiselerinizi yazıyorlar.

Benim şu mektubumun sâhibini terk edin. Puta tapanlara, Allah’tan başka ilâh yoktur. Her şey helâk olucudur ancak O’nun vechi (zâtı) değil.. Hüküm
O’na mahsustur, dönüş ancak O’na olacaktır. HA-MİM-AYN-SİN-KAF mağlup olacaklardır. HA-MİM VE’L-KİTABİ’L-MÜBİN Allah’ın düşmanları dağılacak, parçalanacak. Allah’ın hücceti hedefine erişecektir, erişmiştir de… Velâ
havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O, işitir ve bilir.

Continue Reading

Gizli İlimler

Temre Hastalığı İçin Okunacak Dua

Bir çeşit deri hastalığıdır. Cilt üzerinde görüntü olarak kırmızı ve küçük kabarık lekelere neden olur ve cilde yayılır…

Published

on

By

Temre hastalığına karşı okunacak dua.

Temre Hastalığı Nedir

Bir çeşit deri hastalığıdır. Cilt üzerinde görüntü olarak kırmızı ve küçük kabarık lekelere neden olur ve cilde yayılır. Hastalıklı bölgeye dokunulduğu zaman pürüzlü ve pütürlü bir his uyandırır. Oldukça sık görülen bu hastalık cilt yüzeyinin tahriş olmasından kaynaklanır. Tahriş olmanın dışında otobüste, sokakta, okulda yani hijyenik olmayan, topluma açık ortamlara temas ettiğimiz yerlerden vücudumuza geçen bakterilerden de kaynaklanabilir.

Temre Hastalığının Nedenleri

 • Kozmetik malzemeler gibi cilde direk temas eden malzemelerden
 • Cildin temizlenmemesi
 • Kullanılan kalitesiz kremler
 • Temizlik ürünleri içerisinde alerjiye sebep olan hammaddeler
 • Cildin tahriş olması
 • Cildin bakteri üretmesi
 • Yenilen gıdalarda alerjik reaksiyon ile vücudun tepki vermesi

Temre’ye Ne İyi Gelir

 • Mersin yaprağı kaynatılarak içilebilir
 • Turp tohumu sirke yardımı ile lapa hale getirilerek uygulanabilir
 • Erik sirkeye batırılarak sürülebilir
 • Kükürt tozu lekelerin bulunduğu bölgeye sürülebilir
 • Nohut yağı bölgeye sürülerek kullanılabilir
 • Sedef çiçeği ve bal karıştırılıp günlük olarak sürülebilir
 • Ispanak yaprakları ile süt karıştırılarak cilde sürülür

Temre Duası

Temre Duası
Temre Duası

Türkçe Okunuşu: Em ebrumu ekran fe inna mübrimun

Temre olan yer bir çöple dıştan içe doğru dâire şeklinde çizilerek bir nefeste yedi kez olmak üzere yedi defa okunur ise temre silinir. Duâ her zaman okunabildiği gibi Cumartesi sabahı güneş doğmadan evvel okunması daha tesirlidir ve tecrübe edilmiştir.

Continue Reading

Gizli İlimler

Dargın Eşlerin Barışması İçin Dua

Dargın eşlerin barışması için temiz bir kâğıda cuma salâsında veya cumartesi ikindi ile akşam ezanı arası veya pazartesi sabah güneş doğarken yazılır.

Published

on

By

Dargın Eşlerin Barışması İçin Dua

Dargın eşlerin barışması için temiz bir kâğıda cuma salâsında veya cumartesi ikindi ile akşam ezanı arası veya pazartesi sabah güneş doğarken yazılır.

Aşağıdaki vefk-i şerîf, temiz bir kâğıda cuma salâsında veya cumartesi ikindi ile akşam ezanı arası veya pazartesi sabah güneş doğarken yazılır. Ardından talep edilen kişiye veya karı-kocaya içirilir ise istenilen netice fazlasıyla elde
edilir. Bazı alimlerin bu tertibin kılıçtan daha keskin olduğunu belirttikleri rivayet edilir.

Dargın Eşlerin Barışması İçin Vefk

Eşlerin Barışması İçin Dua
Dargın Eşlerin Barışması İçin Dua

Eğer içirmek mümkün değilse bu âyeti üç gece 1127 kez karabibere veya muma okuyup “Ya rabbi bu ateşin bu biberi veya mumu yaktığı gibi filân kişinin kalbini de benim sevgimle, aşkımla böyle yak” diye duâ edilerek
yakılır ise hakkında tertip uygulanan kişi tâlibine karşı sınırsız bir sevgi ile bağlanır. Bir an yanından ayrı kalmak istemez.

Continue Reading

Gizli İlimler

“Kalp Ağrısı”na İyi Gelen Dua

Aşağıdaki tertip bir kap içerisine yazılarak su ile silindikten sonra o su içmeye devam edilirse, devam eden kimsedeki her çeşit kalp ağrısı şifâ bulur.

Published

on

By

"Kalp Ağrısı"na İyi Gelen Dua

Aşağıdaki tertip bir kap içerisine yazılarak su ile silindikten sonra o su içmeye devam edilirse, devam eden kimsedeki her çeşit kalp ağrıları şifâ bulur.

“Kalp Ağrısı”na İyi Gelen Tertip

Yazılacak tertip şudur:

"Kalp Ağrısı"na İyi Gelen Tertip
“Kalp Ağrısı”na İyi Gelen Tertip

Diş Ağrısı”na Karşı Okunacak Dua

Continue Reading

Gizli İlimler

Muhabbet İçin Celbiyye Duası

Bu dua cumartesi sabahı Güneş doğmadan önce safranla yazılır, sağ pazuya takılırsa niyet edilen kişi, derin bir sevgi ve heyecanla niyet edene bağlanır.

Published

on

By

Muhabbet İçin Celbiyye Duası

Bu dua cumartesi sabahı Güneş doğmadan önce safranla yazılır, sağ pazuya takılırsa niyet edilen kişi, derin bir sevgi ve heyecanla niyet edene bağlanır.

Yukarıdaki yazılı olan muhabbet duası cumartesi sabahı Güneş doğmadan önce safranla yazılır. Tâlip olan, matlubun sevgisi niyetine sağ pazusuna takarsa niyet ettiği kişi, derin bir sevgi ve heyecanla kendisine bağlanır. Defalarca denenip başarılı olduğuna dair rivayetler vardır.

Muhabbet İçin Celbiyye Duası

Muhabbet İçin Celbiyye Duası
Muhabbet İçin Celbiyye Duası

Bir Başka Bağlama Duası

Continue Reading

Gizli İlimler

Kaybolan veya Terk Eden Kişiyi Geri Getirme Duası

Kaybolan veya terk eden eşlerden birisini diğerine ısındırmak veya her ikisini de birbirlerine bağlamak veya geri döndürmek okunacak dua.

Published

on

By

Kaybolan veya Terk Eden Kişiyi Geri Getirme Duası

Kaybolan veya terk eden eşlerden birisini diğerine ısındırmak veya her ikisini de birbirlerine bağlamak veya geri döndürmek okunacak dua.

Kaybolan veya Terk Eden Kişiyi Geri Getirme Duası

Kaybolan veya Terk Eden Kişiyi Geri Getirme Duası
Kaybolan veya Terk Eden Kişiyi Geri Getirme Duası

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahim. Nâran ehâta bihim sürâdiguhâ ve in yesteğıysu yüğâsu bimâin kelmühli yeşvil vücuh. Bi’seş şerâbü ve sâet mürtefigâ. Ve inne Cehenneme lemuhitatün bil kâfirin. Vessemâi zâtil bürâu. Vel yevmil mev’ud ve şâhidin ve meşhud. Kutile eshâbül uhdud. Ennâri zâtil vekud. Nârullahil mukadetülletî tettaliu alel ef’ideh. Kezâlike tevakkadün nâra fi kalbi kezâ alâ mehabbeti kezâ bilmehabbetil kaviyyeti veşşedideti bihakkı hâzihil âyâtiş şerifeti bil aceli ves sür’ati.

Geri Getirme Tertibinin Uygulaması

Kaybolan, uzağa giden veya sebepsiz yere birbirlerini terk eden eşlerden birisini diğerine ısındırmak veya her ikisini de birbirlerine bağlama veya terk edip gittiği haneye dönmeye mecbur etmek için yukarıdaki âyeti kerimeler
iğne ile büyükçe üç adet mum üzerine yazılır. Sonra mumlardan birisi yakılır. Mumun yanması esnasında Yâsîn süresi okunmaya başlanır. Her mübîn kelimesine geldikçe niyet tekrarlanır.

Meselâ: “Bu mumun yandığı gibi filân kişinin kalbi de filân kişi için böyle yansın” denilir ve tekrar Yâsîn baştan ikinci “mübîn”e kadar okunur. Yine niyet
tekrarlanıp başa dönülür. Böylece yedi “mübîn”de başa dönülür ve sekizincide Yâsîn tamamlanır.

Eğer birinci mumun yanması bitmeden istenilen kişi gelmemişse ikinci
ve üçüncü mumlar da aynı şekilde yakılır. Hakkında bu tertip uygulanan kişi her nerede ve ne kadar uzakta olursa olsun derin bir sevgi ve heyecanla istenilen kişiye gelir.

Daha Fazla: Gizli İlimler

Continue Reading

Gizli İlimler

Karabiber Büyüsü İle Sevdiğini Kendine Bağlama

Evli çiftlerin ya da sevgililerin arasındaki soğukluğu gidermek için yapılan karabiber büyüsünün çok tesirli bir tılsım olduğu rivayet edilir.

Published

on

By

Sevdiğini Bağlama İçin Karabiber Büyüsü

Evli çiftlerin ya da sevgililerin arasındaki soğukluğu gidermek için yapılan “karabiber büyüsü”nün çok tesirli bir tılsım olduğu rivayet edilir.

Karabiber Büyüsü Ne İçin Kullanılır

Sevdiğinden karşılık göremeyen platonik aşıkların sıkça başvurduğu bu uygulama aslında aralarına soğukluk girmiş çiftleri, kısa sürede yeniden barıştırma yetisine de sahiptir. Rivayetlere göre bu uygulama sayesinde özellikle sevgi bağları daha güçlenir ve çiftlerin arasındaki ilgi ile alaka çok daha kuvvetli noktaya ulaşır.

Kaç Adet Karabiber Gereklidir

Bir çok farklı kaynakta bir çok farklı tarifi yapılan gerçek karabiber büyüsü için bazı tariflerde 12 karabiber, bazı tariflerde 21 karabiber bazılarında ise 41 karabiber büyüsü diye geçen bu aşk ve sevgi büyüsü için aslında karabiberin sayısının bir önemi yok.

Karabiber Büyüsünün Tesirli Olması İçin

Sevdiğinizi kendinize bağlamanın ilk şartı hislerinize gerçekten güveniyor olmanız ve halis niyet etmenizdir. İntikam için ve ya başka birine zarar vermek için yapılacak olan gerçek karabiber büyüsü başınıza büyük işler açabilir. İlk önce tartılmadan satın alınmış olması kaydı ile bir tutam karabiber içinden 41 adet karabiber ayrılır. Her bir karabibere tek tek olmak üzere 3 İhlas ve 1 Fatiha Sureleri okunur. Her okunan karabiber daha evvel hazırlanmış olan odun ve ya kömür ateşi üzerine atılır. 

Korunmak İçin Ayetel Kürsi

41 karabiber ile yapılacak olan karabiber büyüsü için gusül abdesti almış olmak gereklidir. Mangal yakılıp, 41 karabiberi hazırladıktan sonra abdestli bir şekilde okumaya başlamadan evvel her ihtimale karşı Ayetel Kürsi’yi okunur. Sağ, sol, ön, arka, ayak tarafı yani yere ve baş tarafın yani gökyüzüne birer defa okunup üflenir. Bu yapılırken her üflemede “Allahım sen beni görünmez varlıkların şerrinden koru” diye dua edilir.

Karabiber Büyüsünün Yapılışı 

Ateşin başına uygun bir şekilde oturulduğunda, ele alınan ilk karabiber ile okumaya başlanır. İhlas ve Fatiha surelerini okurken Besmele çekilmez. Her okunan karabiber ateşe atılırken de Allah’ım, sen filan kızı/oğlu filanın kalbini bana bağla. Bu karabiberin yandığı gibi benim için yansın tutuşsun, bensiz olamasın bensiz yapamasın” diye dua edilir. 41 karabiber bu şekilde tek tek okunup yakıldıktan sonra tam bir inançla dua ederek uygulama tamamlanır. Daha etkili olması için 3, 5, 7, 9, 11 gibi tek sayılı günlerde tekrar edilebilir. Bir de en önemli kurallardan biri olarak bu yapılandan hiç ama hiç kimseye bahsedilmez. 

Daha Fazla: Gizli İlimler

Continue Reading

Gizli İlimler

Hümeze Suresi ve Telepati Yeteneği

Hümeze Suresi”ni okumak suretiyle, telepati yeteneğini geliştirmek ve telepati yoluyla istediğimiz kişiyi etkilemek mümkün.

Published

on

By

Hümeze Suresi Vefki

Hümeze Suresi”ni okumak suretiyle, telepati yeteneğini geliştirmek ve telepati yoluyla istediğimiz kişiyi etkilemek mümkün.

Hümeze Suresi Vefki
Hümeze Suresi Vefki

Hümeze Suresi Okuyarak Telepati Yeteneği Nasıl Geliştirilir

Üç gün oruç tut. Yatsı namazından sonra tenha bir yerde ve tahareti kamile (yani tam bir temizlik halinde olarak) 100 istiğfar, 100 salavatı şerife, 7 tekbir oku. Bundan sonra dört rekat Allah rızası için namaz kıl. Birinci rekatta 10 İhlas, ikincide 20, üçüncüde 30, dördüncüde 40 İhlas oku. Selam verdikten sonra iki diz üzerine otur. Az da olsa sürekli olrak günlük ve aslibent otlarının buhurlarını yak. Ve üzerinde telepati yoluyla tesir etmek, etkilemek istediğin kimseyi düşünerek ve hayalinde karşına alarak, vefk üzerinde olduğu halde 333 kere Hümeze Suresi‘ni okur.

Hümeze Suresi

Hümeze Suresi
Hümeze Suresi

Arapça Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahıym. Veylün li külli hümezetin lümezeh. Ellezî cemea mâlen ve addedeh. Yahsebü enne mâlehu ahledeh. Kella yünbezenne fil hutameh. Ve mâ
edrâke mel hutameh. Nârullâhil mukadeh. Elletî tattaliu alel ef’ideh. İnnehâ aleyhim mü’sadeh. Fî amedin mümeddedeh.

Üçte 5 otuzda 6 ve her yüzde 10’ar kere aşağıdaki tevkili 41 kere oku. Okuma esnasında görünmek veya göstermek istediğin şeyleri, üzerinde tesir etmek istediğin kimseye icra edercesine düşünmek ve gücün yettiği nisbette fikri sabit halinde bulunmaya çalışmak lazımdır.

Okunacak Dua

Tevekkelü yâ huddâme bâzihis süratiş şerîfeti bihakkı mâ fîhâ mines sırri vel esrâ’ri ven nüri vel envâri izbebü ilâ fülânibni fülânete fî sıfâti ve hilyetî bi şehebin min semmin ve harâbin min nârin vadribuhü bi mekâmiin min hadîdin. Venzuru aleyhi bil katli vel azâbi hattâ izâ asbeha ve ye’tî ileyye hadlen zelîlen liyakdıye hâcetî ve matlubî âcilen ve mâ künnâ muazzibîne hattâ neb’ase rasülen elvâban elvâhan elvâhan el’acel el’acel el’acel essâah essâah essâah barekellahü fiküm ve aleyküm.

Yukarıda anlatılan uygulama ve dualara 3 veya 7 gece devam edilir.

Continue Reading
Advertisement

Facebook Sayfamızı Takip Edin

Advertisement
Advertisement

Popüler