Connect with us

Tesirli Dualar

Peygamberimizin Hastalandığında Okuduğu Dualar

Peygamber Efendimiz’in hastalara ve ağrısı olanlara karşı okuduğu şifa veren dualar…

Peygamberimizin hastalandığında okuduğu dualar. Peygamberimizin, kendisine bir hasta getirildiğinde ve hasta ziyaretinde okuduğu şifa duaları.

Peygamberimizin Hastalandığında Okuduğu Dualar -1

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril (a.s.) tedavi eder ve:

Peygamber Efendimizin Hasta Olduğu Zaman Okuduğu Dua
Peygamberimizin Hastalandığında Okuduğu Dualar -1

Türkçe Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

“Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.” derdi.(Müslim, Selâm 40)

Peygamberimizin Hastalandığında Okuduğu Dualar – 2

Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

Peygamberimizin Hastalandığı Zaman Okuduğu Dua 2
Peygamberimizin Hastalandığında Okuduğu Dualar -2

Türkçe Okunuşu: Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

Hazret-i Ayşe’den rivayete göre Nebiyy-i Ekrem kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlerdi;

Hastalık İçin Şifa Duaları 1

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

Anlamı: “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Yine Hazret-i Ayşe’den rivayete göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, kendisine bir hastanın şifa bulması için dua taleb edildiği zaman:

Hastalık İçin Şifa Duaları 2

Türkçe Okunuşu: Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Anlamı “Allah’ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifa bulur.” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

Diş Ağrısı İçin Dua

Diş Ağrısı İçin Dua

Türkçe Okunuşu: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

“Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

Diş Ağrısı İçin Vefk-i Şerif

Baş ve Diş Ağrısı İçin  

Yukarıdaki üçlü “vefk”i bir duvara çiz. Sonra eline küçük bir çivi ile bir çekiç al. Hasta elini başına veya dişine koysun. Sen de çiviyi vefkte bir yazılı hanedeki elif harfınin üzerine koyup bir Fatiha okuduktan sonra çekiçle çiviyi hafifçe elif harfine çak. Baş veya diş ağrısı durmuşsa çiviyi orada bırak. Geçmemişse çiviyi oradan çıkarıp ikinci hanedeki (B) harfi üzerine getir ve iki Fatiha okuyarak yine çiviyi hafiften çekiçle. Şayet yine geçmemişse çiviyi üçüncü hanedeki (C) harfınin üzerine koyup üç Fatiha okuyarak çiviye yine hafiften vur. En inatçı baş veya diş ağrıları bile üçe kadar mutlaka geçer.

Şayet geçmemişse hu minval üzere Fatiha’yı her hanede birer artırarak dokuzuncu haneye kadar çıkılır. Fakat bu çok enderdir.

Not: Ancak böyle yapmakla baş veya diş ağrısı geçiyor diye doktora gitmemek ve hastalığın nereden geldiğini öğrenip kökünden tedavi etmemek ileride daha büyük, daha ağır ve telafisi mümkün olmayan hastalıklara yol açabilir.

Hasta Ziyaretine Gidince Okunacak Dua

“Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.” (Heysemî, X, 180)

Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü’min yedi defa:

Hasta Ziyaretinde Okunacak Dua
Hasta Ziyaretinde Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.

“Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum!” derse muhakkak afiyet bulur. (Ebû Dâvud, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıbb, 32; İbn Hanbel, I, 239)

Nezle ve Burun Kanamasına İyi Gelen Dua

Sık sık nezle olan veya burnu kanayan kimse; temiz bir kağıda aşağıda yazılı duayı yazıp, üzerinde taşırsa hem nezleden kurtulur hem de burun kanamasından halas olur. Yazılacak dua:

Nezle ve Burun Kanaması İçin Okunacak Dua
Nezle ve Burun Kanaması İçin Okunacak Dua

Okunuşu: Kûf eyyüher rüafü an hamili kitabi haza bi hakkı’ vahıdil kahharil azizil cebbarillezi yef’alü ma yeşau ve yahtaru ve Ia tüdrikuhül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar*

Mübtela olduğu nezleden kurtulmak isteyen kimse sabah ve akşam avucuna biraz su alıp üzerine ) kere bu duayı okur ve burnuna çekerse çok kısa zamanda nezleden kurtulur.

Peygamber Efendimizin Sara Hastasına Duası

İbn Abbas’dan (r.a.) rivayete göre Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’e bir hâtûn müracaat edip: “Ya Resûlallah, ben sara illetine duçar oluyorum. Hem de sara hâlinde açılıyorum. Allah Teala’ya dua ediniz ki, bu illeti benden izâle eylesin” dedi. Resûl-i Ekrem Efendimiz kadına hitaben: “ Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Tealaya dua edeyim,” buyurdu. Sonra o hatun: “Yâ Resûlallah, böylece sabrederim. Yalnız sar’a halinde açılmamam için Allah Teâlâ Hazretlerine dua ediniz” dedi. Resûlullah Efendimiz de, o halinde açılmaması için dua buyurdular. (Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54) Nebiyy-i Ekrem şöyle buyururlardı:

Sara Hastalığı İçin Okunacak Dua
Sara Hastalığı İçin Okunacak Dua

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifa bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

Sara Hastalarına Okunacak Dua

Sara tutan bir hastaya üç veya yedi gün 41 kere Maun Suresi okunur ve bir bardak suya da nefes edilerek içirilirse hasta Allah’ın izniyle şifaya kavuşur. Yine bu maksadı temin etmek için Cin Suresi yazılıp hastanın boynuna takılır ve yedi gün de hastaya ve bir bardak suya günde yedi kere Cin Suresi okunup nefes edilir ve hastaya bu su içirilirse bu da sarayı geçirir.

Sara Hastalığının Tedavisi İçin

Sara hastalığının tedavisi için hastanın boyu uzunluğunda yedi kat bir pamuk ipliğine bir kere Cin Suresi okunup ipliğe bir düğüm yapılır. Sonra 39 kere yine Cin Suresi‘ni Şetata’ya kadar okuyup her defasında ipliğe birer düğüm yapılır. Kırk birinci düğümü yaparken Cin Suresi‘ni baştan sona kadar okumalı, düğümlemeli ve sonra ipliği avucuna alıp üzerine yedi Fatiha, yedi Ayetel-Kürsi, yedi İhlas-ı Şerif, yedişer Muavvizeteyn  (Felak ve Nas sureleri) okuyup nefes ettikten sonra iplik hastanın beline bağlanır ve kendi düşünceye kadar bırakılır. Bu uygulama bizzat hastanın yanında yapılır ve her okudukça hastaya da nefes edilir.

Sara, Ümmü Sübyan ve Sık Bayılan Kimseler İçin Dua

Sara, Ümmü Sübyan, sık sık bayılma gibi dertlerden muzdarip olanlar için aşağıdaki vefk ve beraberinde okunacak bazı ayetlerin şifaya vesile olacağı umulur.

Aşağıdaki vefkin etrafına Besmele-i Şerife ile Fatiha Suresi’nin harflerini bitişik olmayarak yani ayrı ayrı, harf harf ve çok dikkatle hiç eksiksiz yazıp etrafına da 66 Lafza-i Celal (Allah ismi) usul-ü veçhiyle yazılır. Vefkin altına da şifa ayetleri, hıfz yani koruma ayetleri, tahfif yani kolaylık, İhlas Suresi ve Muavvizeteyn (Felak ve Nas) sureleri yazılıp üzerine de 41 defa da Fatiha Suresi okunur ve günlükle buhurlanır. Üzerine yedi katlı naylon sarılıp bezle dikilir ve hastanın boynuna takılır.

Sara Ümmü Sübyan ve Bayılma İçin Dua
Sara Ümmü Sübyan ve Bayılma İçin Dua

Bel Ağrısı İçin Okunacak Dua

Bel ölçüsüne göre üç katlı pamuk ipliği hazırlanır ve üzerine her düğümde yedi kere okumak suretiyle yedi düğüm yapılır. Düğümlerde okunacak ayeti kerime:

Bel Ağrısı İçin Okunacak Dua

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahıym. Ve kul câel hakku ve zehekal bâtılü innel bâtıle kâne zehukâ* Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîne ve lâ yezîdüz zâlimîne illâ hasârâ. ‘

Sonra iplik avuçta toplanıp üzerine yedi defa: “Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym” denir ve her defasında ipliğe nefes edilir ve iplik bele bağlanır. Kendi düşünceye kadar belde bırakılır. İki üç gün zarfında bel ağrısı Allah’ın izniyle tamamen geçer.

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Kuran ve Meali

Advertisement
6 Comments

6 Comments

  1. Pingback: Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin - Paranormal Haber

  2. Pingback: Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir - Paranormal Haber

  3. Pingback: Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin - Paranormal Haber

  4. Pingback: Ruhsal Tedavi Duası - Paranormal Haber

  5. Pingback: Nezle ve Burun Kanamasına İyi Gelen Dua – Paranormal Haber

  6. Pingback: Peygamberimizin (asm) göz değmesi karşısında ondan korunmak için hangi duaları okuduğunu ve neler yaptığını Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır... - Paranormal Haber

Soru Sor - Fikrini Yaz