Connect with us

Tesirli Dualar

Eşini Kendine Bağlamak ve Aile Saadeti İçin Dua

Eşler arasındaki geçimsizliği düzeltmek, bozulmuş olan yuvanın saadetini temin etmek ve eşini kendine bağlamak için dua bağlama duası.

Eşler arasındaki geçimsizliği düzeltmek, bozulmuş olan yuvanın saadetini temin etmek ve eşini kendine bağlamak için dua bağlama duası.

Eşler arasındaki geçimsizliği düzeltmek, bozulmuş olan yuvanın saadetini temin etmek veya her hangi bir tesir altında karısını veya kocasını terk eden, sevmeyen, kaçan çiftlerin birleşmesi için dua, kocayı kendine bağlamak için dua, eşini kendine bağlamak için dua, bağlama duası.

Eşini Kendine Bağlamak ve Aile Saadeti İçin Dua

Eşler arasındaki geçimsizliği düzeltmek, bozulmuş olan yuvanın saadetini temin etmek veya her hangi bir tesir altında karısını veya kocasını terk eden, sevmeyen, kaçan çiftlerin birleşmesi ve barışması ve yuvanın tekrar kurulup yürümesi maksadı ile aşağıda yazılı Fatiha-i Şerif’in duasını iki nüsha olarak yazıp veya yazdırıp birini üzerinde taşıyan ve diğerini siyah bir ibrişimle rüzgâra maruz bir mahalle asan kimse kısa bir zamanda arzu ve muradına erer.

Eşini Kendine Bağlamak İçin Okunacak Dua 1

Dualar yazıldıktan sonra üzerlerine 101 defa sure-i Fatiha, yedi kere de yazılmış olan dua okunur. Yazarken ve okurken güzel kokulu bir buhur yakılmalıdır:

Okunuşu: Bismillâhirrnhmânirrahıym. Elhamdü lillâhi rabbil âlemin. Yahmedü ve yütıy’u fiilanübnü fülanete li fülâneti binti fülânete tâaten lillâhi teâlâ vili fâtihatil kitâbiş şerîfeh. Er rahmânir rahıym. Yerhamü fülânübnü fülânete li fülani binti fülânete tâaten lillâhi teâlâ veli fâtihatil kitâbiş şerîfeh. Mâliki yevmid dîn. İmteleke fülanilbnü fülânete li fülâne binti fülânete imtilâke ubudiyyetin ve re’fetin ve rahmetin ve şefkatin tâaten lillâhi teâlâ ve li fâtihatil kitâbiş şerifeh. İyyâke na’büdü. Yı’büdü fülânübnü fülânete li fülâneti binti fülânete tâaten lillâhi teâlâ ve li fâtihatil kitâbiş şerifeh. Ve iyyâke nesteıyn.

İsteâne fülanetü binti fülânete billahi ve bi sirri fâtihatil kitâbiş şerifeti alâ fülanibni fülânete en yütıy’ahü rağaben ve rehaben sirran ve cehren tâaten ve mehabbeten lehâ ve ikbâlen fil ef’âli vel akvâli vesteâne billâhi aleyhi ve bi sirri fâtihatil kitâbiş şerifeti ve lil imtisâli lehâ ve tahte irâdetihâ ve li yeküne mutâvean lehâ kel a’mâ vel asammi bi sirri fâtihatiş şerifeh. İhdinas sırâtal müstekıym. İhtedâ vestekâme fülâübnü fülânete li fülâneti binti fülânete istikâmeten tâmmen ve mehahbeten kâmileten ve ubudiyyeten ve sem’an ve huduan fi kavlihâ min ğayri rucuin tâaten lillâhi teâlâ veli sirril fâtihatiş şerifeh.

Sırâtallezine en’amte aleyhim. En’ım fülânebni fülânete li fülâneti binti fülânete bi cemiy’ı mâ yatlübü minhâ ve mâ yercühâ tâaten lillâhi teâlâ ve li fâtihatil kitâbiş şerifeti mehabbeten ve şefkaten ve rahmeten. Ğayril mağdubi aleyhim velad dâllîn. Dal, dal, dal yâ fülânebni fülanete fi mehabbeti ve aşkı fülâneti binti fülânete tâaten lillâhi teâlâ ve li fatihatiş şerifeh. Amin. Ve neza’nâ mâ fi sudurihim min ğıllin ıhvânen alâ sürurin mütekâbilin. Lev enfakte mâ fil erdi camian ma ellefte beyne kulubihim ve lâkinnellâhe ellefe beyneküm innehu azizün hâkim.

Rabbenâ inneke câmiun nâsi Ii yevmin lâ raybe fih* innellâhe la yuhlifül miâd. Allâhümmecma’ beynehümâ inneke ala külli şeyin kadir. Bi rahmetike yâ erhamer râhımîn. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasıfün. Ve selâmün alel murselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin. Ve salleliâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme tesliymen kesîrâ*

Önemli İzah

Filan bin filane yerine sevmesi istenen kimsenin ismi yazılacak. Meselâ Mehmed bin Fatıma diye yazdığımız zaman Fatmanın oğlu Mehmet diye yazmış oluruz. Arapçalarda matlubun adı evvel, annesinin ismi sonra gelir. Li fiilânete binti fülânete dediğimiz yere de sevilmesini isteyen hanımın ismi kızı kelimesi yerine binti daha sonrada anne sinin ismi yazılır. Meselâ: Hatice’nin kızı Sevim için yazılıyorsa Sevim binti Hatice diye yazacağız. `

Daha Fazla: TESİRLİ DUALAR

Aldatan Kocayı – Eşi Zinadan Men Etmek İçin Dua

Büyü Nasıl Bozulur Büyü Bozma İçin Yapılması Gerekenler

İstihare Duası ve Uygulama Yöntemleri

Kuran ve Meali

Advertisement
7 Comments