Hastalıklara Karşı Lev Enzelna Duaları ve Zikirleri

Lev Enzelna duaları ve zikirleriyle hastalıklarınızdan kurtulun. Sağlığınızı güçlendirmek için Allah’a yönelin. Detaylar için makalemizi okuyabilirsiniz.

Lev Enzelna olarak bilinen Haşr suresinin son 3 ayeti (Hüvellahüllezi) şifa, şehitlik, günahların affı, korunma, zeka ve hafızanın gelişmesi ile ağrıların giderilmesi için belirli şekillerde okunur.

Geçmiş ve Gelecek Günahların Bağışlanması İçin

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu mübarek ayetler hakkında buyurdular ki: “Her kim Haşr Suresini okursa, Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlar.” [1]Kadı Beyzâvî, Beyzâvî Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vîl). Bir başka hadisi şerifte ise bu husus şöyle zikredilmiştir: “Her kim Haşr Suresi’nin sonunu okur da o gün veya gece ölürse yapmış olduğu bütün günahları silinir.” [2]Suyuti, Dürru’l-Mensûr, 8/122

Ölünce Şehit Sayılmak İçin

Enes bin Malik’ten (r.a.) rivayet edildiğine göre; Peygamber bir kişiye, yatağına yatacağın vakit Haşr Suresini okumayı vasiyet etmiş ve: “Ölürsen, şehid olarak ölürsün” veya “cennet ehlinden olursun” buyurmuştur. [3]Münziri, Tergib ve Terhib Başka bir hadisi şerifte ise bu konu şöyle ifade edilmiştir:

“Her kim sabah olduğunda Haşr suresinin sonundan 3 ayet okursa Allah o kişiye akşama kadar dua ve istiğfar etmek üzere 70.000 melek görevlendirir. O gün ölürse şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır. [4]Tirmizi, Fedâilül-Kur’ân, 22; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/26 “Kim sabaha ulaştığında Haşr Suresinin sonundan üç ayet okur, sonra da o gün ölürse o şehitler mührü ile mühürlenir! Akşama ulaştığında okur da o gece ölürse şehitler mührü ile mühürlenir. [5]Dârimi, Fedâilül-Kurân, 22,no.3426

Okuduğu Gün Ölen Cennete Girer

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Her kim sabahladığında üç kere ‘Eûzü billahissemî’ıl alîmi mineşşeytânirracîm.’ der. Sonra Besmele ile beraber Haşr suresinin 21-24. ayetlerini okursa ve o gece veya gündüz ölürse, muhakkak cenneti kendisine vacip kılmış olur. [6]Suyutî, Câmi’ussağir, 6/201,no.8943; Beyhaki, Şü’abül-İmân, 2/492

Hastalıklara Şifa İçin

Elini başının üzerine koyduktan sonra üç kere “Euzü billahissemî’ıl alîmi mineşşeytânirracîm.” deyip, Haşr suresinin son üç ayetini yani Lev Enzel’yı okumanın ölüm dışında bütün hastalıklara şifa olacağı bildirilmiştir.

Zeka ve Hafızayı Geliştirmek İçin

Ebu Abdullah Cafer ibn Muhammed şöyle demiştir: Kim Haşr suresini yazıp onu temiz su ile yıkar ve sonra o sudan içerse mükemmel bir zekâ, hafıza ve büyük bir akıl sahibi olur.

Baş ve Kulak Ağrısının Geçmesi İçin

Ali ibn Ebi Talib, Haşr suresinin son ayetlerinin baş ağrısına şifa olduğunu söylemiştir.

İş ve Görevlerin Kolaylaşması İçin

Hüvellahüllezi‘yi (Lev Enzelna) 40 gün boyunca okuyanın en zor görevleri gerçekleştirmesinin dahi kolay bir hale geleceği rivayet edilmiştir.

Koruyucu Melek Görevlendirilmesi İçin

Allah Teala’nın, Lev Enzelna olarak bilinen Haşr suresinin son 3 ayetini okuyan her zaman koruması için bir melek görevlendireceği haber verilmiştir. Cuma gecesi sabaha kadar okunduğunda ise her türlü beladan koruduğu bildirilmiştir.

Lev Enzelna – Hüvellahüllezi

Hastalıkla Şifa Lev Enzelna
Hastalıkla Şifa Lev Enzelna

Okunuşu. Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelnâ hâzâlkurâne ‘alâ cebelin leraeytehu haşi’an mutesaddi’an min haşyetillâhi ve tilkel emśâlu nadribuhâ linnâsi le’allehum yetefekkerûn. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu ve‘âlimu-lġaybi ve-şşehâde(ti)(s) huverrahmânurrahîm. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huvelmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir subhânallâhi ‘ammâ yuşrikûn. Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîssemâvâti vel-ardi vehuve-l’azîzulhakîm.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır.

O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. “

Dipnotlar

Dipnotlar
1Kadı Beyzâvî, Beyzâvî Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vîl).
2Suyuti, Dürru’l-Mensûr, 8/122
3Münziri, Tergib ve Terhib
4Tirmizi, Fedâilül-Kur’ân, 22; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/26
5Dârimi, Fedâilül-Kurân, 22,no.3426
6Suyutî, Câmi’ussağir, 6/201,no.8943; Beyhaki, Şü’abül-İmân, 2/492
Keşfet
1 Comment
  1. […] Suyuna Okunan Şifa Duaları * Hastalıklara Şifa Lev Enzelna * Cilt Hastalıklarının Tedavisi İçin Müminün Suresi * Google Haberler’de Takip […]