Hadislere Göre Küçük Abdest Bozulacak Yerin Özellikleri

Küçük abdest bozmak için uygun olan yerlerin özelliği nedir? Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bu husustaki tatbikatı ne şekildeydi?

ِِِ ٣-َحَّدَثنيَشْيٌخَقاَل:َلَّماَقدَمَعْبُدَاّٰهللْبُنَعَّباٍساْلَبْصَرَةَفَكاَن

ُيَحِّد ُث َعْنَأِبي ُموَسى،َفَكَت َب َعْبُدَاّٰهِللِإَلىَأِبي ُموَسىَيْسَأُلُه َعْنَأْشَياَء،

َِِِِِ َفَكَتبِإَليهأبوموسىِإّنيُكْنُتمعرسولَاّٰهللَصَّلىَاّٰهللَعَليهوسَّلمَذاَت

ََيوٍمَفأراَدأْنَيبوَلَفأَتىَدمًثافيأْصِلِجَداٍرَفباَل،ُثمَقاَل َصَّلىَاّٰهللَعَليه َََُُّْْ

َوَسَّلَم:«ِإَذاَأَراَدَأَحُدُكْمَأْنَيُبوَلَفْلَيْرَتْدِلَبْوِلِهَمْوِضًعا».

Ebû Teyyâh (Asıl adı Yezid b. Humeyd’dir.) hocalarından birinin kendisine şöyle dediğini nakletti: Abdullah bin Abbas Basra’ya gelince Ebû Musâ’dan hadis rivâyet ediyordu. Abdullah, Ebû Musâ’ya bazı şeyler sormak için mektup yazdı. Ebû Musâ da O’na şöyle cevap verdi: Bir gün ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunuyordum. Küçük abdest bozmak istedi, bir duvarın dibinde yumuşak bir yere geldi, abdestini bozdu, sonra şöyle dedi: “Sizden biriniz, küçük abdest bozmak istediğinde idrarının (üzerine sıçramaması için yumuşak bir) yer arasın.”

Hadisin Açıklaması

Hadis metninde geçen “demes” yumuşak bir yer demektir. Kumu birbirine kenetlenmemiş ve donmamış kumluk yere de demes denir. Başkasının duvarı dibine hiç kimse izinsiz abdest bozma hakkına sahib değildir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başkasının duvarı dibine izinsiz abdest bozmasına imkan yoktur. Bu duvarın yıkık, sahipsiz bir duvar olması veya sahipli olsa bile Hz. Peygamber’in ondan uzak durmuş olması ihtimali vardır. 

Sahrada küçük abdest bozarken taş üstüne sert yere ve rüzgâra karşı abdest bozmak doğru değildir. Çünkü bu şekilde küçük abdest bozmak üstü başı kirletir. İşte Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu mahzûrun önlenmesi için sahrada abdest bozanların önce yumuşak bir yer hazırlayıp, sonra abdestlerini bozmalarını emrederek bu mevzuda bize bir edeb öğretmiştir.

Kaynak: Sünen-i Ebu Davud

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
Abone Ol

Düşünceni veya kendi yaşadıklarını yazmak ister misin?