Cinlerin Yaratılış Tarihi

0
(0)

İmam Şibli‘nin Cinlerin Esrarı adlı eserinde yer alan bilgilere göre cinlerin yaratılış tarihi hakkında bilinenler…

Ebu Huzeyfe, (El- Mubte adlı eserinde) der ki: “Bize Osman, ona da Bekir bin El – Ahnes’in anlattığına göre; Abdurrahman bin Sabit El Kureyşi Abdullah bin Amr bin El As’dan (r.a. ) şöyle nakletmiştir “Allah-ü Teala Cinleri, Adem’den iki bin sene evvel yaratmıştır.”

Ehli Sema

Cuveybir, Ed Dahhak’dan naklettiğine göre; İbni Abbas (r.a.) şöyle buyurmuştur: “Cinler yeryüzünün, melekler de gökyüzünün sakinleri idi. Her semanın bir melaikesi vardı. Ehl-i semanın her birinin kendilerine has namaz, tesbih ve duaları vardır. Her ehl-i sema, altındaki diğer ehl-i semaya kıyasla daha çok ibadet ederler. Dua, namaz ve tesbih hususunda onlardan daha fazladır. Böylece melekler göklerin, cinler de yerlerin mimarları olmuşlardır. Bazılarına göre onlar yeri tam iki bin sene imar etmişlerdir. Diğer bir kısım alimlere göre ise kırk yıl imar etmişlerdir. 

Cinlerin Babası Sumiy

İshak diyor ki Ebu Ravk İkrime’den, o da İbni Abbas’tan rivayet etmiştir: “Cenab-ı Hak, cinlerin babası Sumiy’i yaratınca ona ‘İste bakalım’ dedi. O da ‘Ben şunu isterim; biz görelim ama görünmeyelim, ölünce toprak altında kayıp olalım, yaşlı olanımız gençleşsin’ diye dilekte bulundu. 

Bu istek kendisine verildi. Hakikaten onlar görürler, görünmezler, öldüklerinde toprak içinde kaybolurlar, yaşlıları erzel-i ömürdeki, bir sabi haline gelinceye kadar ölmez. Sonra Adem’i yarattı ve ona dile benden buyurdu. O da Cebeli (dağı veyahut Cennet’i) diledi. Dağ (cennet) kendisine verildi.

Cinlerin Peygamberi

İshak diyor ki bana Cuveybir ile Osman anlattılar: “Allah cinleri yarattı ve onlara yeri imar etme işini verdi. Allah’a uzun zaman ibadet ettiler. Sonra Allah’a asi gelerek kanlar akıttılar (cinayet işlediler). Aralarında Yusuf adında bir melek bulunuyordu, (bu onların peygamberi idi) onu öldürdüler. Bunun üzerine Allah onlara dünya semasında bulunan meleklerden bir ordu gönderdi. Bu ordunun adı “Cin” idi. Aralarında iblis de vardı. Dört bin kişiye kumanda ediyordu. Yeryüzüne indiler, yeryüzünü onlardan kurtardılar ve onları denizlerdeki adalara sürdüler. İblis, beraberindeki askerle birlikte, yeryüzünden hoşlandıkları için oradan ayrılmadılar.

İblis İnsanın Yaratılacağını Öğrenince

Muhammed b. İshak Habib bin Ebi Sabit’den naklediyor: “İblis ve askerleri yeryüzünde, Adem (a.s.) yaratılmazdan önce tam kırk yıl ikamet etmişlerdir. İdris El Evdi Mücahid’den naklediyor: “İblis gök ve yerdekilerin başı idi. Arş’ta; yeryüzüne bir halifenin gönderileceği yazılı idi. İblis bunu gördü ve okudu. Cenab-ı Hak, meleklere Adem Aleyhisselam’dan bahsedince; İblis, meleklere Allah tarafından ona secde ile emredileceklerini bildirdi.

Ve içinden ‘Ben ona secde etmeyeceğim.’ dedi ve bunu gizledi. Meleklere, Allah’ın yeryüzünde kan döken ve yeryüzünü ifsad eden birini halife olarak göndereceğini ve ona secde edilmesini emredeceğini anlattı. Allah “Yeryüzünde ben bir Halife yaratacağım.” deyince; melekler, önceden İblis’ten aldıkları talimatı ileri sürerek ’Yeryüzünü ifsad edecek, kan akıtacak birini mi halife yapacaksın?’ dediler.”

Mükatil ve Cuveybir Ed Dahhak yolu ile İbni Abbas’dan (r.a.) naklediyor: “Allah Adem’i yaratmak istediği zaman, meleklere ‘Ben, yeryüzünde bir Halife yaratacağım.’ dedi. Bunun üzerine melekler dediler ki ’Yeryüzünü ifsad edecek birini mi yaratacaksın?’ Bunu dediler çünkü onlar orada kalmayı ve ibadet etmeyi sevmişlerdi.”

İbni Abbas (r.a.) diyor ki “Melekler gaybı bilmiş değildirler. Onlar sadece ademoğullarını cinler gibi kabul ettiler. Önceden cinlerin yeryüzünü ifsad edip kanlar döktüklerini biliyorlardı. Bundan ademoğullarının da aynı şeyi yapacaklarını anladılar. Çünkü cinler, Yusuf ismindeki peygamberlerini öldürmüşlerdi.”

Cüveybir El Dahhak’dan, İbni Abbas’ın (r.a.) şöyle dediğini naklediyor ”Allah onlara peygamber göndermiş, kendisine itaati terk edip birbirlerini öldürünce melekler ‘Yeryüzünü ifsad edecek, birbirlerinin kanına girecek insanları mı göndereceksin?’ dediler. Allah onlara ‘Siz bilemezsiniz, ben bilirim’ diye cevap verince melekler korkmaya başladılar. Arşa sığınıp orada Allah’a istiğfarda bulundular, devamlı tavaf edip Allah’a yalvardılar. Allah onlara ‘Ben, sizin bilmediğinizi bilirim. Yeryüzünün halifesi de Adem’dir, bunu da iyi bilirim. Yeryüzüne yerleşecek olan ve orasını imar edecek olan Adem ve onun oğullarıdır. Siz ise gökyüzünün imarcılarısınız.’ buyurdu.

İbni Cureyc’in bize verdiği haber: Allah, ‘Yeryüzünde bir halife yaratacağım’ deyince melekler aralarında konuştular. Bunun üzerine Allah onlara ‘Sizin bilmediğinizi ben bilirim, gizli tuttuklarınızı da bilirim!’ buyurdu. 

Onların gizledikleri şeye gelince; Cenab-ı Hak onlara ‘Yeryüzünde bir Halife yaratacağım’ dediğinde onlar kendi kendilerine ‘Varsın yaratsın; yaratacağı şey bizden şerefli ve üstün olmayacak ya!’ dediler. Nihayet Allah Adem’i yaratıp, meleklere, ona secde etmelerini emredince bu defa aralarında ‘Her ne kadar o, bizden Allah katında daha şerefli ise de biz ondan daha çok biliriz, bilgi bakımından o bizden geridir.’ dediler. Sonra Adem’e, Allah bir çok isimleri öğretip, Adem onlara, bu isimlerden haber verince, bu defa Adem’in onlardan daha bilgili olduğunu da anladılar.”

Meleklerin Cinlerin ve Şeytanların Sayısı

Zemahşeri (Rebi’ül Ebrar) adlı kitabında der ki: Ebu Hüreyre şöyle bir hadis rivayet etmiştir: “Allah, mahlukatı dört sınıf olarak yaratmıştır: Melekler, şeytanlar, cinler ve insanlar. Sonra bunları on kısma ayırmıştır: Bunlardan, onda dokuzunu melekler, diğer birini de şeytanlar, cinler ve insanlar kılmıştır.

Sonra bu üçü de ona bölmüş, dokuzunu şeytanlar, birini cin ve insanlar kılmıştır. Sonra cinleri ve insanları da ona ayırmıştır. Ondan dokuzunu cinler, birini de insanlar kılmıştır…” Bundan şu netice elde edilir: Bütün mahlukata oranla, insan binde bir, cin binde dokuz, şeytanlar binde doksan, melekler binde dokuz yüzdür. Allah en iyi bilendir.”

Kaynak: İmam Şişli, Cinlerin Esrarı, s; 19-22.

Ana Sayfa

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet
1 Comment
  1. […] dağlarına çıkmıştım. Asasına dayanarak bir ihtiyar geldi. Efendimiz (s.a.v.) “Sen cinlerin yürüyüşü ile yürüdün, sesin de keza öyle” buyurunca, ihtiyar “Evet” dedi. […]