Cinlere Karşı Tesirli Bütün Ayetler

438
0
(0)

Cinlere karşı tesirli bütün ayetler. Cinlerin muhtelif tesirlerine karşı okunabilecek ayetler peygamber efendimiz tarafından belirlenmiş ve uygulanmıştır.

Cinlere Karşı Tesirli Bütün Ayetler

Cinlerden şikayeti olan hastanın sağ tarafına oturup, elini hastanın kafasına koyup, yavaş yavaş aşağıdaki ayeti kerimeleri hastanın sağ kulağına okursun. Biiznillahi Teala her türlü cin şerrine şifa olur. Ayrıca muhtelif İslam alimleri bu ayetlerin her çeşit hastalığa ve hatta ölümden başka her şeye şifa olduğunu beyan etmişlerdir.

Cinlere Karşı Okunacak Ayetler

Okunması gereken ayeti kerimeler şunlardır: Fatiha Suresi. Bakara Suresi: 1-5 ve 163-164 ve 255-257 ve 285-286. Ali İmran Suresi: 18-19. Araf Suresi: 54-56. Rahman Suresi: 33-36. Haşr Suresi: 21—24.Cin Suresi: 1-9. İhlas Suresi. Felak Suresi. Nas Suresi.

Fatiha Suresi

Yağmur Suyuna Okunan Şifa Duaları

Bismillâhirrahmânirrahim. Elhamdü lillâhi rabbil âlemin. Errahmânir rahim. Mâliki yevmid din. İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtalleziyne en’amte aleyhim, ğayril mağdâbi aleyhim veleddâllin.

Bakara Suresi: 1-5, 163-164, 255-257 ve 285-286

Bakara Suresi 1 - Cinlere Karşı Tesirli Ayetler
Bakara Suresi 2 - Cinlere Karşı Tesirli Ayetler
Bakara Suresi 3 - Cinlere Karşı Tesirli Ayetler

Elif Lâm Mim * Zâlikel kitâbü lâ raybe fiyhi hüden lil müttekiyne* Elleziyne yü’minune bilğaybi ve yükıymunes salâte ve mimmâ razeknâhüm yünfikune * Velleziyne yü’minüne bimâ ünzile ileyke vemâ ünzile min kablike ve bil’âhirati hüm yukınune * Ülâike alâ hüden min rabbihim ve ülâike hümül müflihün. Ve ilâhüküm ilâhün vâhıdün, lâ ilâhe illâ hüver rahmânür rahim * İnne fi halkıs semâvâti vel erdı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fülkillezî tecrî fil bahri bimâ yenfeun nâse vemâ enzelelahü mines semâi min mâin feahyâ bihil erda ba’de mevtihâ ve besse fiyhâ min külli dâbbetin ve tasriyfir riyâhi ves sehâbil müsehhari beynes semâi vel erdı leâyâtin likavmin ye’kılune.

(Ayetel Kürsi) Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyum lâ te’huzühü sinetün velâ nevmün lehâ mâ fis semâvâti vemâ fil erdı men zellezî yeşfeu ındehu illâ biiznihî ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm velâ yühiytune bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel arda velâ yeudühu hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm *

Lâ ikrâhe fid diyni kad tebeyyener rüşdü minel ğayyi femen yekfur bit tâğuti ve ü’min billâhi fekadis temseke bil urvetil vüska lenfîsâme lehâ vallahü semiy’un aliym * Allahü veliyyülleziyne âmenu yuhricühüm minez zulümâti ilen nuri velleziyne keferu evliyâühümüt tâğutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümâti ülâike ashâbün nâri hüm fiyhâ hâlidun.

(Amenerrasulü) Amener resulü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minüne küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî lâ nüferriku beyne ehadin min rusülihî ve kalu semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykel mesıyr * Lâ yükellifüllahü nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesiynâ ev ahta’nâ, rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehü alelleziyne min kablinâ, rabbenâ velâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bihî, va’fü annâ vağfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirin.

Ali İmran Suresi: 18 – 19

Ali İmran Suresi: 18 - 19 - Cinlre Karşı Tesirli Ayetler Dualar

Şehidellahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bilkısti lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül hakiymü * İnned diyne ındellahil islâmü ve mahtelefelleziyne utül kitâbe illâ min ba’di mâ câehümül ılmü bağyen beynehüm vemen yekfur biâyâtillâhi feinnellahe seriy’ul hısâb.

Araf Suresi: 54 -56

Araf Suresi 1- 54 -56
Araf Suresi 2- 54 -56

İnne rabbekümüllahüllezî halekas semâvâti vel erdı fi sitteti eyyâmin sümmestevâ alel arşi yuğşil leylen nehâra yetlubühu hasiysen veş şemse vel kamera ven nücume musehharâtin biemrihî elâ lehül halku vel emru tebârekellahü rabbül âlemiyne * Üd’u rabbeküm tadarruen ve hufyeten innehu lâ yühıbbül mu’tediyne * Ve lâ tüfsidü fil erdı ba’de ıslâhıhâ ved’uhü havfen ve tamaen inne rahmetellahi kariybün minel muhsiniyne.

Rahman Suresi: 33 -36

Rahman Suresi: 33 -36 Cinlere Karşı Tesirli Ayetler Dualar

Yâ ma’şeral cinni vel insi inisteta’tüm en tenfüzu min aktâris semâvâti vel erdı fenfüzu lâ tenfüzune illâ bisultânin * Febieyyi âlâi rabbikiimâ tükezzibâni * Yurselü aleykümâ şüvâzun min nârin ve nühâsun felâ tentesırâni * febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibâni.

Cinlere Karşı Haşr Suresi: 21 -24 (Lev Enzelna)

Haşr Suresi 21 -24 Cinlere Karşı Tesirli Ayetler Dualar

Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin leraeytehu hâşian mütesaddian min haşyetillâhi ve tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerune * Hüvellahüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahîmü. Hüvellahüllezî lâ ilâhe illâ hüve, elmelikül kuddâsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbiru, sübhânellahi ammâ yüşrikune * Hüvellahül hâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ, yüsebbihu lehü mâ fis semâvâti vel ardı ve hüvel aziyzül hakîm.

Cinlere Karşı Cin Suresi: 1 – 9

cin Suresi - Cinlere Karşı Tesirli Ayetler Dualar

Kul uhıye ileyye ennehiistemea neferun minel cinni fekalu innâ semi’nâ kur’ânen aceben * Yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen müşrike birabbinâ ehaden * Ve innehu teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden * Ve innehu kâne yekulü sefihünâ alâllahi şetatan * Ve innâ zanennâ en len tekulel insü ve! cinnü alâllahi keziben *

Ve ennehu kâne ricâlün minel insi yeuzâne biricâlin minel cinni fezâduhüm rahekan Ve ennehüm zannu kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden * Ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben Ve ennâ künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen. yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden.

Cinlere Karşı Tesirli Diğer Sure ve Ayetler

Cinlerin zararları ve tesirlerine karşı Peygamber Efendimiz tarafından okunması tavsiye edilen diğer sure-i şerifler ise hemen herkesin bildiği; İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Bunların yazım ve okunuşlarını bulmak çok kolay olduğu için burada ayrıca yer vermeye gerek görmüyoruz.

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

ParanormalHaber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin