İçeriğe geç

Cinlerden Korunma Duası

Okunduğunda yazıldığında veya üzerinde taşındığında her türlü cin, şeytan, ifrit, marid vb. şerli yaratıkların şerrinden koruyan 2 adet cinlerden korunma duası.

Cinlerden Korunma Duası (1)

Korunma Duaları – Her türlü cin, şeytan, ifrit, marid veya bunlara benzer diğer şerli varlıklardan korunmak için:

  1. Pazar günü veya pazartesi veya cuma günü
  2. Oruç tutar olduğun halde
  3. Bir beyaz kağıda
  4. Halvet (ıssız) bir yerde
  5. Zağferan, gül suyu temin edilebilirse azcık da misk ile
  6. (1) Fatiha (1) Ayetel Kürsi (1) Amenerrasülü (3) İhlası şerif (1) Felak ve Nas
  7. Ve ekteki duayı yazıp daima taşımalıdır.

Sabah ve akşamda 1 defa veya 3 defa veya daha fazla okumak çok faydalıdır.

Dua budur:

Cinlerden Korunma Duası
Cinlerden Korunma Duası

Okunuşu

Bismillahil kaviyyul metin zülhavli velkuvvetil mütekebbiril kahhariş şedid zülbatşi mani-il vafi mü-izzü

abdihi bi-esmaihi ve sıfatihi ve müzillü men adehü biceberutihi vekibriyaihi fehüvallahüllezi layüdrikü

bivehmin vela yahilü fi aklin vela yümessilü fi nefsin vela yutesavveru fi zihnin lehül izzetüş şamihatu

velkenfül hafizu velhisnül mani-u vessetril hasin vel hırzül hasinil meni-i es-e lühü bima vera suradikati

arşihil mecid enyukni bi izzetihi ve yüdhilni fi kenfihi veyuhassineni fi halasnihi ve yesilü ala setrihil hasini

mahruzen bihırzihil meni-i min cemi-i halkihi ve minel insi vel cinni velvahşi velhevami bielfi la havle vela

kuvvete illa billahil aliyyil azim yeşmehu ilahen rabben vela belhin ehe-in yukaddimune ya tavihin emirahin

tebula eruşin ehya ehya kuddusün samedün leyse kemislihi şey-ün ve hüvessemi-ul basir.

Cinlerden Korunma Duası (2)

Bu duayı dahi hem yazıp taşımak hem de her namaz ardından 3 defa okumak hiç olmazsa günde bir defa okumak çok faydalıdır.

Okunacak dua-i şerif Şudur:

Cinlerden Korunma Duası 2-1
Cinlerden Korunma Duası 2-2
Cinlerden Korunma Duası 2

Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim vesallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi vesahbihi ecmain bismillahi an

yemini bismillahi an șimali bismillahi halfi bismillahi emami bismillahi fevki bismillahi ikteneftü vefi hırzihil

hasini dehaltü vebihısnihil meni-i ihtecebtü vebiesmaihil hüsna teserbeltü vebi sırrı envari ismihil celili

tereddeytü vebikuvveti imdadi esrari ismihil kaviyyil kahhar alevtü vegalebtü a’da-i minel cinni vel-insi

vesa-iril mahlukiyne vahtecebtü vekahartü ventasartü vebicelali beha-i sena-i ismihil azimil a’zam

ihtecebtü vetemessektü vebihafiyyi lutfihil hasenil cemili te-allakttüvebirütiknihil kaviyyi iltece’tü

vestenettü stibhanehti vebihamdihi leyse kemislihi șey-ün vehtivessemiul basir fettahun alimün

basitun mu-izzün cevadün kerimün aliyyün azimün allahümme inni es-elüke bilkelimatittammati vel esma-

il muazzamati vel-ahrufinnuraniyyati velkutubil münzileti vel ayatil beyyinati bima varethül süradikatü

arșikel azim minel heybeti velcelali velkudreti vel azameti vebima evda’te fil hurufi vel-esma-i minel

havvasi vel esrari bil hazratișșerifetil mutahherati vessalavatil hamsi vettisalil esrari verrahmeti lilhavvasi

min ibadike ve-es-elüke ya rabbi bima deake bihi enbiyaüke verusulüke vebima yiisebbihuke

veyümeccidüke hamelete arșike velmukarrabune min mela-iketike entec aleni muhassanen mahfuzan min

külli adüvvin minel cinni vel-insi vesa-iril avalimi ma alimtü minha vema lem a’lem ve-edhılni fi sırrı imdadi

envari haza-ini hırzikel azizil meni-i mahcuben min külli su-in magmusen fi bahrin min nuri heybetike mü-

eyyiden minke biruhin vektin allahümme li veliyyen venasiran vekefilen vevekilen vehasiben vehafizan

birahmetike vefadlike vemennike vetavlike vec-al cemi-a mahlukatike tav-a yedi maliken ezimmete

kulubihim mahbuben indehüm magzuzen mükramen müheben la ya’sune emri vela enalü minhüm

mekruhen ebeden ma’sumen min ezahüm bișiddetil muhabbeti vel-ülfeti velmeveddeti vec-alni fi zalike

kariben min hazretikeș șerifeti mütemeşşiken bișșeri-ati mütelakkiyen lil ulumi velhikmetilleti takzifüha fi

kalbi min feyzi envarike vahfazni allahümme minel ucbi velkibri verriya-i vennifaki veșșirkil hafiyyi

vetahhirni mineddenesi vezzellati vel-uyubil batineti vezzahireti vec-alni eminen min azabil kabri

vefitnetihi vec-al hayati fi ta-atike vefehhimni fi ilmikelledünni ve ashibni bi-ibadikessalihiyn vel-ebdali

vessoddıkiyn vec alni minhüm birahmetike ya erhamerrahimiyn allahümme ve afini min külli beliyyetin

veneccini min külli helketin vela tec-alni minel gafiliyn ve eskini kasen raviyen min șerabi muhabbetike

vela tec-alni minel kanitiyn ya hu ya hu ya hu ya ahiyen șerahiyen ya zel-huccetil baligati ya zel-azameti

velkudreti ya hayyu ya kayyum ya zelcelali vel-ikram ilahi ma a’zame șaneke ve eazze sultaneke bike

allahümme nezeltu ve ente hayrul münziliyn vebike i’tasamtü ve ente hayrunnasıriyn vebike ihtedeytü ila

sıratikel müstekıym fe-ekfini allahümme șerra külli mekruhin vec-al dua-i makrunen bi-icabetike ma-allutfi

verri-ayeti velminehil cisami vettekallubatil kirami veterakkiyatil vusuli ila hazratike ve-ehhilni lisema-il

hıtabi ya seri-u ya bedi-u ya rafi-adderecat ya sami-al esvat alahtilafillugati s-elukel ısmete vel-emne

vesselamete vellutfe velberekete velkana-ate velkına bike ammen şivake ya erhamerrahimiyn ya

erhamerrahimiyn ya erhamerrahimiyn selamun kavlen mirrabbirrahim vesalevatullahil berrirrahim ala

seyyidina muhammedinis seyidil kamilil fatihil hatimi ve ala alihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi adedel enfasi

vellahazati velkatari vennebati vecemi-i ma fil ka-inati küllema zekerehtizzakirun ve küllema gafele an

zikrihil gafilun velhamdü lillahi rabbil âlemin

GOOGLE NEWS’te Abone Ol & Takip Et

Okuduklarını nasıl buldun?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.