Cinlerden Korunma Duası

0
(0)

Cinlerden korunmak için okunacak etkili dualar ve tavsiyeler. Cin musallatı belirtilerini nasıl ortadan kaldırılır ve cinlerden nasıl korunulur? İşte detaylar!

Okunduğunda yazıldığında veya üzerinde taşındığında her türlü cin, şeytan, ifrit, marid vb. şerli yaratıkların şerrinden koruyan 2 adet cinlerden korunma duası.

Cinlerden Korunma Duası (1)

Her türlü cin, şeytan, ifrit, marid veya bunlara benzer diğer şerli varlıklardan korunmak için: Pazar günü veya pazartesi veya cuma günü, oruç tutar olduğun halde, bir beyaz kağıda, halvet yani ıssız bir yerde; zağferan, gül suyu temin edilebilirse azcık da misk ile (1) Fatiha (1) Ayetel Kürsi (1) Amenerrasülü (3) İhlası şerif (1) Felak ve Nas ve aşağıdaki duayı yazıp daima taşımalıdır. Sabah ve akşamda 1 defa veya 3 defa veya daha fazla okumak çok faydalıdır. Dua budur:

Cinlerden Korunma Duası 1
Cinlerden Korunma Duası 1

Okunuşu: Bismillahil kaviyyul metin zülhavli velkuvvetil mütekebbiril kahhariş şedid zülbatşi mani-il vafi mü-izzü abdihi bi-esmaihi ve sıfatihi ve müzillü men adehü biceberutihi vekibriyaihi fehüvallahüllezi layüdrikü bivehmin vela yahilü fi aklin vela yümessilü fi nefsin vela yutesavveru fi zihnin lehül izzetüş şamihatu velkenfül hafizu velhisnül mani-u vessetril hasin vel hırzül hasinil meni-i es-e lühü bima vera suradikati arşihil mecid enyukni bi izzetihi ve yüdhilni fi kenfihi veyuhassineni fi halasnihi ve yesilü ala setrihil hasini mahruzen bihırzihil meni-i min cemi-i halkihi ve minel insi vel cinni velvahşi velhevami bielfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim yeşmehu ilahen rabben vela belhin ehe-in yukaddimune ya tavihin emirahin tebula eruşin ehya ehya kuddusün samedün leyse kemislihi şey-ün ve hüvessemi-ul basir.

Cinlerden Korunma Duası (2)

Bu duayı dahi hem yazıp taşımak hem de her namaz ardından 3 defa okumak hiç olmazsa günde bir defa okumak çok faydalıdır. Okunacak dua-i şerif Şudur:

Cinlerden Korunma Duası 2-1
Cinlerden Korunma Duası 2-2
Cinlerden Korunma Duası 2-2

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim vesallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi vesahbihi ecmain bismillahi an yemini bismillahi an șimali bismillahi halfi bismillahi emami bismillahi fevki bismillahi ikteneftü vefi hırzihil hasini dehaltü vebihısnihil meni-i ihtecebtü vebiesmaihil hüsna teserbeltü vebi sırrı envari ismihil celili tereddeytü vebikuvveti imdadi esrari ismihil kaviyyil kahhar alevtü vegalebtü a’da-i minel cinni vel-insi vesa-iril mahlukiyne vahtecebtü vekahartü ventasartü vebicelali beha-i sena-i ismihil azimil a’zam ihtecebtü vetemessektü vebihafiyyi lutfihil hasenil cemili te-allakttüvebirütiknihil kaviyyi

iltece’tü vestenettü stibhanehti vebihamdihi leyse kemislihi șey-ün vehtivessemiul basir fettahun alimün basitun mu-izzün cevadün kerimün aliyyün azimün allahümme inni es-elüke bilkelimatittammati vel esma- il muazzamati vel-ahrufinnuraniyyati velkutubil münzileti vel ayatil beyyinati bima varethül süradikatü arșikel azim minel heybeti velcelali velkudreti vel azameti vebima evda’te fil hurufi vel-esma-i minel havvasi vel esrari bil hazratișșerifetil mutahherati vessalavatil hamsi vettisalil esrari verrahmeti lilhavvasi min ibadike ve-es-elüke ya rabbi bima deake bihi enbiyaüke verusulüke vebima yiisebbihuke

veyümeccidüke hamelete arșike velmukarrabune min mela-iketike entec aleni muhassanen mahfuzan min külli adüvvin minel cinni vel-insi vesa-iril avalimi ma alimtü minha vema lem a’lem ve-edhılni fi sırrı imdadi envari haza-ini hırzikel azizil meni-i mahcuben min külli su-in magmusen fi bahrin min nuri heybetike müeyyiden minke biruhin vektin allahümme li veliyyen venasiran vekefilen vevekilen vehasiben vehafizan birahmetike vefadlike vemennike vetavlike vec-al cemi-a mahlukatike tav-a yedi maliken ezimmete kulubihim mahbuben indehüm magzuzen mükramen müheben la ya’sune emri vela enalü minhüm

mekruhen ebeden ma’sumen min ezahüm bișiddetil muhabbeti vel-ülfeti velmeveddeti vec-alni fi zalikekariben min hazretikeș șerifeti mütemeşşiken bișșeri-ati mütelakkiyen lil ulumi velhikmetilleti takzifüha fi kalbi min feyzi envarike vahfazni allahümme minel ucbi velkibri verriya-i vennifaki veșșirkil hafiyyi vetahhirni mineddenesi vezzellati vel-uyubil batineti vezzahireti vec-alni eminen min azabil kabri vefitnetihi vec-al hayati fi ta-atike vefehhimni fi ilmikelledünni ve ashibni bi-ibadikessalihiyn vel-ebdali vessoddıkiyn vec alni minhüm birahmetike ya erhamerrahimiyn allahümme ve afini min külli beliyyetin

veneccini min külli helketin vela tec-alni minel gafiliyn ve eskini kasen raviyen min șerabi muhabbetike vela tec-alni minel kanitiyn ya hu ya hu ya hu ya ahiyen șerahiyen ya zel-huccetil baligati ya zel-azametivelkudreti ya hayyu ya kayyum ya zelcelali vel-ikram ilahi ma a’zame șaneke ve eazze sultaneke bike allahümme nezeltu ve ente hayrul münziliyn vebike i’tasamtü ve ente hayrunnasıriyn vebike ihtedeytü ila sıratikel müstekıym fe-ekfini allahümme șerra külli mekruhin vec-al dua-i makrunen bi-icabetike ma-allutfi verri-ayeti velminehil cisami vettekallubatil kirami veterakkiyatil vusuli ila hazratike ve-ehhilni

lisema-il hıtabi ya seri-u ya bedi-u ya rafi-adderecat ya sami-al esvat alahtilafillugati s-elukel ısmete vel-emne vesselamete vellutfe velberekete velkana-ate velkına bike ammen şivake ya erhamerrahimiyn ya erhamerrahimiyn ya erhamerrahimiyn selamun kavlen mirrabbirrahim vesalevatullahil berrirrahim ala seyyidina muhammedinis seyidil kamilil fatihil hatimi ve ala alihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi adedel enfasi vellahazati velkatari vennebati vecemi-i ma fil ka-inati küllema zekerehtizzakirun ve küllema gafele an zikrihil gafilun velhamdü lillahi rabbil âlemin

Bu gönderiyi ne kadar beğendiniz?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Keşfet
1 Comment
  1. […] Cinlerden Korunma Duası […]