Cinlerden, Kabir Azabından, Fakirlikten Koruyan Tebareke Suresi: Okunuşu ve Faydaları

Tebareke Suresi’nin okunması ile cinlerin zararlı etkilerinden korunabilir, kabir azabından ve fakirlikten kurtulabilirsiniz. Makalemizde surenin faydalarını ve okunma şekillerini detaylı olarak anlatıyoruz.

Evi cinlerden, okuyanı kabir azabından ve fakirlikten koruyan; Tebareke (Mülk) suresinde saklı sır, hikmet ve faziletler.

Kabir Azabından Korunmak İçin

Abdullah İbni Abbas (r.a.) diyor ki: Peygamberimiz’in (s.a.v.) ashabından biri, gece yolculuğunda kabir olduğunu bilmeden bir kabrin üzerine çadırını kurup yatmış. Meğer orası bir insanın kabri imiş ve o kişi Mülk suresini okuyormuş. Sonuna kadar okuyup tamamlamış. O kimse Peygamberimiz’e (s.a.v.) geldi ve: Ya Resulullah! Ben kabir olduğunu bilmeden bir kabrin üzerine çadırımı kurdum. Baktım ki oradaki insan Mülk suresini okuyordu ve tamamladı. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: O (Mülk suresi;) maniadır, münciyedir. Onu kabir azabından korur”. [1]Tirmizi

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: Tebareke suresi, kabir azabına mani (engel) olucudur. [2]Menâvî Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Kuranı Kerim’de otuz ayetlik bir sure vardır. Her kim o sureyi uyuyacağı zaman okursa o kişiye 30 sevap yazılır. 30 günahı silinir. 30 derece yükseltilir. Allah Teala o kişiye bir melek yollar. O melek o kişinin üzerine kanadını gererek, uyanıncaya kadar onu her şeyden korur. O sure, kabirde kendisini okuyan o kişiye azap olunmaması için mücadele verir. İşte o sure Mülk (Tebareke) Suresidir. [3]İman, 302; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 3/94; Hakim, Müstedrek, 1/565

Tirmizi’nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte: [4]Hakim, Müstedrek, 2/498;Heysemi, Mesme’uz-zevaid, 7/127,128 Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Tebareke suresi, sahibini kurtarmak için kabirde mücadele ederek, insanı kabir azabından kurtarır.” [5]Nesai, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyl

Resulullah buyurdu ki: Cenaze kabre konulduğunda azap melekleri ölünün ayak tarafından gelmek istediklerinde, ayaklar: ‘Buradan gelemezsiniz. Çünkü sahibim üzerimde Mülk suresini okurdu’ der. Bu defa melekler baş tarafından gelmek isterler. bunun üzerine baş: ‘Buradan gelmezsiniz. Çünkü sahibim Mülk suresini okurdu’ der. Bu defa melekler göğüs tarafından gelmek isterler. Bunun üzerine göğüs: ‘Buradan gelemezsiniz. Çünkü Sahibim Mülk suresini okuyup ezberlemiş, bende toplamıştır’ der ve o meleklere mani olur. Bu nedenle bu sureye, kabir azabına mani olup engellediği için Mania adı verilmiştir. Geceleri Mülk suresini okuyanlar, büyük servete kavuşurlar. Ve güzel amel işlemiş olurlar.” [6]Tirmizi Fedailül-Kuran, 10; Taberani, el-Kebir, 12801

Şefaat İçin

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: Kuran’da otuz ayet olan bir sure vardır. O, bir kişiye şefaat etti. Sonuçta o kişi bağışlandı. O sure “Tebârekellezî biyedihi’l-mülk.”dür. [7]Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: Kuran’da sadece otuz ayet olan bir sure vardır ki o, mahşerde sahibini cennete koyuncaya kadar mücadele edecek. İşte o, Tebareke’dir. [8]Taberani Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: Kuran’da sadece otuz ayetten ibaret bir sure vardır ki okuyanını cennete girdirinceye kadar savunur. O sure Tebareke suresidir. [9]Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 9

Bir rivayette denilmiştir ki: Kıyamet günü bir kul sırtında günahları olduğu halde diriltilir. Bu kul Allah’ın bir olduğuna inanır, Mülk suresinden başkasını okumazdı. Cehenneme atılması emrolundu. Bu sırada onun göğsünden bir nur şimşek gibi parladı ve şöyle dua etti: Allah’ım! Ben senin Peygamberin Muhammed’in (s.a.v.) üzerine nazil olanım. Senin kulun beni okuyor ve şefaat edileceğini umuyordu. Bunun üzerine Allah Teala o kulun cennete girdirilmesini emretti. Bu, kurtarıcı Tebareke suresidir.

Manevi Derecenin Yükselmesi İçin

Resulullah Efendimiz buyurdular ki: Her kim Secde suresi ile Mülk suresini okursa ona 70 iyilik yazılır. Ondan bu sebeple 70 kötülük düşürülür ve o, bundan dolayı 70 derece yükseltilir. [10]Deylemi, Müsnedül-Firdevs, 3,300 Resulullah Efendimiz buyurdular ki: Her kim yatsıdan sonra Mülk ve Secde surelerini okursa bu iki sureyi Kadir Gecesi’nde okumuş gibi sevap almış olur.” [11]Hakim, Müstedrek, 1/754; Suyuti, el İtkan, 2/338 Resulullah buyurdular ki: Her kim Secde ve Mülk surelerini geceleri okursa o kimse çok sevap kazanmış ve çok iyi ve güzel bir iş yapmış olur.” [12]Tirmizi, Fedaiül-Kuran, 8

Cinleri Evden Uzak Tutmak İçin

Fakih Fazl ibni Muhammed bir kitabının üzerine kendi hattıyla şöyle yazmıştır: Tebarake suresi yazılıp bir eve konulursa oraya cinler giremezler. [13]Muhammed ibnü Ali Hırid et Terimi, el Vesailü’ş Şâfi’a fi’l Ezkâri’n Nafi’a, s:478

Göz Ağrısının Geçmesi İçin

Göz ağrısı çeken kimse bu sureyi her gün 3 kere olmak üzere; toplam 3 gün boyunca, hastalığının geçmesi niyetiyle okursa Allah’ın izniyle gözündeki ağrılar geçer. [14]El Yafi’i, ed Dürrü’n Nazim fi Havassi’l Kurani’l Azim, sh:104

Sıkıntılardan Kurtulmak İçin

Sabaha karşı (seher vakti) güzelce bir abdest alarak Allah rızası için 2 rekat namaz kıldıktan sonra Tebarake suresini 21 defa okuyup; içinde bulunduğu sıkıntı, darlık ve müşkilatı Allah’a arz eden kişinin, Allah’ın izniyle bütün dertleri zail olur. [15]Seyyid Süleyman el Hüseyni, Kenzü’l Havas, 2/70

Dilek ve Hacetlerin Gerçekleşmesi İçin

Çok mühim bir işinin hallolmasını isteyen kişi, iftar ve sahurda hayvani gıdalardan sakınarak 3 gün oruç tutar. 4. gün olunca hayvani gıdalardan uzak durmaya devam ederek orucu bırakır. Bu şekilde peş peşe 7 gün boyunca yatsı namazından sonra Tebarake suresini 7 kere ve ardından aşağıda zikredilecek duayı da her surenin peşinde 1 kere okur.7 günün sonunda 100 salavat okuyup, dileğinin gerçekleşmesi için dua eder. İşte bunu yapan kişi Allah’ın izniyle muradına nail olur.

Tebarake suresinden sonra okunacak dua şudur: Allâhümme innî es’elüke yâ Dâimü yâ Hayyü yâ Ferdü yâ Vitru yâ Kadîmü yâ Ehadü yâ Samedü! Bi hakki hâzihi’l-esmâi’ş-şerîfeti ve bi hakki hâzihi’s-sûrati’l-celîleti en tekdiye hâcetî ve eğni fekrî vec’alnî mine’ş-şâkirîn.

Tebareke Duası
Tebareke Duası

Anlamı: Ey Allah’ım! Ey (Hiç yok olmayacak olan) Daim! Ey (Her zaman diri olan) Hayy! Ey (Hiçbir şeriki olmayan) Ferd! Ey (Hiçbir yönden ikincisi olma ihtimali bulunmayan) Vitr! Ey (Varlığının başlangıcı olmayan) Kadim! Ey (Hiçbir vasfında hiçbir varlıkla ortaklığı olmayan) Ehad! Ey (Her şey kendisine muhtaç olan ancak kendisi hiçbir şeye ihtiyaç duymayan) Samed! Bu ism-i şeriflerin hürmetine ve bu kıymetli sure hürmetine elbette ben senden; isteğimi gerçekleştirmeni istiyorum. Sen benim fakirlik halimi zenginliğe çevir ve beni şükredenlerden eyle.

Bu sureyi bu şekilde okumanın kazayı hacat (dileklerin yerine gelmesi), menfaatlerin celbi (faydalı şeylerin ele geçmesi) ve rızık genişliği hususunda tesiri pek büyüktür. [16]Seyyid Süleyman el Hüseyni, Kenzül Havas, 2/70-71

Nimet ve İhsanlara Nail Olmak İçin

Bu sureyi her gün, sabah namazından sonra 1 kere okumaya devam eden kişi, birçok nimet ve ihsana nail olur. [17]Seyyid Süleyman el Hüseyni, Kenzül Havas, 2/69

Yapılacak İşin Hayırlı Olup Olmadığını Öğrenmek İçin

Bu sure-i celiledeki:

Mülk Suresi 14. Ayet
Mülk Suresi 14. Ayet

“Her şeyi yaratmış olan zat gizliyi de açık gibi bilmez mi?” ayeti kerimesinde birçok sırlar vardır. Şöyle ki: Yapmayı düşündüğü bir işin kendisi için hayırlı olup olmadığı hakkında istihare yapmak isteyen kişi, bu ayet-i kerimeyi 7, 9 veya 1 kere okuduktan sonra: Ya Latif! Ya Habir! Şeklinde zikrederek uyursa Allah’ın izniyle yapmak istediği iş hakkında kendisine rüyalar gösterilir.

Hastalık, Musibet ve Fakirlikten Kurtulmak İçin

Bu ayet-i kerimeyi 2012 kere okuyan kişi hasta ise iyileşir, musibete uğramışsa feraha kavuşur, fakirse zengin olur, makam sahibi değilse çok yüksek mevkilere ulaşır. /(Muhammed Hakkı en Nazilli, Hazinetül Esrar ve Celiletül Ezkar, sh:168; Seyyid Muhammed Alevi el Mâlikî, Ebvabül Ferac, sh:178))

Dipnotlar

Dipnotlar
1Tirmizi
2Menâvî
3İman, 302; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 3/94; Hakim, Müstedrek, 1/565
4Hakim, Müstedrek, 2/498;Heysemi, Mesme’uz-zevaid, 7/127,128
5Nesai, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyl
6Tirmizi Fedailül-Kuran, 10; Taberani, el-Kebir, 12801
7Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi
8Taberani
9Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 9
10Deylemi, Müsnedül-Firdevs, 3,300
11Hakim, Müstedrek, 1/754; Suyuti, el İtkan, 2/338
12Tirmizi, Fedaiül-Kuran, 8
13Muhammed ibnü Ali Hırid et Terimi, el Vesailü’ş Şâfi’a fi’l Ezkâri’n Nafi’a, s:478
14El Yafi’i, ed Dürrü’n Nazim fi Havassi’l Kurani’l Azim, sh:104
15Seyyid Süleyman el Hüseyni, Kenzü’l Havas, 2/70
16Seyyid Süleyman el Hüseyni, Kenzül Havas, 2/70-71
17Seyyid Süleyman el Hüseyni, Kenzül Havas, 2/69
Keşfet