Cinler İnsan Şekline Girebilir mi?

Cinler insan şekline girebilir mi? Cinler de dahil olmak üzere ruhani varlıkların şekil değiştirebildiklerine dair ayet, hadis ve İslam alimlerinin görüşleri nelerdir:

Cinler İnsan Şekline Girebilir mi?

Ruhani varlıkların insan veya hayvanların şekline girip insanlara görünebileceklerine dair gerek Kuran’da gerekse sünnette işaretler vardır. Mesela; Hz. Cebrail’in Hz. Meryem’e düzgün bir insan şeklinde görünmesi buna işaret etmektedir. Ayrıca Cebrail (a.s), hem asli heyetiyle [1]Necm, 52/6-14; Karş. Yazır, Hak Dini, I hem de sahabeden Dıhyetül Kelbi [2]Buhari, Fedailü’l-Kur’an, 1 şeklinde Peygamberimize görünmüştür.

Bunu da yalnız Peygamberimiz (s.a.v) değil yanında bulunan ashabı da görmüştür. Bu hadis tevatür derecesinde sağlam olarak ve “Cibril” hadisi adıyla rivayet edilmiş ve böyle meşhur olmuştur. İslam kaynaklarında Azrail ve Cebrail’in ve Allah’ın takdir ettiği diğer bazı meleklerle cinlerin de farklı şekillere bürünerek insanlara görünebileceklerine dair görüşler vardır.

Ruhani Varlıkların Şekilde Değiştirebildiklerini İşaret Eden Ayetler

Hem ruhların temessülüne yani misali bedenlere girmelerine ve insanlara görünmelerine işaret eden Hazret-i Süleyman (a.s)’ın ifritleri celp ve teshirine dair ayetler [3]Karş. Sâd, 38/38; Enbiya, 21/82; Neml, 27/40 hem “Derken ona Cebrail’i gönderdik; o da aynen bir beşer suretinde ona görünüverdi.”(Meryem, 19/17-18) gibi bazı ayetler, ruhanilerin şekil değiştirebildiklerine işaret eder.

Ayetlerden ve müşahhas bazı olaylardan anlaşılmaktadır ki, meleklerin, cinlerin ve diğer ruhanilerin de insan suretine girebilecekleri mümkün görünmektedir. Bu ruhani varlıklar, peygamberler dışında başka kimselere de görünebilmektedirler. Nitekim Cebrail’i normal, düzgün bir insan şeklinde gören Hz. Meryem peygamber değildi.

Cinlerin Şekilde Değiştirebildiklerine Dair Hadis ve Rivayetler

Yine Süleyman’ın (a.s.) kavminden ve ümmetinden bir kısım kimselerin cinlerden bir ifriti gördükleri ve onların kendi şekilleriyle Hz. Süleyman’ın emrinde bir inşaat işçisi gibi çalıştıkları, denizlerin dibinden define çıkardıkları ve sair işler yaptıkları bilinmektedir. Peygamberimizin ashabından da başta İbn Mesud, Ebu Hureyre ve Ebu Eyyub el Ensari (r.a), gibi bazı sahabeler cinleri değişik şekillerde gördüğünü söylemiş ve Peygamberimiz (s.a.v) bunlardan bazılarını şeytan, bazılarını da cin olarak nitelendirmiştir.

İslam alimlerinden bazıları bu konudaki bazı hadisleri esas alarak, melekler gibi, şeytan ve cinlerin de yaratılmış oldukları asıl şekilleriyle görünmenin yanı sıra başka suret ve şekillerde de görünebileceklerini söylemişlerdir. Buna delil olarak da Hz. Peygamberin namazda kendisine saldıran şeytanı mağlup etmesi, boğması ve Mescid-i Nebevinin direklerinden birine bağlamak istemesi ile Sebe Melikesi Belkıs’ın tahtını Hz. Süleyman’a getirebileceğinden bahseden ayeti (Neml, 27/39) göstermektedirler. [4]Aynî, Umdetü’l-Kari, VII, 102

Cinlerin Şekil Değiştirebildiklerine Karşı Çıkan Görüşler

İslam alimlerinden diğer bazıları ise melek, cin ve şeytanların kendi irade ve istekleriyle yaratılışlarını değiştirmeye, asli şekillerinden başka suretlere girmeye güçlerinin bulunmadığına ve bunun mahzurlarına inanıp dikkat çekmişlerdir. Mesela, Razi; cinlerin başka şekillere veya insanların suretlerine girebildiklerinin kabul edilmesi halinde, dünya da insanlara güvenin kalmayacağını, bir kişinin arkadaşının, dostunun, anasının, babasının, karısının ve çocuğunun cin değil de kendileri olduğunun bilinemeyeceğini ifade etmiştir. [5]Razi, Mefatihu’l-Gayb, XIV, 54

Yine Razi, cinlerin peygamberlerin suretlerine giremeyeceklerini, aksi halde din ve şeriattan hiçbir şeye güven kalmayacağını, alim ve zahitlerin suretine de giremeyeceklerini, aksi halde onları öldürmenin, memleketlerini harap etmenin, eserlerini parçalamanın insanlara vacip olması gerektiğini söylemektedir. [6]Razi, A.g.e., XXVI, 208

Ebu Ya’la el-Ferra ise Allah’ın irade ve kudretiyle yapması müstesna; cin, şeytan ve meleklerin asli şekillerini değiştiremeyeceklerini, onların kendiliklerinden başka kılık ve şekillere girmelerinin mümkün olmadığını söylemiştir. [7]el-Ferra, el-Mutemed fi Usüli’d-Din, s. 174-175

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Necm, 52/6-14; Karş. Yazır, Hak Dini, I
2 Buhari, Fedailü’l-Kur’an, 1
3 Karş. Sâd, 38/38; Enbiya, 21/82; Neml, 27/40
4 Aynî, Umdetü’l-Kari, VII, 102
5 Razi, Mefatihu’l-Gayb, XIV, 54
6 Razi, A.g.e., XXVI, 208
7 el-Ferra, el-Mutemed fi Usüli’d-Din, s. 174-175
Keşfet

Yorum Yap