Cinler Hakkındaki Ayetler

20
0
(0)

Günümüzde; cinler alemi ve cin inanışı ile ilgili konular, İslam öncesi dönemlerden kaynaklanan ve İslam’a göre batıl sayılan pek çok farklı inanışla karışmış durumda. Oysa; İslam’da cin inancı konusunda İslami açıdan sağlıklı bir kanaate ulaşmak için bakılması gereken öncelikli ve en güvenilir kaynak yine İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim.

Merak edenler için bu amaçla Kuran’da içinde cinlerle ilgili bilgi ve muhtelif konuların geçtiği ayetleri sizler için derledik.

Kuranı Kerim’deki Cinlerle İlgili Ayetler

En’âm Sûresi 100. Ayet: “Bir de cinleri Allah’a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları o yarattı. Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir.”

En’âm Sûresi 112. Ayet: “İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.”

En’âm Sûresi 128. Ayet: “Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: “Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız.” Onların insanlardan olan dostları “Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık” diyecekler. Allah da diyecek ki: “Allah’ın diledikleri (affettikleri) hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir.” Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.”

En’âm Sûresi 130. Ayet: “O gün Allah şöyle diyecektir “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar şöyle diyecekler: “Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz.” Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.”

A’râf Sûresi 27. Ayet: Ey Ademoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o (Şeytan) ve kabilesi (Cinler) onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz, şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır.

A’râf Sûresi 38. Ayet: “Allah şöyle der: “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin.” Her topluluk (arkasından gidip sapıklığa düştüğü) yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, “Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı ver” derler. Allah der ki: “Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz.”

A’râf Sûresi 179. Ayet: “Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.”

Hûd Sûresi 118-119. Ayetler: “Rabbin dileseydi insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım” sözü kesinleşti.”

Hicr Sûresi 27. Ayet: “Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.”
İsrâ Sûresi 88. Ayet: “De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.”

Kehf Sûresi 50. Ayet: “Hani biz meleklere, “Adem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!”

Neml Sûresi 17. Ayet: “Süleyman’ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.”

Neml Sûresi 39. Ayet: “Cinlerden bir ifrit”Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben, buna güç yetirecek güvenilir biriyim” dedi.

Secde Sûresi 13. Ayet: “Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir.”

Sebe Sûresi 12. Ayet: “Süleyman’ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir ay(lık yol) olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız.”

Sebe Sûresi 13. Ayet: “Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davûd ailesi şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır.”

Sebe Sûresi 14. Ayet: “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.”

Sebe Sûresi 41. Ayet: “(Melekler) derler ki: “Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu.”

Saffat Suresi 158. Ayet: “Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah’ın huzuruna getirileceklerini bilirler.”

Related Posts

Fussilet Sûresi 25. Ayet: “Biz onların başına birtakım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz (azap), onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı.”

Fussilet Sûresi 29. Ayet: “(Ateşe giren) inkarcılar şöyle derler: “Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar.”

Ahkâf Sûresi 18. Ayet: “İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında o sözün (azabın) gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır.”

Ahkâf Sûresi 29. Ayet: “Hani Kur’an’ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar, onun huzuruna gelince birbirlerine “Susun!” dediler. Kur’an’ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.”

Zâriyât Sûresi 56. Ayet: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. “

Rahmân Sûresi 15. Ayet: “Cini de yalın bir ateşten yarattı.”

Rahmân Sûresi 31. Ayet: “Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!”

Rahmân Sûresi 33. Ayet: “Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.”

Rahmân Sûresi 39. Ayet: “İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.”

Rahmân Sûresi 56. Ayet: “Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.”

Rahmân Sûresi 74. Ayet: “Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.”

CİN SÛRESİ: Bu surenin cin inanışları bağlamında ayrıca vurgulanması makul bir tavır olsa gerektir. Çünkü Mekke döneminde indirilmiş olan ve 28 ayetten oluşan sure; ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için bu adı almıştır. Konuyla ilgili en önemli ayetleri ise şu şekildedir:

Cin Sûresi 1 ve 2 . Ayetler: “(Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.”

Cin Sûresi 5. Ayet: “Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.”

Cin Sûresi 6. Ayet: “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.”

Cin Sûresi 19. Ayet: “Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur’an’ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı.”

Nas Suresi: Altı ayetten oluşan kısa bir namaz suresi olarak bilinen Nâs Sûresi’nin tamamı cinlerle ilgilidir. Mealen şu şekildedir: “De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Kuran’a Göre Cinler

Kuran’ı Kerim’de yer alan cinlerle ilgili ayetler analiz edildiğinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak cinler ve özellikleri hakkında detaylıca betimlenmiş olmamakla birlikte başlıca şu bilgilerin verildiğini görüyoruz:

 • Ateşten yaratılmışlardır.
 • Kendi iradelerine sahiptirler.
 • İrade sahibi oldukları için Allah’a ve peygamberlerine iman ve itaat etmekle sorumlu tutulmuşlardır.
 • Çoğunluğu Müslüman değillerdir.
 • Bireyler ve topluluklar halinde yaşarlar.
 • İnsanlarla etkileşime geçme, onların düşünce ve davranışlarını bir dereceye kadar çeşitli yöntemlerle etkileyebilme özellikleri vardır.
 • İnsanlarla etkileşimleri daha çok onları yanlış bilgilendirme ve manipüle etme şeklindedir.
 • Gerektiğinde insanlarla çıkar ilişkisi ve yardımlaşma yönlü ilişki kurabilmektedirler.
 • İnsanlara hükmedebildikleri gibi insanlar tarafından hüküm altına da alınabilirler.
 • Maddi dünyada, maddi değişimlere yol açabilme özellikleri vardır. (Sebe; 13)
 • Hareket kabiliyetleri insana kıyasla aşırı hızlı olabilse de evrenin her boyutuna sınırsız ulaşım gibi bir imkanları yoktur.
 • Geleceği bilme özellikleri yoktur. Gayb tabir edilen gizli işleri işe sadece şahit olabildikleri, gözlemleyebildikleri kadarıyla bilebilirler.
 • Zaman zaman bazı cinlere tapınılmış, onlar da bunun karşılığında tapınanlarını teşvik edici edimlerde bulunmuşlardır.
 • Cinsel ilişki kurabilme özellikleri vardır.

Ana Sayfa

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

 1. […] Kuran’da CinlerKuran’da CinlerCin Mektubu Arapça Yazılışı ve Türkçe AnlamıCin MektubuCin vb. Varlıklar ile Uğraşanlara İhtarCin ve Benzeri Konularla Uğraşanlara UyarılarCinlerden Korunmak İçin Yapılması GerekenlerCinlerden Korunmak İçin Yapılması GerekenlerMüslüman Cin Çağırma DuasıMüslüman Cinleri Çağırmak Yapılacak Uygulama ve Okunacak Dua   Article "tagged" as: cin hadislericin mektubuCinlerler ilgili hadislerhadislere göre cinler   Categories: Cinler AlemiManşet view more articles […]

 2. […] Kuran’da CinlerKuran’da CinlerHadislerde CinlerHadislerde CinlerCinlerle Cinsel İlişki ve Evlilik Mümkün mü?Cinlerle Cinsel İlişki ve Evlilik Mümkün mü?Cin Sahibi Olmak, Cinlerden Hüddam Edinmek İçin DuaCin Sahibi Olmak Cinlerden Hüddam Edinmek İçin Dua   Article "tagged" as: cin çarpması ve musallatcin musallatı belirtilericinler ve cinsel ilişkicinlerin özellikleriCinlerle ilgili bilgiler ve halk inanışlarıCinlerle İlgili Bilgilerin Kaynakları   Categories: Cinler AlemiManşet view more articles […]

ParanormalHaber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin