Skip to content

Cin Peygamber Gelmiş midir?

Cin peygamber gelmiş midir? Hz. Muhammed dışında hem insanlara hem cinlere peygamberlik yapan bir başkası var mıdır? sorularının cevabı:

Cinlerden Peygamber Gelmiş midir?

“Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi okuyup aktaran ve size, bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzle sizi uyarıp korkutan elçiler (peygamberler) gelmedi mi? Onlar: ‘Nefislerimize karşı şahadet ederiz.’ derler. Dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten kâfir olduklarına dair kendi nefislerine karşı şahadet ettiler.”(En’am, 6/130) “…Bize uyarıcı geldi fakat biz yalanladık ve ‘Allah hiçbir şey indirmedi.’ dedik.”(Mülk, 67/9)

Bu ayetler, cinlere de peygamberlerin geldiğine işaret ediyor. Ancak ayet umumi olduğundan peygamberlerin de umumi yani sadece cinlere veya sadece insanlara geldiği şeklinde değil, insanlara gelen peygamberlerin ve özellikle Hz. Muhammed (s.a.v)’in cinlere de peygamber olarak gönderildiği şeklinde anlaşılması daha uygun görülüyor.

Bursevi’ye Göre Cin Peygamber Meselesi

İsmail Hakkı Bursevi, cinlere kendi cinslerinden peygamber gönderilip gönderilmediği konusunda şöyle demektedir: “Kuşkusuz, hem cinlerin hem de insanların mükellef oldukları, yani sorumluluk taşıdıkları ittifakla belirtilmiştir. Ancak cinlere gönderilen peygambere gelince bu; kendi cinslerinden olduğu gibi farklı cinsten yani insanlardan da olabilir. Farklı oluşu, kendisinden yararlanmaya engel olmaz. Bu durumda, seçkin olanlar, peygamberin mesajlarını alıp onun bir elçisi olarak bu mesajları kendi milletine iletmesi caizdir.”

Hz. Süleyman Cinlere de Peygamberlik Yapmış mıdır?

Öte yandan, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hem cinlerin hem de insanların peygamberi olduğuna dair görüş birliği vardır. Onlardan önceki peygamberler ise sadece kendi kavimlerine gönderilmişlerdir. Hz. Süleyman (a.s), umumi peygamberlik vazifesiyle cinlere gönderilmemiş; hükümdar, yönetici ve idareci olarak vazifelendirilmiştir.”

Buna göre ayette geçen içinizden ifadesi ya yukarıdaki birinci açıklamaya işaret eder yani peygamberlerin hem insanlardan hem de cinlerden olabileceğini belirtir ya da ikinci açıklamaya işaret eder. Peygamberlerin yalnız insanlardan olabileceğini vurgular. Ancak “Ey cin ve insan topluluğu!” şeklinde de hitap edilerek hem cinlere hem insanlara birlikte hitap edilmesi “içinizden” ifadesinin kullanılmasını doğru kılmıştır.” [1]Bursevi, Ruhu’l-Beyan, III, 96

Hz. Muhammed İnsanlarla Birlikte Cinlerin de Peygamberiydi

Konuyla ilgili olarak Yazır ise şöyle diyor: İnsanların ve cinlerin bir toplum olabilmesinden anlaşılır ki insan toplumunun peygamberleri, cin toplumunun da peygamberleri demektir. Ve her peygambere insan ve cin şeytanlarının düşman olması bununla da ilgilidir. Ve özellikle peygamberlerin sonuncusu olan Rasulullah’ın; Rasulü’s-Sekaleyn, yani insan ve cin peygamberi olduğunda şüphe yoktur.

Nitekim Busayri de bunu latif bir şekilde şu beytiyle ifade etmiştir: Muhammedün Seyyidü’l-Kevneyni; / Ve’l-Ferikayni min Arabi’n ve min Acemi’ (Muhammed (s.a.v), iki cihanın, insan ve cinnin, / Arap ve Arap olmayan iki topluluğun efendisidir.)” [2]Yazır, HakDini, III, 518

İmam Şibli’nin Söz Ettiği Cin Peygamber

İmam Şibli, Cinlerin Esrarı adlı eserinde konuyla ilgili olarak şunları aktarıyor: İshak diyor ki bana Cuveybir ile Osman anlattılar: “Allah cinleri yarattı ve onlara yeri imar etme işini verdi. Allah’a uzun zaman ibadet ettiler. Sonra Allah’a asi gelerek kanlar akıttılar (cinayet işlediler). Aralarında Yusuf adında bir melek bulunuyordu. Bu onların peygamberi idi. Onu öldürdüler.

Bunun üzerine Allah onlara dünya semasında bulunan meleklerden bir ordu gönderdi. Bu ordunun adı “Cin” idi. Aralarında iblis de vardı. Dört bin kişiye kumanda ediyordu. Yeryüzüne indiler, yeryüzünü onlardan kurtardılar ve onları denizlerdeki adalara sürdüler. İblis, beraberindeki askerle birlikte, yeryüzünden hoşlandıkları için oradan ayrılmadılar… [3]İmam Şişli, Cinlerin Esrarı, s; 19-22.

Ana Sayfa

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Bursevi, Ruhu’l-Beyan, III, 96
2 Yazır, HakDini, III, 518
3 İmam Şişli, Cinlerin Esrarı, s; 19-22.

Soru sor, cevap yaz, yorum yap, kendi hikayeni anlat... Burası senin; istediğini yazabilirsin.