Cilt Hastalıklarının Tedavisi İçin Müminun Suresi

1.910
3
(2)

Cilt hastalıkları tedavisinde Müminun suresinin mucizevi etkisini biliyor musunuz? Bu makalede, Müminun suresinin cilt hastalıklarına nasıl şifa verdiğini, hangi ayetlerin okunması gerektiğini ve bu sureyi okumanın diğer faydalarını öğreneceksiniz. Cildinizdeki sorunlardan kurtulmak için Müminun suresini okuyabilirsiniz.

Cilt Hastalıklarının Tedavisi İçin

İbni Kuteybe (r.a.) şöyle bir rivayette bulunmuştur: Bir adama deri hastalığı isabet etmiş, cildi soyulmuştu. Her türlü ilacı denediyse de bir derman bulamadı. Sonra derdine derman ümidiyle bir kafileye katılarak Hicaz’a doğru yola çıktı. Hastalığı şiddetlenince Kufe şehrine yakın bir yerde kafileden ayrıldı. Hz. Ali’nin (r.a.) medfun bulunduğu söylenen Meşhed’e gelip orada geceledi.

O gece rüyasında Hz. Ali’yi (r.a.) gördü. Ona “Ya Ali! Görmüyor musun bana ne oldu?! Bana şifa olacak şeyi şöyle!” dedi Hazreti Ali o adama Müminun suresinin 14. ayetini okudu. Adam sabah uyanınca cilt hastalığının tamamen iyileştiğini, cildinin gayet güzel bir hal aldığını hayretle müşahede etti. Ayeti kerime derhal tesirini göstermişti.

Her Türlü Cilt Hastalıklarına Şifa İçin - Müminun Suresi 14. Ayeti
Her Türlü Cilt Hastalıklarına Şifa İçin – Müminun Suresi 14. Ayeti

Okunuşu: Summe halaknen nutfete alakaten fe halaknel alakate mudgaten fe halaknel mudgate ızamen fe kesevnel izame lahmen summe enşe’nahu halkan ahar, fe tebarekallahu ahsenul halikin. Bu ayeti kerime sedef ve her türlü cilt hastalığına karşı tam bir iman ile yedi gün yedişer defa okunmalıdır.

Müminun Suresi 14. ayet cilt hastalıklarıyla ilgili ne söylüyor?

Müminun Suresi 14. ayette cilt hastalıklarından bahsedilmiyor. Ayette, “O, bütün yarattıkların en güzeli olan sizleri topraktan yaratmıştır.” ifadesi yer alıyor.

Kulak Ağrısı İçin

Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh)’a kulağından şikayeti olan bir kimse getirildi. O kimseye Müminun suresinin 115. ayetinden sonuna kadar sureyi okuyarak kulağına nefes etti. O kişi de derdinden kurtuldu. Bu olay Resulullah’a (s.a.v.) intikal edince buyurdu ki: “Nefsim kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir kimse yakinen inanarak bu ayeti celileleri bir dağ üzerine okumuş olsaydı, dağ yerinden oynardı.” (Hazin Tefsiri, 3/313)

Kulak Ağrısına Şifa İçin - Müminun Suresi 115. Ayeti
Kulak Ağrısına Şifa İçin – Müminun Suresi 115. Ayeti

Okunuşu: E fe hasibtum ennema halaknakum abesen ve ennekum ileyna la turceun.

Sinir Hastalıklarına Şifa

Bunalıma düşen, sinir hastası olan veya sara hastalığına tutulan veya cinlenmiş kişilerin kulaklarına Müminun suresinin 115 ve 116 ayetleri okunursa, Allah’ın izniyle şifa olur. Eğer bu hastalıklar geçmezse, 21 gün 21 kere okunmaya devam edilir.

Yalancı ve İftiracılara Karşı

Yalancılara ve iftiracılara karşı ilahi yardıma kavuşmak isteyen kişi, Müminun suresinin 26. ayetini okumalıdır.

Yalancı ve İftiracılara Karşı - Müminun Suresi 26. Ayet
Yalancı ve İftiracılara Karşı – Müminun Suresi 26. Ayet

Okunuşu: Kale rabbinsurni bima kezzebun.

Yolculukta Selamet İçin

Yolculuğunu selametle geçirmek isteyen kişi, ulaşım aracına binerken Müminun suresinin 29. ayetini okumalıdır.

Yolculukta Selamet İçin Müminun Suresi 29. Ayet
Yolculukta Selamet İçin Müminun Suresi 29. Ayet

Okunuşu: Ve kul rabbi enzilni munzelen mubareken ve ente hayrul munzilin.

Korkulan Kişinin Yanına Giderken

Kötülük yapmasından korkulan bir kişinin yanına girmeden önce, Müminun suresinin 93-94. ayetleri okunursa, o korktuğundan emin olur.

Gidilen Yerde İyi Karşılanmak İçin

İmam Şafii (r.a) Mısır’a gittiğinde ahali onu çok güzel bir şekilde karşıladı. Herkes İmam Şafii’yi misafir etmek istiyordu. Halifenin adamlarından biri yanına gelerek ona kendisiyle halifeye kadar gelmesini söyledi. İmam Şafii (r.a.) o askeri takip ederek saraya kadar geldi. Saraya girince Müminun suresinin 97-98. ayetlerini okudu. İmam Şafii Hazretleri bu ayeti okuyunca, ayet derhal tesirini gösterdi ve hakkında kötü düşünen halife onu ayakta karşıladı. Onu meclisinde en iyi yere oturttu. Ayrıca ona bir hediye de sundu.

Beladan Korunmak İçin

Belalardan emin olmak ve şeytandan korunmak için Müminun suresinin 97-98. ayetlerini okumak lazımdır.

Askeri Mücadelede Başarı İçin

Muhammed bin İbrahim’den (r.a.) rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.v.), bir savaş müfrezesinde bize görev verdi ve sabah-akşam Müminun suresinin 115-118. ayetlerini okumamızı bize emretti. Biz bu ayet-i kerimeyi okuduk da ganimet elde ettik ve selamet bulduk. (İbni Sünni, Sahih, 76)

Dilek Hacet ve Duanın Kabulü İçin

Mümin suresini yedi defa okuyan kimsenin dua ve arzusunu Allah Teala kabul buyurup, vaki kılar.

Müminun Suresi Okumanın Sevap ve Fazileti

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki: “Her kim Müminun suresini okumaya devam ederse, ölüm anında melekler, o kimseyi cennetle müjdelerler.” (Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Tefsiri -İrşadü Aklis Selim-, 6/154) Abdullah ibni Abbas (Radıyallahü Anhüma)’dan rivayetle, Resulullah Efendimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır ki: “Bana on ayet indi ki kim hakkını vererek onları okursa cennete girer. Bu, Müminun suresinin ilk on ayetidir.” (Tirmizi, Tefsir, 23; Suyuti, Cami’ussağir, 3/57, no.2733)

Müminun suresini okumanın fazileti hakkında Allah Resulü’nden (s.a.v.) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: “Her kim Müminun Suresi’ni okursa, melekler onu ölüm meleğinin nazil olduğu esnada ve kıyamet gününde rahat ve huzurlu bir şekilde gözlerinin aydınlanmasına neden olacak şeylerle müjdeleyecektir.” (Taberi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1373, c 7, s 175.) İmam Sadık’tan (r.a.) ise şöyle bir rivayet nakledilmiştir: “Her kim Müminun suresini okursa Allah Teala onun sonunu mutlu ve saadetli kılacaktır. Eğer Cuma günleri Müminun suresini okuma noktasında devamlılık gösterirse, onun mekanı cennet olacaktır. (Şeyh Sadık, Sevabu’l-Amal, h.ş 1382, s 108.)

Sık Sorulan Sorular

Müminun suresinin ayetlerinde hangi konular ele alınıyor?

Müminun Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 23. suresidir ve toplam 118 ayetten oluşur. Surenin genel olarak müminlerin özellikleri, Allah’ın varlığı ve birliği, ahiret hayatı, peygamberlik gibi konuları ele aldığı görülür. Surenin 1-11. ayetlerinde müminlerin özellikleri anlatılırken, surenin diğer ayetlerinde ise Allah’ın varlığı, birliği ve kudreti, peygamberlik, ahiret hayatı ve insanların sorumlulukları gibi konular ele alınır. Özetle, Müminun Suresi çeşitli konuları ele alan bir suredir ve genel olarak müminlerin özellikleri, Allah’ın varlığı ve birliği, ahiret hayatı gibi konuları işlemektedir.

Müminun suresi adını nereden almıştır?

Müminun Suresi, adını ilk ayetinde geçen “Müminun” kelimesinden almıştır. “Müminun” kelimesi Arapça kökenli olup “iman edenler” veya “müminler” anlamına gelir. Surenin başlangıcında Allah’ın müminleri övmesi ve onların belirli niteliklerini anlatmasıyla bu isim verilmiştir.

Müminun suresi nerede indirildi?

Müminun suresi nerede indirildi sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Ancak bazı kaynaklara göre bu surenin 56. ve 57. ayetleri Medine’de, diğer ayetleri ise Mekke’de indirilmiştir.

Müminun suresinin diğer isimleri nelerdir?

Müminun suresinin diğer isimleri nelerdir sorusunun cevabı şöyledir: Müminun suresinin bir diğer adı Ğafir Suresi veya Ğafir Mürselat Suresi olarak da bilinir. “Ğafir” kelimesi Arapça kökenli olup “affeden, bağışlayan, günahları örten” anlamına gelir. Surenin başında bu kelimenin geçmesi nedeniyle “Ğafir Suresi” olarak anılır. Müminun Suresi’nin adı olan “Ğafir Mürselat Suresi” ise, surenin içerisinde geçen “Mürselat” kelimesinden kaynaklanır. “Mürselat”, Arapça’da “elçiler, gönderilenler” anlamına gelir ve surede Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara mesajlarını ilettiği vurgulanır. Bu ad, surenin içeriği hakkında bir ipucu sağlar.

Müminun suresi bize ne anlatıyor?

Müminun suresi bize ne anlatıyor sorusunun cevabı şöyledir: Surenin adı, ilk ayetinde geçen “Müminun” kelimesinden gelir ve “iman edenler” veya “müminler” anlamına gelir. Surenin genel olarak müminlerin özellikleri, Allah’ın varlığı ve birliği, ahiret hayatı, peygamberlik gibi konuları ele aldığı görülür. Surenin başında müminlerin özellikleri anlatılırken, surenin diğer ayetlerinde ise Allah’ın varlığı, birliği ve kudreti, peygamberlik, ahiret hayatı ve insanların sorumlulukları gibi konular ele alınır. Özetle, Müminun suresi çeşitli konuları ele alan bir suredir ve genel olarak müminlerin özellikleri, Allah’ın varlığı ve birliği, ahiret hayatı gibi konuları işlemektedir.

Müminun suresinde müminlerin hangi özellikleri vurgulanmıştır?

Müminun suresinde müminlerin hangi özellikleri vurgulanmıştır sorusunun cevabı şöyledir: Müminun suresinin ilk on bir ayetinde müminlerin özellikleri anlatılmaktadır. Bu özellikler şunlardır:

 • Namazlarında derin saygı içindedirler.
 • Faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.
 • Zekatı öderler.
 • Irzlarını korurlar.
 • Yeminlerine ve ahitlerine sadık kalırlar.
 • Emirlerle birlikte tevazulu olurlar.
 • İşlerini güzel bir şekilde yaparlar.

Bu özellikler, müminlerin cennete girecek olan kurtuluşa ermiş kimseler olduğunu göstermektedir. Müminun suresi, müminlere hem dünya hem de ahiret hayatında başarı ve mutluluk kazandıracak ahlaki tavsiyeler vermektedir.

Muminun suresi neye iyi gelir?

Muminun suresinin okunmasıyla ilgili olarak bazı kaynaklarda şöyle denilmektedir:

 • Muminun suresinin ilk on ayetini okuyan kimse cennete girecektir.
 • Muminun suresinin 93-94. ayetlerini okuyan kimse bela ve kazadan, her türlü kötülükten korunmak ve Allah’a sığınmak için okumalıdır.
 • Muminun suresinin 115-118. ayetlerini okuyan kimse hastalıklardan şifa bulur.

Muminun ne zaman okunmalıdır?

Muminun suresi ne zaman okunur sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Ancak bu sureyi okumanın bazı faziletleri ve faydaları olduğu rivayet edilmektedir. Bu sureyi okumanın bazı yararları şunlardır:

 • Bu surenin ilk on ayetini okuyan kimse, cennete girecektir. (Tirmizi, Fedailü’l-Kur’an, 2)
 • Bu sureyi okuyan kimse, dua eden ve istiğfar bulunan hiçbir peygamber, sıddık, şehid ve mümin ruhunun olmadığı bir yerde kalmaz. (Beyzavi, Beyzavi Tefsir, 2/305)
 • Bu sureyi her üç günde bir okuyan kimse, Allah’ın gelmiş, geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlayacağına, takva sahibi yapacağına ve ahiret hayatını dünya hayatından daha hayırlı kılacağına inanır. (İslamda.org)
 • Yolculuğa çıkan kişilerin bu sureyi özellikle de 26. ayetini okumaları tavsiye edilir. Böylece kazasız belasız yolculuklarını tamamlayacaklarına inanılır. (Veedel.gen.tr)

Paranormal Haber * Wikipedia / Müminun Suresi Müminun suresi, cilt hastalıklarına karşı etkili bir dua olduğunu bu makalede gördük. Allah’ın izniyle bu sureyi okuyanlar ciltlerindeki yaraların, sivilcelerin, egzamaların ve diğer rahatsızlıkların iyileştiğine şahit olabilirler. Müminun suresi aynı zamanda ruhsal olarak da ferahlık ve huzur verir. Cilt hastalıklarından kurtulmak isteyenler için Müminun suresinin mucizevi etkisini anlatan makalemizi okuduğunuz için teşekkür ederiz.

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 3 / 5. Oy sayımı: 2

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

ParanormalHaber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin