İçeriğe geç

Bütün Büyüleri Toptan Bozan Ayet Terkibi

Bütün Büyüleri Bozan Ayetler: Kendisine büyü veya bağlama yapıldığından şüphelenen kişilerin okuması gereken büyüye karşı tesirli ayetler.

  1. Bütün Büyüleri Toptan Bozmak İçin
    1. Okunuşu
  2. Her Türlü Büyüden Kurtulmak İçin İkinci Bir Dua
  3. Bütün Büyüleri Bozmak İçin 100 Kere Okunan Dua

Tesirli Dualar – Aşağıda gelen ayeti kerimeler Kuran-ı Azimüşşan’daki büyü ile ilgili en önemli ayeti kerimelerdir. Bu ayetler, arasına serpiştirilen dua-i şerifelerle daha da zenginleştirilmiştir.

Kendisine büyü yapıldığından şüphe eden bir kimse, abdestli olarak, ayet ve duadan müteşekkil olan bu azimeti; üç sabah, üçer kez, kendisine ve bir bardak suya okur ve nefes eder.

Sonra bu sudan yedi gün, içip elini ve yüzünü siler. Yedi günün sonunda; artan suyu çoğaltıp, büyükçe bir leğende yıkanır. Be bu yıkandığı suyu da ayak basmayan bir yere döker ise biiznillâhi teala yapılmış olan her çeşit büyü ve bağlamaları iptal eder.

Ayrıca duamiski amber mürekkebi ile yazarak, üzerinde taşıyan kimseye de asla bir daha yapılan büyüler tesir etmez. Cin ve insan şerrinden korunmuş olur.

Bütün büyüleri bozan, her çeşit sihri iptal eden ayetler ve dua terkibi şudur:

Bütün Büyüleri Toptan Bozmak İçin

Bütün Büyüleri Toptan Bozmak İçin - Tesirli Dualar
Bütün Büyüleri Toptan Bozmak İçin Devam - Tesirli Dualar
Bütün Büyüleri Bozan Ayet Terkibi 3
Bütün Büyüleri Toptan Bozmak İçin Devam - Tesirli Dualar
Bütün Büyüleri Bozan Ayet Terkibi 5
Bütün Büyüleri Bozan Ayet Terkibi

Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahim. Elhamdü lillâhi rabbil âlemin, errahmânir rahim.

Mâliki yevmid din. İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn. İhdinas sırâtal

müstakim. Sırâtallezine en’amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddâllin.

Eüzü biızzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidü ve ühâziru innâ fetahnâ leke

fethan mübinâ. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Fakbelu külle firkın

kettavdil azim. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Lâ ilâhe illâllahül

melikül hakkul mübîn. Muhammedün rasulullahi sâdikul va’dül emin.

Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bilkıstı

lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnned diyne ındellahil islâmi sâhibü nurun ve

hikmetün ve havlün ve kuvvetün ve burhânün ve kudretün ve sultânün ve yâ

men lâ te’huzühü sinetün velâ nevm. Lâ ilâhe illâllah.

Adem safiyyullah. Lâ ilâhe illâllah. Nuh neciyyullah. Lâ ilâhe illâllah. Musâ

kelîmullah. Lâ ilâhe illâllah İsa ruhullah. Lâ ilâhe illâllah Dâvud halîfetullah. Lâ

ilâhe illâllah. İsmâîl Zebîhullah. Lâ ilâhe illâllah. Muhammed Resulullah.

Bismillâhi ve billâhi ve minellahi ve ilellahi ve alâllahi ve lâ ğâlibe illâllah ve

kefâ billâhi hasîbâ. Ve kefâ billâhi vekîlâ. Bismillâhi mâ ci’tüm bihis sihra

innellahe seyübtılülu innellahe lâ yuslihu amelel müfsidiyne ve kadimnâ ilâ mâ

amilu min amelin fecealnâhü hebâen mensurâ ve kul câel hakku ve zehakal

bâtıle.

İnnel bâtıle kâne zehugâ, ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve

rahmetün lil mü’minîne velâ yezîdüz zâlimîne illâ hasârâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm, İzeş şemsü küvviret ve izes sihru betalet. Ve izen

nücumün kederat. Ve izes sihru betalet. Ve izel cibâlü süyyirat. Ve izas sihru

betalet. Ve izel vühuşü huşirat ve izes sihru betalet. Ve izel bihâru süccirat. Ve

izes sihru betalet ve izen nüfusü züvvicet. Ve izes sihru betalet. Ve izel

mev’udet süilet.

Ve izes sihru betalet. Bieyyi zenbin kutilet. Ve izes suhufü nüşirat ve izes sihru

betalet. Ve izes semâü küşitat. Ve izes sihru betalet. Ve izel cahîmü su’irat. Ve

izes sihru batalet. Ve izel cennetü üzlifet ve izes sihru betalet. Alimet nefsün

mâ ahdarat ve izes sihru betalet.

Ve yuhikkal hakka ve yubtılül bâtıle velev kerihel müşrikun. Allahümme ebtıl ve

keddir ve harrig ve hallil küllü ukdetin ve sihrin ve hasedin annâ bihakkı hâzihil

azîmetiş şerîfeti âfin, âfin, âfin.

Vehfezna min küllil emrâzir ruhâniyyetiz zâhirati vel bâtıneti ve min külli ılelin

ve min küllil âfâti vel âhâti vel beliyyâti ve min külli şerril insi vel cinni

veşşeyâtîni ve min külli gadâi ve belâid dünyâ bihakkı hakkıkel azîm.

Ve bi hürmeti habîbike ve halîlikel kerîm. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil

aliyyil azîm. Ve bihakkı yâ hayyü yâ kayyum yâ zel celâli vel ikrâm velâ havle

velâ kuvvete velâ kudrete velâ izzete velâ azamete velâ heybete velâ inâyete

velâ hidâyete illâ billâhil aliyyil azîm. Birahmetike yâ erhamer râhımîn.

Her Türlü Büyüden Kurtulmak İçin İkinci Bir Dua

Her kim aşağıda gelen ayetleri bir bardak suya ve kendine yüz bir kere okur ve içer ise biiznillâhi teâlâ; her çeşit büyü ve bağlılıklar iptal olur.

Hasta sıhhat bulur. Eğer yazılıp taşınır ise taşıyan insana da sihir tutmaz ve nazar değmez.

Bahsi geçen ayetler şunlardır:

Her Türlü Büyüden Kurtulmak İçin İkinci Bir Dua 2 - Tesirli Dualar
Her Türlü Büyüden Kurtulmak İçin İkinci Bir Dua 2 - Tesirli Dualar

Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ elkav kaale mâsâ mâ ci’tüm bihissihra

innellahe seyübtıliihâ innellahe lâ yaslihu amele! miifsidîn. Ve yühıkkullahül

hakka bikelimâtihî velev kerihel mücrimun. Ve kadimnâ ilâ mâ amilu min

amelin fecealnâhü hebâen mensurâ. Ve kul câel hakka ve zehekal bâtıl, innel

bâtıle kâne zehuka. İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ ve fütihatis semâü fekânet

ebvâbâ, fakbelu külle firkın kettavdil azîm. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi!

aliyyil azîm.

Bütün Büyüleri Bozmak İçin 100 Kere Okunan Dua

Her kim aşağıda gelen ayetleri bir bardak suya ve kendine yüz bir kere okur ve içerse biiznillâhi teâlâ üzerindeki her çeşit büyü ve bağlılıklar bozulur, iptal olur. Hasta ise sıhhat bulur.

Eğer yazılıp taşınır ise taşıyan insana da sihir tutmaz ve nazar değmez.

Bahsi geçen ayetler şunlardır:

Bütün Büyüleri Bozmak İçin 100 Kere Okunan Dua
Bütün Büyüleri Bozmak İçin 100 Kere Okunan Dua 2 - Tesirli Dualar
Bütün Büyüleri Bozan Dua -100 Defa Okunacak

Bismillâhirrahmânirrahîm. Felemmâ elkav kaale musâ mâ ci’tüm bihissihra

innellahe seyübtılühu innellahe lâ yuslihu amelel müfsidîn. Ve yühıkkullahül

hakka bikelimâtihî velev kerihel mücrimun. Ve kadimnâ ilâ mâ amilu min

amelin fecealnâhü hebâen mensurâ. Ve kul câel hakku ve zehekal bâtıl, innel

bâtıle kâne zehuka.

İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ, fakbelu

külle firkın kettavdil azîm. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

GOOGLE NEWS Abone Ol & Takip Et

Page: 1 2 70
Okuduklarını nasıl buldun?
+1
5
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

“Bütün Büyüleri Toptan Bozan Ayet Terkibi” hakkında 2 yorum

  1. Geri bildirim: Tuzla Büyü Bozma - Paranormal Haber

  2. Geri bildirim: Büyüyle Bağlanmış Olanı Çözme - Gizli İlimler & Tesirli Dualar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.