Besmelenin Sır ve Faziletleri Hakkında Hadisler

0
(0)

Besmele’nin sırrı ve faziletleri hakkında hadisler. Peygamber efendimiz’in sünneti olarak okunan Besmele’nin anlamı, önemi ve faydaları. İslamiyet’in bu önemli ayeti hakkında detaylı bilgi edinin.

Besmele hakkında yapılan meşhur ve sahih rivayetle ile Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) Besmele hakkındaki hadis-i şerifleri. Besmelenin bazı sır ve faziletleri.

Allah’ın En Büyük İsmi Besmele’de

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “CebrâiI bana vahiy ile geldiğinde gönlüme ilk yerleştirdiği Bismillahirrahmanirrahim oldu.” [1]Dare Kutni, İbni Ömer’den Yapılan sahih bir rivayete göre; Hazreti Osman (r.a.), Resulullah (s.a.v.) Efendimiz’e Besmele hakkında sordu. Resulullah (s.a.v.) ona şu cevabı verdi: “BismiIIah, Allah’ın isimlerinden bir isimdir.

Bununla Allah’ın en büyük ismi arasındaki yakınlık, gözün beyazıyla siyahi arasındaki yakınlık gibidir.” [2]İbni Ebi Hatim, Beyhaki, Herevi, Hatib-i Bağdadi, İbni Abbas’tan Şa’bî’den yapılan rivayette buyuruluyor ki: “Allah’ın en büyük ismi ‘Ya Allah’tır.” [3]İbni Ebi Dünya, İbni Şeybe Diğer bir hadisi şerifte: “AIlah’ın en büyük ismi Allah’tır. Kuran-ı Kerim’e de her isimden önce Allah ile başlandı.

Besmelenin Nüzulunda Arş Titredi

Yine bu konuda Resulullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Besmele nazil olduğu zaman gökteki melekler buna çok sevindiler. Arş titredi. Bismillah ile birlikte semadan bin melek indi. Bu, meleklerin imanını artırdı. Cinler yüzükoyun yere kapandılar. Felekler bundan dolayı harekete geçti. Melekler Besmele’nin azametinden dolayı baş eğip küçüldüler.”

Besmele Okunduğunda Dağlar Tespih Eder

“Besmelenin nüzulü sırasında dağlar tespih getirdi. O kadar ki bu tespihi Mekke ehli ve o bölgede bulunanlar işitti. Bunun üzerine müşrikler dediler ki: “Muhammed dağları büyüledi.” Cenab-ı Hak bir duman gönderdi de Mekke ehli üzerinde gölge oldu. Ravi devamla diyor ki: Resulullah: “Kim Bismillah’ı gönülden inanarak okursa onunla birlikte dağlar da tespih getirir. Ancak ne var ki dağların bu tespih sesi duyulmaz” [4]Ebu Nuaym, İbni Sülemi, Hz. Aişe’den. Diğer bir rivayette ise şöyle deniliyor: “DağIar ve taşlar tespih eder. Ancak ne var ki insanlar bunların tespihlerini işitmezler. (Gönül kulağı açık olanlar belki duyabilir).

Sıkıntıya Düşünce Besmele Okumanın Fazileti

“Bir çıkmaza sürüklenir, sıkıntıya düşersen ‘Bismillahirrahmanirrahim’ ile birlikte ‘La havle ve la kuvvete illa billahil allyyil azim’i oku. Cenab-ı Hak bu sebeple bunu söyleyenden belanın nice çeşitlerini geri çevirir. [5]İbni Sinni, Hz. Ali’den “‘Bismillahirrahmanirrahim’ ve ‘La havle velâ kuvvete illâ billâhil allyyil azîm’ diyen kimseden Cenâb-ı Allah bela, gam, keder ve üzüntüden yetmiş kapıyı çevirip kapatır.” [6]Ed Dürrül Mensur; İbni Abbas’tan

“Resulullah Efendimiz ‘Bismillâhirrahmanirrahim, El Hamdülillahi rabbil alemin’i okur, Besmeleyi bir ayet sayar, ‘Gayril mağdubi aleyhim’i’ bir ayet saymazdı.” [7]Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Hakim; Ümmü Seleme’den “Şeytan’ın insanlardan çalmak istediği Kuran’daki en büyük ayetBismillâhirrahmanirrahim’dir.” [8]Beyhaki, İbni Huzeyme; Sad bin Ebu Cübeyr’den

Sadece 2 Peygambere Bildirildi

“İnsanların, Allah’ın kitabında en çok gaflet ettikleri ayet ‘Bismillahirrahmânirrahîm’dir. Bu ayet Süleyman bin Dâvud müstesna Peygamberimiz Efendimiz’den başka hiçbir kimseye inmemiştir.” [9]Beyhaki, İbni Merdveyh; İbni Abbas’tan Büyük sahabi Büreyde (r.a.) diyor ki: Resulullah (s.a.v.) Efendimiz bana “Süleyman Peygamber’den başka bir peygambere inmeyen bir ayetten sana haber vermedikçe camiden çıkmayacağım. O ayet ancak sana inmiştir. Sonra da sordu :
— Namaza başlarken ne ile Kuran’a başlarsın?
— Bismillâhir rahmânir rahîm ile
— İşte o, işte o! buyurdular. [10]Dare Kutni, Taberani

Sureler Besmeleyle Belli Oldu

İbni Abbas (r.a.) diyor ki: Resulullah (s.a.v.) Efendimiz Besmele nazil oluncaya kadar surelerin bölümü şeklini bilmiyorlardı. Bezzar buna ilaveten diyor ki: “Besmele nazil Olunca, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz surenin bununla bittiğini anladı. Böylece başka bir sureye başlayıp yöneldi.” [11]Ebu Davud, Hakim, Beyhaki, Bezzar; İbni Abbas’tan İbni Abbas yine diyor ki: Daha önceleri Müslümanlar bir surenin bitiş kısmını bilmiyorlardı. Besmelenin inişine kadar bu böyle devam etti. Besmele nazil olunca, surelerin nerede bittiğini anlamış oldular.” [12]Hakim; İbni Abbas’tan Bu konuda İbni Abbas başka bir rivayetle diyor ki: Cebrail gelip Peygamber Efendimiz Besmele’yi okuyunca, bunun sure başlangıcı olduğunu anlamış oldu. [13]Hakim; İbni Abbas’tan İbni Mesud (r.a.) Hazretleri diyor ki: “Bizler, 2 sure arasındaki fasılayı, Besmele nazil oluncaya kadar bilmiyorduk.”

Ebu Şâmme bu konuda diyor ki: İhtimal ki bu, Cebrail (a.s.) sureyi Resulullah’a okuyup öğrettikten ve Resulullah’ın da o sureyi iyice belledikten sonra Cibril’in temiye ile emretmesi devresinde olmuştur. Böylece Resulullah surenin bittiğini ve başka bir sureye geçildiğini anlamış oluyordu. Resulullah Efendimiz’in ‘Besmelenin inmesi’ şeklinde tabir kullanması; besmelenin her surenin başında Kuran’dan (bir ayet) olduğunu bildirmek içindir. Diğer bir ihtimalle, her surenin tüm ayetleri, besmelenin inişinden önce indiği, sure tamamlanınca da Cebrâil’in Besmele’yle inip, sureyi belli ölçüde arz ettiği olabilir. Böylece Resulullah (s.a.v.) Efendimiz surenin bittiğini anlar ve başka bir ayet oraya ilâve etmezdi.

Cinleri Eşyalardan Uzak Tutma İçin

Safvan bin Selim’den yapılan rivayete göre, Safvan diyor ki: Cinler insanların hem öte-berisini hem elbisesini kullanıyorlar. Sizden biriniz bir elbise aldığında veya çıkarıp bir yere koyduğunda Bismillâhi’r rahmâni’r rahîm desin. Çünkü Allah ismi mühürleyicidir. (Ona artık cinler yanaşamaz).” [14]Ebu Şeyh; Safvan bin Selim’den Atâ’ Hazretleri ise şöyle diyor: Geceleyin eşekler anırmaya başlayınca, siz şöyle söyleyin: Bismillâhi’r rahmâni’r rahim, Eûzü billâhi mineşşeytani’r racim.

Öğretmenin Besmele Çekmesinin Fazileti

“Öğretmen çocuğa Bismillâhi’r rahmânl’r rahîm deyince, hem öğretmen için hem çocuk için hem de onun ana-babası için cehennemden kurtulma beratı yazılır. [15]Deylemi; İbni Abbas’tan İbni Abbas’tan yapılan diğer bir rivâyette, diyor ki: Resûlüllah’ın şöyle buyurduğunu işittim: İnsanların hayırlısı ve yeryüzünde yürüyenlerin hayırlısı, muallimlerdir. Din ne kadar eskimeye yüz tutarsa onlar onu tazelerler. Onlara veriniz, onlarla çekişmeyiniz ve onları (beldenizden) çıkarmayınız! [16]Deylemi

19 Zebaniden Kurtulmak İçin

Yapılan rivayete göre, İbni Mes’ûd (r.a.) demiştir ki: Kim 19 zebaniden kurtulmak istiyorsa Bismillâhi’r rahmâni’r rahim‘i okusun. Tâ ki Allah besmelenin her harfine karşılık ona bir cennet lûtfede… [17]Veki, Salebi; İbni Mesud’dan

Her Harfine 4 Bin Sevap

Kim Bismillâhi’r rahmânrr rahîm’i okursa ona her harf başına dört bin iyilik yazılır. Her harf başına dört bin kötülüğü silinir. Dört bin derece yükselir. [18]Deylemi; İbni Mesud’dan (Bunun tahdid değil de kesretten kinâye olduğu söylenir.)

Besmelenin Sonsuz Manası

AğaçIar kalem, denizler de mürekkep olsaydı; cinler ve insanlar toplanıp meleklerle birlikte bir kitap hazırlayıp besmelenin manasını yazmaya başlasalar ve buna iki milyon yıl devam etmiş olsalardı onun yüzde birinin manasını yazmaya güç getiremezlerdi. [19]Risale-i Besmele – Hadisin senedi hakkında net bir bilgi yok-

Cennet Ehlinin Duası

KuI, Bismillâhir-rahmanir rahim deyince, cennet ehli ‘Lebbeyk ve Sa’deyk’ Buyur, seni bekliyoruz, saadetle, gel der ve şunu ilave eder: AIIah’ım! Falan kulun Bismillahir rahmanir rahim dedi. Allah’ım! onu (besmelenin hürmetine) cehennemden çıkar, cennetine koy. [20]İbni Ebi Dünya

Yangın ve Yere Batmak Hariç Belalardan Korunmak İçin

Kıyamet günü bir kavim, Bismillahir rahmanir rahim diyerek gelir. Onların iyilikleri kötülüklerinden daha ağır basar. Diğer ümmetler bu kavmin bu durumunu görünce ‘İyilikIeri ne de ağır basıyor!’ derler. Çünkü onların ilk sözü ve sözlerin başı, Bismillahir rahmanir rahim‘dir. Bu da Allah’ın büyük isimlerindendir. Eğer
bu isim terazinin bir kefesine, yerler, gökler ve içindekiler de diğer kefesine konulsa, Bismillahir rahmanir rahim ağır gelir.

Cenab-ı Hak Besmele’yi bu ümmet için her türlü belâdan güven yapmış kovulan şeytandan koruyucu kılmış, her türlü hastalığa şifa yapmış, yere batmaktan, yangından, başka şekle girmekten koruyucu etmiştir. Bütün bunlar Bismillâh’ın bereketiyle sunulmuştur. [21]Havassı’l Kuran

Cennet Nehirlerinin Kaynağı

Mirac’a çıktığım gece, semalara doğru yolculuk yaparken cennetlerin hepsi bana arz olundu. Cennette dört ırmak gördüm: Biri su, biri süt, biri şarap, biri de bal idi. Nitekim Allah bunu beyân ederken buyuruyor ki: “Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennet şöyledir: Orada temiz su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü ürün ve Rablerinden mağfiret vardır.” [22]Sure-i Muhammed, Ayet 15

Bunun üzerine Cebrail’e dedim ki: Bu nehirler nereden geliyor ve nereye gidiyor? Cebrail cevap verdi: Havz-ı Kevser‘e doğru akıp gidiyorlar. Ancak nereden geldiğini bilmiyorum. Siz Allah’tan sorarsanız, bu hususu size ya bildirir veya gösterir. (Veya ben Allah’a dua edip bu hususu size bildirmesini ya da göstermesini dileyeyim). Ve sonra Cibril Rabbine duâ etti.

Bunun üzerine bir melek gelip Peygamber Efendimiz’e selam verdi ve dedi ki: Ya Muhammed! Gözlerini yum. Peygamber Efendimiz konuyu anlatmaya şöyle devam etti: Sonra melek gözlerini aç, dedi. Açtım, bir de ne göreyim; ben bir ağacın yanında bulunuyorum. Orada inciden bir kubbe vardı. Kapısı yeşil yakuttandı. Kilidi altından idi. Eğer dünyadaki bütün insanları ve cinleri kubbenin üzerine koymuş olsalardı dağın başına konan bir kuş kadar gözükürlerdi veya denize atılmış bir badem…

İşte o dört ırmağın o büyük kubbenin altından çıktığını gördüm. Dönmek istedim. Fakat o melek bana dedi ki: Bu kubbenin içine niçin girmiyorsun? Nasıl girebilirim? Üzerinde kilit var dedim. Hem bu kilidi nasıl açabilirim? Diye ilâve ettim. Melek bana: O kilidi aç, dedi. Nasıl açayım? diye sorduğumda, onun anahtarı senin elinde bulunuyor, dedi.

Hani nerede dediğin anahtar? diye sorduğumda; onun anahtarı, BismiIIâhir rahmanir rahim’dir, dedi. Bunun üzerine kilide ) yaklaştığımda BismiIIâhir rahmanir rahim dedim: Kilit açılıverdi. Kubbenin içine girdim. Gördüm ki o dört ırmak bu kubbenin içindeki dört rükünden akıp çıkıyor. Melek bana, baktınız mı? diye sordu. Evet, dedim. İkinci kez bak, dedi. Baktığımda, kubbenin dört rüknü üzerinde BismiIIâhir rahmanir rahim yazılı duruyordu.

Su ırmağı, Besmele’nin “mim”inin deliğinden, süt ırmağı, Allah lafzının “ha” harfinden, şarap ırmağı Rahman’ın “mim”inden, bal ırmağı da Rahim’in “mim”inden çıkıyordu. O zaman bildim ki bu dört nehir Besmele’den geliyor. Ve sonra Cenab-ı Allah buyurdu ki: Ya Muhammed! Ümmetinden kim beni bu isimle anarsa halis bir kalp ile BismiIIâhir rahmanir rahim derse ona işte bu dört ırmaktan içiririm.

Ana Sayfa * Tesirli Dualar 

BU İÇERİĞİ NE KADAR BEĞENDİNİZ?

Puanlamak için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama değerlendirme 0 / 5. Oy sayımı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk oy veren siz olun.

Bu yazı sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu yazıyı nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin?

Dipnotlar

Dipnotlar
1Dare Kutni, İbni Ömer’den
2İbni Ebi Hatim, Beyhaki, Herevi, Hatib-i Bağdadi, İbni Abbas’tan
3İbni Ebi Dünya, İbni Şeybe
4Ebu Nuaym, İbni Sülemi, Hz. Aişe’den
5İbni Sinni, Hz. Ali’den
6Ed Dürrül Mensur; İbni Abbas’tan
7Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Hakim; Ümmü Seleme’den
8Beyhaki, İbni Huzeyme; Sad bin Ebu Cübeyr’den
9Beyhaki, İbni Merdveyh; İbni Abbas’tan
10Dare Kutni, Taberani
11Ebu Davud, Hakim, Beyhaki, Bezzar; İbni Abbas’tan
12, 13Hakim; İbni Abbas’tan
14Ebu Şeyh; Safvan bin Selim’den
15Deylemi; İbni Abbas’tan
16Deylemi
17Veki, Salebi; İbni Mesud’dan
18Deylemi; İbni Mesud’dan
19Risale-i Besmele – Hadisin senedi hakkında net bir bilgi yok-
20İbni Ebi Dünya
21Havassı’l Kuran
22Sure-i Muhammed, Ayet 15
Keşfet

Paranormal Haber sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin