Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Duaları

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Duaaları – Tasavvuf büyüklerinden Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, muhtelif vesilelerle ettiği dua ve münacatlardan Türkçe derleme.

Abdülkadir Geylani Hazretleri Besmele Duası

YouTube video
Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Besmele Duası

Bizi Sebeplere Müptela Kılma

Allah’ım! Bize gerek sana karşı, gerek kullarının seçkinlerine karşı hüsnü edeble davranmayı nasib et. Sebeblere dayanıp güvenme iptilasına bizi müptela kılma! Tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabit kadem eyle!Bizi kendinle ve hacetleri yalnız sana arz etmekle başkalarından müstağnî kıl! Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme! Onlar sebebiyle cezalandırma, bize lütfunla, kereminle, cezamızdan vazgeçmekle ve müsamahanla muamele et amin!.. (Sohbet, 61)

Bizi Kendinden Başkasına Muhtaç Etme

Allah’ım! Ey bütün varlıkları yaratan. Ey sebeblerin müsebbibi! Bizi varlıkları ve sebebleri sana ortak tanıma bağından kurtar. Allah’ım! Beni de dua isteyeni de kendinden başkasına muhtaç etme! Yalnız sana muhtaç olalım. Seninle müstağnî olalım yalnız seni zikir edelim. Yalnız senden isteyelim. Bizi Gaflet Uykusundan Uyandır

Allah’ım! Bizler hepimiz seni murad ediyoruz. Seni diliyoruz. Ancak afetler ve engeller bizim önümüzü kesiyor. Sana gelmemize mani oluyorlar. Allah’ım! Bizi gaflet uykusundan uyandır. Bizim kimimizi, kimimizden faydalandır. Bizi yalnız kendinle meşgul et! Ta ki nefislerimiz ıslah olsun. Nefislerimize sana gelen yolu göster, ömrümüzün kalan kısımını senin yolunda meşguliyetle geçirelim.

Bizi Helak Olmaktan Kurtar

Allah’ım! Bizi helak olmaktan kurtar, senden yalnız yakınlığını dileriz. Dünyada da ahirette de dünyada kalplerimizle, ahirette gözlerimizle, yalnız sana nazar etmeyi dileriz. Allah‘ım! Sen bütün insanları kendi kapına yönelt. Bu benim tek ve ebedî isteğimdir. Her şey sana aittir, sana mahsustur. Bu benim sevap kazanmama vesile olabilecek umumî bir duadır.

İslam Ümmetini de Ümmetin Önderini de Muhafaza Eyle

Allah’ım Muhammed aleyhisselama ve onun soyuna salat selam eyle. İslam ümmetinin önderini de İslam ümmetini de muhafaza eyle. Tebeayı da tebeanın başındakini de sen koru. Onların kalplerini hayır bahsinde birbirine kenetle. Hayırlı işlerde birlik olsunlar. Birbirinin şerrini diğerinden def et. Birbirlerine zararlı olmasınlar.

İhtiyaçlarımızdan Haberdarsın Onları Veriver

Allah’ım! Sen bizim kalplerimizi biliyorsun. Onları ıslah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın, onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun, onları affediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun, onları örtüver. Bizi nehy ettiğin yerlerde görme. Yasak ettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde bizi arar duruma düşme. Biz daima senin emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize zikrini şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham et.

Günahlarımızı Örten Perdeleri Yırtma

Allah’ım! Kötü fiillerimizi ifşa etme. Günahlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezalandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyan üzere bizi cezalandırma. Ya Rabbi! Eğer unutur veya hata edersek bu yüzden bizi muaheze etme. Ey Rabb’imiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabb’imiz! Takatimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları affet, bizi mağfiret eyle. Bize merhamet et. Sen bizim mevlamızsın. Kafir kavimlere karşı da bize yardım et. (Fethü’r Rabbanî, 26. sohbet)

Bizi Senin İçin Sende ve Seninle Eyle

Allah’ım! bizi senin için, sende ve seninle eyle. Bizi sana hizmetle bahtiyar eyle. Almamız da vermemiz de yalnız senin için olsun, içimizi senden başkasının sevgisine mekan olmaktan temizle. Bizi, nehyettiğin yerlerde bulundurma. Emrettiğin yerlerde bizi bize kaybettirme.

Bizi Nefislerimizin Elinden Al

Zahirimizi sana günah işlemekten, batınımızı da sana şirkten koru. Bizi nefislerimizin elinden al! Kurtar, sana ulaştır. Bütün fiil ve hareketlerimiz yalnız senin için olsun. Yalnız sana güvenelim, yalnız sana dayanalım. Senden gafil olmak bedbahtlığından bizi uyandır. Bizi sana taat, ibadet ve münâcât elbiseleri ile giydir.

Bize Sana Yakınlık Zevkini Tattır

Kalplerimize ve özlerimize sana yakınlık zevkini tattır. Nasıl ki gök ile yer arasını ayırdı isen günahlarla bizim aramızı da aynen öylece ayır. Bizi günahlardan uzak tut. Nasıl ki gözün siyahı ile beyazının arasını biri birine yakın etti isen aynen onun gibi bizi de sana kulluğa, sana taate yakın et. Günahlarla bizim aramızı aç. Tıpkı sana masiyet bahsinde Yusuf aleyhisselam ile Züleyha’nın arasını açtığın gibi. (49. sohbet)

Bizi Tevhid Edenlerden Birleyenlerden Eyle

Ey Bir Olan Yaratan! Bizi, seni tevhid edenlerden, birleyenlerden eyle! Senin yolunda gitmemize engel olanlardan bizi kurtar. Bizi kendin için seçilmişlerden eyle! Bizim iddialarımızı lütfunun ve rahmetinin delilleriyle tashih et. Kalplerimizi temizle. İşlerimizi asan et. Kolaylaştır. Bizi yalnız kendinle ünsiyet ettir. Senden başkasıyla ünsiyet etmekten koru. Bizim bütün kederlerimizi bir tek keder yap! O da sana yakınlık olsun. Dünyada ve ahirette sana yakın olmak düşüncesinden başka bir kederimiz bulunmasın!

Ana Sayfa * Tesirli Dualar * Google Haberler’de Takip Et

Keşfet

Leave a Reply